کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

نویسنده: اصغر عزیزیان
امیر صمدی
مرضیه آغاز

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 3

شما با خرید این محصول 115 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

231,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS

 

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS مدلسازی هیدرولیک جریان و رسوب یک بعدی توسط مدل معروف HEC-RAS را در مسیر رودخانه ها و آبراهه‌های جاری و همچنین در نزدیکی سازه‌های هیدرولیکی پل و کالورت بررسی می‌کند. علاوه بر آن, روش‌های مختلف طراحی کانال پایدار و محاسبات ظرفیت انتقال رسوب رودخانه‌ها در کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS بیان گردیده است. همچنین بخش‌های کاربردی مدلسازی رسوب نرم‌افزار (شامل تحلیل انتقال رسوب و ارزیابی اثر رسوب) برای سهولت دسترسی, به صورت گام به گام معرفی گردیده و نکات راهبردی برای مدلسازی جریان‌های رسوبی تشریح گردیده است.کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS شامل چهار پیوست کاربردی برای مدلسازی جریان و رسوب نیز می‌باشد که در آن‌ها, مبانی مدلسازی پل‌ها و جریان‌های رسوبی بر اساس روش‌های موجود در مدل HEC-RAS تشریح گردیده است که متخصصان بتوانند با آشنایی کامل از تئوری حاکم بر روش های مختلف, نسبت به انتخاب آن ها اقدام نماییند. یکی از نکات مهم, ارائه دستورالعمل‌ کاربردی برای استخراج پارامترهای هندسی مدل با استفاده از الحاقیه Hec-GeoRAS و نرم‌افزار ArcGIS می‌باشد. تا مهندسیان بتوانند به راحتی با استفاده از محیط پر کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدلسازی جریان و رسوب اقدام نموده و نتایج را با قابلیت‌های آن مشاهده و تفسیر نمایند.
با توجه به توضیحات فوق, و با توجه به این که در حال حاضر مرجعی که حاوی تمامی موارد مورد نیاز و کاربردی برای مدلسازی جریان و خصوصاً مبحث انتقال رسوب باشد, وجود نداشته و یا از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشد, بدون اغراق می توان گفت که کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS در نوع خوود کم نظیر بوده و مباحث مختلفی از مدلسازی جریان و رسوب را تحت پوشش خود قرار می دهد.

 

فهرست مطالب کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه :

 • ۱-۱ تاریخچه علم رسوب
 • ۱-۲ هیدرولیك انتقال رسوب
 • ۱-۳ مدلسازی رودخانه
 • ۱-۳-۱ ضرورت مدلسازی
 • ۱-۳-۲ اهداف مدلسازی
 • ۱-۳-۲-۱ پدیده‌های عمومی
 • ۱-۳-۲-۲ پدیده‌های موضعی
 • ۱-۳-۲-۳ روندیابی سیلاب
 • ۱-۳-۲-۴ اثر الگوی جریان رودخانه بر محیط اطراف در شرایط مختلف جریان
 • ۱-۳-۲-۵ اثر آبشستگی و رسوبگذاری در رودخانه و اطراف سازه‌های هیدرولیکی‌
 • ۱-۳-۲-۶ اثر الگوی جریان رودخانه و سازه‌های هیدرولیكی بر روی ریخت‌شناسی رودخانه
 • ۱-۳-۲-۷ مسایل زیست‌محیطی و كیفیت آب در رودخانه
 • ۱-۴ معیارهای انتخاب مدل مناسب
 • ۱-۴-۱ معرفی مدلHEC-RAS
 • ۱-۵ ساختار كتاب

فصل دوم: مدلسازی یك‌بعدی جریان :

