کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: داریوش مرادی

سال چاپ: 1401

نوبت چاپ: 1

شما با خرید این محصول 181 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

362,000 تومان

راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک

فهرست کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک:

مقدمه

پیشگفتار

بخش اول / آزمایشات آزمایشگاهی

فصل اول / نمونه‌برداري از مصالح سنگي

۱. محدودۀ کاربرد
۲. دستورالعمل‌هاي نمونه‌برداري
۳. تعداد و وزن نمونه‌های صحرایی
۴. نحوۀ انتقال نمونه‌ها
۵. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل دوم / روش آزمون استاندارد برای تعیین آزمایشگاهی درصد رطوبت وزنی خاک و سنگ

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل سوم / روش آزمون استاندارد برای تحلیل اندازۀ ذرّات خـاک‌هـا (دانه‌بندی)

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل چهارم / روش آزمون استاندارد برای توزیع اندازۀ ذرّات خاک‌های ریـزدانه با استفاده از تحلیل رسوب‌گذاری (هیدرومتری)

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. خلاصه‌ای از روش آزمون
۴. اهمّیّت و کاربرد
۵. آماده‌سازی نمونۀ آزمون
۶. رابطۀ کالیبراسیون
۷. شرح روش آزمون
۸. محاسبات
۹. گزارش
۱۰. دقّت و خطا

فصل پنجم / روش آزمون استاندارد برای تعیین مشخّصات واگرایی خاک رس با استفاده از هیدرومتری دوگانه (مضاعف)

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل ششم / روش‌های آزمون استاندارد برای تعیین حد روانی، حد خمیری و شاخص خمیری خاک‌ها ۶۰

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل هفتم / روش آزمـون استـانـدارد برای تعیین مشخّصات تراکم آزمایشگاهی خاک

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل هشتم / روش آزمـون استـاندارد بـرای تعیین CBR (نسبـت باربری کالیفرنیا) خاک‌های متراکم شده در آزمایشگاه

۱. محدودۀ کاربرد
۲. شرح مختصری از روش آزمون
۳. محاسبات
۴. گزارش
۵. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون
۶. نکات فنّی و کارشناسی برای ارزیابی آزمایش و گزارش CBR

فصل نهم / روش آزمـون استـاندارد بـرای تعیین چـگالی ویـژه (وزن مخصوص نسبی) ذرّات جامد خاک با استفاده از پیکنومتر

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل دهم / روش آزمـون استـانـدارد بـرای تعییـن ارزش ماسه‌ای خاک‌ها و مصالح سنگی ریزدانه

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل یازدهم / روش آزمـون استـاندارد بـرای تعیین دانسیته و وزن مخصوص خاک در محل، با استفاده از روش بطری ماسه

۱. محدودۀ کاربرد
۲. شرح مختصری از روش آزمون
۳. محاسبات
۴. گزارش
۵. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل دوازدهم / روش آزمون استاندارد برای شناسایی و طبقه‌بندی خاک‌های رس واگرا با استفاده از آزمایش Pin Hole (سوراخ سوزنی)

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل سیزدهم / روش آزمون استاندارد برای اندازه‌گیری پتـانسیـل رمبنــدگـی خـاک‌هـا

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل چهاردهم / روش آزمـون استـانـدارد بــرای تعییـن نفوذپذیری خاک‌های دانه‌ای (بار ثابت) و دستورالعمل تعیین نفوذپذیری خاک‌های ریزدانه (بار افتان)

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل پانزدهم / روش آزمـون استـاندارد بـرای تعیین تورّم یا نشست یک‌بعدی خاکهای چسبنده

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل شانزدهم / روش آزمون استاندارد برای تعیین مقاومت فشـاری محصورنشـدۀ خـاک چسبنـده

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل هفدهم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش برش مستقیم خاک‌ها

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل هجدهم / روش آزمون استاندارد برای تعیین ضریب اصطکاک خاک و ژئوسینتتیک یـا ژئـوسینتتیـک و ژئـوسینتتیـک بـا استفاده از دستگاه برش مستقیم

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. تجهیزات آزمایش
۵. محاسبات
۶. گزارش
۷. دقّت و خطا

