کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: داریوش هادی زاده

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 4

شما با خرید این محصول 135 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

270,000 تومان

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

 

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲) به منظور دسترسی مهندسان، دانشجویان، مجریان و کلیه علاقمندان و دست اندرکاران تاسیسات مکانیکی در دو جلد تدوین گردیده است. در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲) سعی شده است به مباحث مورد نیاز در عرصه های طراحی، اجرا و حتی نظارتی پرداخته شود. در هر فصل و بخش توضیحات مبسوطی در ارتباط با مطالب آورده شده است مثلاً در ارتباط با دیگ ها ابتداء انواع آن، سپس اجزاء اصلی و کنترلی آن و در ادامه طریقه انتخاب و ظرفیت آنها آورده شده است؛ در ارتباط با پمپ ها، منابع انبساط، شیرها، هوارسانی، آب رسانی، فاضلاب و… نیز همین شیوه اعمال شده است. علاوه بر این تصاویر و شکل های گوناگونی نیز در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲) آورده شده تا به بار محتوایی آن بیافزاید. بعلاوه کوشش شده است مطالب منطبق بر مقررات ملی ساختمان و نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی،که رعایت آنها الزامی است، باشد.

 

فهرست مطالب کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

بخش اول / سایکرومتری در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

 • ۱ـ سایکرومتری
 • ۲ـ منحنی سایکرومتریک
 • ۳ـ دمای خشک
 • ۴ـ دمای تر یا مرطوب
 • ۵ـ دمای نقطه شبنم
 • ۶ـ رطوبت نسبی
 • ۷ـ رطوبت مخصوص
 • ۸ـ آنتالپی
 • ۹ـ انحراف آنتالپی
 • ۱۰ـ حجم مخصوص
 • ۱۱ـ دایره مبنا
 • ۱۲ـ ضریب کنار گذر
 • ۱۳ـ حرارت محسوس
 • ۱۳ـ ۱ـ حرارت محسوس اتاق
 • ۱۳ـ ۲ـ حرارت محسوس هوای تازه ورودی به فضا
 • ۱۳ـ ۳ـ حرارت محسوس موثر اتاق
 • ۱۳ـ ۴ـ حرارت محسوس کل
 • ۱۴ـ حرارت نهان
 • ۱۴ـ ۱ـ حرارت نهان اتاق
 • ۱۴ـ ۲ـ حرارت نهان هوای تازه ورودی به فضا
 • ۱۴ـ ۳ـ حرارت نهان موثر اتاق
 • ۱۴ـ ۴ـ حرارت نهان کل
 • ۱۵ـ حرارت کل
 • ۱۵ـ ۱ـ حرارت کل هوای تازه به فضا
 • ۱۵ـ ۲ـ حرارت کل موثر
 • ۱۵ـ ۳ـ مجموع کل حرارت مورد نیاز
 • ۱۶ـ ضرایب حرارت
 • ۱۶ـ ۱ـ ضریب حرارت محسوس
 • ۱۶ـ ۲ـ ضریب حرارت محسوس اتاق
 • ۱۶ـ ۳ـ ضریب حرارت محسوس موثر
 • ۱۶ـ ۴ـ ضریب حرارت محسوس موثر کل
 • ۱۷ـ نقطه شبنم کویل
 • ۱۸ـ رسم فرایند سرمایش
 • ۱۹ـ فرایندها و تحولات هوا
 • ۱۹ـ ۱ـ فرایند گرم کردن محسوس
 • ۱۹ـ ۲ـ فرایند سرد کردن محسوس
 • ۱۹ـ ۳ـ فرایند سرد کردن و رطوبت گیری
 • ۱۹ـ ۴ـ فرایند اشباع آدیابتیک
 • ۱۹ـ ۵ـ فرایند رطوبت زنی
 • ۱۹ـ ۶ـ فرایند رطوبت گیری
 • ۱۹ـ ۷ـ فرایند رطوبت زنی و گرمایش
 • ۱۹ـ ۸ـ فرایند گرم کردن و رطوبتگیری
 • ۲۰ـ شرایط آسایش

