شرایط احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان

ارائه خدمات طراحی ساختمان‌ها، مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی که بودجه آن‌ها از محل بودجه عمومی کشور نمی‌باشد توسط شرکت‌های خصوصی، طراحان حقوقی ساختمان یا وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای سابقه طراحی ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده‌اند، موضوع مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس شرایط زیر می‌باشد.

شرایط احراز صلاحیت

شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آن‌ها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده‌باشد. موسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیز که اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام طراحی نموده و تشکیلات سازمانی آن به  تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده باشد.

در موضوع شرکت، انجام خدمات طراحی در امور ساختمان منظور شده باشد.

طراح حقوقی عضو سازمان استان باشد.

حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال طراحی ساختمان در یک یا دو رشته از رشته‌های هفتگانه ساختمان بوده و به صورت تمام وقت در طراح حقوقی اشتغال به کار داشته‌باشند.

مدیر عامل شرکت یا مسئول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر می‌گردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزو شاغلان تمام وقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد.

برای اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی ساختمان در هر رشته و پایه، عضویت یک شخص حقیقی در ترکیب هیات مدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است.

حدود صلاحیت طراحان حقوقی ساختمان

حدود صلاحیت طراح حقوقی برای انجام خدمات مقدماتی و نهایی طراحی ساختمان در رشته‌های هفتگانه ساختمان، با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن اعم از اعضاء هیات مدیره یا شاغلان و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه‌های 3 ،2 ،1 و ارشد به شرح زیر می‌باشد.

پایه اشخاص حقوقی طراح ساختمان گروه ساختمانی
3 الف
2 الف، ب
1 الف، ب، ج
ارشد الف، ب، ج، د و ویژه

چنانچه در هر رشته از رشته‌های هفتگانه ساختمان تعداد شاغلان شرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یک نفر در آن رشته باشد صلاحیت طراح حقوقی بر اساس پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین می‌شود.

طراحان حقوقی ساختمان برای انجام طراحی ساختمان‌های ویژه و مجموعه‌های ساختمانی باید دارای صلاحیت‌های تمامی رشته‌های ساختمان مندرج در قانون باشند یا از طریق همکاری با سایر طراحان حقوقی نسبت به تکمیل صلاحیت رشته‌های دیگر خود اقدام نمایند.

ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان

ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی که به انجام خدمات طراحی رشته‌های هفتگانه ساختمان می‌پردازند طی یک سال منتهی به آخر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجه به تعداد نفرات، پایه پروانه اشتغال و رشته اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و کارشناسان شاغل در شرکت و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مسئول واحد فنی و کارشناسان شاغل آن در هر رشته به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد و تعداد کار مجاز طراحی عبارت از 50 درصد مجموع تعداد کار طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی این مجموعه شیوه نامه محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف ترکیب رشته‌های طراح حقوقی/موارد افزایش ظرفیت اشتغال درصد افزایش طراح حقوقی درصد افزایش در صورت هم پایه بودن پروانه اشتغال درصد افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال
1 یک رشته 25 10 35
2 دو رشته غیرهم‌نام از رشته‌های: معماری، عمران، برق، مکانیک 35 10 15 60
3 سه رشته غیرهم‌نام از رشته‌های: معماری، عمران، برق، مکانیک 45 10 15 70
4 چهار رشته: معماری، عمران، برق، مکانیک 65 10 15 90
5 رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک و یک تا سه رشته از رشته‌های نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک 75 10 15 100

تشکیل طراحان حقوقی با ترکیب رشته‌های هفتگانه ساختمان به غیر از ترکیب ردیف های 2 ،3و 4 جدول بلامانع است.

در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان هم پایه می‌باشد ضریب مربوط به هم پایه بودن افراد مذکور در جدول کاهش نخواهد یافت.

ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان موضوع جدول در هر استان با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره در یک یا چند رشته، حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.

ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید طراح حقوقی باشد ظرفیت اشتغال آن شخص، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نقره افزایش یافته و به ظرفیت اشتغال طراح حقوقی در جدول اضافه می‌گردد.

هیچ یک از اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال شاغل در طراحان حقوقی مجاز به فعالیت حرف‌های خارج از حوزه طراح حقوقی خود نیستند.

واحدهای فنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در ارائه خدمات مهندسی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های موسسه یا نهاد ذیربط خود مجاز به فعالیت می‌باشند.

مقررات عمومی فعالیت طراحان حقوقی ساختمان

چنانچه طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی یا واحد فنی که ظرفیت اشتغال آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیده است از ادامه کار با طراح حقوقی منصرف شوند و یا طراح حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید یا در ترکیب اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، مسئول واحد فنی و شاغلان موثر در امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه بندی صلاحیت تغییراتی حاصل شود، طراح حقوقی باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید تا صلاحیت و ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی مجددا توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و به سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعلام شود و ظرفیت اشتغال استفاده شده توسط شاغلان که از محل پروانه اشتغال شخص حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز بدون اعمال ضریب مربوط به افزایش درصد اشتغال طراحان حقوقی از سقف ظرفیت اشتغال طراح حقیقی کسر گردد، موافقت با انصراف طراح حقیقی و امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه بندی صلاحیت طراح حقوقی زمانی پذیرفته خواهد شد که تعهدات طراح حقوقی مربوط به طراح حقیقی به اتمام رسیده و یا طراح حقیقی واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شده‌باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان را در پروانه اشتغال آن‌ها درج می‌نماید و طراحان حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت و دریافت پروانه اشتغال جدید خود به وزارت مذکور مراجعه نمایند.

امضای مجاز طراحان حقوقی ساختمان ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان استان، نام مدیر عامل شرکت و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نام مدیر واحد فنی در آن درج شده‌ باشد. ذکر نام و مشخصات طراح حقیقی و شماره پروانه اشتغال به کار او در ذیل نقشه ها نیز الزامی است.

طراحان حقوقی ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.

مشاهده مباحث مقررات ملی ساختمان

مشاهده مقاله شرایط لازم برای اعطای صلاحیت دفاتر مهندسی

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.