منوی محصولات
منوی محصولات

منابع آزمون نظام مهندسی بهمن 97

رشته عمران (محاسبات(

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ۱۳۹2 )به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی(۱۳۹۲)

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) (۱۳۹۲)

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه مندرج در همین وب‌سایت

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها(۱۳۹۲)

آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)

اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)

مکانیک خاک- گودبرداری و سازه های نگهبان

برای موارد ذکر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذکر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.

تذکر۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

تذکر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود

رشته عمران (نظارت)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان(۱۳۹۲)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی) (۱۳۹۶)

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ۱۳۹2 )به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی(۱۳۹۲)

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) (۱۳۹۲)

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه مندرج در همین وب‌سایت

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها(۱۳۹۲)

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) ۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) (۱۳۹۲)

آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و کلی)

روشها و جزئیات اجرایی ساختمان*

گودبرداری و سازه های نگهبان*

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

 

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود

رشته عمران (اجرا)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵)

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) (۱۳۹۶)

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی) (۱۳۹۶)

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ۱۳۹2 )به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی(۱۳۹۲)

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه مندرج در همین وب‌سایت

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها( ۱۳۹۲)

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) (۱۳۹۵)

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی (۱۳۹۶)

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) (۱۳۹۲)

آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)

گودبرداری و سازه‌های نگهبان*

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

روشها و مسائل اجرایی*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری*

قوانین صنعت بیمه و مالیات*

مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه*

قانون کار*

ماشین آلات ساختمانی*

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

 

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان(۱۳۹۲)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) (۱۳۹۵)

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹2)

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی (۱۳۹۶)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) (۱۳۹۲)

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی(۱۳۸۹)

راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) (۱۳۹۲)

کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی

 

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است
تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.

رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان(۱۳۹۲)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) (۱۳۹۵)

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی (۱۳۹۶)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) (۱۳۹۲)

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی)

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

 

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) (۱۳۹۲)

 

کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

اطلاعات عمومی تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی

 

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.

تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.

رشته تاسیسات برقی (طراحی)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

 

مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۲)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵)

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) (۱۳۹۵)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) (۱۳۹۲)

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) (۱۳۹۲)

کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها


تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.

رشته تاسیسات برقی (نظارت)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان(۱۳۹۲)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (۱۳۸۴)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) (۱۳۹۵)

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) (۱۳۹۵)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) (۱۳۹۲)

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) (۱۳۹۲)

کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان

نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

 

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

رشته شهرسازی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان ویرایش( ۱۳۹۲ )

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) ۱۳۸۴ )

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) ۱۳۹۶)

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶ )

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) ( ۱۳۹۵)

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷)

اصول و مبانی مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری

روش‌ها و شیوه‌های مدیریت برنامه‌ریزی و طراحی شهری

مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری

حقوق، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور ( نظیر قانون تغییر نام آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون شهرداریها، آیین‌نامه بررسی و تصویب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)

اطلاعات تکنیکی لازم در زمینه انواع طرحها و برنامه‌های شهرسازی ایران از سطح ملی تا محلی شامل طرحهای آمایش، کالبد ملی، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصیلی، آماده‌سازی، شهرک‌سازی، شهرهای جدید، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفکیک اراضی شهری، انطباق کاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمانها و نظایر آن

 

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداری

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان( ۱۳۹۲ )
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)-( ۱۳۸۴)
مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) -( ۱۳۹۲)
مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)
دستورالعملهای تیپ نقشه‌برداری ( نشریه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
• *متره و برآورد کارهای نقشه‌برداری
• *نقشه‌برداری عمومی مقررات ملی ساختمان ( در حد اطلاعات دانشگاهی و اجرایی )
• *کاربرد روشها و دستگاههای نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی
• *کاربرد عکسهای هوایی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی
• *تعیین موقعیت املاک
• *پیاده کردن نقشه‌های طراحی شده ساختمانها، محل پی‌ها یا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان
• * ژئودزی
• *گرایشهای میکروژئودزی ( جهت رفتارسنجی و کنترل سازه‌های سنگین )، فتوگرامتری کاربردی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی( LIS , GIS ) در حد کاربردی
• * مبانی فتوگرامتری عمومی
• *کنترل بر و کف در ساختمان‌سازی

 

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

رشته ترافیک

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)


مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان( ۱۳۹۲ )
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (۱۳۸۴ )
مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)
• *طراحی راههای شهری
• *مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک
• *مشخصات فنی و اجرائی معابر
• *مهندسی ترافیک و ترابری
• *ایمنی معابر
• *حمل و نقل همگانی

برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

 

رشته معماری(طراحی(

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) 1396

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) 1392

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها 1392

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا) 1396

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) 1389

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) 1396

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) 1395

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

مبانی طراحی معماری *

جزئیات اجرائی ساختمان *

ضوابط بلند مرتبه سازی *

ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

 

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

رشته معماری(نظارت)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) (نظامات اداری)(۱۳۸۴)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)1396

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی) 1396

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی 1392

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) 1392

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه مندرج در همین وب‌سایت

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها1392

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)1392

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) 1395

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی (۱۳۹۶)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) 1392

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۶)

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی 1389

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا) 1396

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) 1389

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) 1396

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) 1395

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)

راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

گودبرداری و سازه‌های نگهبان *

روشها و مسائل اجرایی*

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

راهنمای مبحث شانزدهم(تاسیسات بهداشتی) (۱۳۹۶)

 

برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

رشته معماری(اجرا(

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰)

تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) 1384

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) 1396

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی) 1396

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی 1392

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) 1392

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه مندرج در همین وب‌سایت

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها 1392

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) 1395

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی) (1396)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) 1392

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی) 1396

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی 1389

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا) 1396

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) 1389

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) 1396

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) 1395

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) 1392

راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی(۱۳۹۲(

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)(۱۳۹۰(

گودبرداری و سازه‌های نگهبان *

روشها و مسائل اجرایی*

نظام فنی و اجرائی کشور

مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری*

قوانین صنعت بیمه و مالیات*

مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*

قانون کار*

ماشین آلات ساختمانی*

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

 

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.