بخش دوم / تبرید در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

 • ۱ـ محاسبه بارهای سرمایی
 • ۱ـ ۱ـ کسب حـرارت از خورشـید توسـط پنجـرههـا بصـورت تشعشع
 • ۱ـ ۲ـ محاسبه بار برودتی جدارهها
 • ۱ـ ۳ـ محاسبه بار برودتی روشنایی
 • ۱ـ ۴ـ محاسبه بار برودتی افراد
 • ۱ـ ۵ـ محاسبه بار برودتی منابع داخلی
 • ۱ـ ۶ـ محاسبه بار برودتی هوای خارج
 • ۱ـ ۷ـ نمونه برگه محاسباتی بار برودتی ساختمان
 • ۲ـ انتخاب سیستم خنک کاری مناسب
 • ۲ـ ۱ـ سیستمهای خنککاری
 • ۳ـ فلودیاگرام تبرید
 • ۴ـ موتورخانه تبرید
 • ۵ـ چیلرها
 • ۵ـ ۱ـ محاسبه، انتخاب و انواع آن
 • ۵ـ ۲ـ محاسبه ظرفیت چیلرها
 • ۵ـ ۳ـ چیلرهای تراکمی
 • ۵ـ ۴ـ چیلرهای تراکمی با محرك موتور احتراق داخلی
 • ۵ـ ۵ـ چیلرهای تراکمی با محرك الکتریکی
 • ۵ـ ۶ـ شرح ساختمان دستگاههای تبرید تراکمی )چیلر، کولر و…(
 • ۵ـ ۷ـ اجزاء اصلی چیلرتراکمی
 • ۵ـ ۸ـ سیستمهای کنترل ایمن استپ/استارت کمپرسور چیلر
 • ۵ـ ۹ـ روشهای نشتیابی سیستم تبرید تراکمی
 • ۵ـ ۱۰ـ چیلرهای جذبی
 • ۵ـ ۱۱ـ مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی
 • ۶ـ برجهای خنک کن
 • ۶ـ ۱ـ انتخاب برج خنک کن
 • ۶ـ ۲ـ برج خنک کن آبی اتمسفریک
 • ۶ـ ۳ـ برج خنککن آبی با مکش مکانیکی
 • ۶ـ ۴ـ تصحیحات جوی برجهای خنک کن آبی
 • ۶ـ ۵ـ نکات اجرایی
 • ۶ـ ۶ـ چک لیست برج خنککن آبی
 • ۷ـ پمپ سیرکولاتور
 • ۷ـ ۱ـ دبی پمپ سیرکولاتور
 • ۷ـ ۲ـ هد پمپ
 • ۸ـ پمپ برج خنک کن
 • ۸ـ ۱ـ دبی پمپ برج خنککن برای چیلرهای تراکمی
 • ۸ـ ۲ـ دبی پمپ برج برای چیلرهای جذبی
 • ۸ـ ۳ـ هد پمپ برج خنککن
 • ۹ـ لولهکشی آب مسیر چیلر و آب مسیر برج
 • ۹ـ ۱ـ لوله های فولادی
 • ۹ـ ۲ـ لوله های مسی
 • ۹ـ ۳ـ لوله های چدنی
 • ۹ـ ۴ـ لوله های PVCیا CPVC
 • -۵-۹عایق کاری لولهها
 • ۹ـ ۶ـ تعیین قطر لولهها
 • -۱۰منبع انبساط
 • -۱۱محاسبه و انتخاب فن کویل
 • ۱۲ـ محاسبه بار برودتی ساختمانها به روش نیمه سریع

بخش سوم / دستگاههای گرمایشی و سرمایشی مستقل در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

 • ۱ـ دستگاههای گرم کننده
 • ۱ـ ۱ـ پکیج حرارتی
 • ۱ـ ۲ـ شومینه
 • ۱ـ ۳ـ کوره هوای گرم
 • ۱ـ ۴ـ بخاری
 • ۱ـ ۵ـ پمپ حرارتی
 • ۱ـ ۶ـ آب گرم کنها
 • ۲ـ دستگاههای خنک کننده
 • ۲ـ ۱ـ ایرواشر
 • ۲ـ ۲ـ کولرهای آبی )تبخیری(
 • ۲ـ ۳ـ کولر گازی
 • ۲ـ ۴ـ یخچالهای جذبی

