منوی محصولات
منوی محصولات

رشته های واجد شرایط جهت شرکت در آزمون نظام مهندسی و دریافت پروانه

بسمه تعالی

مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

کلیات: به استناد تصویب نامه شماره 44577/22133 مورخ 2/13/47 هیأت محترم وزیران و همچنین رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 14417 مورخ 33/2/44 کشور ،درخصوص دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، صدور یا ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای این دسته از متقاضیان امکان پذیر نمی باشد

تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی در رشته های مرتبط با مهندسی که دارای پروانه اشتغال به کار با کد اصلی بوده اند، با همان کد و صالحیت قبلی، بلامانع میباشد. لازم به ذکر است ، ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار نامبردگان فقط با کد مرتبط وبا ذکر صلاحیت محاسبه ویا طراحی قبلی هر پروانه اشتغال به کار، امکان پذیر می باشد

دانش آموختگان رشته های اصلی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از 13 باشد . در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد میتوانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند

کارشناسی ناپیوسته

نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عیناً یکسان می باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن می باشد

دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی مقطع کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد ، نحوه بررسی و تعیین صالحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می باشد و در صورتیکه کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد ،چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند ،و در غیر اینصورت نامبرگان فقط می توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند

چنانچه دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته های اصلی کلیه واحدهای مندرج در جدول ریزنمرات مصوت کمیسیون هم ارزی را در رشته خود به صورت کامل گذرانیده باشند می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت برحسب سنوات و طراحی و یا محاسبات حداکثر تا پایه 3 دریافت نمایند .لازم به ذکر است منظور از واحد های گذرانده شده در طول زمان تحصیل ،تنها واحدهای اصلی آن رشته می باشد و واحدهای بدون اثر ،قابل قبول نمی باشد

تذکر : مطابق بخشنامه شماره 643/د/733 مورخ 34/7/73 فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی کاربردی معماری که دارای مدرک کاردانی در رشته اصلی معماری می باشند ،در صورتیکه کلیه واحدهای 2 مندرج در جدول رشته معماری را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت و طراحی برحسب سنوات دریافت نمایند

کارشناسی ارشد

به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان که با مدرک کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در هر یک از گرایشهای عمران که مدرک کارشناسی آنها در رشته عمران یا مرتبط با آن نباشد ، با توجه به عدم ارتباط بیش از 43 %محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته اصلی کارشناسی مهندسی عمران هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی گیرد

صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های اصلی که با ارائه مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صلاحیت طراحی و نظارت( بدون محدودیت ( دریافت نمایند ، بلامانع می باشد

کدام گرایش رشته مهندسی برق برای نظام مهندسی قابل قبول است؟ (کلیک کنید)

کدام گرایش رشته مهندسی مکانیک برای نظام مهندسی قابل قبول است؟ (کلیک کنید)

کدام گرایش رشته معماری و شهرسازی برای نظام مهندسی قابل قبول است؟ (کلیک کنید)

کدام گرایش رشته عمران و نقشه برداری برای نظام مهندسی قابل قبول است (کلیک کنید)

و از همه مهمتر:

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته ترافیک

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات برقی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته معماری

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته نقشه برداری

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته شهرسازی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات مکانیکی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته عمران