منوی محصولات
منوی محصولات

لینک مباحث مقررات ملی ساختمان

مبحث اول (تعاریف) مقررات ملی ساختمان

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

راهنمای مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی)

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

راهنمای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان: طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تأسیسات مکانیکی                                 

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)

 مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان( تاسیسات بهداشتی)

مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان( عایق بندی و تنظیم صدا)

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) جلد دوم

راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها)

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل)

راهنمای مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)