کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: میلاد امن زاده
الناز محمد زنجانی پور
علیرضا کازرانی

سال چاپ:  1401
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 107 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

215,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

فهرست کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS :

فهرست اشکال

پیشگفتار

فصل اول: تئوری فتوگرامتری :

آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

۱-۱.تاریخچه فتوگرامتری

۱-۲.انواع فتوگرامتری

۱-۳-۱.طراحی اندکس پرواز و عکسبرداری

۱-۳-۲.پالایش عکسی

۱-۳-۳.تهیه اندکس عکسی

۱-۳-۴.طراحی و تعیین مختصات نقاط کنترل زمینی

۱-۳-۵.ایجاد واندازه‌گیری مختصات نقاط کنترل، گرهی و گذر

۱-۳-۶.مثلثبندی هوایی

۱۱-۳-۷.مدل رقومی زمین

۱-۳-۸.اورتوفتو و روش تهیه آن

۱-۳-۹. تبدیل مدل سه بعدی

۱-۳-۱۰. کارتوگرافی

۱-۴. توجیه داخلی

۱-۵.ترفیع فضایی

۱-۶.تقاطع فضایی

۱ـ۷. سرشکنی دسته اشعه

فصل دوم: نرم‌افزار Leica Photogrammetry Suite :

آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

۲ـ۱. LPS Project Manager

۲ـ۲. LPS Automatic Terrain Extraction

۲ـ۳. LPS Terrain Editor

۲ـ۴. Mosaic Tool

۲-۵. PRO600

۲-۶. عملیات اصلی در نرم‌افزارLPS

۲-۷.آیکونهای موجود در منوی اصلی نرم‌افزار LPS

فصل سوم: ایجاد پروژه جدید، انجام توجیهات و مثلث‌بندی :

آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

۳-۱.ایجاد پروژه جدید

۳-۲.ایجاد بلوک عکسی

۳-۳.اضافه نمودن تصاویر به بلوک

۳-۴.تعریف مدل دوربین

۳-۵.معرفی پارامترهای توجیه داخلی

۳-۶.پارامترهای توجیه خارجی

۳-۷.استخراج اتوماتیک نقاط گرهی عکسی

۳-۸.تعیین مختصات زمینی و مختصات عکسی نقاط کنترل

۳-۹.پیغامهای خطا و مشکلات رایج

۳-۱۰.مثلثبندی هوایی

۳-۱۱.اختصاص وزنهای آماری به مختصات عکسی

۳-۱۲.اختصاص وزنهای آماری به نقاط کنترل زمینی

۳-۱۳.اختصاص وزنهای آماری به پارامترهای توجیه خارجی در تب پارمترهای توجیه خارجی

۳-۱۴.اختصاص وزنهای آماری به پارامترهای توجیه داخلی در تب پارمترهای توجیه داخلی

۳-۱۵.بهینه‌سازی سلف کالیبراسیون باندل اجستمنت

۳-۱۶.برآورد پارامترهای اضافی برای سلف کالیبراسیون باندل اجستمنت

۳-۱۷.بررسی خودکار خطاهای بزرگ

۳-۱۸.بههنگام ساختن نتایج

۳-۱۹.پذیرفتن نتایج

۳-۲۰.گزارش مثلثبندی هوایی

۳-۲۱.تحلیل گرافیکی نتایج مثلثبندی هوایی

فصل چهارم: مدلسازی رقومی زمین :

آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

۴-۱.مراحل تولید مدل رقومی زمین در نرمافزار LPS

۴-۲.پارامترهای مدل رقومی زمین

۴-۳.تنظیمات عمومی جهت تهیه مدل رقومی

۴-۴.تعیین زوج تصاویر مورد نظر جهت استخراج مدل رقومی

۴-۵.تعیین ناحیه مورد نظر جهت تهیه مدل رقومی

۴-۶.ایجاد و معرفی نواحی با پارامترهای مورد نظر در تهیه مدل رقومی

۴-۷.تعیین پارامترهای استراتژیک به منظور استخراج مدل رقومی

۴-۸.تعیین دقت مدل رقومی زمین

۴-۹.تب دادههای SEED جهت تهیه مدل رقومی

۴-۱۰.گزارش مدل رقومی استخراج شده

۴-۱۱.تفسیر گزارش مدل رقومی

۴-۱۲.خروجیهای حاصل از تولید مدل رقومی در نرم‌افزار LPS

۴-۱۳.ویرایش مدل رقومی زمین

۴-۱۴.اتصال فایلهای جداگانه و ایجاد مدل رقومی یکپارچه

فصل پنجم: تهیه اورتوفتو و اورتوموزائیک :

آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

۵-۱. Orthorectification

۱ـ۵. Ortho Resampling

۵-۲.تب عمومی در تولید اورتوفتو

۵-۳.تنظیمات پیشرفته جهت تهیه اورتوفتو

۵ـ۴. Ortho Calibration

۵-۵.:مشکلات موجود در تهیه اورتوفتو

۵-۶. درونیابی مقادیر درجات خاکستری در تولید اورتوفتو

۵-۷.نمایش اورتوفتو

۵-۸-تهیه اورتو موزائیک

۵-۸-۱-برش بخشهای اضافی از تصویر

۵-۸-۲.موزائیک تصاویر برش خورده

فصل ششم: استخراج عوارض

۶-۱-ترسیم عوارض نقطهای

۶-۲-ترسیم عوارض خطی

۶-۳-ترسیم عوارض سطحی

۶-۴- leica Stereo Analyst

پیوست: مخفف‌ها

منابع و مآخذ

فهرست اشکال

شکل۱.۱:روند تکامل فتوگرامتری

شکل۱-۲: مراحل استخراج اطلاعات مکانی از تصاویر هوایی

شکل۱-۳: پوشش‌های طولی و عرضی

شکل ۱-۴: مثلثبندی هوایی، Δ نقاط کنترل، × نقاط گرهای و o مراکز تصویربرداری

شکل۱-۵:DSM و DTM

شکل۱-۶: راست: شبکه نامنظم مثلثی، چپ: مدل رقومی زمین

شکل۱-۷:خطای تیلت و اختلاف ارتفاع

شکل۱-۸:تولید اورتوفتو

شکل۱-۹:چپ:تصویر واقعی، راست: تصویر اورتو

شکل۱-۱۰:پارامترهای توجیه داخلی

شکل۱-۱۱:سیستم مختصات پیکسلی و عکسی

شکل۱-۱۲:ترفیع فضایی

شکل۱-۱۳: تقاطع فضایی

شکل ۱ـ۱۴: اصول سرشکنی دسته اشعه

شکل۱ـ۱۵: شرط همخطی

شکل۳-۱: پنجره مدیریت پروژه

شکل۳-۲: پنجره تعریف پروژه جدید

شکل۳-۳: پنجره معرفی دوربین

شکل۳-۴: پنجره معرفی سیستم تصویر و بیضوی

شکل۳-۵: پنجره معرفی سیستم تصویر و بیضوی

شکل۳-۶: پنجره معرفی پارامترهای بلوک عکسی

شکل۳-۷: تعریف زویای دورانی

شکل۳-۸: تعریف محورهای عکسبرداری

شکل۳-۹: تعریف ارتفاع پرواز

شکل۳-۱۰: پنجره نمایش پارامترهای توجیه خارجی

شکل۳-۱۱: پنجره تعریف فرمت پارامترهای توجیه خارجی

شکل۳-۱۲: پنجره اصلی نرم‌افزار

شکل۳-۱۲: پنجره معرفی تصاویر، پارامترهای توجیه داخلی و توجیه خارجی

شکل۳-۱۳: لایه‌های پیرامیدی

شکل۳-۱۴: پنجره روشهای تولید پیرامید

شکل۳-۱۵: نمایش مراحل انجام شده در هر یک از تصاویر

شکل۳-۱۶: پنجره تعریف مدل دوربین

شکل۳-۱۷: پنجره تعریف پارامترهای دوربین

شکل ۳-۱۸:توجیه داخلی تصاویر آنالوگ

شکل۳-۱۹: تعریف سیستم مختصاتها

شکل ۳-۲۰:پنجره توجیه داخلی برای تصاویر آنالوگ

شکل ۳-۲۱: پنجرههای قابل مشاهده در هر تصویر آنالوگ در توجیه داخلی

شکل ۳-۲۲:توجیه داخلی اتوماتیک

شکل ۳-۲۳:روشنایی و کنتراست تصویر در توجیه داخلی

شکل۳-۲۴: پنجره تعریف پارامترهای توجیه داخلی

شکل۳-۲۵: پنجره تعریف پارامترهای توجیه خارجی

شکل۳-۲۶: پنجره تعریف انحراف معیار پارامترهای توجیه خارجی

شکل۳-۲۷: انجام مرحله توجیه داخلی

شکل۳-۲۸: محاسبه توجیه نسبی با استفاده از پارامترهای توجیه خارجی

شکل۳-۲۹: نوارها و تصاویر بلوک عکسی

