کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: رامین قاسمی اصل
محمدامین جوادی

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 6

شما با خرید این محصول 71 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

143,000 تومان

کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی

ويژه نظام مهندسی

فهرست کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی:

پیشگفتار

فصل اول / آشنایی با گاز طبیعی

۱-۱-کلیات
۱-۲- اهمیت گاز طبیعی
۱-۳- مزایای گاز طبیعی
۱-۴-تاریخچة گاز
۱-۵- انواع گاز
۱-۵-۱-گاز شهری یا گاز زغال سنگ
۱-۵-۲-گاز طبیعی
۱-۵-۳-گاز طبیعی فشرده
۱-۵-۴-گاز طبیعی مایع
۱-۵-۵-گاز مایع
۱-۶- منابع گاز طبیعی
۱-۶-۱- گاز ترش
۱-۶-۲- گاز شیرین
۱-۷-منشأ گاز طبیعی
۱-۸- چرخة گازرسانی
۱-۹- خواص گاز طبیعی
۱-۹-۱- بی‌رنگ و بدون بو
۱-۹-۲- سبک‌تر از هوا
۱-۹-۳- نسبت سوخت به هوا
۱-۹-۴- ارزش حرارتی
۱-۹-۵- ترکیب ایده‌آل
۱-۱۰- حوادث گاز طبیعی
۱-۱۰-۱- نشت گاز
۱-۱۰-۲- گاز‌گرفتگی

فصل دوم / تعاریف و مسئولیتها

۲-۱- تعاریف
۲-۱-۱- احتراق
۲-۱-۲- ایستگاه دروازة شهر
۲-۱-۳- ایستگاه شهر
۲-۱-۴- پکيج
۲-۱-۵- تنظيم‌کنندة فشار گاز (رگلاتور)
۲-۱-۶- دستگاه گازسوز
۲-۱-۷- دودکش
۲-۱-۸- شير اصلي
۲-۱-۹- شير فرعي
۲-۱-۱۰- شيرمصرف
۲-۱-۱۱- شير قبل از رگلاتور
۲-۱-۱۲- شير خودكار قطع گاز حساس در مقابل زلزله
۲-۱-۱۳- شير خودكار قطع جريان گاز اضافی

۲-۱-۱۴- علمک گاز
۲-۱-۱۵- کنتورگاز
۲-۱-۱۶-گاز فشار ضعیف
۲-۱-۱۷- گاز فشار قوی
۲-۱-۱۸- گاز طبيعي
۲-۱-۱۹- گاز مايع
۲-۱-۲۰- لولة اصلی
۲-۱-۲۱- لولة رابط
۲-۱-۲۲- لولة رابط دودکش

۲-۱-۲۳- لوله‌کشي داخلي

۲-۱-۲۴- گازياب نشت گاز قابل اشتعال (آشکارساز نشت گاز)
۲-۱-۲۵- گازياب منواكسيد‌‌كربن (آشکارساز منوکسید کربن)
۲-۱-۲۶- مشعل گاز
۲-۱-۲۷- متقاضی
۲-۱-۲۸- مجری
۲-۱-۲۹- مشعل اتمسفري
۲-۱-۳۰- مشعل نيرو
۲-۱-۳۱- ملک
۲-۱-۳۲- مهندس ناظر گاز
۲-۱-۳۳- ميلي‌متر ستون آب
۲-۱-۳۴- ميلي‌متر ستون جيوه
۲-۱-۳۵- نقطۀ مصرف
۲-۱-۳۶- هواکش
۲-۱-۳۷- هواي احتراق
۲-۱-۳۸- هواي اضافي
۲-۱-۳۹- هواي تهويه
۲-۱-۴۰- هواي رقيق‌کننده
۲-۲- مسئولیتها
۲-۲-۱- طراح
۲-۲-۲- مجری
۲-۲-۳- مهندس ناظر
۲-۲-۳-۱- قبل از اجرا
۲-۲-۳-۲- حین اجرا
۲-۲-۳-۳- اتمام اجرا
۲-۲-۴- سازندگان وسایل گازسوز
۲-۲-۵- نصب‌کنندگان وسایل گازسوز
۲-۲-۶- استفاده‌کنندگان از وسایل گازسوز
۲-۲-۷- ملاحظات عمومی حوادث
۲-۲-۸- بیمه مسئولیت گاز

