افت ولتاژ در شبکه برق

افت ولتاژ در شبکه برق

افت ولتاژ 

افت ولتاژ در شبکه‌ باعث محدود شدن توان انتقالی و افزایش تلفات توان انتقالی می‌گردد. تمام وسایل الکتریکی (دستگاه‌های عمومی_ صنعتی، ماشین‌های الکتریکی، سیستم‌های روشنایی و …) برای کار در ولتاژ مشخص طراحی شده و در همان ولتاژ می‌تواند کار عادی و نرمال خودش را انجام دهد ( تبدیل انرژی با توجه به مشخصات وسیله). حال اگر ولتاژ از حد مجاز کمتر باشد. راندمان وسیله پایین آمده و در بعضی سیستم‌ها باعث گرم شدن سیم‌ها و وسیله می‌گردد.

برای مثال: در لامپ‌های رشته‌ای (که جریان متناسب با ولتاژ است) افزایش 5% ولتاژ باعث کاهش عمر لامپ به مقدار نصف می‌گردد و همچنین کاهش 5% ولتاژ بازده نوری را به میزان 20% کم می‌کند. در موتورهای آسنکرون کاهش ولتاژ باعث افزایش میزان جریان می‌گردد.

افت ولتاژ در شبکه را، اختلاف ولتاژ بین منبع و مصرف کننده یا اختلاف ولتاژ بین یک نقطه از شبکه الکتریکی و مصرف کننده را می‌گویند.

افت ولتاژ را با ΔU و ولتاژ منبع را با  Ua  و ولتاژ دو سر بار را با Ue نشان می‌دهند، رابطه افت ولتاژ در تمام سیستم‌ها ( AC، DC تک فاز، AC سه فاز،  فشار ضعیف و ….) برابر است با   ΔU= Ua _ Ue  که این اختلاف ولتاژ نباید از حداکثر افت ولتاژ بیشتر باشد. معمولا حداکثر افت ولتاژ در سیستم‌های الکتریکی مطابق جدول زیر می‌باشد.

حداکثر افت ولتاژ مجاز در شبکه های الکتریکی  افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 125 002

افت ولتاژ در سیستم‌های الکتریکی را به درصد (%) بیان می‌کنند که طبق رابطه ΔU= ΔU/ U× 100 تعیین می‌شود.

ولتاژ نامی به ولت می‌باشد. در سیستم‌های الکتریکی جدای از تغییرات ایجاد شده در ولتاژ توسط بارهای مختلف (افت ولتاژ ثابت)، افت ولتاژهای کوچک دیگر نیز به هنگام بروز نقص نظیر اتصال کوتاه در لحظه عمل سیستم‌های حفاظتی وجود دارد.

منحنی زیر مقادیر افت ولتاژهای لحظه ای مجاز و تعداد دفعات تغییرات در واحد زمان را برای بارهای مختلف نشان می‌دهد.

افت و خیزهای ولتاژ قابل پذیرش (ΔU)به نسبت ولتاژ نامی سیستم افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 125 001

برای مثال: اگر در هر ساعت تغییرات لحظه‌ای ولتاژ، 10 بار اتفاق می‌افتد این تغییرات نباید برای لامپ‌های رشته‌ای بیشتر از 1% ولتاژ و برای سیستم‌های منبع تغذیه عمومی نباید بیشتر از 3% ولتاژ و برای لامپ‌های فلورسنت نباید بیشتر از 4% ولتاژ باشد.

تعیین افت ولتاژ 

در محاسبات افت ولتاژ در شبکه باید عوامل زیر لحاظ شود. 

_ نوع هادی (مقاومت _ دما، راکتاس هادی)

_ شدت جریان عبوری مدار یا توان انتقالی

_ طول مدار (طول مسیر)

_ درصد افت ولتاژ مجاز مصرف کننده

_ ضریب توان بار

_ نوع سیستم الکتریکی (AC ، DC تک فاز یا AC سه فاز)

_ محاسبه افت ولتاژ برای مسیرهای کوتاه نیاز نمی‌باشد و برای مسیرهای طولانی باید انجام شود.

_ تا سطح مقطع 16mmمی‌توان از راکتاس هادی صرف نظر کرد.

محاسبه افت ولتاژ در سیستم جریان مستقیم (DC)

در جریان مستقیم با توجه به این که فرکانس صفر است ( 0=f) پس راکتاس برابر با صفر خواهد شد.

