کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه

نویسنده: ایرج فصیحی
امید هاشمی
آرش نصیری طوسی

سال چاپ: 1401
نوبت چاپ: 7

شما با خرید این محصول 319 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

639,000 تومان

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

(مکانیک، الکتریک، محاسبات و VVVF)

در کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲ خواننده با مبانی محاسبات آسانسورهاي کششی، هیدرولیک و پله برقی آشنا شـده، مطالـب مفیـدي را دربـاره بـرق و تجهیزات الکتریکی داخل چاه آسانسـور، سیسـتم کنتـرل سـرعت و … مطالعـه مـی نمایـد .موضوعات و مفاهیم نگاشته شده در این جلد، به جاي خود کم نظیر بوده، در کمتـر منـابع علمی آسانسوري می توان به آنها ـ که این چنین در یک جا گردآوري و تالیف شده باشند ـ دست یافت.

مطالب و موضوعات طرح شده به زبـان سـاده و روان از آخـرین منـابع فنـی و علمـی استخراج و به نگارش در آمده است از این رو خواندن کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲ بـه کلیـه مهندسـان،نصابان و عوامل مرتبط با صـنعت آسانسـور و نیـز دیگـر علاقـه منـدان توصـیه مـی گـردد. امیدواریم کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲ بتواند بخشی از فضاي خالی دانش مکتوب فنی در صنعت آسانسـور و مراکز علمی و آموزشی را پر کرده، مشوق همکاري و تلاش دیگران باشد. 

 