شکل۳-۳۰: پوشش طولی و عرضی تصاویر

شکل۳-۳۱: تعیین جهت مسیر پرواز

شکل۳-۳۲: پنجره اندازهگیری نقاط در حالت دوبعدی و سه بعدی

شکل۳-۳۳: پنجره اندازهگیری نقاط

شکل۳-۳۴: نمای پنجره اندازهگیری نقاط

شکل۳-۳۵: ابزارهای بهبود تصویر در پنجره اندازهگیری نقاط

شکل۳-۳۶: ابزارهای پنجره اندازهگیری

شکل۳-۳۷: پارامترهای استخراج اتوماتیک نقاط گرهی

شکل۳-۳۸:حداقل نقاط کنترل به منظور استخراج اتوماتیک نقاط گرهی

شکل۳-۳۹: حداقل نقاط گرهی به منظور استخراج اتوماتیک نقاط مشترک

شکل۳-۴۰: ایجاد زیر بلوک به منظور استخراج اتوماتیک نقاط گرهی

شکل۳-۴۱:پنجره معرفی استراتژیهای استخراج نقاط گرهی

شکل۳-۴۲:پنجره معرفی پراکندگی استخراج نقاط گرهی

شکل۳-۴۳:پنجره نمایش گرافیکی الگوی استخراج نقاط گرهی

شکل۳-۴۴:ابزار شروع پروسه استخراج اتوماتیک نقاط گرهی

شکل۳-۴۵:پنجره گزارش استخراج اتوماتیک نقاط گرهی

شکل۳-۴۶:اضافه کردن نقاط گرهی به صورت دستی

شکل۳-۴۷:پنجره نمایش نقاط گرهی موجود در تصاویر پوششدار

شکل۳-۴۸:معرفی نقاط کنترل

شکل۳-۴۹:تعیین نوع نقاط کنترل

شکل۳-۵۰:پنجره تعیین پارامترهای مثلثبندی

شکل۳-۵۱: پنجره تعیین انحراف معیار مختصات عکسی و زمینی

شکل۳-۵۲: تعیین انحراف معیار مختصات عکسی

شکل۳-۵۳: نقاط کنترل بدون وزن

شکل۳-۵۴: نقاط کنترل با وزن یکسان

شکل۳-۵۵: نقاط کنترل با وزن متفاوت

شکل۳-۵۶: پارامترهای توجیه خارجی بدون وزن

شکل۳-۵۷: پارامترهای توجیه خارجی با وزن یکسان

شکل۳-۵۸: پارامترهای توجیه خارجی با وزن متفاوت

شکل۳-۵۹: تعیین انحراف معیار پارامترهای توجیه داخلی

شکل۳-۶۰: پنجره تنظیمات پیشرفته

شکل۳-۶۱: پنجره نمایش دقت مثلثبندی

شکل۳-۶۲: مرتب کردن خطاهای نقاط گرهی به صورت نزولی

شکل۳-۶۳: حذف نقاط گرهی دارای خطای زیاد از مثلثبندی

شکل۳-۶۴: گزارش مثلثبندی

شکل۳-۶۵: تعیین پارامترهای توجیه خارجی پس از مثلثبندی

شکل۳-۶۶: نمایش گرافیکی بلوک عکسی پس از مثلثبندی

شکل۳-۶۷: نمایش اطلاعات نقاط موجود

شکل۳-۶۸: ابزارهای موجود در پنجره اصلی نرم‌افزار به منظور نمایش گرافیکی بلوک عکسی

شکل۴-۱: پنجره اصلی تولید مدل رقومی زمین

شکل۴-۲:وارد کردن رنج ارتفاعی برای جستجو نقاط در هر یک از تصاویر

شکل۴-۳:تب عمومی در تهیه مدل رقومی زمین

شکل۴-۴:وضعیت تناظریابی نقاط به منظور تولید مدل رقومی

شکل۴-۵:نمایش وضعیت و کیفیت نقاط استخراج شده به منظور تولید مدل رقومی

شکل۴-۶: حذف حواشی تصاویر در تولید مدل رقومی زمین

شکل۴-۷:کاهش منطقه جستجو زوج تصاویر

شکل۴-۸: تعیین حاشیه بیرونی مدل

شکل۴-۹:نمایش گرافیکی زوج تصاویر

شکل۴-۱۰: تعیین میزان پوشش زوج تصاویر

شکل۴-۱۱:تعیین لایههای پیرامیدی برای استخراج نقاط مشترک به منظور تولید مدل رقومی زمین