(X= 2πfL) و تنها مقاومت اهمی مسیر را باید تعیین نموه و با توجه به رابطه زیر افت ولتاژ را به دست آورد. همچنین طول سیم باید به خاطر رفت و برگشت جریان، در عدد دو ضرب شود تا مقاومت کل کابل به دست آید. افت ولتاژ حاصل ضرب مقاومت کل مسیر ضرب در مقدار جریان عبوری از کابل می‌باشد که با توجه به روابط زیر می‌توان افت ولتاژ و درصد افت ولتاژ را محاسبه نمود.

126 001 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 126 001

ΔU= افت ولتاژ به ولت

ΔU%= درصد افت ولتاژ

UE= ولتاژ دو سر مصرف کننده برحسب ولت

R= مقاومت کل مسیر (کابل‌ها، هادی، مسیر)

I= شدت جریان عبوری بر حسب آمپر

R’=  مقاومت واحد طول کابل بر حسب اهم بر کیلومتر

L= طول مسیر بر حسب کیلومتر (km)

عدد 2: چون در سیستم DC دو مسیر جریان وجود دارد، (مسیر رفت و مسیر برگشت جریان) در نتیجه مقاومت واحد طول در 2L ضرب شده و مقاومت کل مسیر جریان به دست می‌آید.

منبع ولتاژ DC با یک مصرف کننده  افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 128 003

توان انتقالی و تلفات در این سیستم را می‌توان مطابق روابط زیر تعیین نمود.

(P= U . I =RL . I (W

ΔP= V= 2.LI2. R = RI2

P= توان موثر بر حسب وات (W)

R= مقاومت کل کابل

RL= مقاومت اهمی مصرف کننده بر حسب اهم

V=ΔP= تلفات توان در مسیر (تلفات انتقالی) بر حسب وات (W)

R’= مقاومت واحد طول کابل بر حسب Ω/KM

COSɸ= ضریب قدرت مصرف کننده (بار)

ɸ= اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان مصرف کننده

X’= راکتاس واحد طول کابل (مقاومت القایی کابل) بر حسب Ω/KM

ZL= امپدانس مصرف کننده (بار) بر حسب اهم

RL= مقاومت اهمی بار بر حسب اهم

XL= مقاومت القایی بار بر حسب اهم

UN= ولتاژ نامی بر حسب ولت (V)

PS= توان ظاهری بر حسب ولت آمپر (W)

PE= توان موثر (اکتیو_ مفید_ حقیقی) بر حسب وات (W)

PD= ɸ= توان غیر موثر (راکتیو، غیر مفید) بر حسب وار (V.A.R) که علامت مثبت (+) برای بارهای القایی و علامت منفی (-) برای بارهای خازنی می‌باشد.

V=ΔP= تلفات انتقالی (توان تلف شده در مسیر) بر حسب وات (W)

مدار سیستم جریان متناوب یک فاز  افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 130 002

محاسبه افت ولتاژ در سیستم جریان متناوب سه فاز 

افت ولتاژ 

افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 130 004

تلفات انتقالی 

130 005 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 130 005

توان‌های انتقالی 

130 006 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 130 006

UL= ولتاژ نامی خط بر حسب ولت

بقیه پارامترها مطابق حالت قبل می‌باشد.

مدار جریان متناوب سه فاز  افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 140 002

تعیین مقاومت اهمی کابل (R) و مقاومت القایی کابل (X) 

جهت تعیین مقاومت و راکتاس واحد طول باید به نکات زیر دقت کرد.

1_ در سیستم DC و در کابل‌های با سطح مقطع کمتر از  16mmدر سیستم‌های AC، سه فاز و تک فاز، فقط لازم است که مقاومت اهمی واحد طول در دمای عملیاتی در نظر گرفته شود. چون در این حالت R˃˃X می‌باشد.

2_ تعیین مقاومت و راکتاس واحد طول کابل‌ها با توجه به نوع کابل، ولتاژ و سطح مقطع آن باتوجه به جداول زیر.

3_ راکتاس القایی واحد طول برای، کابل‌ها از شکل (مقادیر میانگین برای رئاکتانس القایی در واحد) و شین ها را از شکل ( مقادیر میانگین برای رئاکتانس القایی در واحد طول شین‌ها)  می توان تعیین نمود.

