کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

افزودن به علاقه مندی هابه لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه

نویسنده: دفتر مقررات ملی ساختمان

سال چاپ: 1398
نوبت چاپ: 11

شما با خرید این محصول 32 امتیاز کسب می کنید
گزارش سو استفاده

65,000 تومان 61,750 تومان

در انبار موجود نمی باشد

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی) سعی شده است ضوابط کلی درمورد عایق کاری حرارتی اجزای تشکیل دهنده پوسته خارجی، با استفاده از روش های معتبر و متعارف، تشریح گردد.
کلیات، تعاریف، عملکردهای جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی( ومشخصات فیزیکی مورد نیاز، )جزییات اجرایی عایق کاری دیوار، بام و سقف، کف و بازشوها، وهمچنین گونه بندی پلهای حرارتی و روش های کلی جلوگیری از ایجاد یا کاهش اثر آن درهشت فصل وپنج پیوست ارائه شده است.

 

فهرست کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • عنوان

۱ – ۱۹ کلیات کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • ۱ – ۱ – ۱۹ دامنه کاربرد
 • ۲ – ۱ – ۱۹ تعاریف

۲ – ۱۹ مقررات کلی طراحی و اجرا کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • ۱- ۲ – ۱۹ مدارک موردنیاز برای اخذ پروانه ساختمان
 • ۱ – ۱ – ۲ – ۱۹ گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح
 • ۲ – ۱ – ۲ – ۱۹ چک لیست انرژی
 • ۳ – ۱ – ۲ – ۱۹ نقشه های ساختمان
 • ۴ – ۱ – ۲ – ۱۹ مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارت
 • ۵ – ۱ – ۲ – ۱۹ مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی
 • ۲ – ۲ – ۱۹ عوامل ویژه اصلی و گروه بندی ساختمانها
 • ۱ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی کاربری (یا نحوه تصرف) ساختمان
 • ۲ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی نیاز سالانه انرژی محل استقرار ساختمان
 • ۳ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
 • ۴ – ۲ – ۲ – ۱۹ گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان
 • ۵ – ۲ – ۲ – ۱۹ گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی
 • ۳ – ۲ – ۱۹ عوامل ویژه فرعی
 • ۱ – ۳ – ۲ – ۱۹ گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی
 • ۲ – ۳ – ۲ – ۱۹ گونه بندی نحوه استفاده از ساختمان های غیرمسکونی
 • ۴ – ۲ – ۱۹ روش های طراحی پوسته خارجی ساختمان
 • ۵ – ۲ – ۱۹ طراحی سیستمهای مکانیکی
 • ۶ – ۲ – ۱۹ طراحی سیستم روشنایی

۳ – ۱۹ پوسته خارجی ساختمان کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • ۱ – ۳ – ۱۹ روش الف – روش کار کردی
 • ۱ – ۱ – ۳ – ۱۹ محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع
 • ۲ – ۱ – ۳ – ۱۹ ضرایب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی پوسته خارجی
 • ۳ – ۱ – ۳ – ۱۹ محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته
 • ۲ – ۳ – ۱۹ روش ب – روش تجویزی
 • ۱ – ۲ – ۳ – ۱۹ الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی
 • ۲ – ۲ – ۳ – ۱۹ اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
 • ۳ – ۲ – ۳ – ۱۹ اثر بهره گیری از سایه بان مناسب
 • ۴ – ۲ – ۳ – ۱۹ نکاتی درباره مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی
 • ۵ – ۲ – ۳ – ۱۹ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۱ (با پنجره برتر)
 • ۶ – ۲ – ۳ – ۱۹ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۲ (با پنجره ساده)
 • ۳ – ۳ – ۱۹ اصول کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان
 • ۱ – ۳ – ۳ – ۱۹ جهت گیری ساختمان
 • ۲ – ۳ – ۳ – ۱۹ حجم و فرم کلی ساختمان
 • ۲ – ۳ – ۳ – ۱۹ جانمایی فضاهای داخلی
 • ۴ – ۳ – ۳ – ۱۹ جدارهای نورگذر
 • ۵ – ۳ – ۳ – ۱۹ سایبانها
 • ۶ – ۳ – ۳ – ۱۹ اینرسی حرارتی
 • ۷ – ۳ – ۳ – ۱۹ تهویه طبیعی

