کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: فرشته مدرسی
شهاب عراقی نژاد

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 2

شما با خرید این محصول 121 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

243,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS 

 

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS در برگیرنده آموزش گام به گام نرم افزار HEC-HMS برای مدل سازی هیدرولوژیکی فرآیند بارش – رواناب در حوضه آبریز و نیر نرم افزارهایArc Hydro Tools و HEC-GeoHMS جهت استخراج خصوصیات حوضه آبریز است.

نرم افزار HEC-HMS یک نرم افزار پایه ای در زمینه مدلسازی هیدرولیژیکی حوضه آبریز می باشد و یادگیری ان برای تمامی مهندسان و کارشناسان رشته های مرتبط با آب و هیدرولوژی نظیر رشته های مهندسی عمران, مهندسی آب و آبخیزداری مفثد و ضروری است.

نرم افزار Arc Hydro Tools و HEC-GeoHMS برای تعیین محدوده حوضه آبریز و استخراج دقیق خصوصیات آن بکار می روند و سبب افزایش دقت نتایج نرم افزارHEC-HMS می شوند.

برای آنکه خوانندگان گرامی بتوانند درک بهتری از مطالب ارایه شده در کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS داشته باشند, یک پروژه واقعی برای یکی از حوضه های آبریز کشور همگام با آموزش این نرم افزارها انجام شذده و در نهایت نتایح این پروژه نشان داده و تحلیل شده است.

به طور کلی می توان ویژگی های مثبت کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS را در قالب موارد زیر طبقه بندی نمود:

 • ارایه تیوری مطالب در کنار قابلیت های نرم افزارها
 • انجام یک پروژه واقعی برای یک حوضه آبریز کشور به صورت گام به گام همراه با ارایه مطالب در هر بخش
 • رویه یکسان در پروژه انجام شده با تمامی نرم افزارها به گونه ای که امکان مقایسه برای خوانندگان فراهم باشد.
 • تحلیل نتایج به دست آمده از هر یک از نرم افزارها

 

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS :

 مقدمه مؤلف

 

بخش اول / نرم‌افزار HEC-HMS :

فصل اول / کلیات

 • ۱-۱- مقدمه و آشنایی با ساختار کتاب
 • ۱-۲- تاریخچه مدل‌سازی فرآیند بارش-رواناب
 • ۱-۳- دیدگاه‌های موجود برای مدل‌سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی
 • ۱-۳-۱- دیدگاه اول (مدل‌سازی داده مبنا):
 • ۱-۳-۲- دیدگاه دوم (مدل‌سازی مفهومی):
 • ۱-۴- اصول پایه مدل‌سازی هیدرولوژیکی در نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۱-۵- آشنایی کلی با نحوه مدل‌سازی در نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۱-۶- روش نصب نرم‌افزار HEC-HMS در سیستم عامل ویندوز

فصل دوم / آشنایی با صفحه اصلی و فهرست‌های اصلی برنامه :

 • ۲-۱- آشنایی با صفحه اصلی برنامه و نوع کارایی هر بخش
 • ۲-۲- آشنایی با فهرست‌های اصلی برنامه
 • ۲-۲-۱- گزینه File
 • ۲-۲-۲- گزینه Edit
 • ۲-۲-۳- گزینه View
 • ۲-۲-۴- گزینه Components
 • ۲-۲-۴-۱- نحوه ایجاد و مدیریت سری‌های زمانی (Time-Series Data Manager)
 • ۲-۲-۴-۲- نحوه ایجاد و مدیریت توابع میان دو متغیر  (Paired Data Manager)
 • ۲-۲-۵- گزینه Parameters
 • ۲-۲-۶- گزینه Compute
 • ۲-۲-۷- گزینه Results
 • ۲-۲-۸- گزینه Tools
 • ۲-۲-۹- گزینه Help
 • ۲-۳- آشنایی با نوار ابزار اصلی برنامه

فصل سوم / مدل‌سازی حوضه آبریز :

