انواع آلارم و تریپ های ترانسفورماتور

آلارم ها و تریپ های ترانسفورماتور

⭕️WINDING TEMP STAGE 1 ALARM

این آلارم نشانه بالارفتن درجه حرارت سیم پیچ ترانس دراثر ازدیاد حرارت می باشد ولی در حد تریپ ترانس نیست.
1.باهماهنگی مهندسی دیسپاچینگ بارترانسفورماتورکاهش یابد.
2.سیستم خنک کننده ترانسفورماتور(فنها)بررسی شودچنانچه فنها درمدارنیست آنهارا درمدارقراردهید، در صورت خرابی فنها علت آن بررسی و گزارش شود.

⭕️OVER FLUX PROT ALARM

این آلارم نشانه آنست که شار مغناطیسی هسته ترانسفورماتور به خاطر تغییرنسبت ولتاژ به فرکانسV/F زیادتر از حد مجازشده است ولی در حد تریپ نیست پس ازبهبود وضعیت آلارم ریست می شود.
تغییرات ولتاژ را با قرار دادن تپ چنجرروی حالت دستی وبا کم وزیاد نمودن تپ اصلاح نمائید.
در صورت نوسانات فرکانس آنرا به دیسپاچینگ گزارش نمائید.

⭕️OIL LEVEL ABNORMAL

سطح روغن کنسرواتورترانسفورماتورافزایش یاکاهش یافته است ویا به هردلیلی ازحالت نرمال خارج شده است سطح روغن را ازروی عقربه نشان دهنده سطح روغن داخل کنسرواتوربازدید نمائید وچنانچه کمبود روغن مشاهده شد جهت رفع کمبود روغن اقدام شود.

⭕️RELIEF VENT ALARM

آلارم مربوط به سوپاپ اطمینان روغن ترانس عمل کرده است وبه علت  اهمیت عملکرد این رله, ترانسفورماتور بررسی و چک شود همچنین به دیسپاچینگ گزارش شود در صورت صلاحدید متخصصین مربوطه ترانسفورماتور باید از مدار خارج شود و ودرصورت کاذب نبودن این  آلارم مراحل زیر انجام گیرد.
1. تست باز بودن شیر خروجی روغن به طرف کنسرواتور
2. جهت آنالیز وانجام آزمایش های فیزیکی وشیمیایی نمونه گیری ازروغن ترانسفورماتور انجام گیرد.
3. آزمایش مقاومت عایقی ومقاومت سیم پیچ توسط متخصص انجام گیرد.
4.در صورت کاذب بودن آلارم علت ظاهر شدن آن توسط کارشناسان مربوطه  بررسی و گزارش شود.

⭕️OIL TEMP STAGE 1 ALARM

این آلارم نشانه بالارفتن درجه حرارت روغن است ولی در حد تریپ ترانسفورماتورنیست.
1.بارترانسفوربا هماهنگی دیسپاچینگ کاهش یابد.
2.سیستم خنک کننده ترانسفورماتور(فنها)بررسی شودچنانچه فن هادر مدارنمیباشدآنها را درمدارقراردهید در صورت خرابی فن ها علت بررسی و گزارش شود.
3. شیر های متصل به رادیاتور بررسی شوند بازباشند.
4.درجه حرارت سیم پیچ و رله های مرتبط آن بررسی شود.

⭕️OLTC SUPPLY FAIL

آلارم مربوط به تغذیه موتور تپ چنجرفعال شده است.
هنگامی که در تغذیه تپ چنجر خطایی به وجود آید یا به طور کلی در مدار تغذیه موتور تپ چنجر(که سه فاز است)ترانس اشکال پیدا شود این آلارم ظاهر میشود .
1.فیوز سه فاز 380V ACمربوط به تغذیه موتور تپ چنجر در تابلوتپ چنجرچک شود وصل باشد.
2. فیوز سه فاز 380V ACمربوط به تغذیه موتور تپ چنجر در مارشلینگ T5چک شود وصل باشد.
3.در صورت عملکرد رله آندر ولتاژتغذیه موتوردر تابلو تپ چنجر ولتا‍ژاصلاح گردد.

⭕️OLTC INCOMPLET

تپ چنجر به طور ناقص عملکرده است واین آلارم بسیار مهم است.
با مشاهده این آلارم باید سریعا عملکرد تپ چنجر را به وسیله دسته مخصوص خود به صورت دستی کامل نمود.

نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.