کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: T.KANTI SRIKANTAIAH
ایمان رجبی فرد
آبتین بوستانی
ابوذر ملکیان
سیدجلال موسوی

سال چاپ: 1399

نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 76 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده
شناسه محصول : 1474 دسته بندی , ,

152,000 تومان

5 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش :

مقدمه

فصل اول / همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش :

مرور كلی
گرداننده ها و فعال كنندگان مدیریت دانش
پرورش یک فرهنگ دانش
کاربردهای مدیریت دانش در مدیریت پروژه
۱ـ مدیریت یکپارچه سازی پروژه
۲ـ مدیریت محدوده پروژه
۳ـ مدیریت زمان پروژه
۴ـ مدیریت هزینه پروژه
۵ـ مدیریت کیفیت پروژه
۶ـ مدیریت منابع انسانی پروژه
۷ـ مدیریت ارتباطات پروژه
۸ـ مدیریت ریسک پروژه
۹ـ مدیریت تدارکات پروژه
تاثیر مدیریت دانش در پروژه ها
یک CODA (قطعه آخر آهنگ)
منابع

فصل دوم / دروازه بانان، مرزبانان و تحلیل شبکه اجتماعی :

تشکیل تیم پروژه
پیشینه
بحث و نتایج
عدم شناسایی این یافته ها در جوامع تجاری
نتایج کلی
تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی
درس آموخته ها
منابع

فصل سوم / نقش مدیریت دانش در مدیریت نیازمندی ها :

چکیده
مقدمه
بررسی فرآیند نیازمندی ها
مدل ها و شیوه های نیازمندی ها
چهار بعد در مورد تعریف نیازمندی ها
فرآیند نیازمندی ها
بیان عمل (شیوه)
استنباط نیازمندی ها
موارد استفاده
دریافت/ ضبط نیازمندی ها
طبقه بندی وجه ها در مقابل رده بندی از پیش تعریف شده
وجه های توصیه شده برای دریافت نیازمندی ها
تایید نیازمندی ها
حل مساله و سازماندهی آگاهی ها
طرح ها، چارچوب ها، نمودارهای مفهومی و شبكه های معنایی
روش سیستم های نرم
هستی شناسی و مدل های ERA
اصطلاحات مدل سازی نیازمندی ها
پرداختن به مشکلات با شیوه مدیریت نیازمندی ها
پرداختن به مشکلات با توجه به ماهیت توزیع یافته و میان رشته ای پروژه ها
پرداختن به مشکلات با توجه به پیچیدگی سیستم
نظریه های شناختی، مدیریت نیازمندی ها و دانش
سه نظریه شناختی به كار گرفته شده در مدیریت نیازمندی ها
تیوری شناختی به كار رفته برای یکپارچه سازی اطلاعات
نتیجه گیری
منابع

فصل چهارم / استفاده از ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش، به منظور کاهش مشکلات هماهنگی در مدیریت پروژه :

شکست های مدیریت پروژه
هماهنگی
انواع وابستگی ها
مکانیزم هماهنگی
ساختارهای سازمانی
فرآیندهای مدیریت دانش در زمینه مدیریت پروژه
ذخیره/ بازیابی دانش
انتقال دانش
نتیجه گیری
پیوست ۱: تعریف ابزارها
منابع:
فصل پنجم / عوامل موفقیت مدیریت دانش در یک پروژه استراتژی
چکیده
ساختار سازمانی و جریان دانش بین گروه ها
۱ـ تیم مرکزی «استراتژی و دانش»
۲ـ هیات مدیره تیم
۳ـ تیم استراتژی هیات نظارت
۴ـ هیات نظارت
۵ـ هیات فرمان
مراحل فرآیند
پیاده سازی/ کنترل استراتژیک
۱ـ تحلیل آنچه که هست
۲ـ بحث انتخاب در سطح رشته تجاری استراتژیک
۳ـ استراتژی جزییات/ محصول/ بازار
۴ـ پیاده سازی/ کنترل استراتژیک
تشخیص و انتقال دانش فنی در تیم هسته ای
بُعد انتقال
بعدکاری
ابزارهای مورد استفاده مدیریت دانش
درس آموخته ها
منابع:

فصل ششم / مدیریت دانش مبتنی بر پروژه :

مدیریت دانش مبتنی بر پروژه
مدیریت نیازمندی ها
مدیریت پروژه
دانشکاران
بهبود بهره وری
تاثیرات بهره وری منفی
ـ تخصیص های بیش از اندازه به پروژه به طور همزمان
ـ زمان محدود برای تفکر خلاقانه و مبتکر
ـ وقفه به علت نقش های پشتیبان
شکست در بکارگیری مهارت های موجود
ـ زمان محدود برای آموزش
ـ ناامیدی و سرخوردگی کارکنان
استراتژی های پیشنهادی
ـ جداکردن منابع خاص پروژه
ـ تخصیص مجدد روابط گزارش دهی
ـ شاخص تعدادکارکنان پروژه برای رسیدن به اهداف سازمانی
ـ پیاده سازی فرآیندهای معتبر برای شناسایی پروژه
ـ نگهداری از موجودی مهارت ها
ـ تخصیص های هفتگی پروژه
ـ پیاده سازی ارزیابی های واقعی کارمندان
فعال کردن تفکر خلاق
طراحی مجدد محیط پروژه
مزیتها و درخواست برای عمل
منابع

فصل هفتم / مدل مشارکتی زمان محور برای مدیریت دانش و مدیریت پروژه :

چکیده
مقدمه
مدل های عملی و تیوری
مطالعات موردی همکاری و ارتباطات
حل و فصل تعارضات و مارپیچ ها
روش های تحقیق
جمع آوری داده های کیفی از مدیریت دانش
ابزارهای تحلیلی
فرآیند تجزیه و تحلیل- استفاده از ابزارها
نتایج: یک مدل مدیریت دانش مشارکتی
نتایج تحقیق
یک مدل مشارتی
بحث و تبادل نظر
نتیجه گیری
پیوست A: فرم خلاصه تماس (الگو)
پیوست B: حالات شناختی در مطالعه موردی A
منابع

فصل هشتم / تحقیق مقدماتی برای بررسی استفاده از ویکی ها به عنوان ابزار مدیریت دانش برای طرح های ابتکاری مبتنی بر مدیریت پروژه :

چکیده
مقدمه
ویکی- یک ابزار مدیریت دانش؟
سابقه و توصیف مختصری از ویکی ها
رابطه ویکی با ابزارهای مدیریت دانش
رابطه ویکی با مدیریت پروژه
شیوه ها و رویکردهای مدیریت پروژه به KMSS
زمینه پژوهش
کشف یک چارچوب مفهومی در داخل یک پارادایم زمینه ای
چارچوب مفهومی
نظریه ایجاد معنا
نظریه خلق دانش
نظریه تصمیم گیری
پارادایم زمینه ای برای تحقیقات کیفی
پارادایم ساخت گرا
مراحل بعدی
منابع

فصل نهم / مدیریت دانش در پروژه ها، متدولوژی و تجربه های مرتبط :

مدیریت دانش در اینفوسیس
نیاز به مدیریت دانش در پروژه ها
مشخصات و ویژگی های پروژه ها
ویژگی های مدیریت دانش در پروژه ها
ایجاد یک شبکه مدیریت دانش
مدیریت دانش و الزامات تجارت
ارزیابی مدیریت دانش
طراحی راه حل مدیریت دانش
استقرار مدیریت دانش در پروژه ها (مرحله گستراندن)
ایجاد آگاهی مدیریت دانش
راه اندازی چارچوب فرایند مدیریت دانش
راه اندازی زیرساخت های مدیریت دانش
ترویج شیوه های مدیریت دانش (توسعه فرهنگ مدیریت دانش)
اندازه گیری مدیریت دانش در پروژه ها
مزایای معمول مدیریت دانش در پروژه ها
درس هایی از مدیریت دانش در پروژه های موجود در اینفوسیس
پیوست ۱: جزییات نقش های مدیریت دانش در اینفوسیس
پیوست ۲: پرسشنامه برای ارزیابی شیوه کار مدیریت دانش
بخش ۱: اهداف و محدوده مدیریت دانش
بخش ۲: افراد، پویایی های دانش و فرهنگ
بخش ۳: فرآیند، محتوا و فناوری
بخش ۴: پیاده سازی و جهت گیری های آتی
منابع

