کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: مهدی ترابی

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 154 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

309,000 تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)

در این کتاب ۲۲ پروژه طرح لرزه‌ای برای سازه‌های بتنی بررسی و تحلیل شده است

این کتاب به موارد زیر پرداخته است:

 • تحلیل عددی نتایج نرم‌افزار در اعضای خمشی، فشاری، برشی، پیچشی، اتصالات، دیوارها و بررسی داده‌ها با ACI-318-14 و مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان
 • مدل‌سازی کامل سازه‌های بتنی در ETABS 2016
 • مدل‌سازی در تحلیل‌های طیفی Response Spectrum
 • مدل‌سازی و تحلیل دیافراگم‌ها
 • مدل‌سازی دال‌های دو طرفه

این کتاب قابل استفاه برای:

 • درس کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران در مقطع کارشناسی
 • درس پروژه سازه‌های بتن‌آرمه در مقطع کارشناسی
 • دروس طراحی لرزه‌ای سازه‌های بتنی در مقطع کارشناسی ارشد
 • طراحان سازه در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان
 • درس مبانی مدل‌سازی رایانه‌ای در ارتقاء پایه محاسبات ۳ به ۲

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 در ادامه تألیف کتاب « طراحی سازه‌های فولادی به روش LRFD در ETABS 2016» و «مدل‌سازی لرزه‌ای و تحلیل عددی سازه‌ها در ETABS» می‌باشد.

ایده اصلی در تهیه این مجموعه تمرکز بر نکات مدل‌سازی و تحلیل‌های عددی مقدماتی و پیشرفته در سازه‌های بتنی با توجه به آیین‌نامه‌های جدید ACI و مبحث ۹ مقررات ملی می‌باشد.

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 در ۹ فصل و ۲۲ پروژه طرح لرزه‌ای تشکیل شده است، در بخش بارگذاری نیز از مبحث ۶ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش ۴ استفاده شده است.

 

فهرست کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016:

فصل اول: بارگذاري، ترکيبات بارگذاري، تحليل و طراحي سازه‌ها

در اين فصل به کليات بارگذاري، ترکيبات بارگذاري، تحليل و طراحي سازه ها بر اســاس آيين نامه ACI و مبحث ۹ مقررات ملي پرداخته شده است.

فصل دوم: طراحي تيرها و ستون‌ها بر اساس ACI

در اين فصل به ضوابط طراحي تيرها و ستون‌ها در برنامه مطابق ACI پرداخته شده است.

پروژه شماره ۱: تعيين مساحت ميلگردها در مقطع تيرهاي مستطيلي:

در اين پروژه نحوه نمايش لنگرهاي طراحي نهايي ناشي از تحليل سازه در تير ها، همچنين نمايش لنگرهاي نهايي بر اساس ضوابط شکل پذيري مطابق ACI و محاسبه مساحت ميلگردهاي بالا و پايين در تکيه گاهها و وسط تيرها نشان داده شده است.

پروژه شماره ۲: تعيين مساحت ميلگردها در مقطع تيرهاي T شکل:

در اين پروژه به نحوه نمايش لنگرهاي طراحي نهايي ناشي از تحليل سازه در تير هاي T شکل، همچنين نمايش لنگرهاي نهايي بر اساس ضوابط شکل پذيري مطابق ACI و محاسبه مساحت ميلگردهاي بالا و پايين در تکيه گاهها و وسط تيرهاي T شکل پرداخته شده است.

پروژه شماره ۳: تعيين حداکثر ظرفيت فشاري ستونهاي بتني:

اين پروژه مربوط به تعيين نمودن حداکثر ظرفيت اسمي فشاري محوري ستونها مي باشد همچنين مقدار بدست آمده با مقدار نرم افزار مقايسه مي شود.

فصل سوم: طراحي برش و پيچش در اعضا و اتصالات

در اين فصل به ضوابط برش و پيچش در اعضاي بتني در برنامه، مطابق ACI پرداخته خواهد شد.

پروژه شماره ۴: تعيين مقادير برش و پيچش نهايي مقاطع مستطيلي:

در پروژه فوق نحوه تعيين، تعيين ،، همچنين ، ،و در تير ها به طور کامل پرداخته مي شود.

پروژه شماره ۵: تعيين مقادير برش و پيچش نهايي مقاطع T شکل:

مشابه پروژه شماره ۴ ولي پارامترها اشاره شده براي تيرهاي T شکل تعيين مي شود.