 • ۳-۱- ایجاد یک پروژه جدید
 • ۳-۲- ایجاد مدل حوضه
 • ۳-۳- تنظیمات مدل حوضه در پنجره ویرایشگر مؤلفه‌ها
 • ۳-۴- ترسیم مدل حوضه (بر اساس یک حوضه واقعی)
 • ۳-۵- تنظیم پارامترهای مدل حوضه
 • ۳-۵-۱- معرفی عنصر زیرحوضه (Subbasin) و تنظیم پارامترهای آن  (بر اساس داده‌های واقعی)
 • ۳-۵-۱-۱- توصیف زیرحوضه (Description)
 • ۳-۵-۱-۲- تعیین نقطه پایین دست زیرحوضه  (Downstream)
 • ۳-۵-۱-۳- تعیین مساحت هر زیرحوضه (Area)
 • ۳-۵-۱-۴- تنظیم روش برگاب (Canopy Method) و معرفی و شرح گزینه‌های موجود برای آن
 • الف) None
 • ب) Gridded Simple Canopy
 • ج) Simple Canopy
 • ۳-۵-۱-۵- تنظیم روش چالاب (Surface Method) و معرفی و شرح گزینه‌های موجود برای آن
 • الف) None
 • ب) Gridded Simple Surface
 • ج) Simple Surface
 • ۳-۵-۱-۶- تنظیم روش تلفات (Loss Method) و معرفی و شرح گزینه‌های موجود برای آن
 • الف) None
 • ب) Deficit and Constant
 • ج) Exponential
 • د) Green and Ampt
 • ه) Gridded Deficit Constant
 • و) Gridded Green and Ampt
 • ز) Gridded SCS Curve Number
 • ح) Gridded Soil Moisture Accounting
 • ط) Initial and Constant
 • ی) SCS Curve Number
 • ک) Smith Parlange
 • ل) Soil Moisture Accounting
 • ۳-۵-۱-۷- تنظیم روش تبدیل بارش به رواناب (Transform Method) و معرفی و شرح گزینه‌های موجود برای
 • الف) None
 • ب) Clark Unit Hydrograph
 • ج) Kinematic Wave Transform
 • د) Mod Clark
 • ه) SCS Unit Hydrograph
 • و) Snyder Unit Hydrograph
 • ز) User-Specified S-Graph
 • ح) User-Specified Unit Hydrograph
 • ۳-۵-۱-۸- تنظیم روش جریان پایه (Base flow Method) و معرفی و شرح گزینه‌های موجود برای آن :
 • الف) None
 • ب) Bounded Recession
 • ج) Constant Monthly
 • د) Linear Reservoir
 • ه) Nonlinear Boussinesq
 • و) Recession
 • ۳-۵-۱-۹- تنظیمات موجود برای زیرحوضه در سربرگ اختیارات (Option) این عنصر
 • ۳-۵-۲- معرفی عنصر آبراهه (Reach) و تنظیم پارامترهای آن
 • ۳-۵-۲-۱- توصیف آبراهه (Description)
 • ۳-۵-۲-۲- تعیین نقطه پایین دست آبراهه (Downstream)
 • ۳-۵-۲-۳- تنظیم روش روندیابی جریان (Routing Method) و معرفی و شرح گزینه‌های موجود برای آن
 • الف) None
 • ب) Kinematic Wave
 • ج) Lag
 • د) Modified Puls
 • ه) Muskingum
 • و) Muskingum-Cunge
 • ز) Straddle Stagger
 • ۳-۵-۲-۴- تنظیم روش تلفات/تقویت جریان (Routing Method) و معرفی و شرح گزینه‌های موجود برای آن
 • الف) None
 • ب) Constant
 • ج) Percolation
 • ۳-۵-۲-۵- تنظیمات موجود برای آبراهه در سربرگ اختیارات (Option) این عنصر
 • ۳-۵-۳- معرفی عنصر انشعاب (Junction) و تنظیم پارامترهای آن

فصل چهارم / مدل‌سازی هواشناسی حوضه آبریز :

 • ۴-۱- ایجاد مدل هواشناسی حوضه
 • ۴-۲-  تنظیمات مدل هواشناسی حوضه در پنجره ویرایشگر مؤلفه‌ها
 • ۴-۲-۱- معرفی و شرح روش‌های موجود برای تنظیم میزان بارش اثرگذار بر حوضه (Precipitation)
 • الف) None
 • ب) Frequency Storm
 • ج) Gage Weights
 • د) Gridded Precipitation
 • ه) Inverse Distance
 • و) SCS Storm
 • ز) Specified Hyetograph
 • ح) Standard Project Storm
 • ۴-۲-۲- معرفی و شرح روش‌های موجود برای تنظیم میزان تبخیر و تعرق درحوضه (Evapotranspiration)
 • الف) None
 • ب) Gridded Priestley-Taylor
 • ج) Monthly Average
 • د) Priestley-Taylor
 • ۴-۲-۳- معرفی و شرح روش‌های موجود برای تنظیم میزان ذوب برف درحوضه (Snowmelt)
 • الف) None
 • ب) Gridded Temperature Index
 • ج) Temperature Index

فصل پنجم / مدل‌سازی مشخصات کنترل اجرای نرم‌افزار :

 • ۵-۱- ایجاد مدل مشخصات کنترل
 • ۵-۲-  تنظیمات مدل مشخصات کنترل در پنجره ویرایشگر مؤلفه‌ها