۴ – ۱۹ تأسیسات مکانیکی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • ۱ – ۴ – ۱۹ مقررات کلی
 • ۲ – ۴ – ۱۹ تأسیسات سرمایش و گرمایش
 • ۱ – ۲ – ۴ – ۱۹ تأمین سرمایش و گرمایش
 • ۲ – ۲ – ۴ – ۱۹ مدارهای توزیع
 • ۳ – ۲ – ۴ – ۱۹ پایانه های سرمایش و گرمایش
 • ۳ – ۴ – ۱۹ سیستم های تهویه
 • ۱ – ۳ – ۴ – ۱۹ تأمین هوای تازه
 • ۲ – ۳ – ۴ – ۱۹ کیفیت درزبندی بازشوها
 • ۴ – ۴ – ۱۹ تأسیسات آب گرم مصرفی
 • ۱ – ۴ – ۴ – ۱۹ ملاحظات کلی
 • ۲ – ۴ – ۴ – ۱۹ عایق کاری لوله و مخزن

۵ – ۱۹ سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • ۱ – ۵ – ۱۹ سیستمها و تجهیزات روشنایی
 • ۲ – ۵ – ۱۹ سیستم های کنترل روشنایی
 • ۱ – ۲ – ۵ – ۱۹ روشنایی فضاها
 • ۲ – ۲ – ۵ – ۱۹ سیستم های کاهش میزان و یا مدت روشنایی
 • ۳ – ۲ – ۵ – ۱۹ کنترل خاموش کردن روشنایی
 • ۳ – ۵ – ۱۹ شدت روشنایی فضاها
 • ۴ – ۵ – ۱۹ روشنایی محوطه و بیرون ساختمان
 • ۱ – ۴ – ۵ – ۱۹ لامپها
 • ۲ – ۴ – ۵ – ۱۹ کنترل روشنایی محوطه و خارج ساختمان
 • ۵ – ۵ – ۱۹ کنتور
 • ۶ – ۵ – ۱۹ موتورها

پیوست ۱ روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • پ ۱-۱ تعیین جرم سطحی مؤثر جدار
 • پ ۱-۱-۱ جدار در تماس با خارج
 • پ۱-۱-۲ جدار مجاور خاک
 • پ۱-۱-۳ جدار در تماس با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده پ۱-۱-۴ جدارهای داخل فضای کنترل شده ساختمان
 • پ ۱-۲ جرم سطحی موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

پیوست ۲ روش محاسبه شاخص خورشیدی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

پیوست ۳ گونه بندی نیاز سالانه انرژی شهرهای ایران کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

پیوست ۴ گونه بندی کاربری ساختمانها کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

پیوست ۵ تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

پیوست ۶ مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف، علایم کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

پیوست ۷ ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

پیوست ۸ مقاومت حرارتی لایه های هوا و قطعات ساختمانی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • پ۸-۱ مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی
 • پ۸-۲ مقاومت حرارتی لایه های هوای محبوس
 • پ۸-۳ مقاومت حرارتی برخی لایه های عناصر ساختمانی متداول
 • پ۸-۳-۱ آجر پلاک (نما)
 • پ ۸-۳-۲ أجر تویر (دیوار)
 • پ ۸-۳-۳ آجر سوراخ دار (دیوار)
 • پ۸-۳-۴ بلوک سفالی (دیوار)
 • پ۸-۳-۵ بلوک سیمانی (دیوار)
 • پ۸-۳-۶ تیرچه و بلوک سفالی (سقف)
 • پ۸-۳-۷ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)
 • پ ۸-۳-۸ تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)

پیوست ۹ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • پ ۹-۱ ضریب انتقال حرارت شیشه ها
 • پ ۹-۱-۱ شیشه های ساده
 • پ ۹-۱-۲ شیشه های دو جداره عمودی
 • پ۹-۱-۳ شیشه های دو جداره افقی (سقفی)
 • پ۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
 • پ۹-۲-۱ جدارهای نورگذر دارای شیشه تک جداره ساده
 • پ۹-۲-۲ جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دوجداره
 • پ۹-۳ مثال های تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
 • پ۹-۴ ضرایب انتقال حرارت درها

پیوست ۱۰ سایه بانها کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

پیوست ۱۱ روش های محاسبه پل های حرارتی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • پ۱۱-۱ گونه های مختلف پل های حرارتی
 • ب۱۱-۲ روند محاسبات عددی
 • پ۱۱-۳ ضرایب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول
 • پ۱۱-۳-۱ کف های زیرین مجاور خاک
 • پ۱۱-۳-۱-۱ کف روی خاک بدون عایق حرارتی
  پ۱۱-۳-۱-۲ کف روی خاک با عایق حرارتی
 • پ۱۱-۳-۲ دیوارهای مجاور خاک
 • پ۱۱-۳-۳ اتصالات متداول کفهای مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
 • پ۱۱-۳-۴ اتصالات متداول سقفهای میانی
 • پ۱۱-۳-۵ اتصالات متداول بامها و دیوار
 • پ۱۱-۳-۶ اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
 • پ۱۱-۳-۷ اتصالات بين بازشوها و جدارهای غیرنورگذر

