دانلود مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان – صرفه‌جویی در  مصرف انرژی (ویرایش چهارم)

ویرایش حاضر از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه‌جویی در مصرف انرژی، که چهارمین ویرایش مبحث محسوب می‌گردد، دارای تغییـرات مهمـی اسـت، کـه اهم آن‌ها عبارتند از:

– برای رعایت ضوابط آیین‌نامه ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف، در ویرایش جدید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان سـه رده انرژی، به شرح زیر، تعریف شده است:

  • ساختمان‌های مطابق مبحث 19 (EC)  پایین‌تـرین رده انـرژی تلقـی مـی‌شـود و دستیابی به این رده اجباری است.
  • ساختمان کم انرژی (EC+) و سـاختمان بسـیار کـم انـرژی (EC++) رده‌هـای انرژی بالاتر هستند. تا زمانی که الزامی برای دستیـابی بـه ایـن رده‌هـا در دیگـر قوانین و آیین‌نامه‌ها مطرح نشده باشد، دستیابی به این رده‌ها اختیاری است.

چنین الگویی در دیگر کشـورها نیـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـرای مثـال، در کشورهای اروپایی، طراحی و اجرای ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک صفر تا پایان سال 2018 اختیاری بود، ولی از آغاز سال 2019، مطـابق ضـوابط جدیـد اروپا، لازم است طراحی و اجرای تمـامی سـاختمان‌هـای عمـومی جدیـد مطـابق ضوابط تعیین‌شده برای ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک صفر باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر این، مقرر شده است که از پایان سال 2020 مبنای طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌های نو، ساختمان‌های با مصرف انـرژی نزدیـک صـفر باشد.

در ویرایش‌های پیشین دو روش طراحی پوسته خارجی ساختمان مطرح شده بود. در ویرایش جدید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، علاوه بـر دو روش تجـویزی و موازن‌های (کـارکردی)، دو روش دیگـر، تحـت عناوین نیاز انرژی و کارایی انـرژی نیـز مطـرح شـده‌انـد. لازم بـه ذکـر اسـت روش تجویزی ساده‌ترین روش و روش کارایی انرژی تخصصی‌ترین روش طراحی هسـتند. در عین حال، کمترین گزینه‌ها در طراحی و بیشترین هزینـه اجـرا در حالـت اسـتفاده از روش تجویزی است، درحالی که بیشترین گزینه‌ها و حق انتخاب‌ها در طراحـی و کمتـرین هزینه اجرا در صورتی قابل دستیابی است کـه از روش کـارایی انـرژی اسـتفاده شـود. توضیحات تکمیلی در این خصوص در بند 19-3-2-1 این مبحث ارائه شده‌است.

– فصل‌بندی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان بازبینی شده است. ضمن اینکه یک فصل به تعاریف اختصاص یافتـه اسـت، فصل‌بندی بخش‌های مربوط به روش‌های طراحی نیز تغییر کرده‌است، و فصول 5 تا 8، هر یک به یکی از روش‌های مطرح شده اختصـاص یافتـه‌انـد، و زیرفصـل‌هـایی تحـت عنـوان پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و تأسیسـات برقـی، بـرای هـر یـک از فصـول مربوط به روش‌های طراحی در نظر گرفته شده‌است. علاوه بر این، فصلی نیز تحت عنـوان ضوابط اجباری در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه حـاوی ضـوابطی اسـت کـه در تمـامی ساختمان‌ها باید رعایت شوند.

در نتیجه، پس از تصمیم‌گیری در خصوص روش طراحی ترجیحی، کـافی اسـت طـراح در وهله اول از رعایت شدن ضوابط اجباری مطرح شده در فصل 4 اطمینان حاصل نمایـد، و سپس به فصل مربوط به روش انتخاب شده (5 تا 8) مراجعه نماید.

دانلود PDF مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان – صرفه‌جویی در مصرف انرژی

توجه: در صورت مشکل در دانلود فایل، کلیک راست کرده و روی گزینه  Open in new tab کلیک کنید.

کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان دانلود مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان 819 1ykciuhgp5pm43fzm9halbhlmzawipsz9xkorhnrkbxg
60,000 تومان

کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

موجود نیست
فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.