بخش چهارم / هوای فشرده در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

 • ۱ـ هوای فشرده و کاربردهای آن
 • ۱ـ ۱ـ مشخصات هوا
 • ۱ـ ۲ـ کدها و استانداردها
 • ۱ـ ۳ـ کیفیت هوای فشرده
 • ۱ـ ۴ـ کلاسهای کیفیت هوا
 • ۱ـ ۵ـ هوای فشرده اشباع و خشک
 • ۱ـ ۶ـ کیفیت و مشخصات هوای فشرده مورد نیاز تجهیزات گوناگون
 • ۱ـ ۷ـ محاسبه کندانس حاصل از فشردن هوا
 • ۲ـ تولید و توزیع هوای فشرده و تجهیزات آن
 • ۲ـ ۱ـ فلودیاگرام نمونه تولید هوای فشرده
 • ۲ـ ۲ـ کمپرسورخانه
 • ۲ـ ۳ـ کمپرسورها
 • ۲ـ ۴ـ افتر کولر
 • -۵-۲لولهکشی
 • ۲ـ ۶ـ مخازن ذخیره هوا
 • ۲ـ ۷ـ تلهها)(TRAPS
 • ۲ـ ۸ـ فیلترها
 • ۲ـ ۹ـ سپریتورها
 • ۲ـ ۱۰ـ رطوبتگیری هوا
 • ۲ـ ۱۱ـ نکات اجرایی سیستم هوای فشرده

بخش پنجم / اطفاء حریق در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

 • ۱ـ کلاسبندی آتشسوزی براساس نوع مواد آتشزا
 • ۱ـ ۱ـ کلاس A
 • ۱ـ ۲ـ کلاس B
 • ۱ـ ۳ـ کلاس C
 • ۱ـ ۴ـ کلاس D
 • ۲ـ انواع فضاها از نظر خطرپذیری
 • ۲ـ ۱ـ فضاهای کم خطر
 • ۲ـ ۲ـ فضاهایی با خطر متوسط
 • ۲ـ ۳ـ فضاهای پرخطر
 • ۳ـ سیستم اعلام حریق و اجزاء
 • ۳ـ ۱ـ اهمیت اعلام حریق
 • ۳ـ ۲ـ سیستمهای اعلام حریق
 • ۳ـ ۳ـ اجزاء سیستم اعلام حریق معمولی
 • ۴ـ روشهای عمومی اطفاء حریق
 • ۴ـ ۱ـ روشهای کنترل و اطفاء حریق
 • ۴ـ ۲ـ تجهیزات خاموش کننده
 • ۴ـ ۳ـ تجهیزات متحرك
 • ۴ـ ۴ـ سیستمهای قابل حمل و یا دستی
 • ۴ـ ۵ـ سیستم اطفاء حریق با کف )فوم( توسط پمپ
 • ۴ـ ۶ـ سیستم کف )فوم( پیش مخلوط
 • ۴ـ ۷ـ آتش خاموشکنهای قابل حمل اسید و باز
 • ۴ـ ۸ـ آتش خاموش کنهای کف )فوم( شیمیایی
 • ۴ـ ۹ـ سیستم شیلنگ و قرقره
 • ۴ـ ۱۰ـ سیستم رایزر خشک
 • ۴ـ ۱۱ـ سیستم رایزر تر
 • ۴ـ ۱۲ـ سیستم اتوماتیک اطفاء حریق توسط گاز
 • ۴ـ ۱۳ـ سیستم اطفاء حریق اسپرینک