پروژه شماره ۶: تعيين ظرفيت برشي اتصال و نسبت مقاومت خمشي تير به ستون:

در اين پروژه که مخصوص ضوابط شکل پذيري ويژه مي باشد، نمايش خروجي نتايج طراحي گره اتصال در نرم افزار، همچنين تعيين ظرفيت برشي اتصالات و تعيين نسبت مقاومت خمشي تير به ستون در گره اتصال نشان داده شده است.

فصل چهارم: ديوارهاي سازه‌اي

در اين فصل به ضوابط مربوط به ديوارهاي سازه اي شامل (ديوارهاي برشي، ديوارهاي حـائل، ديوارهاي برشي با بازشو و ديوارهاي بنايي مسلح) همچنين نحوه مدل سازي آنها در نرم افزار پرداخته شده است.

پروژه شماره ۷: تعيين نيروهاي طراحي ديوار برشي و طول ناحيه مرزي:

در اين پروژه نحوه تعيين و محاسبه موارد زير براي يک ديوار برشي نشان داده شده است.

–  تعيين عمق ناحيه فشاري ديوار (C Depth) و تعيين حداکثر نيروي محوري نهايي و لنگر نهاييکه ديوار برشي مي تواند تحمل کند.

– تعيين فاصله دورترين تار فشاري مقطع ديوار تا تار خنثي (C Limit) و تنش فشاري

– تعيين طول ناحيه مرزي

– نمايش خروجي نرم افزار

پروژه شماره ۸: تعيين فشار جانبي خاک و نيروي زلزله در ديوارهاي حائل بتني:

در اين پروژه تعيين فشار جانبي خاک در حالت سکون و تعيين نيروي زلزله به روش M-O در ديوارهاي حائل بتني اشاره شده است.

پروژه شماره ۹: طراحي ديوارهاي برشي با بازشو:

در اين پروژه به نکات مدل سازي و طراحي ديوارهاي برشي با بازشو مطابق ضوابط آيين نامه پرداخته شده است.

پروژه شماره ۱۰: طراحي ديوارهاي بنايي مسلح:

اين پروژه مربوط به نکات مدل سازي و طراحي ديوارهاي  بنايي مسلح با روش دستي و مقايسه آن با نرم‌افزار به طور کامل مي باشد.

فصل پنجم: پروژه کاربردي

اين فصل شامل يک پروژه کاربردي کامل مي باشد.

پروژه شماره ۱۱: مدل سازي سازه ۵ سقف با قاب خمشي بتني متوسط:

اين پروژه شامل تحليل و طراحي سازه ۵ سقف با قاب خمشي بتني متوسط از صفر تا ۱۰۰ مي باشد.

 

فصل ششم: پروژه کاربردي

اين فصل شامل يک پروژه کاربردي کامل مي باشد.

پروژه شماره ۱۲: مدل سازي سازه ۷ سقف با سيستم دوگانه:

اين پروژه شامل تحليل و طراحي سازه ۷ سقف با قاب خمشي بتني متوسط به همراه ديوار برشي بتني متوسط از صفر تا ۱۰۰ مي باشد.

فصل هفتم: تحليل طيفي سازه‌ها

اين فصل مربوط به روش‌هاي تحليل طيفي در سازه‌ها مي باشد.

پروژه شماره ۱۳ : تحليل طيفي يک سازه ۳ طبقه به صورت دستي

در پروژه فوق به تعيين پارامترهاي زير مي پردازيم

– محاسبه ماتريس جرم

– محاسبه ماتريس سختي

– محاسبه فرکانس طبيعي و زمان تناوب‌ها

– نمايش شکل مدهاي ارتعاشي

– محاسبه جرم مدي

– محاسبه ضريب تحريک

– محاسبه ضريب بازتاب

– محاسبه ضريب مشارکت و جذب جرم

– محاسبه شتاب بزرگي شتاب

– محاسبه نيروي جانبي طيفي درهرطبقه

– محاسبه برش پايه طيفي

– محاسبه برش پايه استاتيکي معادل

پروژه شماره ۱۴ : تحليل طيفي سازه ۶ سقف

اين پروژه شامل تحليل طيفي سازه ۶ سقف قاب خمشي بتني متوسط مي باشد.

