منابع تامین نیروی برق تاسیسات فشار ضعیف و متوسط

منابع تامین نیروی برق (سرویس مشترک)

کلیات

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق، شرکت برق منطقه‌ای یا هر شرکت، موسسـه یا تشکیلات دیگری که بنا به مقتضیات محل، ممکن است عهده دار تـامین نیـروی بـرق مشـترکان باشد، از این پس به اختصار شرکت برق خوانده خواهد شد.

صرف نظر از ولتاژ برقی که توسط شرکت برق تحویل مشترکان خواهد شد تا جـایی کـه به انشعاب مربوط باشد، رعایت مقررات شرکت بـرق و مفـاد ایـن مقـررات الزامـی خواهـد بـود. آن بخش از تأسیسات و تجهیزات که انحصارا در اختیار شرکت برق است کلاً تابع مقررات شرکت بـرق خواهد بود.

در مورد بخشی از تأسیسات که مقررات شرکت برق و این مقررات هر دو در آن تـاثیر دارند، چنانچه تناقضی بین دو مقررات وجود داشته باشد، مقرراتی که از نظر ایمنی و حفاظت برتـر است انتخاب و اجرا خواهد شد.

در مواردی که بنا به مقتضیات، تولید و یا انتقال و یا تامین نیروی برق بـه عهـده خـود مصرف کننده باشد، مصرف کننده در حکم شرکت برق تلقی می‌شود.

متقاضی یا نماینده مختار او باید قبل از شروع طرح ساختمان و نیز در مراحل طراحی آن با مقامات ذیربط شرکت برق تماس بگیرد و نسبت به تعیـین نـوع انشـعاب، میـزان بـرق مـورد درخواست (تقاضا، دیماند) رعایت حریم شبکه برق موجود در محل، واگذاری زمـین پسـت بـرق در صورت نیاز، اطلاعات کافی دریافت و طبق تشخیص و با راهنمایی شـرکت بـرق نسـبت بـه تـامین نیازهای این بخش اقدام کند. این تماس باید در کلیه مراحل سـاختمان ادامـه داشـته باشـد تـا در صورت لزوم اصلاحات و عملیات تکمیلی لحاظ شوند.

واحد تولید هم زمان حرارت و برق، واحد تولیـد هـم زمـان بـرودت، حـرارت و بـرق، سیستم سلول‌های خورشیدی فتوولتائیک، توربین تولید برق بادی و غیره، عـلاوه بـر سیسـتم‌هـای متعارف، جزء منابع تامین نیروی برق محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است که ساختار سیستم‌هـای مذکور در حوزه شمول مقررات این مبحث نبوده ولی الزامات مربوط به شبکه بـرق ایـن سیسـتم از نظر ایمنی، حفاظـت، توزیـع و غیـره در نقطـه سـرویس مشـترک و یـا در تأسیسـات بـرق داخـل ساختمان، تابع مقررات این مبحث خواهد بود.

در سیستم‌های ردیف هر یک از موارد جهـت راه‌انـدازی و بهـره بـرداری کامل از سیستم در ساختمان‌های مختلف، از جمله نوع و طرح سیستم، نحـوه تامین نیـروی بـرق، انرژی‌های حرارتی و برودتی و ترکیب آنها، نحوه اشتراک با سایر منابع انـرژی، مشخصـات فنـی و ظرفیت سیستم، نحوه اشتراک با شبکه توزیع برق خارج از ساختمان، سیستم انـدازه‌گیـری تولیـد، مصرف و تبادل نیروی برق و غیره جزء ساختار سیستم محسوب می‌شوند.

تجهیزات برق فشار ضعیف تامین نیروی برق منابع تامین نیروی برق تاسیسات فشار ضعیف و متوسط powersuply pannel 300x188

تاسیسات انشعاب برق فشارضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)

متقاضی باید با راهنمایی و رعایت ضوابط شرکت برق، محلی را برای نصـب تجهیـزات انشعاب برق تحویلی از طرف شرکت برق پیش بینی و احداث کند. بسته به شرایطی ماننـد تعـداد و توان انشعاب یا انشعاب‌های ساختمان، محل مورد بحث ممکن است یک پست برق کامل، یک اتـاق یا محل نصب مناسب جهت تابلوی برق دیواری باشد. اگر طبق مقررات و ضوابط شرکت برق، تأمین زمین و واگذاری احداث پست عمومی برق ضروری باشد، متقاضـی بایـد ضـمن رعایـت مفـاد فـوق نسبت به تأمین زمین و واگذاری آن جهت احداث پست اقدام کند. ورودی پست برق که در اختیـار شرکت برق خواهد بود برای مامورین شرکت برق جهت بازرسی و یا جهت قرائت کنتور نصب شـده در پست باید در همه ساعات شبانه‌روز به طور مستقیم قابل دسترس باشد.

هیچ گونه دودکش و لوله کشی اعم از آب، گاز، سیستم‌های برودتی و حرارتی مرکزی و غیره نباید از فضای اختصاص یافته برای محل انشعاب و یا پست برق عبور کند. در صـورت عبـور آن‌هـا از کنـار فضای اختصاص یافته به محل انشعاب یا پسـت بـرق، تمهیـدات لازم بـرای جلـوگیری از خطـرات احتمالی ناشی از نشت آب، گاز، اثر حرارت و غیره انجام و دستورالعمل‌های مربوطه رعایت گردد.

