کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: محمودرضا کی منش
علی نصرالله تبار

سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: 5

شما با خرید این محصول 36 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

72,000 تومان

کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

 

محتوای کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) مبتنی بر سرفصل های آموزشی وزارت علوم فناوری و تحقیقات می باشد.کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) می تواندمرجعی مناسب برای دروس راهسازی و پروژه راهسازی در مهندسی عمران باشد. کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) می تواند مرجعی مناسب برای داوطلبان شرکت در آزمونهای ورودی مقطع کارشناسی ارشدو همچنین آزمون ترافیک نظام مهندسی باشد. محتوای کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) بر المانهای اصلی و پر کاربرد در طرح هندسی راه تمرکز نموده است. ساختار کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) به شکل گیری ذهنیت صحیح و خلاقانه مخاطبان از طرح هندسی راه کمک می نماید. در کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) تنها به تئوری توجه نشده بلکه یکی از نرم افزارهای پرکاربرد طرح هندسی راه ارائه شده است.

 

ویژگی و محتوای کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)
– محتوای کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) بر سرفصل های آموزشی وزارت علوم فناورس و تحقیقات می باشد
– این کتاب می تواند مرجعی مناسب برای دروس راهسازی و پروژه راهسازی در مهندسی عمران باشد
– این کتاب می تواند مرجعی مناسب برای داوطلبان شرکت در آزمون های ورودی مقاطع کارشناسی ارشد و همچنین آزمون ترافیک نظام مهندسی باشد
– این کتاب مبتنی بر آیین نامه طرح هندسی را های ایران (نشریه415) می باشد.
– محتوای کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) بر المان های اصلی و پرکاربرد در طرح هندسی راه تمرکز نموده است.
– ساختار این کتاب به شکل گیری ذهنیت صحیح و خلاقانه مخاطبان از طرح هندسی راه کمک می نماید
– در کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) تنها به تئوری توجه نشده بلکه یکی از نرم افزارهای پرکاربرد طرح هندسی را ارائه شده است.

 

فهرست کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

پیشگفتار مولف کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

فصل اول: مبانی :

 • ۱-۱- مقدمه
 • ۱-۲- عوامل تأثیرگذار بر طرح هندسی
 • ۱-۲-۱- سرعت طرح
 • ۱-۲-۲- توپوگرافی
 • ۱-۲-۳- سایر عوامل
 • ۱-۳- طبقه‌بندی راه‌ها
 • ۱-۳-۱- معیار‏های طبقه‌بندی راه‌ها
 • ۱-۳-۲- طبقه‌بندی راه‌ها براساس آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران

فصل دوم: مسیریابی :

 • ۲-۱- عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر
 • ۲-۲- نقشه‌های مورد نیاز برای مسیریابی
 • ۲-۲-۱- نقشه توپوگرافی
 • ۲-۲-۲- عكس‏های هوایی (یا فتوگرامتری)
 • ۲-۲-۳- نقشه زمین‏شناسی
 • ۲-۲-۴- نقشه منحنی‏های هم باران
 • ۲-۲-۵- نقشه‌های پیمایش زمینی
 • ۲-۳- نقشه‌های اجرایی احداث راه
 • ۲-۴- تعیین مسیر برروی نقشه‌ها
 • ۲-۴-۱- مسیر شكسته
 • ۲-۴-۱-۱- تعیین فاصله مبنا یا خط صفر برحسب شیب طولی مجاز مسیر
 • ۲-۴-۱-۲- رسم مسیر شکسته با استفاده از طول مبنا
 • ۲-۴-۲- مسیر بهینه

فصل سوم: امتداد افقی راه :

 • ۳-۱- قوس‏های افقی(پیچ)
 • ۳-۱-۱- قوس دایرهای ساده
 • ۳-۱-۲- قوس‏های مرکب
 • ۳-۱-۲-۱- قوس مركب دو مركزی
 • ۳-۱-۲-۲- قوس مركب سه مركزی
 • ۳-۱-۳- قوس‏های معكوس (وارونه)
 • ۳-۱-۴- قوس سرپانتین
 • ۳-۱-۵- قوس افقی تخت پشت
 • ۳-۲- پیکتاژ قوس افقی
 • ۳-۳- فاصله دید در مسیرهای افقی
 • ۳-۴-۱- حالتی که S<L باشد
 • ۳-۴-۲- حالتی که S>L باشد:
 • ۳-۵- تعیین حداقل شعاع قوس‏های دایره‏ای ساده
 • ۳-۶- بربلندی
 • ۳-۶-۱- مقادیر حداکثر بربلندی
 • ۳-۶-۲- طول تأمین بربلندی
 • ۳-۶-۳- نحوه اعمال بربلندی
 • ۳-۶-۴- محدودیت‎های اعمال بربلندی
 • ۳-۷- ضوابط کلی امتداد افقی راه
 • ۳-۸- تهیه نقشه پلان