فهرست مطالب کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

مقدمه کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

بخش چهارم / محاسبات

 • ۴-۱- آسانسور كششی
 • ۴-۱-۱- نیروی کششی، شکل شیارهای فلکه کششی و تاثیر برفشار مخصوص سیم‌بكسلها
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ شیار U شکل
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۲ـ شیار V شکل
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۳ـ شیار V شکل زیر برش خورده
 • ۴ـ۱ـ۱ـ۴ـ شیار U شکل زیر برش خورده
 • ۴-۱-۲- نیروهای وارده و تأثیر آنها بر فلکه کششی و هرزگرد
 • ۴-۱-۲-۱- بار وارده بطور کامل بر فلکه کششی (بدون بکارگیری فلکه هرزگرد)
 • ۴-۱-۲-۲- فلکه کششی آسانسور در پایین چاه
 • ۴-۱-۲-۳- فلکه کششی در پایین و کنار چاه
 • ۴-۱-۲-۴- نیروهای وارده به فلکه‌های هرزگرد روی کابین
 • ۴-۱-۲-۵- انحراف سیم بکسل در آسانسورهای مستقر در بالای چاه
 • ۴-۱-۳- تعیین مقدار زاویه كششی در نیروی محركة آسانسور موتورخانه بالا
 • ۴-۱-۴- بررسی سُرخوردگی سیم‌بكسلها در آسانسورهای کششی و تاثیر آن در شیارها
 • ۴-۱-۴-۱- مقدار كشش بحرانی
 • ۴-۱-۴-۲- بار استاتیكی
 • ۴-۱-۴-۲-۱- نیروهای استاتیكی در سیم‌بكسل‌های سمت كابین و قاب وزنه تعادل
 • ۴-۱-۴-۲-۲- نیروی استاتیكی در اثر جرم سیم‌بكسل یا زنجیر جبران
 • ۴-۱-۴-۲-۳- نیروی استاتیكی در فلكه هرزگرد كششی سیم‌بكسل یا زنجیر جبران
 • ۴-۱-۴-۳- نیروهای دینامیكی
 • ۴-۱-۴-۳-۱- نیروی دینامیكی سیم‌بكسل‌های تعلیق
 • ۴-۱-۴-۳-۲- نیروی دینامیكی در اثر جرم كابین با بار و قاب وزنه تعادل
 • ۴-۱-۴-۳-۳- نیروی دینامیكی سیم‌بكسل تعلیق
 • ۴-۱-۴-۳-۴- نیروی دینامیكی سیم‌بكسل جبران
 • ۴-۱-۴-۳-۵- نیروهای دینامیكی فلكه‌های هرزگرد
 • ۴-۱-۴-۳-۶- نیروی دینامیكی تراول كابل
 • ۴-۱-۴-۳-۷- افت نیرو در اثر اصطكاك
 • ۴-۱-۴-۳-۸- نیروی دینامیكی فلكه‌های هرز گرد و سیم‌بكسل ناشی از سیم‌بكسل‌بندی
 • (حركت انتقالی و وضعی فلكه‌های هرزگرد و سیم‌بكسل‌های تعلیق) در اثر حركت كابین و قاب وزنه تعادل
 • ۴-۱-۵- فشار مخصوص سیم‌بكسل در شیارهای فلکه کششی
 • ۴-۱-۵-۱- فشار مخصوص (ویژه) برای شیار V شکل (سخت‌كاری شده و نشده)
 • ۴-۱-۵-۲- فشار مخصوص (ویژه) برای بقیه شیارها (شیار گرد، گرد زیر برش خورده و
 • V شكل زیر برش‌ خورده) (سخت‌‌كاری شده و نشده)
 • ۴-۱-۶- سیم بكسل
 • ۴-۱-۶-۱- انتخاب سیم‌بكسل
 • ۴ـ۱ـ۶ـ۲ـ افزایش طول سیم‌بكسل‌ها
 • ۴-۱-۷- تعیین ممان اینرسی فلكه هرزگرد
 • ۴-۱-۸- ریل‌ها
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۱ـ نیروی ناشی از بارگیری و تخلیه بار
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۲ـ نیروهای وارده در زمان حرکت
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۳ـ نیروهای وارد بر ریل در هنگام فعال شدن ترمز ایمنی
 • ۴-۱-۸-۴- محاسبه ریل‌های راهنما
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۱ـ شرایط كلی مربوط به ریل‌های راهنما
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۲ـ بارها و نیروها
 • ۴-۱-۸-۴-۲-۱- نیروهای كمانش و خمش
 • ۴-۱-۸-۴-۲-۲- برآورد نیروی كمانش در ریل‌های هادی در هنگام عملكرد ترمز ایمنی