محل نصب انشعاب باید فضای کافی برای نصب تابلوی برق و یا تـابلوی انـدازه گیـری مصرف برق و همچنین نصب ترمینال یا شینه اتصال زمین و انجام سیم کشی‌هـای مربوط به آن را داشته باشد.

مسیر عبور و نحوه نصب هادی اتصال زمین باید به نحوی انتخـاب و اجرا شود که هادی اتصال زمین از هر گونه صدمات احتمالی مکانیکی، شیمیایی، خـوردگی و غیـره محفوظ بماند و چنانچه بدون حفاظ مکانیکی نصب شود، بایـد خـارج از دسـترس ولـی در معـرض بازرسی دائم قرار داشته باشد. چنانچه برای حفاظت مکانیکی هادی زمین از نوعی لوله یـا پوششـی مشابه استفاده شده باشد، این لوله یا پوشش نباید از جنس فلز باشد.

مسیر مدارهای خروجی (انشعاب به مصرف کننده) و نحوه نصب آن‌ها باید به گونـه‌ای انتخاب و اجرا شود که ردگیری و تعویض مدارها در آینده بـدون اشـکال انجـام پـذیر باشـد. بـدین منظور و به تناسب شرایط لازم است از انواع لوله‌ها یا مجاری مخصوص این کار، کانال یا رایزر قابل بازدید استفاده شود. مسیر مدارها باید به نحوی انتخاب شـود کـه حـرارت تأسیسـات دیگـر ماننـد لوله‌های آب‌گرم، بخار، دودکش‌ها و نیز نشت گـاز، نشـت آب و نظـایر آن بـر روی مـدارها اثـر سـوء نداشته باشد.

انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)

چنانچه بنا بـه تشـخیص شـرکت بـرق احـداث یـک پسـت ترانسـفورماتور در داخـل ساختمان یا محوطه آن لازم باشد، آن قسمت از پست که انحصاراً در اختیـار شـرکت بـرق خواهـد ماند باید طبق ضوابط و مقررات شرکت برق، توسط مشترک ساخته و آماده شـود. قسـمت‌هـایی از  پست که در اختیار مشترک خواهد ماند در صورت تأییـد شـرکت بـرق بـه نحـو مقتضـی مجـزا از قسمت‌های در اختیار شرکت برق بوده و از نظر ارتباطی و عملیاتی باید بـا قسـمت‌هـای در اختیـار شرکت برق هماهنگی کامل داشته باشد و به نحوی طرح و اجرا شود که هیچ گونه مـانع و اشـکالی در دسترسی و بهره برداری طرفین وجود نداشته باشد. مرز تقسـیم بـه هرنحـوی کـه تعیـین شـود، مشترک موظف است علاوه بر رعایت مقررات شرکت برق، مقررات ایـن فصـل را نیز در محدوده خود رعایت کند.

تبصره: توصیه می‌شود که در ساختمان‌های ویژه حیاتی و بسیار زیاد حسـاس در صـورت امکـان و تأمین شرایط، ترانسفورماتورهای فشار متوسط پست برق با %50 بار تقاضا (دیمانـد) خـود برای تامین نیروی برق در مـدار تغذیه قرار گیرند تا در صورت از مدار خارج شدن یکـی از ترانسـفورماتورها در یـک گـروه دوتـایی، ترانسفورماتور دیگر بتواند به صورت تمام بار، تابلوهای اصلی فشار ضعیف هر دو ترانسفورماتور را که از طریق یک کلید کوپلاژ با فرمان اتوماتیک بهم متصل‌اند، تغذیه نماید.

در مواردی نظیر مجموعه‌ها، مراکز صنعتی و غیـره کـه احـداث بـیش از یـک پسـت ترانسفورماتور لازم باشد و شرکت برق، انشعاب برق را از طریق یک مرکز قطـع و وصـل بـرق فشـار متوسط یا پست پاساژ تحویل مشترک دهد و پست‌های داخلی تماماً در اختیار مشترک باشد، علاوه بر مقررات شرکت برق، رعایت مقرراتی که در پی می‌آید نیز الزامی خواهد بود. لازم به ذکر است که پست‌های داخلی در اختیار مشترک را عموماً پست‌های اختصاصی می‌گویند.

در صورت استفاده از پست‌های پیش ساخته بتنی و فلزی کمپکت (کیوسکی کمپکت) برای تامین نیروی برق، طرح، نحـوه ساخت و بکارگیری این پست ها و ابعاد آن تابع استانداردهای معتبر و یا استانداردهای شرکت بـرق خواهد بود.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
- 5% کتاب هندبوک جامع تابلوهای برق فشار ضعیف تامین نیروی برق منابع تامین نیروی برق تاسیسات فشار ضعیف و متوسط IMG 8772 1 1zb0pwqn2kjkyn32ptbzdl9wlmr7op178yxutwrwfwx0
627,950 تومان

کتاب هندبوک جامع تابلوهای برق فشار ضعیف

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.