فصل چهارم: قوس‏های اتصال :

 • ۴-۱- مقدمه
 • ۴-۲- معامله عمومی قوسهای اتصال
 • ۴-۳- قوس‏های كلوتوئید
 • ۴-۳-۱- معادلات كلی قوس‏های كلوتوئید
 • ۴-۳-۲- اجزای قوس كلوتوئید
 • ۴-۴- حداقل طول لازم برای قوس اتصال
 • ۴-۵- روش‏های پیاده کردن شاخه کلوتوئید

فصل پنجم: امتداد قائم راه :

 • ۵-۱- شیب طولی
 • ۵-۲- قوس‏های قائم
 • ۵-۳- فاصله دید
 • ۵-۳-۱- انواع فواصل دید
 • ۵-۳-۲- مشخص‎کردن فاصله دید در نقشه‎ها
 • ۵-۴- تعیین طول قوس‏های قائم
 • ۵-۴-۱- تعیین طول قوس قائم گنبدی (قوس برآمده)
 • ۵-۴-۲- تعیین طول قوس قام کاسه‎ای (قوس فرورفته)
 • ۵-۵- پیاده کردن قوس‏های قائم بر روی پروفیل طولی
 • ۵-۶- معیارهای کلی نیمرخ طولی مسیر

فصل ششم: نیمرخ عرضی راه :

 • ۶-۱- اجزای نیمرخ عرضی
 • ۶-۱-۱- سواره‌رو
 • ۶-۱-۲- شانه
 • ۶-۱-۳- میانه
 • ۶-۱-۴- حریم راه
 • ۶-۱-۵- ناحیه عاری از مانع
 • ۶-۱-۶- شیروانی
 • ۶-۱-۷- نهر جانبى)جوى کنارى(
 • ۶-۲- نحوه رسم نیمرخ عرضی

فصل هفتم: جابجایی خاک :

 • ۷-۱- روش‏های محاسبه سطح نیمرخهای عرضی
 • ۷-۱-۱- محاسبه سطح نیمرخهای عرضی به روش هندسی
 • ۷-۱-۲- محاسبه سطح نیمرخهای عرضی به روش تقسیم به سطوح كوچكتر با ارتفاع یكسان
 • ۷-۱-۳- محاسبه سطح نیمرخ‏های عرضی به روش ترسیمی و استفاده از پلان متر
 • ۷-۱-۴- محاسبه سطح نیمرخ‏های عرضی به روش كامپیوتری
 • ۷-۱-۵- محاسبه سطح نیمرخهای عرضی به روش مختصات
 • ۷-۲- محاسبه حجم عملیات خاكی بین دو نیمرخ عرضی متوالی
 • ۷-۳- محاسبه حجم عملیات خاکی در پروژه
 • ۷-۴- حمل خاک
 • ۷-۵-۱- عزم حمل و فاصله حمل متوسط
 • ۷-۵-۲- منحنی بروکنر
 • ۷-۵-۳- مشخصات منحنی بروکنر
 • ۷-۵-۳-۱- ترسیم خط پخش بهینه
 • ۷-۵-۳-۲- اصلاح منحنی بروکنر براساس فاصله جانبی محل‌های قرضه و دپو

فصل هشتم: تقاطع همسطح :