فصل سوم / گروه‌بندی ساختمانها و ضوابط ویژه

۳-۱- گروه بندی ساختمانها
۳-۱-۱- مسکونی
۳-۱-۲- عمومی
۳-۱-۳- خاص

۳-۱-۴- موارد استثنا
۳-۱-۵- انواع ساختمانهای عمومی
۳-۲- ضوابط ویژه ساختمانهای عمومی و خاص
۳-۲-۱- تمهیدات
۳-۲-۲- تجهیزات

فصل چهارم / طراحی لوله‌کشی گاز

۴-۱- انتخاب مسیر
۴-۲- نقشه
۴-۳-رسم نقشه
۴-۴- رسم پلان
۴-۵- رسم ایزومتریک
۴-۶- طراحی
۴-۶-۱-لولۀ رابط
۴-۶-۲- کلکتور
۴-۶-۳-کنتور
۴-۶-۴- شیر اصلی
۴-۶-۵- شیر فرعی
۴-۶-۶- شیر فرعی انشعابات رایزری
۴-۶-۷-شير مصرف
۴-۷- برآورد مصرف گاز
۴-۷-۱- جدول مقادیر ثابت
۴-۷-۲-‌ روش محاسباتی
۴-۷-۳- مشخصات فنی
۴-۸- اندازه‌گذاری لوله
۴-۸-۱- اطلاعات مورد نياز
۴-۸-۲- معیار طراحی
۴-۸-۳- طولانی‌ترین مسیر
۴-۸-۴- اندازه‌گذاری لوله‌ها
۴-۸-۵-چگالی گاز
۴-۸-۶- اطلاعات کنتور
۴-۸-۷- اندازه‌گذاری کلکتور گاز
۴-۹- ملاحظات فنی

فصل پنجم / مواد و مصالح مصرفی

۵-۱- لوله‌ها
۵-۱-۱- لوله‌های فولادی
۵-۱-۲- لوله‌های مسی
۵-۱-۳- لوله‌های انعطاف‌پذیر
۵-۲- اتصال فولادی
۵-۲-۱- اتصالات فولادی جوشی
۵-۲-۲- اتصالات دنده‌ای
۵-۳- شیرها
۵-۴- الکترودها
۵-۵- مواد عایق‌کاری

۵-۶- آب‌بندی اتصالات

فصل ششم / اجرای لوله‌کشی گاز

۶-۱- کلیات
۶-۲- الزامات اجرا
۶-۲-۱- لولة رابط
۶-۲-۲- کلکتور
۶-۲-۳- لولة جانشین کنتور
۶-۲-۴- شیرها
۶-۲-۵- لوله‌ها
۶-۲-۶- نقاط مصرف
۶-۲-۷- محل نقاط انتهایی
۶-۲-۸- پایه‌ها و نقاط اتکا
۶-۳- لوله‌کشی روکار
۶-۴-لوله‌کشی توکار
۶-۵- عایق‌کاری لوله‌ها
۶-۵-۱-عوامل تهدیدکنندة سیستم حفاطتی
۶-۵-۲- حفاظت لوله‌های روکار
۶-۵-۳- حفاظت لوله‌های توکار
۶-۶- جوشکاری
۶-۶-۱- تعریف جوشکاری
۶-۶-۲- اهمیت جوشکاری
۶-۶-۳- مشکلات جوشکاری در اتمسفر
۶-۶-۴- جوش قوس الکتریکی
۶-۶-۵- مقدمات انجام جوشکاری
۶-۶-۶- ملاحظات جوشکاری
۶-۷- عیوب جوش
۶-۷-۱-شیار پای جوش
۶-۷-۲- ناخالصی‌های سرباره
۶-۷-۳- نفوذ ناقص
۶-۷-۴- نفوذ بیش از حد
۶-۷-۵- تخلخل
۶-۷-۶- سوختگی ناشی از قوس الکتریکی
۶-۷-۷- ذوب ناقص
۶-۷-۸-ترک
۶-۸- تفکیک کنتورها
۶-۹- نظارت کارهای اجرا شده
۶-۹-۱- اطمینان از مواد و مصالح مصرفی
۶-۹-۲- اطمینان ازآزمایش تحویل
۶-۹-۳- کنترل دودکش‌ها و مجاری تهویه

فصل هفتم / آزمایش و بازرسی لوله‌کشی گاز

۷-۱- آزمایش استحکام
۷-۲- آزمایش نشتی
۷-۳- بررسی نشت گاز

۷-۳-۱- بررسی نشتی با کمک کنتور
۷-۳-۲- بررسی نشتی بدون کنتور
۷-۴- اعتبار تأییدیۀ لوله‌کشی گاز

