کتاب آموزش کاربردی نرم‌افزار محاسباتی ETABS & SAFE

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: فرشاد نجومی

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 5

شما با خرید این محصول 90 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

181,000 تومان

 

کتاب آموزش کاربردی نرم‌افزار محاسباتی ETABS & SAFE

کتاب آموزش کاربردی نرم‌افزار محاسباتی ETABS & SAFE

فهرست کتاب آموزش کاربردی نرم‌افزار محاسباتی ETABS & SAFE:

فصل اول:
پروژه ساختمان شش طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی با سقف تیرچه بلوک

۱-۱ نقشه های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله پارکینگ‌ها

۱-۱-۱ معرفی هندسه سازه با توجه به رعایت ضوابط شهرداری
۱ – ۲ تعریف خواص مصالح بتن
۱- ۳ تعریف مقاطع اولیه سازه
۱ – ۴ تعریف سقف تیرچه بلوک

۱ – ۵ معرفی ترکیب بار براساس مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نهم
۱ – ۶ تعریف جرم مشارکت
۱- ۷ نسبت دادن صلبیت به گره های تکیه گاهی
۱- ۸ بارهای وارده به سقف و دتایل های سقف و دیوار
۱ – ۹ نسبت دادن نواحی صلب
۱ – ۱۰ نسبت دادن ترک خوردگی به تیر و ستون

۱ – ۱۱ نسبت دادن اثر P-Delta
۱ – ۱۲ انجام قدم به قدم تحلیل شبه دینامیکی و اصلاح برش پایه
۱ – ۱۳ کنترل جابه جایی سازه طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران
۱ – ۱۳ – ۱ اعمال قدم به قدم تبصره بند ۶-۷-۳-۲-۴ مبحث ششم مقررات ملی جها کنترل جابه جایی
۱- ۱۳ – ۲ انتخاب مدل
۱ – ۱۳ – ۳ موضوعات نمایش

۱ – ۱۳ – ۴ نمایش مدل
۱ – ۱۴ انجام طراحی بتنی
۱ – ۱۴ – ۱ طراحی میلگرد خمشی تیر
۱ – ۱۴ – ۲ طراحی میلگرد برشی تیر
۱ – ۱۵ طراحی ستون
۱۶-۱ انتقال اطلاعات برای طراحی ‍پی از برنامه ETABS به SAFE
۱۷-۱ فرض اولیه برای مهندسانی که ابعاد اولیه پی را مد نظر ندارند
۱ – ۱۸ ترسیم هندسه پی
۱۹-۱ معرفی پی
۲۰ – ۲۰ معرفی خاک زیر پی ..
۱ – ۲۱ معرفی ترکیب بار جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۲ – ۲۲ نوارهای طراحی آرماتورها
۲ – ۲۳ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۱ – ۲۴ طراحی میلگردها
۱ – ۲۵ کنترل برش منگنه ای

فصل دوم:
پروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت قاب خمشی فلزی در جهت X و قاب ساده با مهاربند در جهت Y و سقف تیرچه بلوک

۲ – ۱ نقشه های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص فاصله پارکینگ ها
۲ – ۲ معرفی هندسه سازه با توجه به رعایت ضوابط شهرداری
۲ – ۳ تعریف خواص فولاد

۲- ۴ تعریف مقطع توسط برنامه ترسیم (Add SD Section)
۲ – ۵ تعریف سقف تیرچه بلوک (Filled Deck)
۲ – ۶ بارگذاری استاتیکی زلزله
۲ – ۷ معرفی ترکیب بار

۲- ۸ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی
۲- ۹ بارهای وارده به سقف و دتایل های سقف و دیوار
۲- ۱۰ نسبت دادن اثر P- Delta
۱۱-۲ انجام قدم به قدم تحلیل شبه دینامیکی
۲ – ۱۲ اصلاح برش پایه تحلیل شبه دینامیکی زلزله
۲ – ۱۳ انجام طراحی
۲ – ۱۳ – ۱ طراحی خودکار با لیست مقاطع
۲ – ۱۳ – ۲ طراحی مهاربندها طبق استاندارد ۲۸۰۰
۲- ۱۳ – ۳ نسبت دادن ضریب طول موثر مهار بناهای ضرباری

۲ – ۱۴ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
۲ – ۱۵ فرض اولیه برای مهندسانی که ابعاد اولیه پی را مد نظر ندارند
۲ – ۱۶ ترسیم هندسه پی
۲ – ۱۷ معرفی پی
۲- ۱۸ معرفی ترکیب بار جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۲ – ۱۹ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها .. ۲۰ – ۲ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۲ – ۲۰ طراحی میلگردها
۲ – ۲۱ کنترل برش منگنه ای

فصل سوم:
پروژه ساختمان پنج طبقه با اسکلت بتنی قاب خمشی در جهت X و دیوار برشی در جهت Y با سقف تیرچه بلوک