 • ۲-۱ مقدمه
 • ۲-۲ گام اول: تعریف پروژه
 • ۲-۳ گام دوم: وارد نمودن اطلاعات مقاطع عرضی
 • ۲-۳-۱ ترسیم مسیر اصلی رودخانه
 • ۲-۳-۲ منوی EDIT
 • ۲-۳-۲-۱ ابزار ویرایش عناوین و نقاط
 • ۲-۳-۲-۲ ابزار ویرایش خطوط و متون
 • ۲-۳-۳ منوی VIEW
 • ۲-۳-۴ نمایش تصاویر پیش‌‌زمینه (BACKGROUND PICTURES)
 • ۲-۳-۵ دادههای مقاطع عرضی
 • ۲-۳-۵-۱ وارد نمودن اطلاعات مقاطع عرضی در مدل HEC-RAS
 • اطلاعات موردنیاز هر مقطع عرضی
 • معرفی منوی Options :
 • ۲-۴ گام سوم: وارد نمودن داده‌های جریان
 • ۲-۵ گام چهارم: انجام محاسبات جریان ماندگار
 • ۲-۶ گام پنجم: مشاهده و چاپ نتایج
 • ۲-۶-۱ نیم‌رخ عرضی سطح آب
 • ۲-۶-۲ نیم‌رخ طولی سطح آب
 • ۲-۶-۳ ترسیم توزیع سرعت در راستای مقاطع عرضی
 • ۲-۶-۴ ترسیم پارامترهای هیدرولیکی جریان در راستای طولی رودخانه
 • ۲-۶-۵ ترسیم منحنیهای دبی- اشل برای هر مقطع عرضی
 • ۲-۶-۶ ترسیم نمودارهای سه بعدی (X-Y-Z)
 • ۲-۶-۷ خروجیهای جدولی
 • ۲-۷ مثال‌های كاربردی
 • ۲-۷-۱ مثال ۱: مدلسازی نیم‌رخ سطح آب در کانال
 • ۲-۷-۲ مثال ۲: مدلسازی نیم‌رخ سطح آب در محل پل

فصل سوم: توابع طراحی كانال پایدار :

 • ۳-۱ مقدمه
 • ۳-۲ راهنمای کلی مدلسازی
 • ۳-۳ محاسبات جریان یکنواخت
 • ۳-۳-۱ محاسبه شیب، دبی یا ارتفاع سطح آب
 • ۳-۳-۲ محاسبه عرض كف
 • ۳-۳-۳ كاربرد داده‌های جریان یکنواخت در فایل هندسی
 • ۳-۳-۴ ذخیره داده‌های جریان یکنواخت
 • ۳-۴ طراحی کانال پایدار
 • ۳-۴-۱ روش كوپلند
 • ۳-۴-۲ روش رژیم
 • ۳-۴-۳ روش نیروی كششی
 • ۳-۵ محاسبه ظرفیت انتقال رسوب
 • ترسیم منحنی سنجه رسوب (نمودار/جدول)
 • ترسیم نیم‌رخ انتقال رسوب (نمودار/جدول)

فصل چهارم: انجام تحلیل انتقال رسوب :

 • ۴-۱ مقدمه
 • ۴-۲ وارد نمودن داده‌های رسوب
 • ۴-۲-۱ شرایط اولیه و پارامترهای انتقال
 • ۴-۲-۱-۱ تابع انتقال
 • ۴-۲-۱-۲ روش مرتبسازی مصالح بستر
 • ۴-۲-۱-۳ روش‌های سرعت سقوط
 • ۴-۲-۱-۴ عمق حداکثر و ارتفاع حداقل
 • ۴-۲-۱-۵ حدود مقطع عرضی متحرک
 • ۴-۲-۱-۶ دانه‌بندی مصالح بستر
 • ۴-۲-۲ شرایط مرزی رسوب
 • ۴-۲-۲-۱ انتخاب مکان مورد نظر جهت تعریف شرایط مرزی رسوب
 • ۴-۲-۲-۲ بار تعادلی
 • ۴-۲-۲-۳ منحنی سنجه
 • ۴-۲-۲-۴ بارهای نقطهای و بارهای توزیعی
 • ۴-۲-۲-۵ گزینه DOWNSTREAM PASS THROUGH BOUNDARY
 • ۴-۲-۳-۱ گزینه SET SEDIMENT PROPERTIES
 • ۴-۲-۳-۲ گزینه COHESIVE OPTIONS SET
 • ۴-۲-۳-۳ گزینه BED CHANGE OPTIONS
 • ۴-۲-۳-۴ گزینه CALIBRATE TRANSPORT FUNCTION
 • ۴-۲-۳-۵ گزینه USER DEFINED GRAIN CLASSES
 • ۴-۲-۳-۶ گزینه OBSERVED DATA
 • ۴-۳ وارد نمودن دادههای جریان شبه غیرماندگار :
 • ۴-۳-۱ انتخاب شرایط مرزی
 • ۴-۳-۱-۱ شرط مرزیFLOW SERIES
 • ۴-۳-۱-۲ شرط مرزی LATERAL FLOW SERIES
 • ۴-۳-۱-۳ شرط مرزی UNIFORM LATERAL FLOW
 • ۴-۳-۱-۴ شرط مرزی GATE TIME SERIES
 • ۴-۳-۱-۵ شرط مرزی STAGE TIME SERIES
 • ۴-۳-۱-۶ شرط مرزی RATING CURVE
 • ۴-۳-۱-۷ شرط مرزی NORMAL DEPTH
 • ۴-۳-۲ تنظیم دادههای مربوط به درجه حرارت آب
 • ۴-۴ اجرای مدل انتقال رسوب
 • ۴-۴-۱ تعریف یک PLAN
 • ۴-۴-۲ تنظیم پارامترهای محاسباتی و پیش فرضهای مدل رسوبی
 • ۴-۴-۲-۱ گزینه SEDIMENT COMPUTATION OPTIONS AND TOLERANCES
 • ۴-۴-۲-۲ گزینه SEDIMENT OUTPUT OPTIONS
 • ۴-۴-۲-۳ گزینه لایروبی
 • ۴-۴-۲-۴ شیب انرژی انتقال رسوب
 • ۴-۴-۲-۵ اجرای مدل رسوبی
 • ۴-۵ نمایش نتایج
 • ۴-۵-۱ ترسیم نیم‌رخ طولی
 • ۴-۵-۲ نمایش سریهای زمانی