 • ۴-۱-۸-۴-۲-۳- نیروهای وارده بر آستانه (درگاه) كابین
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۳ـ حالتهای باری
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۴ـ ضرایب ضرب
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۵ـ محاسبات
 • ۴-۱-۸-۴-۵-۱- تنش خمشی (Bending)
 • ۴-۱-۸-۴-۵-۲- تنش كمانش (Bulking)
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۵ـ۳ـ تركیب تنش‌های كمانشی و خمشی
 • ۴-۱-۸-۴-۵-۴- خمش فلانچ(Twisting)
 • ۴-۱-۸-۴-۶- محاسبة نیروی كششی در ریل معلق (آویزان)
 • ۴-۱-۸-۴-۷- نیروهای وارده بر ریل در آسانسور MRL
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۸ـ خیزها
 • خیزهای مجاز
 • ۴ـ۱ـ۸ـ۴ـ۹ـ مثالهایی از روش محاسبه
 • ۴-۱-۹- انتخاب موتور گیربكس و توان نیروی محركه آسانسورهای كششی
 • ۴-۱-۹-۱- ضریب تبدیل دورگیربکس
 • ۴-۱-۹-۲- محاسبه توان مداوم مورد نیاز آسانسور (توان الکتروموتور)
 • ۴-۱-۱۰- گشتاور شروع حرکت و گشتاور اسمی‌ الكتروموتور
 • ۴-۱-۱۱- باراستاتیکی وارد برمحور گیربکس (یا محور موتور گیرلس)
 • ۴-۱-۱۲- تخمین نیروی تکیه گاه زیر ضربه‌گیر کابین
 • ۴-۱-۱۳- تخمین نیروی تکیه گاه زیر ضربه‌گیر وزنه تعادل
 • ۴-۱-۱۴- بار قابل حمل توسط قلاب سقف موتور خانه
 • ۴-۱-۱۵- محاسبۀ نیروی وارد برسکوی زیر ریلهای کابین و وزنه تعادل
 • – نیروی زیر ریل‌های کابین
 • – نیروی زیر ریل‌های وزنه تعادل
 • ۴ـ۱ـ۱۶ـ نیروهای وارده بر كف چاهك
 • ۴-۱-۱۷- نیروهای وارده بر سقف چاه
 • ۴-۱-۱۸- فشردگی ضربه‌گیرها
 • ۴-۱-۱۹- طول مسیر توقف
 • ۴ـ۱ـ۲۰ـ محاسبۀ سیم‌بکسل و نیروی فعال‌سازی ترمز ایمنی در گاورنر
 • ۴-۱-۲۱- محاسبه طول درز جوش و نوع انکربولت
 • ۴-۱-۲۱-۱- طراحی جوش
 • – تنش‌های مجاز جوش
 • – ارزش جوش گوشه
 • ۴-۱-۲۱-۲- انکربولت
 • ۱- اصطکاکی
 • ۲- قفلی
 • ۳- چسبی
 • ۴ـ۱ـ۲۱ـ۳ـ طراحی انکربولت
 • ۴-۲- محاسبات آسانسورهای هیدرولیکی
 • مقدمه
 • ۴-۲-۱- انتخاب اجزاء سیستم هیدرولیکی
 • ۴-۲-۲- طول حرکت جک (جک‌ها)
 • ۴-۲-۳- قطر و ضخامت جک و سیلندر
 • ۴-۲-۴- محاسبات جک و سیلندرها
 • ۴-۲-۵- محاسبات پیستون‌ها، سیلندرها، لوله‌های صلب و اتصالات
 • ۴-۲-۵-۱- محاسبه در برابر فشار بیش از حد
 • ۴-۲-۵-۲- محاسبات جكها در مقابل كمانش
 • نمادها
 • ۴-۲-۶- حداکثر و حداقل فشار استاتیکی
 • ۴-۲-۷- محاسبۀ حداکثر نیروی خمشی در انواع جک‌ها
 • ۴-۲-۷-۱- محاسبه نیروی خمشی درجک‌های یک تکه‌ای
 • (تک مرحله‌ای)
 • ۴-۲-۷-۲- محاسبات حداکثر نیروی خمشی در جک دو تکه تلسکوپی بدون کفشک راهنمای جک
 • ۴-۲-۷-۳- محاسبات حداکثر نیروی خمشی درجک دو تکه تلسکوپی با کفشک راهنمای جک
 • ۴-۲-۷-۴- محاسبات نیروی خمشی در جک سه تکه‌ای تلسکوپی بدون کفشک راهنمای جک
 • ۴-۲-۷-۵- محاسبات حداکثر نیروی خمشی در جک سه تکه‌ای تلسکوپی با کفشک راهنمای جک در انتهای جک دوم
 • ۴-۲-۷-۶- محاسبات حداکثر نیروی خمشی در جک سه تکه‌ای با کفشک راهنمای جک در راس تکه دوم و سوم
 • ۴-۲-۸- توان الکترو موتور پمپ روغن
 • ۴-۲-۹- طراحی راهنمای جک
 • ۴-۳- اثر دودکشی در چاه آسانسور
 • ۴-۴- دینامیک درب
 • ۴-۴-۱- مفهوم سرعت
 • ۴-۴-۲- بار دینامیکی درب و حداکثر مقدار نیروی وارده برمسافر
 • ۴-۵ سینماتیك حركت كابین و درب

