مجریان انبوه‌ساز مسکن

مجریانی که خود صاحب‌کار بوده و توان جذب سرمایه، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت و ساز مجموعه‌های ساختمانی را دارند می‌توانند به عنوان مجریان انبوه‌ساز و به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز مصوبه «سیاست‌ها و خط مشی‌های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن» ابلاغی به شماره 123038/ت 15511 ه مورخ 1/11/1375 هیات محترم وزیران، درخواست احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بنمایند.

حدود صلاحیت فنی و تخصصی مجریان انبوه‌ساز طبق همان حدود صلاحیت اشخاص حقوقی مندرج در ماده 9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و سایر شرایط مربوط به انبوه‌سازی به شرح زیر میباشد.

عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه‌ساز مسکن:

 • داشتن شرایط مندرج در مفاد ماده 9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و جداول آن.
 • داشتن سابقه فعالیت حرفه‌ای و توان مدیریت منابع شامل توان جذب سرمایه، مدیریت منابع استفاده از فناوری‌های نوین در جهت ارتقا کیفی و کمی ساخت و سازها و مستندسازی تجربیات کارهای اجرایی.
 • عملکرد موفق در جلب رضایت بهره‌برداران شامل: تامین جنبه‌های آسایشی، رفاهی و کار کردی ساختمان‌های احداث شده، تامین فضاهای مناسب داخلی به لحاظ کمی و کیفی، طرح مناسب معماری و کیفیت ساخت و سازها.

نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه‌ساز مسکن:

بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه‌ساز و احراز شرایط مندرج در تیتر بعدی با داشتن شرایط ماده 9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوه‌سازان متشکل از اشخاص زیر که هر کدام دارای پروانه اشتغال در یکی از رشته‌های اصلی ساختمان می‌باشند، مورد بررسی خواهد گرفت.

 • رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان (رئیس کمیته).
 • رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 • معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی.
 • رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان.
 • یک نفر به انتخاب هیات مدیره سازمان استان.
 • یک نفر به انتخاب هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان.
 • رئیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان استان.

جلسات کمیته با حضور حداقل 4 نفر با شرکت رئیس کمیته رسمیت می‌یابد و برای تصمیم گیری اخذ 4 رای موافق الزامی است.

داشتن پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی برای اعضای کمیته مذکور به غیر از معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان الزامی است.

چگونگی احراز هر یک از عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه:

احراز شرایط مندرج در ماده 9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بندها و جداول آن. (مراجعه به مقاله مجریان حقوقی ساختمان)

سابقه فعالیت حرفه‌ای و توان مدیریت منابع و احراز شرایط از طریق بررسی سابقه فعالیت مجریان انبوه‌ساز توسط کمیته ذیربط و از طریق تکمیل پرسشنامه انجام خواهد پذیرفت.

عملکرد موفق در جلب رضایت بهره‌برداران از طریق نظرسنجی از ساکنین ساختمان‌ها با تکمیل دفترچه نظرسنجی که توسط هر بهره‌بردار تکمیل خواهد گردید با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت توسط کمیته ذکر شده در بالا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

پرسشنامه‌های مذکور باید به نظرخواهی حداقل 25 درصد ساکنین ساختمان‌ها یا مجموعه‌ها و یا مجتمع‌های ساختمانی برسد. در صورت نیاز با نظر کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه می‌توان هر یک از پرسشنامه‌ها را به طور جداگانه به یک خانوار ساکن تحویل داد که در این صورت نظرات کلیه ساکنین اخذ خواهد شد.

نحوه جمع‌بندی امتیاز پرسشنامه‌ها:

امتیاز واحد انبوه‌ساز، برای هر مجتمع یا مجموعه ساختمانی بر اساس کاربرگ شماره 3 ( کاربرگ‌های شماره 1 ،2 و 3 در انتهای ماده 10 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ذکر شده‌است)، با استفاده از کاربرگول زیر محاسبه و در جدول بخش الف این کاربرگ منظور می‌گردد.

امتیاز یک مجتمع یا مجموعه ساختمانی=(100/تعداد واحد مجتمع یا مجموعه ساختمانی)*(امتیاز کاربرگ2 + امتیاز کاربرگ1)

پس از محاسبه امتیاز تک تک مجتمع‌ها یا مجموعه‌های ساختمانی به روش مذکور، از حاصل جمع امتیاز کل مجتمع‌ها یا مجموعه‌های ساختمانی، امتیاز مجری انبوه‌ساز بدست می‌آید. امتیاز مذکور، مبنای احراز پایه مجری انبوه‌ساز قرار خواهد گرفت به طوری که حداقل امتیاز لازم برای احراز شرایط پایه دو برابر 500 امتیاز، پایه یک برابر 1800 امتیاز و پایه ارشد برابر به 3000 امتیاز باشد.