۳ – ۱ نقشه های معماری
۳ – ۲ معرفی هندسه سازه با توجه به رعایت ضوابط شهرداری
۳ – ۳ تعریف خواص مصالح بتنی
۳ – ۴ تخمين مقاطع اولیه سازه
۳ – ۵ تعریف سقف تیرچه بلوک
۳ – ۶ معرفی ترکیب بار

۳ – ۷ تعریف جرم مشارکت
۳ – ۸ نسبت دادن صلبیت به گره های تکیه گاهی
۳ – ۹ بارهای وارده به سقف و دتایل های سقف و دیوار
۳ – ۱۰ نسبت دادن نواحی صلب
۳ – ۱۰ – ۱ نسبت دادن ترک خوردگی به تیر و ستون
۳ – ۱۱ تعریف دیوار
۳ – ۱۱ – ۱ نسبت دادن دیوار برشی

۲-۱۱-۳ نسبت دادن بر چسب به دیوار
۳- ۱۱ – ۳ شبکه بندی دیوار
۳ – ۱۲ نسبت دادن اثر ترک خوردگی به دیوار
۱۳-۳ نسبت دادن اثرP- Delta
۱۴-۳ کنترل جابه جایی سازه طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
۳ – ۱۵ طراحی دیوار برشی

۳ – ۱۶ طراحی دیوار به روش T&C
۳ – ۱۷ طراحی دیوار به روش فاصله یکسان
۳ – ۱۸ معرفی هندسه دیوار برشی توسط برنامه ترسیم
۳ – ۱۹ طراحی به روش ترسیم (General Reinforcing Pier Section
۳ – ۲۰ انتقال اطلاعات جهت طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
۳ – ۲۱ فرض اولیه برای مهندسانی که ابعاد اولیه پی را مد نظر ندارند
۳ – ۲۲ ترسیم هندسه پی
۳ – ۲۳ معرفی پی
۳ – ۲۴ معرفی ترکیب بار جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۳ – ۲۵ نوارهای طراحی آرماتورها در جهت X
۳- ۲۶ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۳ – ۲۷ طراحی میلگردها
۳ – ۲۸ کنترل برش منگنه ای

فصل چهارم :
پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت قاب ساده و مهاربند هم محور فولادی در جهت X و Y با سقف مختلط

۴ – ۱ نقشه های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص پارکینگ ها
۴ – ۲ معرفی هندسه سازه با توجه به رعایت ضوابط شهرداری مخصوص پارکینگ ها
۴ – ۳ معرفی خواص فولاد
۴ – ۴ معرفی مقطع توسط برنامه ترسیم
۴ – ۵ تعریف سقف مختلط
۴ – ۶ بارگذاری استانیکی زلزله
۷-۴ معرفی ترکیب بار

۴- ۸ تعریف جرم مشارکت در نیروی جانبی
۴ – ۹ نسبت دادن تیرهای سقف مختلط
۴ – ۱۰ بارهای وارده به سقف و دتایل های سقف و دیوار
۴ – ۱۱ نسبت دادن اثر P
۴ – ۱۲ انجام طراحی
۴ – ۱۲ – ۱ طراحی خودکار با لیست مقاطع

۴ – ۱۲ – ۲ طراحی مهاربندها طبق استاندارد ۲۸۰۰
۴- ۱۲ – ۳ نسبت دادن ضریب طول موثر مهاربندهای ضربدری
۴ – ۱۲ – ۴ طراحی تیر مختلط با لیست مقاطع
۴ – ۱۳ انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به SAFE
۴ – ۱۴ فرض اولیه برای مهندسانی که ابعاد اولیه پی را مد نظر ندارند
۴ – ۱۵ ترسیم هندسه پی

۴ – ۱۶ معرفی پی
۴ – ۱۷ معرفی ترکیب بار جهت کنترل تنش خاک زیر پی
۴ – ۱۸ ترسیم نوارهای طراحی آرماتورها
۴ – ۱۹ آنالیز و کنترل ابعاد پی
۴ – ۲۰ طراحی میلگردها
۴ – ۲۱ کنترل برش منگنه ای

مشخصات: کتاب آموزش کاربردی نرم‌افزار محاسباتی ETABS & SAFE

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786005514650

تعداد صفحات

240

لوح فشرده

ابعاد
وزن 432 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آموزش کاربردی نرم‌افزار محاسباتی ETABS & SAFE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب مرجع کاربردی مهندسی عمران جلد دوم

فروشنده : آزمون تاپ
22,900 تومان
موجود نیست
- 5%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب بازرسی، تست و اندازه گیری سیستم های ارتینگ، همبندی و حفاظت در برابر صاعقه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مشاهیر معماری ایران و جهان: کا. اف. شینکل (14)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبرد‌‌ها

کتاب مبرد‌‌ها

فروشنده : آزمون تاپ
50,000 تومان 47,500 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0