شکل۴-۱۲:پنجره مربوط به تعیین نواحی مورد نظر برای تولید مدا رقومی زمین

شکل۴-۱۳:نمایش تصویر چپ زوج تصاویر به منظور تعیین مناطق مورد نظر

شکل۴-۱۴:نمایش استفاده از ابزار Rectangle در تعریف مناطق مورد نظر

شکل۴-۱۵:نمایش استفاده از ابزار Polygone در تعریف مناطق مورد نظر

شکل۴-۱۶ استفاده از ابزار Rectangle در تعریف ناحیه دریا

شکل۴-۱۷:حذف ناحیه دریا از مدل رقومی استخراج شده

شکل۴-۱۸:پنجره پارامترهای استراتژیک تولید مدل رقومی

شکل۴-۱۹: جستجو به منظور تعیین نقاط مشترک با استفاده از خطوط اپیپولار

شکل۴-۲۰: نمایش پنجره جستجو و کرولیشن به منظور استخراج نقاط مشترک

شکل۴-۲۱:پارامترهای مدلسازی و شناسایی عوارض

شکل۴-۲۲:وضعیت نواحی انتخاب شده جهت تولید مدل رقومی

شکل۴-۲۳:پنجره دقت در تولید مدل رقومی زمین

شکل۴-۲۴:پنجره نمایش گرافیکی تب دقت مدل رقومی

شکل۴-۲۵:نمایش نقاط سه بعدی مرجع تعیین شده توسط کاربر

شکل۴-۲۴:دادههای SEED در تولید مدل رقومی

شکل۴-۲۷:انتخاب گزینه RUN و شروع پورسه تولید مدل رقومی زمین

شکل۴-۲۸:پنجره اصلی نرم‌افزار بعد از تولید مدل رقومی زمین

شکل ۴-۲۹: نمایش مدل رقومی به همراه نقشه منحنی میزان و نقشه کیفیت مدل رقومی

شکل۴-۳۰: گزارش مدل رقومی تولید شده

شکل ۴-۳۱: نمایش دقت نقاط گرهی به منظور تولید مدل رقومی زمین

شکل۴-۳۲: نمایش دقت مدل رقومی زمین

شکل۴-۳۳: نمایش دقت مدل رقومی زمین حاصل از نقاط گرهی

شکل۴-۳۴: خطای مطلق NIMA LE90

شکل۴-۳۵: اختلا ف بین مدل رقومی مرجع و مدل رقومی استخراج شده

شکل۴-۳۶: NIMA CE90

شکل۴-۳۵: مدل ۳D Shape

شکل۴-۳۶: مدل ASCII

شکل۴-۳۷: مدل Terra Model TIN

شکل ۴-۳۸: پنجره terrain editor

شکل ۴-۳۹: انتخاب manual toggle mode در ویرایش مدل رقومی زمین

شکل ۴-۴۰: انتخاب رفتار کرسر در ویرایش مدل رقومی زمین

شکل۴-۴۱: terrain files and display در ویرایش مدل رقومی زمین

شکل ۴-۴۲: terrain editing در ویرایش مدل رقومی زمین

شکل۴-۴۳: image adjustment در ویرایش مدل رقومی زمین

شکل۴-۴۴: move cursor در ویرایش مدل رقومی زمین

شکل۴-۴۵: انتخاب data prep از منوی erdas جهت تهیه مدل رقومی زمین یکپارچه

شکل۴-۴۶: انتخاب create surface از منوی data prep جهت تهیه مدل رقومی زمین یکپارچه

شکل۴-۴۷: انتخاب نوع فایل های ورودی جهت یکپارچهسازی مدل رقومی زمین

شکل۴-۴۸: یکپارچه سازی مدلهای رقومی زمین جداگانه

شکل۵-۱: انتقال از زمین به عکس

آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