فصل نوزدهم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش فشاری سه‌محوری در خاک‌ها به روش‌های CD، CU و UU

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل بیستم / روش آزمون استاندارد برای تعیین ویژگی‌های تحکیم یک‌بعدی خاک‌ها با استفاده از روش بارگذاری افزایشی

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

بخش دوم / آزمایشات صحرایی

فصل اول / مقدمه‌ای بر آزمایش‌های صحرایی مطالعات مکانیـک خـاک و خـدمـات ژئوتکنیک

۱. محدودۀ کاربرد
۲. پیوست‌ها

فصل دوم / روش آزمون استاندارد برای تعیین CBR (نسبت باربری کالیفرنیا) خاک‌ها در محل

۱. محدودۀ کاربرد
۲. شرح مختصری از روش آزمون
۳. محاسبات
۴. گزارش
۵. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل سوم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش ضـربـه و نفـوذ استـانـدارد SPT

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. گزارش
۵. محاسبات
۶. تکرارپذیری آزمون SPT
۷. بهره‌برداری‌های مستقیم از نتایجSPT در ژئوتکنیک
۸. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با

فصل چهارم / روش آزمون استاندارد مربوط به آزمایش‌های نفوذ مخروط اصطکاکی و مخروط شبه استاتیکی در خاک

۱. محدودۀ کاربرد
۲. اصطلاحات مرتبط با آزمون
۳. ملاحظات
۴. گزارش
۵. دقّت و خطا
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل پنجم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش بارگذاری صفحه‌ای

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. آزمایش تعیین مدول عکس‌العمل لایه‌های بستر
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل ششم / روش آزمون استاندارد برای تعیین مقاومت برشی نمونه‌های سنگی با شرایط طبیعی محل (برش برجا) و مصالح خاکی

۱. اهمّیّت و محدودۀ کاربرد
۲. محل و تعداد انجام آزمایش
۳. عمق انجام آزمایش
۴. ابعاد گالری
۵. ابعاد و تعداد جعبۀ آزمایش
۶. خروجی و تجهیزات انجام آزمایش

فصل هفتم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش برش پرّۀ صحرایی در خاک چسبنده

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. گزارش
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل هشتم / روش آزمون استاندارد برای اندازه‌گیری صحرایی مقاومت الکتریکی خاک، با استفاده از روش چهار الکترودی وِنِر

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. محاسبات
۵. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل نهم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش پرسیومتری در خاک‌ها

۱. محدودۀ کاربرد
۲. ملاحظات مهم
۳. شرح مختصری از روش آزمون
۴. گزارش
۵. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل دهم / روش آزمون استاندارد برای آزمایش دیلاتومتری تخـت (اتّسـاعسنـجـی یـا انبسـاط‌سنجـی)

۱. محدودۀ کاربرد
۲. شرح مختصری از روش آزمون
۳. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل یازدهم / روش آزمون استاندارد برای تعیین نفوذپذیری خـاک‌ها و مصالح آبرفتی با روش لوفران

۱. محدودۀ کاربرد
۲. شرح مختصری از روش آزمون
۳. محاسبات
۴. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

فصل دوازدهم / روش آزمون استاندارد تعیین نفوذپذیری در توده‌های سنـگی درزه‌دار با آزمـایش فشـار آب (لـوژان)

۱. محدودۀ کاربرد
۲. تعاریف
۳. ملاحظات مهم
۴. شرح مختصری از روش آزمون
۵. محاسبات
۶. نکات فنّی و کارشناسی مرتبط با آزمون

پیوست الف / نکـات فنّی و مهنـدسـی عمومـی در مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک

پیوست ب / جداول کـاربـردی در آزمــایـش‌هـای مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک

منابع و مآخذ

مشخصات: کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001684609

تعداد صفحات

368

لوح فشرده

ابعاد
وزن 651 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آموزش جامع Dialux 4.12

آموزش جامع Dialux 4.12

فروشنده : آزمون تاپ
100,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اطلاعات علمی مونتاژکار الکترونیک

کتاب اطلاعات علمی مونتاژکار الکترونیک

فروشنده : آزمون تاپ
17,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نشریه 1 - 167 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی جلد اول
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
- 7%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0