4_ برای هادی‌های خطوط هوایی مقاومت اهمی واحد طول از جدول (رئاکتانس القایی در واحد طول X) و راکتانس القای واحد طول از جدول (افت ولتاژ کابل ها) به دست می‌آید.

5_ در صورت عدم دسترسی به منحنی‌ها و جداول مقاومت اهمی واحد طول را می‌توان چنین به دست آورد.

برای هادی‌های مسی و آلومینیومی

افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 300 001

R=مقاومت اهمی واحد طول   Ω/KM

L= طول کابل به متر

K= هدایت مخصوص 1/ Ω

P= مقاومت مخصوص بر حسب اهم

A: سطح مقطع هادی بر حسب mm2

KCU= هدایت مخصوص مس

KAL = هدایت مخصوص آلومینیوم

6_ برای بارهای متقارن در کابل‌هایی که از یک سر و یا دو سر تغذیه می‌شوند، افت ولتاژ را مطابق جدول می‌توان به دست آورد.

جریان مجاز و مشخصات الکتریکی کابل ها افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 301 002 2

مشخصات الکتریکی کابل PVC فشار ضعیف  افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 301 001 1مشخصات الکتریکی کابل XLPE فشار متوسط  افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 304 002

*بدون زره با پوشش الکترواستاتیکی از سیم‌های مسی

**فاصله بین مراکز دو برابر قطر کابل

مقادیر میانگین برای رئاکتانس القایی در واحد  افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 304 001

مقاومت های R در دمای 20 درجه برای هادی های خطوط هوایی افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 305 002

مقادیرمیانگین رئاکتانس القایی در واحد طول شین با مقطع مستطیلی افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 305 001

رئاکتانس القایی در واحد طول X برای هادی های خطوط هوایی 50HZ افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 307 002

از فرمول زیر می‌توان استفاده نمود:

307 003 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 307 003

D: فاصله میانگین فاز به فاز

r: شعاع هادی

محاسبه افت ولتاژ در سیستم‌های حلقوی و شعاعی

جدول زیر تمام روابط لازم برای محاسبه افت ولتاژ را، در کابل‌هایی که از یک یا دو سر تغذیه می‌شوند و دارای چند مصرف کننده جداگانه می‌باشند، خلاصه کرده است. از این روابط به انجام محاسبات در سیستم‌های حلقوی و شعاعی می‌توان استفاده نمود. در این موارد با تعیین امپدانس معادل به عنوان تابعی از سطح مقطع هادی، روش محاسبه تا حدودی آسانتر می‌گردد.

307 001 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 307 001

Z= امپدانس معادل واحد طول کابل بر حسب KM/Ω به دست می‌آید.

مقاومت و رئاکتانس واحد طول را می‌توان مستقیما از جداول مربوطه به دست آورد و با ضرب در طول کابل، مقاومت و رئاکتانس مسیر محاسبه می‌گردد.

افت ولتاژ کابل های تغذیه شده با توزیع بار متقارن  افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 308 002

L’=طول هر مسیر به متر

 L=طول کل مسیر به متر

 N:تعداد شاخه‌های موازی

ΔU=افت ولتاژ به ولت

ΔP= تلفات توان به ولت

در حالت جریان مستقیم و جریان متناوب تک فاز روابط بالا برای ΔU ، باید در 2/3 ضرب شود.

و ΔP، باید در2/3 ضرب شود.

مثال: در مثال قبلی در صورتی که طول مسیر کابل 200 متر و افت ولتاژ مجاز برابر با 3% باشد، صحت کابل محاسبه شده را بررسی نمایید؟

حل: در مثال‌های قبل سطح مقطع کابل محاسبه شده 240×3 با جریان بار 231 آمپر با ولتاژ خط 1000 ولت، سه فاز می‌باشد. مقاومت و رئاکتانس واحد طول کابل با توجه به جدول برای کابل  240 چند رشته‌ای تعیین می‌شود.

Ω/Km R= 0.0929

X= 0.075 Ω/Km

401 002 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 401 002

با توجه به این که افت ولتاژ کمتر از مقدار حداکثر مجاز به دست امده، پس کابل 240×3 مورد قبول است.

تلفات انتقالی برابر است با:

ΔP= 3× LR. I = 3× 0.2 × 0.0929 × 2312  = 2/974 KW

مثال: در مثال قبل اگر طول مسیر به جای 200 متر، 700 متر باشد افت ولتاژ و تلفات توان انتقالی را محاسبه نمایید، آیا کابل انتخابی مناسب است، در غیر اینصورت باید چه کار کرد.

