منوی محصولات
منوی محصولات

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (منابع آزمون نظام مهندسی) رشته معماری (اجرا) اسفند 1398

رشته معماری(اجرا)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری1384

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) 1396

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی1396

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی 1392

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) 1392

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه مندرج در همین وب‌سایت

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها 1392

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها1395

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی) (1396)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) 1392

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی1396

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی 1389

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا) 1396

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) 1389

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) 1396

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل1395

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) 1392

راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی(۱۳۹۲(

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)(۱۳۹۰(

گودبرداری و سازه‌های نگهبان *

روشها و مسائل اجرایی*

نظام فنی و اجرائی کشور

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری*

قوانین صنعت بیمه و مالیات*

مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*

قانون کار*

ماشین آلات ساختمانی*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

 

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.