شکل۵-۲: درونیابی در فضای عکسی

شکل۵-۳: پنجره تولید اورتوفتو

شکل۵-۴: پنجره تعیین محدوده تولید اورتوفتو

شکل۵-۵: اضافه نمودن نام و محل ذخیره تک تصویر جهت تولید اورتوفتو

شکل ۵-۶: انتخاب پسوند کلی و محل ذخیره تصاویر مورد نظر جهت تهیه اورتو از آنها

شکل۵-۷: پنجره تنظیمات پیشرفته تولید اورتوفتو

شکل۵-۸: تعیین سیستم تصویر و بیضوی در تولید اورتوفتو

شکل۵-۹: Ortho calibration

شکل۵-۱۰:مدل رقومی دارای پس زمینهای با درجات خاکستری صفر

شکل۵- ۱۱: تعیین پارامترهای آماری به منظور تصحیح مدل رقومی

شکل۵-۱۲: منطقهای از مدل رقومی با درجات خاکستری صفر

شکل۵-۱۳: تعیین پارامترهای آماری به منظور تصحیح مدل رقومی

شکل۵-۱۴: نمایش اورتوفتو

شکل۵-۱۵: نمایش اورتوفتو

شکل۵-۱۶: مدل رقومی و اورتوفتوی تلید شده به همراه تصویر اصلی

شکل۵-۱۷: تصویر اورتو قبل از بریده شدن بخشهای اضافی

شکل۵-۱۸: بخش tools از منوی AOI

شکل۵-۱۹: AOI Tools

شکل۵-۲۰: نمونهای از AOI ترسیم شده برای برش تصویر

شکل ۵-۲۱: ذخیره فایل AOI

شکل۵-۲۲: انتخاب برش تصویر

شکل ۵-۲۳:مشخصات پنجره subset image

شکل۵-۲۴: پنجره inquire box

جدول(۵-۱): نوع دادههای ورودی و خروجی

شکل ۵-۲۵: پروسه برش تصویر و تصویر برش خورده نهایی

شکل۵-۲۶: انتخاب AOI

شکل۵-۲۷: پنجره تنظیم موقعیت تصاویر نسبت به یکدیگر

شکل۵-۲۸: پنجره swipe

شکل۵-۲۹: تنظیم روشنایی تصاویر

شکل۵-۳۰: پنجره brightness/contrast

شکل۵-۳۱: دو تصویر قبل و بعد از تنظیم روشنایی

شکل۵-۳۲: ترسیم AOI خطی جهت حذف خط مرزی بین دو تصویر

شکل۵-۳۳: شروع اورتوموزائیک

شکل۵-۳۴:وارد نمودن فایل مدل رقومی زمین جهت موزائیک اورتوفتو

شکل۵-۳۵:وارد نمودن تصاویر جهت انجام موزائیک

شکل ۵-۳۶:محاسبه بخش فعال تصویر جهت موزائیک

شکل ۵-۳۷:انتخاب AOIجهت موزائیک تصاویر

شکل ۵-۳۸:پنجره موزائیک تصاویر

شکل۵-۳۹:حالتهای مختلف resampling

شکل۵-۴۰:اعمال تصحیحات رنگی در تصاویر جهت موزائیک کردن

شکل ۵-۴۱:تعیین نواحی exclude

شکل ۵-۴۲:یافتن نواحی شبیه به AOI ترسیم شده در تصویر

شکل ۵-۴۳: image dodging

آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS :

شکل ۵-۴۴:تنظیم روشنایی تصویر

شکل۵-۴۵:تنظیم رنگ تصویر

شکل ۵-۴۶:انواع سطح قابل برازش برای مدل نمودن تغییرات روشنایی تصویر

شکل۵-۴۷:تنظیم دستی رنگ تصویر

شکل ۵-۴۸:histogram matching

شکل ۵-۴۹:تنظیم تابع همپوشانی

شکل ۵-۵۰: تنظیم تابع همپوشانی(cutline exist)