فصل ششم / اجرای نرم‌افزار و بررسی و تحلیل نتایج :

 • ۶-۱- ایجاد یک اجرای جدید (Run)
 • ۶-۲- نحوه اجراسازی نرم‌افزار
 • ۶-۳- نحوه مشاهده نتایج دست آمده از اجرای برنامه و بررسی و تحلیل آنها برای هر یک از عناصر مدل حوضه
 • ۶-۳-۱- نحوه مشاهده نتایج عناصر زیرحوضه و بررسی و تحلیل آنها
 • ۶-۳-۲- نحوه مشاهده نتایج عناصر آبراهه و بررسی و تحلیل آنها
 • ۶-۳-۳- نحوه مشاهده نتایج عناصر انشعاب و بررسی و تحلیل آنها

فصل هفتم / بهینه‌سازی پارامترها برای واسنجی مدل و حصول نتایج بهتر :

 • ۷-۱- ایجاد یک کوشش بهینه‌سازی جدید
 • ۷-۲- نحوه انجام تنظیمات برای اجرای بهینه‌سازی
 • ۷-۲-۱- تنظیمات فرآیند بهینه‌سازی
 • ۷-۲-۲- تنظیمات تابع هدف
 • ۷-۲-۳- تنظیمات متغیر تصمیم
 • ۷-۳- نحوه اجرای فرآیند بهینه‌سازی
 • ۷-۴- نحوه مشاهده نتایج دست آمده از اجرای فرآیند بهینه‌سازی و بررسی و تحلیل آنها

بخش دوم / نرم‌افزار HEC-GeoHMS

فصل هشتم / آشنایی با نرم‌افزار HEC-GeoHMS و نحوه پیش‌پردازش اطلاعات توسط آن :

 • ۸-۱- ضرورت استفاده از نرم‌افزار HEC-GeoHMS و چگونگی ارتباط آن با نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۸-۲- اصول پایه مدل‌سازی حوضه و آبراهه در نرم‌افزار HEC-GeoHMS
 • ۸-۳- محیط مورد نیاز برای نصب و روش نصب و فعال‌سازی نرم‌افزار HEC-GeoHMS
 • ۸-۴- پیش‌پردازش داده‌های خام و تهیه نقشه حوضه و آبراهه توسط این نرم‌افزار
 • ۸-۴-۱- مرحله اول: ذخیره فایل Arc Map
 • ۸-۴-۲- مرحله دوم: فراخوانی داده‌های اولیه
 • ۸-۴-۳- مرحله سوم: ایجاد نقشه DEM بدون تورفتگی‌های موضعی
 • ۸-۴-۴- مرحله چهارم: ایجاد نقشه جهت جریان (Flow Direction)
 • ۸-۴-۵- مرحله پنجم: ایجاد نقشه تراکم جریان (Flow Accumulation)
 • ۸-۴-۶- مرحله ششم: ایجاد نقشه آبراهه‌ها (Stream Definition)
 • ۸-۴-۷- مرحله هفتم: ایجاد نقشه تقسیم‌بندی آبراهه‌ها (Stream Segmentation)
 • ۸-۴-۸- مرحله هشتم: ایجاد نقشه محدوده زیرحوضه‌ها (Catchment Delineation)
 • ۸-۴-۹- مرحله نهم: ایجاد نقشه پلی‌گنی محدوده زیرحوضه‌ها (Catchment Polygon)
 • ۸-۴-۱۰- مرحله دهم: ایجاد نقشه پلی‌لاینی از آبراهه‌ها (Drainage Line )
 • ۸-۴-۱۱- مرحله یازدهم: ایجاد نقشه پلی‌گنی از زیرحوضه‌های الحاقی (Adjoint Catchment )

فصل نهم / نحوه جداسازی ناحیه پروژه و پردازش اطلاعات آن برای ورود به نرم‌افزار HEC-HMS :

