منوی محصولات
منوی محصولات

آموزش catia ماشینکاری

برند مهندسی یار
قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۸۱,۰۰۰ تومان
۱۰٪ تخفیف

فصل اول: ایجاد بلوک خام و ابزار
آشنایی با محیط های ماشینکاری در کتیا
ایجاد بلوک خام (Rough stock)
ایجاد بلوک خام (STL File)
ایجاد بلوک خام (By Offset)
ایجاد بلوک خام به روش دستی
ایجاد نقطه صفر و صفر و پارامتر های ماشین کاری
تعریف سایر پارامترهای ماشینکاری
ایجاد ابزار ماشینکاری
فصل دوم: ماشینکاری 2.5 محور
کف تراشی با استفاده از دستور Facing
تعیین سایر گزینه های دستور Facing و مشاهده حرکت ابزار
ادامه بررسی پارامترهای دستور Facing
ماشینکاری یک حفره باز با استفاده از دستور Pocketing
بررسی سایر گزینه های دستور Pocketing
ماشینکاری قسمت انحنادار با استفاده از دستور  Profile Contouring
مثالی دیگر از دستور Profile Contouring
ماشینکاری شیار خمیده (دستور Curve Following)
ماشینکاری شیار جانبی (Groove Milling)
آنالیز قطعه ماشینکاری شده
اجرای دستور Trochoid milling
ماشینکاری نقطه به نقطه (Point to Point)
اجرای دستور Prismatic Machining Area
اجرای دستور Prismatic Rework Area
فصل سوم: ماشینکاری سه محوره
خشن کاری یک قالب با استفاده از دستور Roughing

بررسی گزینه های مختلف دستور Roughing
پیش پرداخت دیواره های قالب با استفاده از دستور Z Level
پیش پرداخت کف قالب با استفاده از دستور Spiral Milling
پرداخت کاری نهایی با استفاده از دستور  Advanced Finishing
ماشینکاری گوشه های قالب با استفاده از از دستور Pencil
خشن کاری داخل حفره با استفاده از دستور  Sweep Roughing
پرداخت کاری با استفاده از دستور Sweeping
خشن کاری حفره با استفاده از دستور Cavities Roughing
ماشینکاری قسمت های باقی مانده با استفاده از دستور Rework Area
ماشینکاری ناحیه ای خاص از قطعه کار (Geometrical Zone)
ماشینکاری صفحه ای خاص از قطعه کار (Offset Group)
اجرای دستور Contour Driven
استفاده از گزینه Parallel Contour
فصل چهارم: سوراخکاری
سوراخکاری به وسیله ابزار مته (دستور Drilling)
استفاده از دستور Machining Pattern
فصل پنجم: پراب کردن (Probing)
اندازه گیری قطعه ماشینکاری شده به وسیله دستگاه CNC (پراب کردن)
پراب کاری شیار (Slot Probing)
پراب کردن گوشه ها (Corner Probing)
اجرای دستور Multi Points Probing
فصل ششم: دستورات تکمیلی
ویرایش کردن مسیر حرکت ابزار
ویرایش کردن مسیر حرکت ابزار (2)
محاسبه حداقل طول لبه برنده ابزار

ممانعت از برخورد ابزار و قطعه کار
جابجایی و دوران مسیر حرکت ابزار
قرینه کردن دستورات ماشینکاری
معکوس کردن جهت ماشینکاری
اجرای دستور Reverse Macro
استخراج فایل ماشینکاری (G Code) برای دستگاه CNC

 

 

برند مهندسی یار
طبقه بندی
قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۸۱,۰۰۰ تومان

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.