بخش پنجم / پله‌برقی

 • مقدمه
 • ۵-۱- چیدمان و آرایش پله‌های برقی
 • ۵-۱-۱- چیدمان تکی
 • ۵-۱-۲- چیدمان ضربدری
 • ۵-۱-۳- چیدمان موازی
 • ۵-۲- پاگرد جلوی پله‌های برقی
 • ۵-۳- شیب و سرعت نامی‌
 • ۵-۴- عرض پله‌های برقی
 • ۵-۵- تعداد پله‌های افقی
 • ۵-۶- ظرفیت واقعی جابجایی
 • ۵-۷- تأثیر متقابل آسانسور و پله برقی در جابجایی مسافرین
 • ۵-۸- طبقه‌بندی و مشخصات پله برقی بر اساس کاربری متفاوت
 • ۵-۸-۱- پله برقی‌های تجاری (Light duty Escalators)
 • ۵-۸-۲- پله برقی‌های نیمه تجاری (Medium duty Escalators)
 • ۵-۸-۳- پله برقی‌های غیر تجاری (Heavy duty Escalator)
 • ۵-۹- قطعات پله برقی
 • ۵-۹-۱- اسکلت (TRUSS)
 • ۵-۹-۲- پله
 • ۵-۹-۳- نیروی محرکه
 • ۵-۹-۴- سیستم ترمز (Brake)
 • ۵-۹-۵- دستگیره (هندریل)
 • ۵-۹-۶- شانه پله
 • ۵-۹-۷- نرده‌های پله برقی
 • ۵-۱۰- پله‌های مارپیچ
 • ۵-۱۱- تابلوی فرمان یا کنترل
 • ۵-۱۲- حفاظت‌های فنی و ایمنی
 • ۵-۱۳- حریق در پله‌های برقی
 • ۵-۱۳-۱- حفاظت پله برقی در مقابل حریق
 • ۵-۱۳-۲- روش‌های اطفاء حریق با آب
 • ۵-۱۴- روشنایی
 • ۵-۱۵- توان الکتروموتور
 • ۵-۱۵-۱- محاسبة توان الكتروموتور
 • ۵-۱۶- نیروی كششی زنجیر محرك
 • ۵-۱۷- پله برقی در مسیرهای طولانی
 • ۵-۱۸- پیاده‌رو متحرک
 • مقدمه
 • ۵-۱۸-۱- زاویۀ شیب
 • ۵-۱۸-۲- عرض پیاده‌رو متحرک
 • ۵-۱۸-۳- سرعت نامی‌
 • ۵-۱۸-۴- حفاظ (دستگیره)
 • ۵-۱۸-۵- سازه (اسکلت)
 • ۵-۱۸-۶- ظرفیت جابجایی
 • ۵-۱۸-۷- طراحی و ساخت پیاده‌رو متحرک
 • ۵-۱۸-۷-۱- پیاده‌رو متحرک با مسیر مستقل
 • ۵-۱۸-۷-۲- پیاده‌رو متحرک با مسیر دو گانه (رفت و برگشتی)
 • ۵-۱۸-۷-۳- فضای خروجی
 • ۵-۱۸-۷-۴- چیدمان
 • ۵-۱۸-۷-۵- سیستم کنترل
 • ۵-۱۸-۷-۶ محاسبه مكانیزم حركتی پله‌برقی
 • ۵-۱۸-۷-۷ محاسبه نیروهای وارده بر تكیه‌گاهها

