به آزمون تاپ خوش آمدید!

دانلود نشریه شماره 622

نشریه شماره 622 - مشخصات فنی عمومی اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان

نشريه شماره 622 با عنوان «مشخصات فنی عمومی و اجرايی سيستم های رديابی و اعلام حريـق سـاختمان »، در اجرای ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرايی كشور (مصوبه 42339/ت33497هــ مورخ 20/ 4 /1385 هيأت محترم وزيران)، و به منظور ايجـاد همـاهنگی و يكنـواختی در معيارهـای طراحـی، اجرا، نظارت، راهبری و نگهداری اين گونه سيستم ها در طرح ها و پروژه های سرمايه گذاری عمرانی كشور تهيـه و تدوين شده است. در اين مشخصات فنی استفاده از لوازم و مصـالح اعـلام حريـق اسـتاندارد و نيـز رعايـت اصول، روش ها و فنون اجرايی متناسب با تجهيزات كاربردی مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت. نشـريه عمـدتاً براساس استاندارد 1-BS5839 تهيه شده و در موارد لازم از ديگر استانداردها همچـون اسـتانداردهای ملـی ایران NFPA و UL,ANSI,ISO,IEC,EN,BS، نیز استفاده شده است.

اين مشخصات فنی حاوی ضوابط و معيارهای فنی لازم براي طيف وسيعي از سيستم ها شامل سامانه هـای متعارف، آدرس پذير و آنالوگ در انواع مختلف و همچنين مجموعه های شبكه ای آشكارساز های خودكار همراه با ديگر لوازم مربوط متصل به پنل های كنترل و مانيتورهای ارتباطی ميانی می باشد.

در اين مجموعه مباحث مربوط به معرفی انواع سيستم ها و مشخصات فنی ساخت اجزای آن، اسـتانداردها و ضوابط طراحی و اجرا، كنترل آژيرهای خطا، راه اندازی و تحويل و دسـتورالعمل هـای راهبـری و نگهـداری ارايه شده است.

نشریه شماره 622 – مشخصات فنی عمومی اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان

برای خرید کتاب نشریه شماره 622 اینجا کلیک کنید.

نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0