معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ماده 41

به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور سازمانی تحت عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل می‌شود.

ارکان سازمان متشکل است از نظام مهندسی استان، هیأت عمومی، شورای مرکزی، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

 ماده 42

سازمان و نظام مهندسی استان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

ماده 43

برای تشکیل سازمان نظام مهندسی استان وجود حداقل 50 داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون و تبصره‌های آن باشند، ضروری است.

تبصره- عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رای دارند.

ماده 44

عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

الف- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط.

ب- متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، بطوری که فعالیت حرفه‌ا‌ی وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

پ- نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.

ت- دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق سازمان نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف قانون و آئین‌نامه اجرایی آن.

ث- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.

ج- تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

ماده 45

متقاضی عضویت در سازمان نظام مهندسی استان، تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتیکه متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.

ماده 46

کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می‌شوند در موارد زیر عضویت آن‌ها قطع می‌شود و در هر زمان، عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود. بنا به تقاضای متقاضی عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت.

الف- نقل مکان به استان دیگر.

ب- استعفا از عضویت نظام مهندسی استان.

پ- سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده 44 این آئیننامه.

ث- اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف.

تبصره- قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزومًا موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب، یا صدور حکم مجدد خواهد بود.

ماده 47

شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در آن واحد عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت سازمان مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.

ماده 48

در استان‌هایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد.

ماده 49

به منظور تشکیل سازمان در استان‌ها وفق قانون اولین دوره برگزاری انتخابات در استان‌ها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان‌های موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان طبق قانون کلیه امکانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می‌شود.

ماده 50

عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط.

ب- شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.

پ- امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به نظام مهندسی استان.

ت- استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدف‌های خود در اختیار اعضاء قرار می‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه‌ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.

ث- استفاده از پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضاء.

ج- استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می‌شود.

چ- استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده27 قانون.

ح- استفاده از خدمات مالیاتی.

ماده 51

ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- مجمع عمومی،

ب- هیأت مدیره،

ج- بازرسان،

د- شورای انتظامی استان.

محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می‌تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
- 5% کتاب هندبوک جامع تابلوهای برق فشار ضعیف سازمان نظام مهندسی معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان IMG 8772 1 1zb0pwqn2kjkyn32ptbzdl9wlmr7op178yxutwrwfwx0
627,950 تومان

کتاب هندبوک جامع تابلوهای برق فشار ضعیف

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

الف: مجمع عمومی

ماده 52

مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدارک تحصیلی در رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و کارت عضویت معتبر، که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل می‌شود.

تبصره 1- اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رأی گیری شرکت کنند.

تبصره 2- در استان‌هایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات،

سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یکسال صادر خواهد کرد.

ماده 53

جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می‌شود به دعوت هیأت مدیره تشکیل می‌شود.

تبصره 1- در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست درصد اعضای نظام مهندسی استان تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت مدیره موظف است مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید.

تبصره 2- هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت.

تبصره 3- نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می‌توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده 54

دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل 20 روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.

ماده 55

جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضا اعم از اینکه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره- در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق‌های رأی گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود، و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.

ماده 56

مجمع عمومی توسط هیأت رئیس‌های مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخاب بعضی یا کلیه اعضاي هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه‌های توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌شود.

ماده 57

وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:

الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل.

پ- شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ت- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

ث- تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

ج- اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.

چ- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای اطلاعیه‌های نظام مهندسی استان.

ح- شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.

خ- تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظایر آن.

د- بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.

ذ- تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.

ر- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئیننامه‌های مربوط به عهده نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.