پیوست ۱۲ مثال محاسبه و طراحی پوسته خارجی ساختمان طبق روش کار کردی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • پ۱۲-۱ اطلاعات موردنیاز
 • پ۱۲-۲ مراحل انجام محاسبات به روش کار کردی
 • پ ۱۲-۲-۱ مرحله اول: تعیین گروه بندی ساختمان
 • پ ۱۲-۲-۲ مرحله دوم: محاسبه مساحت اجزای مختلف جدارهای ساختمانی
 • پ۱۲-۲-۲-۱ دیوارهای خارجی
 • پ ۱۲-۲-۲-۲ دیوارهای مجاور فضای کنترل نشده
 • پ۱۲-۲-۲-۳ پنجرهها پ۱۲-۲-۲-۴ درها
 • پ ۱۲-۲-۲-۵ سقف
 • پ۱۲-۲-۲-۶ کفها
 • پ۱۲-۲-۳ مرحله سوم: محاسبه طول پل های حرارتی پوسته خارجی
 • پ۱۲-۲-۳-۱ کف مجاور خاک
 • پ۱۳-۲-۲-۹ دیوارهای خورشیدی صلب مجوف
 • پ۱۳-۲-۲-۱۰ دودکش خورشیدی
 • پ۱۳-۲-۲-۱۱ سلول فتوولتائیک
 • پ۳-۲-۲-۱۲ کلکتور (جمع کننده خورشیدی با سیال مایع
 • پ۱۳-۲-۲-۱۳ سیستم ترکیبی فتوولتائیک و کلکتور خورشیدی
 • پ۱۳-۲-۲-۱۴ پمپ گرمایی با انرژی خورشیدی
 • پ۱۳-۲-۲-۱۵ چیلر جذبی با انرژی خورشیدی
 • پ۱۳-۳ تولید انرژی با استفاده از دیگر انرژی های تجدیدپذیر
 • پ۱۳-۳-۱ توربین بادی پ۱۳-۴ سیستم نوین تهویه
 • پ۱ – ۴ – ۱۳ فن خروج هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا
 • پ۱۳-۴-۲ دریچه ورود هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا
 • پ۱۳-۵ سیستم های بازیافت انرژی
 • پ۱۳-۵-۱ بویلر بازیافت حرارت
 • پ۱۳-۵-۲ سیستم بازیافت گرمایی برای پیش گرمایش هوای احتراق
 • پ۱۳-۵-۳ لوله حرارتی
 • پ۱۳-۵-۴ مبدل لوله حرارتی
 • پ۱۳-۵-۵ مبدل حرارتی ترموسیفونی
 • پ۱۳-۵-۶ رکوپراتور
 • پ۱۳-۵-۷ گونومایزر
 • پ۱۳-۵-۸ سیستم بازیافت متناوب حرارت
 • پ۱۳-۵-۹ سیستم بازیافت انرژی از هوای خروجی
 • پ۱۳-۵-۱۰ مبدل حرارتی هوا به هوا
 • پ۱۳-۵-۱۱ مبدل حرارتی صفحه ای
 • پ ۱۳ ۵-۱۳ مبدل گردان هوا به هوا – چرخ آنتالپی
 • پ۱۳-۵-۱۳ سیکل بازیافت همراه با کویل
 • پ۱۳-۵-۱۴ سیکل بازیافت آنتالپی دو برجی
 • پ۱۳-۶ سیستم های ذخیره سازی
 • پ۱۳-۶-۱ سیستم ذخیره کن سنگین
 • پ ۱۳-۶-۲ جدار ذخیره کننده تغییر فازی
 • پ۱۳-۶-۳ سیستم تهویه شبانه
 • پ۱۳-۶-۴ سیستم های پیش گرمایش یا پیش سرمایش با بهره گیری از ذخیره سازی خاک
 • پ۱۳-۷ تجهیزات مکانیکی و الکتریکی با بازدهی انرژی بالا
 • پ۱۳-۷-۱ پمپهای حرارتی متصل به زمین
 • پ۱۳-۷-۲ سیستم های تولید همزمان گرما | سرما و برق
 • پ۱۳-۸ سیستم های هوشمند برای انطباق هر چه بیشتر تولید انرژی با نیازهای مقطعی
 • پ۱۳-۸-۱ اجزای اصلی یک سیستم هوشمند
 • پ۱۳-۸-۱-۱ ورودی ها
 • پ۱۳-۸-۱-۲ نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات
 • پ۱۳-۱۰۸-۳ خروجیها پ۱۳-۸-۱-۴ ملاحظات زمانی
 • پ۱۳-۸-۱-۵ ویژگی تجربه آموزی یا توانایی یادگیری
 • پ۱۳-۸-۲ سیستم های کنترل هوشمند تأسیسات گرمایی و سرمایی
 • پ۱۳-۸-۳ پوسته هوشمند
 • پ۱۳-۸-۳-۱ سیستمها و عناصر تأثیرگذار بر طراحی یک پوسته هوشمند