بخش ششم / بالابر و آسانسورهای خاص

 • ۶-۱- بالابرهای معلولین
 • ۶-۱-۱- سکوی بالابرنده (Lifting Plateform)
 • ۶-۱-۱-۱- سکوی بالارونده اطاق
 • کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲
 • ۶-۱-۱-۲- بالابر پلکانی
 • ۶-۱-۱-۲-۱- بالابر پلکانی ویلچربر
 • ۶-۱-۱-۲-۲- بالابر پلکانی صندلی‌دار
 • ۶-۱-۱-۲-۳- بالابر پلکانی ایستاده بر
 • ۶-۲- آسانسورهای باری
 • ۶-۳- آسانسورهای با چرخدنده محرک و شانه (Rackand Pinion)
 • ۶-۴- آسانسور شیب‌دار

بخش هفتم / برق

 • مقدمه
 • ۷-۱– سری استپ
 • تعریف
 • ۷-۱-۱- اجزای مدار سری استپ
 • ۷-۱-۱-۱- کنتاکت فلکه گاورنر موتورخانه
 • توضیحات استاندارد درباره کنتاکت گاورنر
 • ۷-۱-۱-۱-۱-گاورنرهای دوطرفه
 • ۷-۱-۱-۲ و ۳- لیمیت سوئیچ قطع کن (شالتر) بالا و پایین
 • ۷-۱-۱-۴- استپ قارچی روی کابین
 • ۷-۱-۱-۵- استپ داخل كابین
 • ۷-۱-۱-۶- کنتاکت پاراشوت کابین
 • ۷-۱-۱-۷- کنتاکت پاخور کابین
 • ۷-۱-۱-۸- کنتاکت دو شاخه درب طبقات
 • ۷-۱-۱-۹- کنتاکت قفل درب طبقات
 • ۷-۱-۱-۱۰- کنتاکت دو شاخه درب کابین.
 • ۷-۱-۱-۱۱- استپ قارچی چاهك
 • ۷-۱-۱-۱۲- کنتاکت فلکه گاورنر ته چاه
 • ۷-۱-۱-۱۳- کنتاکت فتوسل
 • ۷-۱-۱-۱۴- کنتاکت رله کنترل بار یا رله خطا
 • ۷-۱-۱-۱۵- کنتاکت میکروسوئیچ ضربه‌گیر
 • ۷-۱-۱-۱۶- کنتاکت میکروسوئیچ کشش سیم بکسل جبران
 • ۷-۱-۱-۱۷- کنتاکت میکروسوئیچ دریچه اضطراری
 • ۷-۱-۲- مدار الكتریكی سری استپ
 • ۷-۱-۲-۱- ترتیب بسته شدن کنتاکتها در مدار سری استپ
 • ۷-۱-۲-۲- شرایط موازی نمودن تجهیزات با سری استپ
 • ۷-۱-۲-۲-۱- هم‌سطح‌سازی با درب باز Pre door opening
 • ۷-۱-۲-۲-۲- هم‌سطح‌سازی مجدد با درب باز Releveling
 • ۷-۱-۲-۲-۳- عملكرد تخلیه و بارگیری Docking
 • ۷-۱-۲-۲-۴- در آوردن از حالت قطع کن (بند ۱۴-۲-۱-۴-۴).
 • ۷-۱-۲-۳- افت ولتاژ و قطر سیم مدار سری استپ
 • ۷-۱-۲-۴- عوامل موثر در انتخاب سطح مقطع سیم در مسیر سری استپ
 • ۷-۱-۲-۵- اتصال مدار ایمنی به بدنه یا زمین
 • ۷-۲- شستی‌های احضار
 • تعریف
 • ۷-۲-۱- انواع شستی احضار
 • ۷-۲-۲- ساختمان داخلی شستی احضار
 • ۷-۲-۳-کاهش سیم طبقه
 • ۷-۲-۴- سیستم احضار از راه دور
 • ۷-۳- شستیهای جانبی
 • تعریف
 • ۷-۳-۱- شستی‌های كنترل درب كابین
 • ۷-۳-۲- تسهیلات برای معلولین
 • ۷-۳-۳- شستی آلارم
 • ۷-۴- روش‌های تشخیص مكان كابین
 • مقدمه
 • ۷-۴-۱- اهمیت توقف دقیق سر طبقه
 • ۷-۴-۲- روش‌های قدیمی
 • ۷-۴-۲-۱- روش سلکتور رله‌ای
 • ۷-۴-۲-۲- روش سلکتور ایستاده
 • ۷-۴-۲-۳- روش بادامکی
 • کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲
 • ۷-۴-۲-۴- روش فلکه‌ای
 • ۷-۴-۳- روشهای جدید
 • ۷-۴-۳-۱- روش مگنت سوئیچ
 • ۷-۴-۳-۲- روش حسگر مدادی
 • ۷-۴-۳-۳- روش حسگر نوری
 • طرح پیشنهادی برای استفاده از یك حسگر مدادی
 • ۷-۴-۳-۴- روش سوئیچهای آدمکی
 • ۷-۴-۴- روش‌های مدرن تشخیص مکان کابین
 • ۷-۴-۴-۱- روش ماورای صوت
 • ۷-۴-۴-۲- روش نوار TAPE
 • ۷-۴-۴-۳- شفت انکودر کابین
 • ۷-۴-۴-۴- روش نوار مغناطیسی
 • ۷-۴-۴-۵- روش انكودر متصل به موتور
 • ۷-۵- نمراتور و لامپ جهت
 • تعریف
 • ۷-۵-۱- نمایشگر لامپی
 • ۷-۵-۲- نمراتورهای ساعتی
 • ۷-۵-۳- نمراتور ۷.SEGMENT
