برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)

برآورد درخواست نیروی برق مورد نیاز طرح

 کلیات

برای فراهم کردن مقدمات تأمین درخواست نیروی برق هر طرح (انشعاب، پسـت، مولـد و غیـره) لازم است قبل از اقدام به تهیه طرح تأسیسات برقی و در مراحـل اولیـه طـرح حـداکثر درخواسـت نیروی برق (تقاضا، دیماند) مورد نیاز آن را برآورد کرد.

روش صحیح تخمین حداکثر درخواست بر اسـاس محاسـبه تـوان کـل نصـب شـده و اعمال ضرایب همزمانی مناسب استوار است، به شرط آنکه تجربیات گذشـته و یـا اطلاعـات لازم از طرح‌های مشابه که در محل بدست آمده باشد، این محاسبه را تأیید کند.

پیش بینی حداکثر درخواست نیروی برق، مخصوصاً از نظر وسایل و دستگاه‌های قابل حمـل، روشـنایی، تعـداد پریزهای نصب شده و تجهیزات سیستم‌های تأسیسات برقی و غیره، وابسته به نحوه بهـره بـرداری و عرف و عادت محلی است.

در پیش بینی حداکثر درخواست، عواملی نظیر رشد سریع کیفیت زندگی و افزایش طبیعی مصـرف در طول عمر تأسیسات مدنظر قرار گرفته و حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) بـرآورده شده طرح در نهایت باید با مقررات و ضوابط شرکت برق هماهنگ گـردد. ایـن مقـدار نیـروی بـرق واگذاری، مبنای عقد قرارداد تأمین برق طرح خواهد بود.

برآورد توان کل نصب شده

لازم است مبانی زیر جهت برآورد توان بر اساس نیازهای تأسیسات برقی مـدنظر قـرار گیرد:

الف) برآورد برق مدار چراغ‌های نصب ثابت رشته‌ای (التهابی) برابر توان اسمی لامـپ آن‌هـا خواهـد بود. در مراحل برآورد اولیه، این مقدار برابر توان بزرگ‌ترین لامپی است که بتوان در سرپیچ آن نصب کرد.

ب) برآورد برق مدار چراغ‌های نصب ثابت و از نوع تخلیه‌ای در گاز (از قبیـل لامـپ‌هـای فلورسـنت معمولی، بخارسدیم، بخارجیوه، متال هالید و غیره) در صورتی که در این چراغ‌هـا از چـوک و یـا بالاست القایی استفاده شده باشد، برابر توان اسمی مصـرفی لامـپ‌هـای آن بـه اضـافه مصـرف چوک (بالاست القایی) می‌باشد. میزان برآورد برق این چراغ‌ها به ولت آمپر دو برابر درخواسـت برحسب وات است (مصرف لامپ به اضافه مصرف چوک و یا بالاست القایی).

پ) میزان درخواست نیروی برق چراغ‌های نصب ثابت از نوع تخلیه در گاز (بند ب فوق الذکر) با بالاست الکترونیکی برابر توان اسمی مصرفی لامپ به اضافه مصرف بالاست آن است.

تبصره: در انتخاب کلید حفاظتی و یا فیوز و سایر اجزاء، مدار لامپ‌های گازی، بخار جیوه، بخار سدیم و متال هالید به مقدار جریان راه اندازی هر یک از آن‌ها (بر اساس نوع لامپ، به هنگام وصل مدار) توجه شود.

ت) برآورد برق مدار پریزها، در مواردی که نوع لوازم و دستگاه‌هایی که از آن‌ها تغذیه خواهند شد، معلوم نباشند، از راه تخمین بار مجاز آن مدار انجام می‌گیرد.

ث) برآورد برق مدار لوازم و دستگاه‌های نصب ثابت برابر توان اسمی آن‌ها، با اعمال ضرایب توان آن‌ها خواهد بود.

ج) برآورد برق مدار بارهای القایی از قبیل موتور با توجه به ضریب توان آن‌ها تعیین می‌شود.

غیر همزمانی مصارف و تخمین ضریب همزمانی

به دلیل وجود غیر هم زمانی در کارکرد تجهیزات و لوازم الکتریکی، باید برای هر گروه از بارهای مختلف، (روشنایی، پریزهای برق، دستگاه‌ها و تجهیزات سیسـتم‌هـای تأسیسـات برقـی و مکانیکی) از ضریب هم زمانی استفاده شود تا با اعمال آن‌ها در بارهای مربـوط، حـداکثر درخواسـت نیروی برق (دیماند) بدست آید.

ضریب هم زمانی هر تأسیسات برقی، عددی است مختص همـان تأسیسـات، بـه ایـن دلیل در شرایط عادی پیشبینی دقیق آن امکان‌پذیر نخواهد بود و فقط با توجه به تجربیات گذشته و یا آمار موجود و یا استفاده از منابع فنی یا دستورالعمل‌های معتبر دیگر می‌توان ضریب هم زمـانی را از پیش به عنوان راهنما و بصورت تقریبی تخمین زد.

- 5% کتاب هندبوک جامع تابلوهای برق فشار ضعیف درخواست نیروی برق برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) IMG 8772 1 1zb0pwqn2kjkyn32ptbzdl9wlmr7op178yxutwrwfwx0
627,950 تومان

کتاب هندبوک جامع تابلوهای برق فشار ضعیف

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
- 15% کتاب برآورد بار و محاسبات مولدهای برقی درخواست نیروی برق برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) 1100 1ykciyeghmuz4gyate68mpi0s33lksej0gyjlh5yielg
187,000 تومان

کتاب برآورد بار و محاسبات مولدهای برقی

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 22
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.