پیوست ۱۴ تشریح برخی سیستم های تأسیساتی مطرح کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • پ۱۴-۱ اصول سیستم سرمایش تبخیری مستقیم
 • پ۱۴-۲ تشریح برخی سیستم های سرمایی تبخیری بهبود یافته
 • پ۱۴-۲-۱ سیستم های سرمایی جذبی جامد (چرخ دسیکنت)

پیوست ۱۵ اصول بهره گیری بهینه از روشنایی طبیعی و مصنوعی کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

 • پ ۱۵-۱ سیستم های نورپردازی با نور طبیعی
 • پ۱۵- ۱-۱ روشنایی طبیعی و مزایای آن
 • پ ۱۵-۱-۲ طاقچه نوری
 • پ ۱۵-۱-۳ لوله نوری
 • پ۱۵-۱-۴ سیستم متمرکز کننده سهموی
 • پ۱۵-۵۱ لوور آیینهای
 • پ۱۵-۱-۶ پانل با برش لیزری
 • پ۱۵-۱-۷ پانل منشوری
 • پ۱۵-۱-۸ ابزارهای طراحی روشنایی طبیعی در ساختمان
 • پ ۱۵-۲ سیستم های نورپردازی با نور مصنوعی
 • پ۱۵-۲-۱ انواع مختلف لامپها
 • پ۱۵-۲-۱-۱ لامپهای الهتابی پ۱۵-۲-۱-۲ لامپهای تخلیه در گاز
 • پ۱۵-۲-۱-۳ لامپهای دیودی ساطع کننده نور (ال.ای.دی)
 • پ۱۵-۲-۲ روش های کاهش میزان روشنایی
 • پ۱۵-۲-۲-۱ کاهش دهنده های نور لامپها
 • پ۱۵-۲-۲-۲ کلیدهای مستقل روشن و خاموش کردن لامپ

منابع و مآخذ کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی) [object object] کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی) 142 235x300

 

 

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

مشخصات: کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)

نویسنده

جلد

قطع کتاب

زبان کتاب

سال چاپ

نوبت چاپ

شابک

9786003010048

تعداد صفحات

340

لوح فشرده

ابعاد
وزن 217 g

نظرهای کاربران

0.0 از 5
0
0
0
0
0
نظر خود را بنویسید

هنوز دیدگاهی وجود ندارد

اولین نفری باشید که بررسی می کند “کتاب راهنمای مبحث نوزدهم جلد اول (صرفه جویی در مصرف انرژی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: آزمون تاپ
 • فروشنده: آزمون تاپ
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب سازه های بتنی ( جلد اول - ویرایش جدید - مبحث 9 )
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
https://www.azmoontop.com/book/3297/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/

کتاب روش های ساخت

فروشنده : آزمون تاپ
110,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب ایمنی سازه‌ها بر پایه نظریه قابلیت اعتماد
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور (مامور تشخیص مالیات)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای درودگری

کتاب راهنمای درودگری

فروشنده : آزمون تاپ
130,000 تومان 123,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 9
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان(پدافند غیر عامل)

استعلام محصول

شاید این ها را هم دوست داشته باشید …

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان جلد دوم

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان جلد دوم

فروشنده : آزمون تاپ
30,000 تومان 28,500 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
کتاب دانشنامه‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی

کتاب دانشنامه‌ی بهینه‌سازی مصرف انرژی

فروشنده : آزمون تاپ
120,000 تومان 114,000 تومان
بهترین قیمت
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی با اینورترهای LS
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)(ویرایش ۹۹)

کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

فروشنده : آزمون تاپ
60,000 تومان 57,000 تومان
موجود نیست
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)( ویرایش 89)
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0