 • ۷-۵-۴- نمراتور ماتریس نقطه‌ای
 • ۷-۵-۵- نمایشگر LCD
 • ۷-۵-۶- نحوه سیم‌کشی نمراتورهای الکترونیکی (۷.SEG – DOT MATRIX – LCD)
 • ۷-۵-۷- نمایشگر جهت
 • ۷-۶- درب كابین
 • تعریف
 • ۷-۶-۱- انواع درب
 • ۷-۶-۱-۱- منحنی عملكرد
 • ۷-۶-۲- درب اتوبوسی
 • ۷-۶-۳- كابین با بیش از یك درب
 • ۷-۷- جعبه رویزیون
 • تعریف
 • ۷-۷-۱- سیستم سریال كابین
 • ۷-۸- تراول كابل
 • تعریف
 • ۷-۸-۱- ساختمان داخلی
 • ۷-۸-۲- انواع مختلف
 • ۷-۸-۳- روش نصب
 • ۷-۸-۳-۱- انبارش و حمل و نقل
 • ۷-۸-۳-۲- آماده‌سازی نصب
 • ۷-۸-۳-۳- قرار دادن تراول کابل در چاه
 • ۷-۸-۳-۴- نصب در چاه
 • ۷-۸-۴- نكات مفید هنگام نصب تراول كابل
 • ۷-۹- قفل و مگنت درب بازكن
 • تعریف و عملكرد
 • ۷-۱۰- حسگر وزن
 • ۷-۱۰-۱- محل نصب
 • ۷-۱۱- كنترل دوپلكس آسانسورها
 • مقدمه
 • ۷-۱۱-۱- ویژگی‌های یک سیستم دوپلکس
 • یادآوری
 • ۷-۱۲- فتوسل نقطه‌ای
 • ۷-۱۳- فتوسل پرده‌ای
 • ۷-۱۴- هواكش كابین
 • ۷-۱۴-۱- هواکش کابین
 • ۷-۱۴-۲- خوشبو کننده کابین
 • ۷-۱۵- آیفون و تلفن كابین
 • ۷-۱۵-۱- آیفون و تلفن کابین
 • ۷-۱۵-۲- ویژگی‌های تلفن آسانسور
 • ۷-۱۶- روشنایی كابین
 • ۷-۱۷- روشنایی
 • ۷-۱۸- حسگر دود
 • ۷-۱۹- حسگر انحراف‌سنج
 • ۷-۱۹-۱- حسگر انحراف‌سنج
 • ۷-۲۰- نظارت بر دسترسی
 • ۷-۲۰-۱- تعریف و عملكرد
 • ۷-۲۱- نظارت بر عملكرد آسانسور
 • ۷-۲۲- حسگر زمین لرزه
 • ۷-۲۲-۱- تعریف
 • ۷-۲۲-۲- امکانات دستگاه
 • ۷-۲۳- روشنایی اتوماتیك راه پله و طبقات
 • ۷-۲۴- دوربین مدار بسته داخل كابین
 • ۷-۲۵- هواساز كابین
 • ۷-۲۵-۱- امکانات و ویژگی‌های هواساز آسانسور
 • ۷-۲۶- تجهیزات تبلیغاتی
 • ۷-۲۶-۱- تبلیغات در کابین آسانسور
 • ۷-۲۶-۲- تجهیزات تبلیغاتی جانبی
 • ۷-۲۷- سیم‌كشی چاه
 • ۷-۲۷-۱- سیم‌کشی چاه
 • ۷-۲۸- آسانسور و كودكان
 • ۷-۲۹- حوادث
 • ۷-۲۹-۱- ترس از آسانسور
 • ۷-۳۰- پله برقی
 • مقدمه
 • ۷-۳۰-۱- تجهیزات الکتریکی پله برقی
 • ۷-۳۰-۱-۱- تابلوی کنترل
 • ۷-۳۰-۱-۱-۱- تابلوی فرمان پله برقی مجهز به کنترل سرعت VVVF
 • ۷-۳۰-۱-۱-۲- ویژگی‌های یك تابلوی كنترل پله‌برقی
 • ۷-۳۰-۱-۲- تابلوی سه فاز
 • ۷-۳۰-۱-۳- موتور اصلی
 • ۷-۳۰-۱-۴- مگنت ترمز
 • ۷-۳۰-۱-۵- حسگرهای حرکت
 • ۷-۳۰-۱-۶- حسگرهای خرابی
 • ۷-۳۰-۱-۷- حسگر‌های نوری
 • ۷-۳۰-۲- امکانات یک پله برقی
 • ۷-۳۱- هیدرولیك
 • تجهیزات سیستم كنترل آسانسورهای هیدرولیكی
 • مقدمه
 • ۷-۳۱-۱- معرفی اجزای الکتریکی
 • ۷-۳۱-۱-۱- پمپ و موتور اصلی
 • ۷-۳۱-۱-۲- شیرهای برقی
 • ۷-۳۱-۱-۳- سایر تجهیزات الکتریکی آسانسور هیدرولیک
 • ۷-۳۱-۱-۴- تابلو فرمان یک آسانسور هیدرولیکی
 • ۷-۳۱-۲- مدار قدرت در یک آسانسور هیدرولیکی
 • ۷-۳۱-۳- یک نکته فنی و تجربی در پمپ‌های سه فاز
 • ۷-۳۱-۴- انواع روش راه اندازی
 • ۷-۳۱-۴-۱- راه اندازی مستقیم
 • ۷-۳۱-۴-۲- راه اندازی ستاره – مثلث
 • یک نکته فنی و تجربی
 • ۷-۳۱-۴-۳- راه‌اندازی با SOFT STARTER (راه‌انداز نرم)
 • ۷-۳۱-۵- جریان مصرفی موتورهای ۳ فاز
 • ۷-۳۱-۶- ترموستات دمای روغن
 • ۷-۳۱-۷- ترمیستور موتور
 • ۷-۳۱-۸- نمایشگرها
 • ۷-۳۲- سیستم‌های كنترل سرعت VVVF
 • مقدمه
  ۷-۳۲-۱- درایو VVVF
 • ۷-۳۲-۲- ویژگی‌های دو سرعته