 • ۸-۱- انواع تقاطع
 • ۸-۱-۱- انواع طرح‌هاى سه راهى
 • ۸-۱-۲- انواع طرح‌هاى چهارراه
 • ۸-۱-۳- انواع طرح‌هاى چندراهى
 • ۸-۱-۴- میدان
 • ۸-۲- مسیر افقی و قائم در تقاطع‌ها
 • ۸-۲-۱- مسیر افقی
 • ۸-۲-۲- مسیر قائم
 • ۸-۳- فاصله دید در تقاطع
 • ۸-۴- طراحى تقاطع‌ها
 • ۸-۴-۱- اطلاعات پایه
 • ۸-۴-۲- طراحى مقدماتى
 • ۸-۴-۳- تعیین طرح پیشنهادى
 • ۸-۴-۴- انتخاب گزینه بهینه
 • ۸-۵- مسیرهای گردشی
 • ۸-۵-۱- طرح مسیرهای گردشی با جزیره‌های ترافیکی
 • ۸-۵-۲- طراحی مسیرهای گردشی برای جریان آزاد
 • ۸-۵-۳- بربلندی مسیر گردشی تقاطع‌ها
 • ۸-۶- بریدگی میانه‌ها در محل تقاطع
 • ۸-۷- دوربرگردان‌ها
 • ۸-۸- خط‌های کمکی در تقاطع

فصل نهم: تقاطع غیرهمسطح (تبادل) :

 • ۹-۱- انواع تبادل
 • ۹-۱-۱- تبادل‌هاى سه‌راه
 • ۹-۱-۲- تبادل‌هاى چهارراه
 • ۹-۱-۲-۱- تبادل با رابط یگانه
 • ۹-۱-۲-۲- تبادل‌هاى لوزوى
 • ۹-۱-۲-۳- تبادل‌هاى شبدرى
 • ۹-۱-۲-۴- تبادل‌هاى جهتى و نیمهجهتى
 • ۹-۲- انتخاب روگذر یا زیرگذر
 • ۹-۳- طراحی تبادل‌ها
 • ۹-۳-۱- مراحل طرح
 • ۹-۳-۲- معیارهاى طراحى
 • ۹-۳-۲-۱- توازن تعداد خط‌ها
 • ۹-۳-۲-۲- بخش تداخلی
 • ۹-۳-۲-۳- رابط‌ها
 • ۹-۳-۲-۴- پایانههای رابط‌ها

پیوست ۱: نرم‏افزار AutoCAD Land Desktop

 • مدیریت و ایجاد پروژه
 • مدیریت نقاط
 • ویرایش نقاط
 • پاک کردن نقاط
 • ایجاد سطح
 • ترسیم منحنی میزان
 • ترسیم خطوط مثلث‏بندی
 • تنظیمات نمایش منحنی میزان
 • طراحی مسیر (Alignment)
 • قوس‏ ساده
 • رسم قوس بین دو خط (مماس) Curve Between Two Lines
 • رسم قوس بین دو خط (مماس) Curve On Two Line
 • رسم قوس با عبور از یک نقطه ثابت Curve Through Point
 • قوس‏های چند تایی Multiple Curves
 • رسم قوس از انتهای یک خط یا قوس From End Of Object
 • مرکب یا معکوس Reverse or Compound
 • برازش یک قوس دایره‏ای بین چند نقطه Best Fit Curve
 • قوس اتصال
 • معرفی مسیر(Alignmens)
 • زدن کیلومتراژ مسیر
 • برچسبگذاری مسیر
 • پروفیل طولی
 • تنظیمات نمونهبرداری از مسیر
 • ایجاد پروفیل طولی
 • ترسیم خط پروژه
 • ترسیم قوس قائم
 • تعریف خط پروژه
 • برچسب گذاری بر روی خط پروژه

مراجع کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) کتاب راهسازی (geometric design of roads) کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads) 260 221x300

کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

مشخصات: کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)

نویسنده

,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

لوح فشرده

شابک

9786001682384

تعداد صفحات

194

ابعاد
وزن 354 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهسازی (Geometric Design of Roads)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب 50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی

فروشنده : آزمون تاپ
36,900 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب محاسبات دستی و گام به گام پروژه طرح هندسی راه (پروژه راهسازی )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب یادگیری عمیق با پایتون

کتاب یادگیری عمیق با پایتون

فروشنده : آزمون تاپ
110,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
نرم افزار آموزش تاسیسات برق ساختمان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 18
افزودن برای مقایسه
نشریه 128

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آزمایشات مکانیک خاک در پروژه های راهسازی به همراه نکات فنی و اجرایی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ماشین آلات ساختمان در راهسازی

کتاب ماشین آلات ساختمان در راهسازی

فروشنده : آزمون تاپ
25,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقدمه ای بر مدیریت دارایی روسازی راه ها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب نکات فنی و اجرایی راهسازی جلد اول:آسفالت
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0