 • ۹-۱- ایجاد یک پروژه جدید و جداسازی ناحیه مورد مطالعه
 • ۹-۲- پردازش اطلاعات ناحیه پروژه برای بکارگیری در نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۲-۱- پردازش زیرحوضه‌ها و رودخانه‌ها
 • ۹-۲-۱-۱- تلفیق زیرحوضه‌ها
 • ۹-۲-۱-۲- تقسیم‌بندی کردن زیرحوضه‌ها
 • الف- تقسیم‌بندی زیرحوضه‌ها در شرایط وجود شبکه آبراهه
 • ب- تقسیم‌بندی زیرحوضه‌ها در شرایط عدم وجود شبکه آبراهه
 • ۹-۲-۱-۳- تلفیق رودخانه‌ها
 • ۹-۲-۱-۴- مشاهده پروفیل رودخانه‌ها
 • ۹-۲-۲- تعیین خصوصیات فیزیکی زیرحوضه‌ها و رودخانه‌ها
 • ۹-۲-۲-۱- محاسبه طول رودخانه‌ها
 • ۹-۲-۲-۲- محاسبه شیب رودخانه‌ها
 • ۹-۲-۲-۳- محاسبه شیب زیرحوضه‌ها
 • ۹-۲-۲-۴- تعیین بلندترین طول مسیر جریان
 • ۹-۲-۲-۵- تعیین مرکز ثقل زیرحوضه‌ها
 • الف) روش مرکز جرم
 • ب) روش بلندترین مسیر جریان
 • ج) روش ۵۰% مساحت
 • ۹-۲-۲-۶- تعیین ارتفاع مرکز ثقل زیرحوضه‌ها
 • ۹-۲-۲-۷- تعیین بلندترین مسیر جریان از مرکز ثقل تا خروجی زیرحوضه‌ها‌
 • ۹-۲-۳- تعیین روش‌های مدل‌سازی هیدرولوژیکی ناحیه پروژه
 • ۹-۲-۳-۱- انتخاب فرآیندهای مدل‌سازی در محیط مدل HEC-HMS
 • ۹-۲-۳-۲- نام‌گذاری رودخانه‌ها
 • ۹-۲-۳-۲- نام‌گذاری زیرحوضه‌ها
 • ۹-۲-۴- آماده‌سازی اطلاعات برای استفاده در نرم‌افزار HEC-HMS :
 • ۹-۲-۴-۱- تبدیل واحدها به واحدهای قابل قبول نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۲-۴-۲- بررسی نهایی داده‌ها
 • ۹-۲-۴-۳- ایجاد شمای مدل حوضه برای نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۲-۴-۴- ایجاد شمای مدل حوضه با نمادهای نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۲-۴-۵- تعیین مختصات اجزای مدل حوضه
 • ۹-۲-۴-۶- آماده‌سازی داده‌ها برای انتقال به نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۲-۴-۷- ایجاد نقشه گرافیکی ناحیه پروژه برای نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۲-۴-۸- ایجاد فایل مدل حوضه برای نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۲-۴-۹- ایجاد مدل هواشناسی حوضه مورد مطالعه برای نرم‌افزار HEC-HMS
 • الف) روش سری‌های زمانی زیرحوضه‌ها (Subbasin Time Series)
 • ب) روش طراحی ایستگاه‌ها (Design Geges)
 • ج) روش وزن‌دهی به ایستگاه‌ها (Gage Weights)
 • د) روش عکس فاصله (Inverse Distance)
 • ۹-۳- نحوه فراخوانی اطلاعات آماده شده توسط نرم‌افزار HEC-GeoHMS در نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۳-۱- مرحله اول: ایجاد یک پروژه جدید در نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۳-۲- مرحله دوم: فراخوانی مدل حوضه در نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۳-۳- مرحله سوم: فراخوانی نقشه‌های زیرحوضه‌ها و رودخانه‌ها در نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۳-۴- مرحله چهارم: فراخوانی مدل‌های هواشناسی در نرم‌افزار HEC-HMS
 • ۹-۳-۴-۱- نحوه فراخوانی مدل‌های هواشناسی
 • ۹-۳-۴-۲- اطلاعات ایجاد شده توسط هر مدل‌های هواشناسی
 • الف) مدل هواشناسی  به روش سری‌های زمانی زیرحوضه‌ها (Subbasin Time Series)
 • ب) مدل هواشناسی به روش طراحی ایستگاه (Design Gage)
 • ج) مدل هواشناسی به روش وزن‌دهی به ایستگاه‌ها (Gage Weights)
 • د) مدل هواشناسی به روش عکس فاصله (Inverse Distance)
 • مراجع (References)

منابع و مآخذ کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS [object object] کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS 288

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS

مشخصات: کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681851

تعداد صفحات

304

لوح فشرده

ابعاد
وزن 541 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب هوشمندسازی و اسکادا در مزارع بادی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی مبحث دهم طرح و اجرای ساختمانهای فولادی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب مرجع کامل PSpice 9.2

فروشنده : آزمون تاپ
39,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کاربرد پردازش تصویر در مهندسی راه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پروژه ها و مدارهای حسگرهای الکترونیکی

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS در محیط ArcGIS 10
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبیه سازی مسائل هیدرولیکی در FLOW 3D
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبیه‌سازی دوبعدی سیلاب در محیط مدل عددی HEC-RAS 5
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب هیدرولیک محیط زیستی جریان در مجاری روباز
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب کاربرد کوانتوم GIS در علوم مهندسی آب
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0