 • ۷-۳۲-۲-۱- مزایا
 • ۷-۳۲-۲-۲- محدودیت‌ها
 • ۷-۳۲-۳- مزایای استفاده از VVVF
 • ۷-۳۲-۳-۲- افزایش عمر قسمت‌های الکتریکی و مکانیکی
 • ۷-۳۲-۳-۲-۱ عمر مفید کنتاکتورهای اصلی
 • ۷-۳۲-۳-۲-۲- افزایش عمر قسمت‌های مکانیکی
 • ۷-۳۲-۳-۲-۳- افزایش عمر مفید موتور اصلی
 • ۷-۳۲-۳-۳- کاهش صدا
 • کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲
 • ۷-۳۲-۳-۴- صرفه‌جویی انرژی
 • ۷-۳۲-۳-۵-کاهش جریان و انرژی مصرفی در هنگام راه‌اندازی
 • ۷-۳۲-۳-۶-کاهش مصرف انرژی در حرکت (به علت وجود وزنه و منحنی v/f)
 • ۷-۳۲-۳-۷- اصلاح ضریب قدرت
 • ۷-۳۲-۳-۸- کاهش بار دینامیکی با حذف فلایویل
 • ۷-۳۲-۳-۹- برگشت انرژی به شبکه
 • ۷-۳۲-۴- محدودیت‌های استفاده از کنترل سرعت و راه حل‌های آن
 • ۷-۳۲-۴-۱- هزینه اولیه بالا
 • ۷-۳۲-۴-۲- انتشار نویز
 • ۷-۳۲-۴-۳- فیلتر نویزگیر
 • ۷-۳۲-۴-۴- پیچیدگی نسبی
 • ۷-۳۲-۴-۵- افزایش زمان سرویس دهی
 • ۷-۳۲-۵- موارد اجبارکننده برای استفاده از کنترل سرعت
 • ۷-۳۲-۵-۱- سرعت‌های بالاتر از یک متر بر ثانیه
 • ۷-۳۲-۵-۲- موتورهای تک سرعته (بیشتر از ۶/۰ متر بر ثانیه)
 • موتورهای گیرلس :
 • ۷-۳۲-۵-۳- هم سطح سازی دقیق LEVELING
 • ۷-۳۲-۵-۴- هم سطح سازی مجدد RELEVELING
 • ۷-۳۲-۵-۵- کاربرد در فاصله‌های نزدیک
 • ۷-۳۲-۶- حفاظت‌ها
 • ۷-۳۲-۶-۱- نوسان ولتاژ شبکه و عدم تقارن ولتاژ فازها.
 • ۷-۳۲-۶-۲-۱- عدم تقارن فاز
 • ۷-۳۲-۶-۳- کنترل اضافه جریان
 • ۷-۳۲-۷- سخت افزار درایو کنترل سرعت
 • ۷-۳۲-۷-۱- مدار یکسوساز ورودی.
 • ۷-۳۲-۷-۲- خازن‌های صافی
 • ۷-۳۲-۷-۳- سوئیچ‌های خروجی
 • ۷-۳۲-۷-۴- مدار کنترل
 • ۷-۳۲-۷-۵- حسگرهای جریان
 • ۷-۳۲-۷-۶- مقاومت ترمز
 • ۷-۳۲-۷-۶-۱- حالت ژنراتوری چه وقت رخ می‌دهد؟
 • ۷-۳۲-۷-۶-۲- نکات مهم در نصب مقاومت
 • کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲
 • ۷-۳۲-۸- منحنی حركت و پارامترهای مربوطه
 • ۷-۳۲-۸-۱- پارامترهای اصلی
 • ۷-۳۲-۸-۱-۱- ولتاژ نامی موتور nominal voltage
 • ۷-۳۲-۸-۱-۲- جریان نامی nominal current
 • ۷-۳۲-۸-۱-۳- سرعت نامی nominal speed
 • ۷-۳۲-۸-۱-۴- فرکانس نامی nominal frequency
 • ۷-۳۲-۸-۱-۵- ضریب توان power factor
 • ۷-۳۲-۸-۱-۶- تعداد قطب‌های موتور motor poles
 • ۷-۳۲-۸-۱-۷- توان موتور Power
 • ۷-۳۲-۸-۲- پارامترهای کنترل سرعت
 • ۷-۳۲-۸-۲-۱- سرعت نامی full speed
 • ۷-۳۲-۸-۲-۲- سرعت کند
 • ۷-۳۲-۸-۲-۳- سرعت رویزیون
 • ۷-۳۲-۸-۲-۴- سرعت‌های میانی
 • ۷-۳۲-۸-۲-۵- ورودی‌های انتخاب جهت
 • ۷-۳۲-۸-۳- پارامترهای مربوط به شتابها
 • ۷-۳۲-۸-۳-۱- شتاب افزاینده Acceleration
 • ۷-۳۲-۸-۳-۲- تکان در ابتدای شتاب افزاینده Jerk at Acceleration Start
 • ۷-۳۲-۸-۳-۳- تکان در انتهای شتاب افزاینده Jerk at Acceleration End
 • ۷-۳۲-۸-۳-۴- شتاب‌کاهنده Deceleration
 • ۷-۳۲-۸-۳-۵- تکان در ابتدای شتاب‌کاهنده Jerk at Deceleration start
 • ۷-۳۲-۸-۳-۶- تکان در انتهای شتاب‌کاهنده Jerk at Deceleration End
 • ۷-۳۲-۸-۳-۷- پارامترهای کنترل ترمز الکتریکی و مکانیکی موتور
 • ۷-۳۲-۸-۴- پارامترهای ترمز مکانیکی
 • ۷-۳۲-۸-۴-۱- محدوده آزاد شدن ترمز مکانیکی
 • ۷-۳۲-۸-۴-۲- محدوده بسته شدن ترمز مکانیکی
