دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها

پیشگفتار

1-0-13 اساس مبحث سیزدهم  مقررات ملی ساختمان بر «آيـين نامـه تاسيـسات الكتريكـی سـاختمان‌ها» اسـتاندارد شـماره 1937، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران ـ مبتنی است كـه پايـه آن مـدارک گـروه 364 كميسيون بين‌المللی الكتروتكنيک ـ IEC ـ است.

نظر به این كه مدارک گروه 364 IEC در حال تكوين است و ممكن است شامل مواردی كـه لازم‌انـد نباشد، تا انتشار آيين‌نامه‌ها و مقررات معتبر ملی يا IEC ،می‌توان از مقررات و استانداردهای ديگـر نيز استفاده كرد، با اين توضيح كه جديدترين چاپ اسـتانداردهای ملـی و IEC بـر مـدارک ديگـر ارجحيت خواهد داشت.

2-0-13 لوازم و تجهيزات و دستگاه‌هایی در تأسيسات برقی ساختمان‌ها قابل نصب و استفاده خواهد بود كه طبق مشخصات یک يا چند استاندارد ساخته و موفق به اخذ گواهی لازم نيـز شـده باشـند، استفاده از هر نوع مصنوعات غير استاندارد اكيداً ممنوع خواهد بود.

3-0-13 ليست مقررات و استانداردهای قابل استناد و استفاده، باتوجه به مفاد رديف‌های 13-0-1 و 13-0-2 ، به قرار مندرج در پيوست شماره 5 است.

4-0-13 برای آشنایی با سيستم‌های متداول توزيع نيرو و رعايت مقررات ايمنی طبـق «آيـين نامـه ايمنی تأسیسات الكتريكی ساختمان‌ها»، خلاصه‌ای از شرح سيستم‌ها و مقررات ايمنی سيـستم TN، در پيوست شماره 1، ارائه شده است. مفاد و مقررات اين پيوست بايد ماننـد بقيـه مـوارد مراعـات و طبق آن عمل شود .

1-4-0-13 سيستم الكتريكی منتخب برای كليه ساختمان‌ها عموماً سيستم TN از نـوع TN-C-S يا TN-S (پيوست شماره 1) خواهدبود .

2-4-0-13 در همه يا جزئی از ساختمان‌هایی كه به علت كار انجام شده يا به دلايل موجه ديگر، در آن‌ها از سيستم‌های نوع IT و TT (پيوست شماره1) يا روش‌های ايمنی ديگر، مانند ولتاژ ايمـن –محيط‌های ايمن بدون اتصال زمين ـ و غيره استفاده می‌شود، بايد ضمن رعايت كليات اين مقـررات، از مقررات و آيين نامه‌های معتبر ديگر كه در رديف 13-0-3 ذكر شده است اسـتفاده شـود. دلايـل انتخاب اين گونه سيستم‌ها يا روش‌ها بايد قبلاً به اطلاع مجری اين مقررات يا نماينده مجاز او برسـد و مجوز لازم كسب شود. درهرحال، مسئوليت ايمنی و صحت كار در تأسيسات كلاً به عهـده مهنـدس ذيصلاح خواهد بود.

5-0-13 در تهيه طرح و اجرای تأسيسات برقی ساختمان‌ها، شدت‌های روشنایی مصنوعی برای هر نوع محيط كار بايد براساس مقادير ذكرشده در «استاندارد شدت روشنایی داخلی» انتخاب شود.

«استاندارد روشنایی داخلی » را مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران تهيه كرده اسـت و عينـاً در پيوست شماره 2 اين مقررات نقل می‌شود .

6-0-13 در تهيه طرح تأسيسات برقی ساختمان‌ها، يکی از شرايط مهم، پيش بينـی و بـرآورد هرچـه دقيقتر درخواست (تقاضا يا ديماند) يا حداكثر توان مصرفی آن است. پيوست شـماره 3 «راهنمـای استفاده از ضرايب همزمانی» كه از «آيين‌نامه ايمنی تأسيسات الكتريكی ساختمان‌ها» اقتبـاس شـده است، همراه با مفاد بخش 13-3 و ساير قسمت‌های مقـررات، راهنمـای مفيـدی بـرای حـصول ايـن مقصود خواهد بود .

7-0-13 لزوم رعايت نشانه‌های ترسيمی استاندارد در كليه نقشه‌ها و مدارک الزامی است . اساس نشانه‌های انتخاب شده در اين مقررات، نشانه‌های ارائه شده در گروه مدارک 617 IEC اسـت. نشانه‌های موجود در پيوست شماره 4 اين مقررات تنها آن بخش از كل نشانه‌هـای ياد شـده‌انـد كـه پيش‌بينی می‌شود در طرح‌های تأسيسات برقی به کار می‌آيند .

استفاده از نشانه‌های ترسيمی متفرقه به طور كلی ممنوع خواهد بود .

8-0-13 در كليه مراحل، به خصوص مراحل اوليه طرح و اجرای كارهـای سـاختمانی و تأسيـساتی، لازم است همكاری نزديكی بين همه دست اندركاران، اعم از طراحـان و اجراكننـدگان سـاختمان و تأسيسات آن، وجود داشته باشد تا تبادل اطلاعات به موقع انجام شود .

9-0-13 برای اطلاع از نظرات، مقررات و دستورالعمل‌های مقامات تأمين كننده سرويس‌های ساختمان نظير برق، تلفن و غيره، بايد به موقع اقدام شود و تماس و همكاری لازم تا خاتمه كار ادامه يابد.

دانلود PDF مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها

توجه: در صورت مشکل در دانلود فایل، کلیک راست کرده و روی گزینه  Open in new tab کلیک کنید.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان دانلود مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان 132 1ykciu9mpkrbe2oyzv7wp8pksp3b4lns6ghx1tor6fs4
46,000 تومان

کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

موجود نیست
فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.