فصل دهم / سازماندهی دانش و فرایند مدیریت پروژه :

طبقه بندی دانش
دانش حوزه و پروژه
دانش ضمنی و صریح
قالب های دانش
سازماندهی دانش در داخل مدیریت پروژه
برنامه سازماندهی دانش
نتیجه گیری
منابع:

فصل یازدهم / مدیریت کردن دانش در پروژه ها :

کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

پروژه ها و مدیریت عمومی
مدیریت پروژه
مدیریت دانش و دانش پروژه
پروژه ها و زنجیره مدیریت دانش
حالا چرا مدیریت دانش در پروژه ها؟
مدیریت دانش در پروژه ها در عمل
دانش صریح در پروژه ها
دانش ضمنی در پروژه ها
سرمایه فکری
تبدیل کردن دانش ضمنی به فرم صریح در پروژه ها
دانش پروژه: یک مدل
یک نمونه: پروژه های بانک جهانی
کسب اطلاعات
انواع دانش
سطوح مدیریت دانش
چرخه عمر پروژه
معیار ها و نقش مدیریت دانش در پروژه ها
فواید مدیریت دانش در پروژه ها
فواید عمده
اجتناب از دوباره کاری
اکتساب درس آموخته ها
به کار بردن ابزار های تعاملی
وظیفه خدمات مشتری
مدیریت دانش در پروژه ها حفظ ونگهداری را بهبود می بخشد
سایر موارد
ما نمی دانیم که چه می دانیم
نرخ بازگشت
مورد تجاری به منظور مدیریت دانش در پروژه ها
نکته نهایی
منابع
وب سایت ها

فصل دوازدهم / هم راستا کردن استراتژی دانش با مشخصه های پروژه :

کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

استراتژی های دانش عام
اجزای استراتژی دانش و ویژگی های پروژه
محیط
محیط مبتنی بر تکنولوژی
جهت گیری
توسعه فعالانه دانش
استراتژی های دانشی انفعالی
محدوده
نزدیک شدن به مدیریت دانش پروژه
نتیجه گیری
منابع

فصل سیزدهم / نقش داستان گویی سازمانی در موفقیت مدیریت پروژه :

کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

داستان گویی سازمانی چیست؟
داستان زامبیا
قدرت داستان
مدیریت پروژه: به کار بستن مدل
داستان گویی در چرخه عمر پروژه
فاز ۱: مفهوم
فاز ۲: تعریف
فاز ۳: برنامه ریزی
فاز ۴: اجرا
فاز ۵: جمع بندی
یاد گرفتن توانایی
نتیجه گیری
منابع

فصل چهاردهم / به اشتراک گذاری دانش و مدیریت دانش :

کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

مکالمات، وب ۲.۰ و به اشتراک گذاری اجتماعی
ابزار های اجتماعی و تشکیلات اقتصادی
ابزار ها
خلاصه ای غنی از سایت / گردآوری واقعا ساده (RSS)
وبلاگ ها
دروپال، سیستم مدیریت محتوای متن باز
ورردپرس و بودیپرس
ارزیابی فواید
انسانی کردن محاورات
شخصی سازی محاورات
آرشیو کردن محاورات
جست وجوی محاوره
شفاف کردن محاوره
ایجاد روابط خارق العاده در محاورات
موانع
اقداماتی به منظور بهبود مدیریت دانش/مدیریت پروژه با ابزار های اجتماعی
آینده به اشتراک گذاری دانش
منابع کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

مشخصات: کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

نویسنده

, , , ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786007010501

تعداد صفحات

252

ابعاد
وزن 453 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی SAP با پروژه‌های عملی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون های استخدامی عمران(عمومی تخصصی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب حساب دیفرانسیل جلد 1 قسمت 2 آدامز ویرایش 7
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 13
افزودن برای مقایسه

کتاب ترانسمیترهای فلو

فروشنده : آزمون تاپ
340,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0