گردش‌کار صدور گواهی بررسی صلاحیت مجریان انبوه‌ساز مسکن:

متقاضیان مجری انبوه‌سازی برای اخذ پروانه اشتغال و تعیین حدود صلاحیت و پایه موردنظر خود به دبیرخانه کمیته بررسی حدود صلاحیت و تعیین پایه انبوه‌سازی که در محل سازمان مسکن و شهرسازی استان استقرار دارد مراجعه و نسبت به دریافت مدارک مربوط به شرایط لازم برای احراز مجری حقوقی موضوع ماده 9 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  و کاربرگ‌ها، جدول‌ها و اطلاعات لازم اقدام نموده و پس از تکمیل آن‌ها همراه سایر مدارک درخواستی به دبیرخانه فوق تحویل می‌نمایند.

دبیرخانه با بررسی پرسشنامه و استخراج اطلاعات آن، مقدمات بازدید از ساختمان‌های مورد گزارش را فراهم می‌سازد و ارزیاب یا ارزیابان کمیته را برای احراز اطلاعات داده شده و ارزیابی پروژه‌ها اعزام می‌نماید.

دبیرخانه پس از بررسی پرسشنامه و اطلاعات گزارش شده از سوی ارزیاب یا ارزیابان، پایه متقاضی را محاسبه و برای بررسی و تایید به کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه گزارش می‌دهد.

کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه پس از بررسی مدارک و اطلاعات ارسالی از سوی دبیرخانه در
خصوص تعیین صلاحیت و پایه متقاضی اتخاذ تصمیم نموده و مدارک لازم را برای صدور پروانه اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال می‌دارد.

پروانه اشتغال مجری انبوه‌ساز در پایه ارشد توسط معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.

دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت وظیفه جمع آوری اطلاعات، ارسال پاسخ نامه‌ها و کاربرگ‌ها، بررسی پرسشنامه‌های ارسالی، اعزام ارزیاب و یا ارزیابان بازدید کننده و تنظیم و ارائه گزارش نهایی به کمیته موصوف را دارد.

به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضیان پروانه اشتغال به نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه، کمیت‌های در سطح ملی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان و رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تشکیل و نتیجه بررسی را جهت اتخاذ تصمیم به معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌نمایند.

نحوه جمع‌بندی امتیاز پرسشنامه‌ها:

تعیین میزان تجربه کارهای اجرایی متقاضی مجری انبوه‌ساز یا مجموعه تجربه کار مدیران آن.

تعیین مجموع امتیازات متقاضی انبوه‌سازی بر اساس کاربرگ‌ها، جدول‌ها و اطلاعات ارائه شده.

جمع‌بندی امتیازات متقاضی انبوه‌سازی و بررسی حدود صلاحیت و پایه آن‌ها براساس اطلاعات تکمیل شده.

اتخاذ تصمیم کمیته بررسی صلاحیت و پایه‌بندی در خصوص امتیازات مجری انبوه‌ساز.

از زمانی که متقاضی اخذ صلاحیت انبوه‌سازی مدارک، کاربرگ‌ها، جدول‌ها و اطلاعات تکمیل شده خود را تحویل دبیرخانه کمیته مذکور می‌نماید تا ارسال نتیجه تصمیم کمیته و گزارش آن به سازمان مسکن و شهرسازی استان نباید از مدت یک‌ماه تجاوز نماید.

مجری انبوه‌ساز موظف است براساس شیوه‌نامه پیش‌فروش و پیش‌خرید واحدهای مسکونی و اخذ مجوز مربوط که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود رعایت کامل حقوق پیش‌خریداران را بنماید.

مقررات حاکم بر فعالیت مجریان انبوه‌ساز مسکن عینا همان مقررات مندرج در بند 9-4 مجریان حقوقی است.

مجری انبوه‌ساز موظف است به تعداد ساختمان‌ها یا مجتمع‌ها یا پروژه‌های در دست اجرای خود یک نفر مهندس دارای پروانه اشتغال به کار را به عنوان مسئول کارگاه به کار بگمارد.

مجری انبوه‌ساز در صورتی می‌تواند مسئولیت اجرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی جدیدی را به عنوان مجری انبوه‌ساز بپذیرد که یکی از ساختمان‌ها یا مجتمع‌ها یا مجموعه‌های ساختمانی در دست اجرای وی به پایان نازک‌کاری رسیده باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده قرار گیرد.

در صورتیکه مجریان انبوه‌ساز از حدود وظایف و مسئولیت‌های مندرج در آن و شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان و سایر ضوابط مقررات و شیوه‌نامه‌های لازم‌الاجرا عدول نمایند یا مرتکب خلاف شوند و یا به ابلاغیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی توجه ننمایند، به استناد مواد 85 و 91 و بند «ج» ماده 23 آیین‌نامه اجرایی، به تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواهد شد.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.