 • ۷-۳۲-۸-۴-۳- تاخیر در باز یا بسته شدن ترمز مکانیکی
 • ۷-۳۲-۸-۵- پارامترهای ترمز الکتریکی
 • ۷-۳۲-۸-۵-۱- تزریق جریان dc در لحظه استارت
 • ۷-۳۲-۸-۵-۲- تزریق جریان dc در لحظه توقف
 • ۷-۳۲-۸-۶- پارامترهای کنترل موتور
 • ۷-۳۲-۸-۶-۱- تنظیم حالت کنترل موتور Motor control mode
 • ۷-۳۲-۸-۷- فرکانس سوئیچینگ درایو switching frequency
 • ۷-۳۲-۸-۸- شناسایی پارامترهای موتور auto tune
 • ۷-۳۲-۸-۸-۱- اتوتیون ایستا
 • ۷-۳۲-۸-۸-۲- اتوتیون گردان
 • ۷-۳۲-۸-۸-۳- اتوتیون موتورهای مغناطیس دائم سنکرون
 • ۷-۳۲-۸-۹- ورودی‌های دیجیتال و آنالوگ
 • ۷-۳۲-۸-۹-۱- ورودی‌های دیجیتال
 • ۷-۳۲-۸-۹-۲- ورودی‌های آنالوگ
 • ۷-۳۲-۸-۹-۳- ورودی ایمنی Enable
 • ۷-۳۲-۸-۱۰- خروجی‌های درایو
 • ۷-۳۲-۸-۱۱- پارامترهای حفاظتی
 • ۷-۳۲-۸-۱۱-۱- حفاظت سه فاز ورودی Input Phase Loss Protection
 • ۷-۳۲-۹- مُد Closed loop
 • ۷-۳۲-۹-۱- ویژگیهای انکودرها در موتورهای گیربکس دار
 • ۷-۳۲-۹-۲- حداکثر تعداد پالس انکودر و حداکثر فرکانس ورودی اینورتر
 • ۷-۳۲-۹-۳- كوپلینگ مكانیكی محور موتور و انکودر
 • ۷-۳۲-۹-۴- انکودر در موتورهای Gearless

منابع کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲ کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲ کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲ 220 221x300

کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

مشخصات: کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲

نویسنده

, ,

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786001681547

تعداد صفحات

752

لوح فشرده

ابعاد
وزن 1305 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۲”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب ماشینهای الکتریکی مخصوص
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مقدمه ای بر رشد بلور از مذاب
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب زبان تخصصی ساختمان و معماری

کتاب زبان تخصصی ساختمان و معماری

فروشنده : آزمون تاپ
60,000 تومان 57,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب صندلی‌های طراحی شده توسط معماران

کتاب صندلی‌های طراحی شده توسط معماران

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان 76,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
كتاب مرجع تخصصی نصب و اجراي آسانسور به همراه طراحی ، نقشه‌كشی و محاسبات با lifedesigner
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب اصول، مبانی و ایمنی در سرویس و نگهداری آسانسورها
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (۸)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای جامع آسانسور و پله برقی ۱
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مبانی آسانسور

کتاب مبانی آسانسور

فروشنده : آزمون تاپ
120,000 تومان 114,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب مرجع کامل آسانسور

کتاب مرجع کامل آسانسور

فروشنده : آزمون تاپ
400,000 تومان 380,000 تومان
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0