شکل ۵-۵۱:ایجاد اتوماتیک خط برش بین تصاویر

شکل ۵-۵۲: weighted cutline

شکل ۵-۵۳:تنظیم AOIمورد نظر جهت موزائیک تصاویر

شکل ۵-۵۴:مشاهده وضعیت cutline انتخابی در تصاویر در حال موزائیک

شکل ۵-۵۵:تغییر خصوصیات تصویر موزائیک نهایی

شکل۵-۵۶:تصویر اورتوموزائیک

شکل ۶-۱:نحوه استخراج عوارض در محیط LPS

شکل۶-۲:پنجره استخراج عوارض

شکل۶-۳:ایجاد پروژه ترسیم عوارض

شکل۶-۴:انتخاب کلاس عوارض مورد ترسیم

شکل۶-۵:ایجاد کلاس عارضه جدید

شکل۶-۶:مشخصات عارضه جدید در حال ایجاد جهت ترسیم

شکل ۶-۷:مشخصات جدول خصوصیات عارضه جدید

شکل ۶-۸:زوج تصویر و عوارض قابل ترسیم

شکل ۶-۹:تغییر مشخصات عوارض ترسیمی

شکل ۶-۱۰:انواع فایلهای قابل استفاده در استخراج عوارض

شکل ۶-۱۱:ایجاد یک مدل استریو از زوج تصویر توجیه نشده

شکل ۶-۱۲:مشخصات هر تصویر جهت ایجاد مدل استریو

شکل ۶-۱۳:پنجره ۳D measure tools

شکل ۶-۱۴:تنظیم واحدهای اندازهگیری

شکل ۶-۱۵:اطلاعات عوارض انتخابی در صفحه نمایش

شکل ۶-۱۶: Position tool

شکل۶-۱۷:نمایش مشخصات بلوک

شکل۶-۱۸: تبهای مختلف نمایش مشخصات بلوک

شکل۶-۱۹:تغییر وضعیت ظاهری کرسر در stereo analyst

شکل۶-۲۰:تنظیمات ارتفاعی کرسر

شکل۶-۲۱:تنظیمات دیجیتایز نمودن مدل

شکل۶-۲۲:تنظیمات مربوط به برداشت عوارض

شکل۶-۲۳: ABC puck

شکل۶-۲۴: mouse-track

شکل۶-۲۵: Image manipulation options

شکل۶-۲۶:performance

شکل۶-۲۷:stereo chooser options

شکل۶-۲۸:stereo mode

شکل۶-۲۹:stereo view options

شکل۶-۳۰:محدوده منطقه همپوشانی و کل تصاویر

شکل۶- ۳۱: Terrain Following Options

شکل۶-۳۲: Texture Filtering

شکل۶-۳۳: Texture Memory Usage

شکل۶-۳۴:انتخاب زوج استریوی مورد نظر

شکل۶-۳۵:تعیین میزان زوم در تصویر

شکل۶-۳۶:مشاهده مشخصات عوارض ترسیمی در پروژه

شکل۶-۳۷:مختصات نقاط عارضه انتخابی

شکل۶-۳۸:اضافه نمودن نقاط جدید به عارضه نقطهای- خطی و پلیگونی

شکل۶-۳۹:حذف نقاط

شکل۶-۴۰:جابجایی موقعیت نقطه

شکل۶-۴۱:اضافه نمودن طول عارضه

شکل۶-۴۲:حذف یک تکه از عارضه خطی

شکل۶-۴۳:افزایش دید سه بعدی عارضه

شکل۶-۴۴:مشاهده لایههای مختلف تصاویر

شکل۶-۴۵:Data scaling

شکل۶-۴۶: General Contrast

شکل۶-۴۷: Brightness/Contrast Tool

شکل۶-۴۸:break points

کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در lps کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS 542 295x400

کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

مشخصات: کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682261

تعداد صفحات

224

لوح فشرده

ابعاد
وزن 405 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آموزش کاربردی خط تولید فتوگرامتری رقومی در LPS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: آزمون تاپ
  • فروشنده: آزمون تاپ
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب افست سیستمهای عامل/ استالینگز/OPEREATING SYSTEMS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مکانیک محیط های پیوسته
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قانون حمايت خانواده
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای کاربردی عیب یابی و ترمیم ترک در ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دینامیک لرزه‌ای سازه‌ها

کتاب دینامیک لرزه‌ای سازه‌ها

فروشنده : آزمون تاپ
84,000 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0