فصل پنجم: روش‌های ارزیابی اثر رسوب :

 • ۵-۱ مقدمه
 • ۵-۲ شروع کار
 • ۵-۳ تعیین یک بازه رسوبی
 • ۵-۴ وارد نمودن دادهها
 • ۵-۴-۱ بخش BED MAT’L
 • ۵-۴-۲ بخش HYDRO
 • ۵-۴-۳ بخش SED PROP
 • ۵-۴-۳-۱ تابع انتقال رسوب
 • ۵-۴-۳-۲ روش محاسبه سرعت سقوط
 • ۵-۴-۳-۳ حداکثر کلاس دانهبندی (قطر) بار شسته
 • ۵-۴-۳-۴ وزن مخصوص ذرات
 • ۵-۴-۳-۵ غلظت رسوبات ریزدانه
 • ۵-۴-۴ بخش SOURCES
 • ۵-۴-۵ بخش HYDRAULICS
 • ۵-۴-۶ منوی OPTIONS
 • ۵-۴-۶-۱ گزینه USER DEFINED PARTICLE SIZES
 • ۵-۴-۶-۲ گزینه MULTIPLE TRANSPORT FUNCTIONS BY GRAIN SIZE
 • ۵-۴-۶-۳ گزینه REMOVE CROSS SECTIONS FROM SEDIMENT REACH
 • ۵-۴-۶-۴ گزینه BUDGET TOLERANCES
 • ۵-۴-۷ اجرای برنامه SIAM
 • ۵-۴-۸ خروجی مدل SIAM
 • ۵-۴-۸-۱ گزینه SEDIMENT TRANSPORT POTENTIAL
 • ۵-۴-۸-۲ گزینه SUPPLY AND BALANCE
 • ۵-۴-۸-۳ گزینه LOCAL SUPPLY
 • ۵-۴-۸-۴ گزینه ANNUAL CAPACITY
 • ۵-۴-۸-۵ گزینه‌های WASH MATERIAL و BED MATERIAL
 • ۵-۴-۸-۶ گزینه LOCAL BALANCE
 • ۵-۴-۸-۷ گزینه NORMALIZED LOCAL BAL
 • ۵-۴-۹ کاربردها و محدودیتهای برنامه SIAM

پیوست ۱: استخراج پارامترهای هندسی مدل HEC-RAS با استفاده از الحاقیه HEC-GeoRAS و نرم‌افزار ArcGIS 9.3 :

 • پ۱-۱ مقدمه
 • پ۱-۲ تجهیزات موردنیاز کامپیوتر
 • پ۱-۳ دادههای موردنیاز
 • پ۱-۴ تعریف پروژه و شروع كار
 • پ۱-۴-۱ شروع کار با الحاقیه HEC-GEORAS
 • پ۱-۴-۲ ایجاد لایههای RAS
 • پ۱-۴-۳ ایجاد خط مرکزی رودخانه (STREAM CENTERLINE)
 • پ۱-۴-۴ ترسیم خطوط سواحل (BANK LINES)
 • پ۱-۴-۵ ترسیم مسیرهای جریان (FLOW PATHS)
 • پ۱-۴-۶ ترسیم مقاطع عرضی (XSCUTLINES)
 • پ۱-۴-۸ ایجاد سطوح غیر موثر (INEFFECTIVE AREAS)
 • پ۱-۴-۹ ایجاد موانع انسدادی (OBSTRUCTIONS)
 • پ۱-۴-۱۰ آمادهسازی اطلاعات جهت انتقال به مدل HEC-RAS
 • پ۱-۵ وارد نمودن اطلاعات هندسی در مدل HEC-RAS
 • پ۱-۵-۱ وارد نمودن دادههای پل

