شرایط لازم برای اعطای صلاحیت دفاتر مهندسی

شرایط لازم برای اعطای صلاحیت دفاتر مهندسی

دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که به موجب ماده 9 آیین نامه اجرایی تاسیس شده یا می شوند با توجه به مفاد فصل سوم آیین نامه ماده 33 به شرح بندهای زیر می باشد:

دفاتر مهندسی طراحی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.

شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نظام‌نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و با مسئولیت مشترک در اداره امور دفتر و هماهنگی در ارائه تمام خدمات مهندسی طراحی رشته‌های ساختمان که در مشارکت‌نامه نیز قید می‌شود اقدام به تاسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسئول دفتر معرفی نمایند.

دفتر مهندسی طراحی باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد و در صورت تغییر محل دفتر، مراتب به طور همزمان و به صورت کتبی باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان و سازمان استان و شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع داده شود.

متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی طراحی در یکی از رشته‌های موضوع قانون باشند.

حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی

حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی برای تهیه طرح‌های مقدماتی و اجرایی رشته‌های هفت گانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که بررسی صلاحیت شده‌اند می‌باشد.

شرکای دفتر علاوه بر مسئولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند. مشترک نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارائه تمامی خدمات طراحی رشته‌های مورد درخواست صاحب‌کار، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان مسئول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال صاحب کاران می‌باشند.

حداکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی 10 نفر می‌باشد.

ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان

ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که ملاک سنجش مقادیر آن عبارت از مجموع سطح زیربنای کارهای طراحی در طول مدت یک‌سال منتهی به آخر اسفند ماه هر سال برای هر یک از شرکای آن می‌باشد با توجه به تعداد و صلاحیت آنان به شرح جدول زیر است.

جدول 1 – ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تاسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام نماید.

اعطای صلاحیت دفاتر مهندسی شرایط لازم برای اعطای صلاحیت دفاتر مهندسی 20210706 165912

جدول 2 -درصد افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر تک نفره.

اعطای صلاحیت دفاتر مهندسی شرایط لازم برای اعطای صلاحیت دفاتر مهندسی 20210706 165944

تشکیل دفاتر مهندسی طراحی 1 تا 10 نفره با ترکیب رشته‌های هفت گانه ساختمان به غیر از ترکیب جدولشماره 2 بلامانع است اما مشمول افزایش ظرفیت اشتغال نمی‌شود.

در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان هم پایه می‌باشد، ضریب مربوط به هم پایه بودن افراد مذکور در جدول شماره 2 کاهش نخواهد یافت.

ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان، موضوع جدول شماره 1 و 2، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نقره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.

ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش می‌یابد.

شرکای دفتر مهندسی طراحی مجاز به فعالیت حرفه‌های خارج از حوزه دفتر مهندسی طراحی خود نیستند مگر به موجب موارد ذکر شده در این مجموعه شیوه‌نامه.

نحوه انتخاب مسئول دفتر طراحی ساختمان

مسئول دفتر مهندسی از بین شرکای تمام وقت دفتر و توسط تمامی شرکا، طبق نظام‌نامه داخلی دفتر که به تصویب شرکای دفتر مهندسی می‌رسد انتخاب خواهد شد. مسئولیت‌های موضوع این بند در دفاتر تک نفره بر عهده موسس دفتر می‌باشد.

شرح وظایف و حدود اختیارات مسئول دفتر طراحی ساختمان

امضا و عقد قراردادهای مربوط به انجام و ارائه خدمات مهندسی طراحی ساختمان طبق نظام‌نامه داخلی دفتر و براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان.

پاسخگویی و مسئولیت اداری و مالی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر، با صاحب کاران یا صاحبان کار.

ارائه خدمات هماهنگی در امور مهندسی که در شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان برعهده طراح هماهنگ کننده واگذار گردیده است.

امضا و ممهور نمودن نقشه‌ها و مدارک فنی به مهر دفتر که حاوی شماره دفتر و نشانی آن است.

انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان استان، شهرداری و یا سایر دستگاه‌های ذیربط دارد.

شرح وظایف عمومی دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

در صورتی که دفاتر مهندسی طراحی ساختمان بخواهند در ترکیب شرکای دفتر تغییراتی حاصل نمایند، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری مراتب را به طور همزمان و به صورت کتبی به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهند تا نحوه ادامه کار به لحاظ صلاحیت و ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی مشخص گردد.

در صورت خروج یک یا چند نفر از ترکیب شرکای دفتر و عدم اطلاع به موقع به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، حسب گزارش سازمان استان یا مرجع صدور پروانه ساختمان و اشخاص ثالث و پس از محرز شدن مسایل مذکور، مجوز دفتر مهندسی لغو خواهد شد. مفاد این ماده در مجوز تاسیس دفتر مهندسی درج می‌شود.

وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان را در پروانه اشتغال آن‌ها درج می‌نماید و دفاتر مهندسی طراحی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند. امضای مجاز هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی، ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهد‌آور فنی باید با مهری همراه باشد که نام کامل، رشته تحصیلی و شماره مجوز دفتر مهندسی در آن درج شده باشد.

اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در مجوز دفتر و پروانه اشتغال هر یک از شرکاء تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازات‌های انتظامی مقرر در آیین نامه اجرایی می‌گردد.

دفاتر مهندسی موظفند در تابلوی دفتر خود، ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.

استعفا یا درخواست انفصال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی در صورتی پذیرفته خواهد شد که تمامی تعهدات شخصی خود را در مقابل صاحبکاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا یکی از شرکای دفتر یا جایگزینی خارج از دفتر تعهدات او را به طور کتبی بر عهده گیرد.

مشاهده کتب مباحث مقررات ملی ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.