بخش ششم / گازرسانی در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

 • -۱آشنایی با گاز طبیعی
 • ۲ـ تقسیمبندی ساختمانها
 • ۲ـ ۱ـ ساختمانهای مسکونی
 • ۲ـ ۲ـ ساختمانهای عمومی
 • ۲ـ ۳ـ ساختمانهای خاص
 • ۳ـ لولهکشی گاز
 • ۳ـ ۱ـ ماتریال لولههای فولادی
 • ۳ـ ۲ـ لولههای مسی
 • ۳ـ ۳ـ لولههای قابل انعطاف )شیلنگ(
 • ۳ـ ۴ـ اتصالات فولادی
 • ۳ـ ۵ـ تعیین قطر لولههای گاز
 • ۳ـ ۶ـ الزامات و نکات اجرایی لولهکشی
 • ۳ـ ۷ـ عایق کاری لولههای روکار
 • ۳ـ ۸ـ عایق کاری لولههای توکار
 • ۴ـ تجهیزات گازرسانی و وسایل گازسوز و مقررات مربوطه
 • ۴ـ ۱ـ کلکتور
 • ۴ـ ۲ـ کنتور
 • ۴ـ ۳ـ دیگ
 • ۴ـ ۴ـ پکیج
 • ۴ـ ۵ـ آبگرمکن دیواری
 • ۴ـ ۶ـ آبگرمکن زمینی
 • ۴ـ ۷ـ بخاری خانگی
 • ۴ـ ۸ـ اجاق گاز خانگی ) ۵شعله فردار(
 • ۴ـ ۹ـ چراغ روشنایی
 • ۴ـ ۱۰ـ شومینه
 • ۴ـ ۱۱ـ پلوپز وکباب پز
 • ۴ـ ۱۲ـ دودکش وسایل گازسوز
 • ۴ـ ۱۳ـ شیرها
 • ۴ـ ۱۴ـ ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی
 • ۵ـ آزمایش سیستم لولهکشی
 • ۵ـ ۱ـ آزمایش مقاومت
 • ۵ـ ۲ـ آزمایش نشتی
 • ۵ـ ۳ـ آزمایش نشت گاز بعد از باز کردن جریان گاز
 • -۶طراحی و نقشهکشی و تعیین قطر لولههای گاز
 • -۱-۶انتخاب مسیر لوله کشی گاز
 • -۲-۶تهیه نقشههای سیستم لولهکشی گاز
 • -۳-۶تعیین قطر لولهها
 • -۷نقد و بررسی نصب دسـتگاههـای گازسـوز در فضـاهای بـا
 • درزبندی معمولی و هوابند مطابق مباحث مقررات ملی
 • -۱-۷حداقل مساحت فضای با درزبندی معمولی برای نصـب بخـاری
 • خانگی
 • ۸ـ چک لیست گازرسانی ۱
 • ۴پوند بر اینچ مربع

بخش هفتم / عایقکاری در کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

 • ۱ـ هدف از عایقکاری
 • ۲ـ انواع عایقها
 • ۱ـ ۱ـ مشخصات عایقها
 • ۳ـ عایقکاری در تأسیسات
 • ۴ـ ضخامت عایق با فرمول
 • ۵ـ انتخاب ضخامت عایقها با استفاده از جداول
 • ۶ـ ضخامت بحرانی عایق لولهها
 • ۷ـ عایقکاری کانالها
 • ۷ـ ۱ـ تأسیسات داخل ساختمان، در آب و هوای گرم و مرطوب

منابع کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲) کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲) کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲) 234 221x300

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

مشخصات: کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001682124

تعداد صفحات

360

لوح فشرده

ابعاد
وزن 987 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی (۲)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب طراحی و اجرای جداسازی لرزه ای (کاربرد در ساختمان، پل و سایر سازه ها)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مسائل روش اجزای محدود لوگان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب سرو درایو xgt سری xdl-l7nh با پروتکل ethercat برند LS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

کتاب مقدمه ای بر روبات های سیار خودکار

فروشنده : آزمون تاپ
11,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب دستنامه برق

کتاب دستنامه برق

فروشنده : آزمون تاپ
75,000 تومان 71,250 تومان

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری (ویرایش پنجم)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب قانون كار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی جلد ۱
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب پاسخ به سوالات کاربردی تاسیسات مکانیکی
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0