پیوست ۲: مبانی مدلسازی پل‌ها

 • پ۲-۱ هیدرولیك پل‌ها
 • پ۲-۱-۱ روش معادله انرژی
 • پ۲-۱-۲ روش معادله اندازه حرکت
 • پ۲-۱-۳ روش تجربی یارنل
 • پ۲-۱-۴ روش WSPRO
 • پ۲-۲ مقایسه روش‌های مختلف
 • پ۲-۲-۱ جریانهای با دبی کم
 • پ۲-۲-۲ جریان‌های با دبی بالا
 • پ۲-۲-۲-۱ نتیجهگیری کلی در مورد دبیهای بالا
 • پ۲-۳ موقعیت قرارگیری مقاطع عرضی در محدوده پل

پیوست ۳: مبانی مدلسازی رسوب در مدل HEC-RAS :

 • پ۳-۱ توابع محاسبه زبری بستر
 • پ۳-۱-۱ معادله مانینگ
 • پ۳-۱-۲ معادله کولگان
 • پ۳-۱-۳ معادله استریکلر
 • پ۳-۱-۴ معادله لیمرینوس
 • پ۳-۱-۵ معادله براونلی
 • پ۳-۱-۶ روش سرویس حفاظت خاک آمریکا
 • پ۳-۱-۷ معیارهای انتخاب معادله مناسب برای تخمین ضریب زبری مانینگ
 • پ۳-۲ مبانی طراحی كانال پایدار
 • پ۳-۲-۱ روش كوپلند
 • پ۳-۲-۲ تئوری رژیم
 • پ۳-۲-۳ روش نیروی كششی
 • پ۳-۳ توابع انتقال رسوب
 • پ۳-۳-۱ روش یانگ
 • پ۳-۳-۲ روش انگلوند- هانسن
 • پ۳-۳-۳ روش ایکرز- وایت
 • پ۳-۳-۴ روش میر- پیتر و مولر
 • پ۳-۳-۵ روش توفالتی
 • پ۳-۳-۶ روش لارسن
 • پ۳-۳-۷ روش ویلكاك
 • پ۳-۴ روشهای برآورد سرعت سقوط ذرات
 • پ۳-۴-۱ روش توفالتی
 • پ۳-۴-۲ روش ون راین
 • پ۳-۴-۳ روش روبی
 • پ۳-۴-۴ روش گزارش ۱۲

پیوست ۴: ماكروی GRADISTAT

 • پ۴-۱ مقدمه
 • پ۴-۲ معرفی نرم‌افزار GRADISTAT
 • پ۴-۲-۱ روش كار با نرم‌افزار

فهرست منابع کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در hec-ras کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS 229 222x300

کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS

مشخصات: کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681592

تعداد صفحات

272

لوح فشرده

ابعاد
وزن 432 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب تکنولوژی بتن

کتاب تکنولوژی بتن

فروشنده : آزمون تاپ
140,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب اسکلت فلزی سی اف تی

کتاب اسکلت فلزی سی اف تی

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث دهم مقررات‌ملی‌ساختمان (طرح‌و‌اجرای‌ساختمان‌های فولادی)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدل‌سازی چرخه ترمودینامیکی موتورهای توربینی (نرم‌افزار GSP) CD
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب افست پردازش دیجیتالی تصویر / ویراست سوم / DIGITAL IMAGE PROCESSING
- 10%
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نرم افزار ویندوز ۱۰ همراه با آفیس ۲۰۱۹

فروشنده : آزمون تاپ
28,800 تومان
موجود نیست

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آلودگی و شناسایی میکروپلاستیک ها در رسوبات تالاب انزلی
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربرد مدل هیدرولوژیکی HEC-GeoHMS در محیط ArcGIS 10
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب آموزش کاربردی مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب شبیه‌سازی دوبعدی سیلاب در محیط مدل عددی HEC-RAS 5
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مدیریت سیلاب شهری

کتاب مدیریت سیلاب شهری

فروشنده : آزمون تاپ
150,000 تومان
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0