پروژه شماره ۱۵ : تعيين تغيير مکان نسبي با استفاده اززمان تناوب تحليلي

اين پروژه شامل تعيين تغيير مکان نسبي طبقات در سازه ۶ سقف با سيستم قاب خمشي در يک راستا و قاب خمشي و ديوار برشي در راستاي ديگر و همچنين  تعيين زمان تناوب تحليلي سازه به روش رايلي و مقايسه آن با مقدار نرم افزار مي باشد.

 

فصل هشتم: تحليل لرزه اي ديافراگم‌ها

اين فصل مربوط به تحليل و طراحي ديافراگم ها مي باشد.

پروژه شماره ۱۶ : تحليل نيروي‌هاي وارد بر ديافراگم به همراه طراحي اجزاي مرزي و …

اين پروژه شامل موارد زير مي باشد.

– تعيين نيروي وارده در طبقه و تعيين نيروي ديافراگم

– تحليل ديافراگم

– طراحي اجزاي مرزي (Chord) و جمع کننده نيروها (Collector)

– مشاهده نتايج برنامه

پروژه شماره ۱۷ : تعيين مساحت ميلگردهاي جمع کننده نيروها و برش اصطکاک در کنار …

دراين پروژه به تعيين مساحت ميلگرد مورد نياز در تير متصل به ديوار U شکل و همچنين تعيين مساحت ميلگرد برش اصطکاک در کنار ديوار U شکل پرداخته مي شود.

پروژه شماره ۱۸ : تحليل ديافراگم سازه ۴ سقف با سيستم دو گانه

اين پروژه نحوه تعيين موارد زير براي يک سازه ۴ سقف با سيستم دوگانه مي باشد.

– تعيين برش طبقات تحت اثرنيروهاي جانبي لرزه اي

– تعيين نيروي ديافراگم در طبقات

– تعيين سهم نيروي ديافراگم در ديوار برشي و يکي از قابهاي خمشي

– تعيين برش اسمي ديافراگم

– طراحي کالکتور(جمع کننده نيرو)

پروژه شماره ۱۹ : تعيين ضخامت دال بتني در سقف هاي متصل به ديوارهاي محيطي

در اين پروژه نحوه محاسبه ضخامت دال بتني در سقف هاي تيرچه بلوک با استفاده از روابط مربوط به ديافراگم ها بررسي مي گردد.

فصل نهم: تحليل و طراحي دال‌هاي دو طرفه

اين فصل مربوط به تحليل و طراحي دال هاي دو طرفه مي باشد.

پروژه شماره ۲۰ : تحليل و طراحي دال دو طرفه به روش مستقيم و مقايسه آن با نرم افزار

اين پروژه شامل موارد زير مي باشد.

– تعيين ضخامت دال هاي دو طرفه

– تحليل و طراحي دال به روش مستقيم

– تحليل و طراحي دال با استفاده از نرم افزار

– مشاهده و مقايسه نتايج

پروژه شماره ۲۱ : تعيين برش پانچ در دال‌هاي تخت

اين پروژه شامل موارد زير مي باشد.

– تعيين برش پانچ ستون‌هاي کناري

– تعيين برش پانچ توسط برنامه و مقايسه نتايج

– نمايش ميلگرد‌گذاري ويژه در گوشه هاي دال

پروژه شماره ۲۲ : نمايش رفتار نيرويي قاب‌ها ناشي از رفتارصفحه‌اي و غشايي دال‌ها

در اين پروژه مي توانيد موارد زير را دنبال کنيد.

– تعيين لنگرهاي وارده بر يکي از تير قابهاي انتخابي تحت بارهاي ثقلي

– تعيين لنگرهاي وارده بر يکي از تير قابهاي انتخابي تحت بار جانبي لرزه اي

– جمع لنگرهاي طراحي تير قاب انتخابي

پيوست‌ها

منابع و مآخذ کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016

مشخصات: کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001683961

تعداد صفحات

386

لوح فشرده

ابعاد
وزن 681 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs 2016 (بررسی ۲۲ پروژه‌ طرح لرزه‌ای)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب چک لیست نظارت برق (متوسط)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS به دو روش گرافیکی و ماکرونویسی بر پایه APDL
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی ARC GISبه زبان شهرسازی و طرح های شهری
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب رهیافت حل مسئله در تکنیک پالس

کتاب رهیافت حل مسئله در تکنیک پالس

فروشنده : آزمون تاپ
4,500 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0