حل: افت ولتاژ برای مسیر 700 متر برابر است با:

401 003 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 401 003

درصد افت ولتاژ برابر است با:

401 001 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 401 001

درصد افت ولتاژ محاسبه شده بیش از حداکثر افت ولتاژ مجاز 3% بوده پس کابل 240×3 مورد قبول نیست و باید کابل با یک نرم بالاتر انتخاب شود ( 300×2) و سپس محاسبه افت ولتاژ انجام شود.

مشخصات کابل 300×3 از جدول (مشخصات الکتریکی کابل) عبارتند از:

R’=  0.0752

X’= 0.074

افت ولتاژ برابر است با:

401 005 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 401 005 1

409 002 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 409 002

درصد افت ولتاژ:

409 003 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 409 003

درصد افت ولتاژ کمتر از حداکثر افت ولتاژ (3%) می‌باشد پس کابل  300×3 مورد قبول است.

تلفات توان انتقالی برابر است با:

ΔP=3× L.R’.I2

ΔP= 3× 0.7× 0.0752 × 231=8426 W =8/4 KW

مثال: توان AC سه فاز معادل 100KW باید به فاصله 200 متر انتقال یابد ضریب قدرت مصرف کننده 0.9 ( COSɸ=0.9) و ولتاژ 400V با فرکانس 50HZ می‌باشد. در صورتی که حداکثر افت ولتاژ مجاز 2% و دمای محیط 30’C باشد سطح مقطع مناسب کابل را تعیین نمایید؟

Pe= 100kw

L=200m=0.2Km

COSɸ=0.9

F= 50HZ

Un= UL= 400V

%ΔU= 2

T= 30’C

?=A

حل:

افت ولتاژ مجاز برابر است با:

ΔU= %ΔU × Un ΔU =0.02 × 400= 8 V

جریان بار:

411 002 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 411 002

برای این که افت ولتاژ برای کابل انتخابی کمتر از 2% باشد. باید شرط زیر برقرار باشد.

411 003 افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 411 003

پس امپدانس واحد طول کابل باید از 0/144 کمتر باشد.

مطابق جدول (جریان مجاز و مشخصات الکتریکی کابل) کابل 70mm2 می‌تواند جریان 185A را تحمل نماید. امپدانس واحد طول، کابل 70mm2 در ضریب قدرت 0.9 را تعیین می‌کنیم:

مطابق جدول (جریان مجاز و مشخصات الکتریکی):

X=0.08 Ω/Km

R= 0.268 Ω/Km

امپدانس واحد طول برای کابل 95mm2 برابر است با:

X=0.079 Ω/Km

R= 0.193 Ω/Km

Z= R COSɸ + X SiNɸ = 0.193 ×0.9 × 0.079 × 0.436 = 0.21 Ω/Km

امپدانس واحد طول برای کابل 120mm2 برابر است با:

X=0.077 Ω/Km

R= 0.153 Ω/Km

Z= R COSɸ + X SiNɸ =0.153 ×0.9 × 0.077 × 0.436 = 0.171 Ω/Km

امپدانس واحد طول برای کابل 150mm2 برابر است با:

X=0.077 Ω/Km

R= 0.124 Ω/Km

Z= R COSɸ + X SiNɸ =0.124 ×0.9 × 0.077× 0.436 = 0.145 Ω/Km

امپدانس واحد طول برای کابل 185mm2 برابر است با:

X=0.077 Ω/Km

R= 0.099 Ω/Km

Z= R COSɸ + X SiNɸ =0.099 ×0.9 × 0.077× 0.436 = 0.122 Ω/Km

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 369 300x300

کتاب ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
نرم افزار آموزش تاسیسات برق ساختمان افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 762 300x300

نرم افزار آموزش تاسیسات برق ساختمان

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق 1389 300x300

کتاب پروژه های تولید انرژی خانگی: تولید انرژی خارج از شبکه برق

فروشنده : آزمون تاپ
23,900 تومان 22,705 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
افت ولتاژ افت ولتاژ در شبکه برق CA6113 1 300x300

مولتی فانکشن 13 کاره مدل CA6113 چاوین آرنوکس

موجود نیست
فروشنده : یکتا آموت عمران
67,983,000 تومان
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.