فصل هشتم / الزامات نصب و هوای احتراق وسایل گازسوز

۸-۱- الزامات نصب
۸-۱-۱- ملاحظات نصب
۸-۱-۲- ممنوعیت نصب
۸-۱-۳- قابلیت دسترسی
۸-۲- تأمین هوای احتراق
۸-۲-۱- کلیات
۸-۲-۲- انواع فضا
۸-۲-۳-انواع ساختمان
۸-۲-۴- طبقه‌بندی وسایل گازسوز
۸-۲-۵- منابع غیر مجاز
۸-۲-۶- روشهای تأمین هوای احتراق
۸-۲-۷- دریچه‌های هوا
۸-۲-۸- کانال تأمین هوا
۸-۲-۹- ضوابط نصب دريچه و کانال
۸-۳- مطالعه موردی

فصل نهم / دودکش وسایل گازسوز

۹-۱-کلیات
۹-۲- دودکش مستقل
۹-۲-۱- ملاحظات عمومی
۹-۳-دودکش مشترک
۹-۳-۱- در یک طبقه
۹-۳-۲- در طبقات
۹-۴-نکات طراحی و اجرایی دودکش
۹-۵- ملاحظات فنی

پیوست الف / مشاعات ساختمان
الف-۱-کلیات
الف-۲- فصل پنجم: نظم عمومي ساختمان

پیوست ب / واژه‌نامه

پیوست ج / کلمات کلیدی

منابع و مآخذ

مقدمه کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی:

گاز طبیعی در مصارف خانگی، اداری و صنعتی به‌عنوان سوخت حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایمنی در بهره‌برداری باعث کاهش خطرات ناشی از کارکرد نامطلوب گاز طبیعی خواهد بود.

آشنایی با ضوابط و الزامات قانونی درحوزة طراحی، نظارت اجرا، نصب و بهره‌برداری از گاز طبیعی باعث کاهش خطرات استفاده از آن می‌شود.
در کتاب حاضر ضوابط و الزامات قانونی لوله‌کشی گاز فشار ضعیف، با تکیه بر مبحث هفده مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال ۱۳۸۹، به همراه تجارب فنی و مهندسی نویسندگان در این حوزه و بهره‌گیری از استانداردهای موجود تهیه و تدوین شده است.

در این کتاب سعی شده ضمن بیان الزامات و ضوابط قانونی در راستای امور فنی و اجرایی، راهنمایی‌های لازم برای تصمیم‌گیری مناسب عوامل دخیل دراین حوزه، برای شرایط متفاوت ارائه شود.

کتاب حاضر یک نوع راهنمای لوله‌کشی گاز فشار ضعیف است. بخشی از ملاحظات فنی ارائه شده، ماحصل پرسش و پاسخ‌های دکتر رامین‌قاسمی‌اصل با مجریان و مهندسان ناظر در دوره‌های آموزشی و ملاقاتهای حضوری یا مذاکرات تلفنی است که جمع‌بندی آنها در قالب ملاحظات فنی بیان شده است.

علاوه‌براین، کتاب حاضر می‌تواند به‌عنوان مرجع درس دو واحدی اختیاری «سیستم انتقال گاز و گازرسانی» رشته مهندسی مکانیک مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی برای شرکت‌کنندگان در آزمون‌های نظام مهندسی و کاردان‌های فنی در رشته تاسیسات مکانیکی و داوطلبین شرکت در آزمون‌های کارشناسی رسمی و قوه قضائیه نیز مناسب است.

منابع و مآخذ کتاب شرح مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی

مشخصات: کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683497

تعداد صفحات

168

لوح فشرده

ابعاد
وزن 300 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب شرح تفصیلی بر مبحث هفدهم لوله‌کشی گاز طبیعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب نصب و عيب يابی آبگرم كن و پكيج شوفاژ ديواری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تشریح کامل سوالات طبقه‌بندی شده کنکور کاردانی نقشه برداری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
كتاب هزارنكته در مورد پاسخگويی به سوالات نظام مهندسی رشته برق جلد اول خلاصه نکات نظارتی(1)(طراحی-نظارت-اجرا)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمون کارشناسی ارشد راهسازی سری عمران
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب 307 مدار

کتاب 307 مدار

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0