منوی محصولات
منوی محصولات

مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان ایران صرفه جویی در مصرف انرژی-قسمت پنجم


پیوست :8
مقاومت حرارتی لایههای هوا و قطعات ساختمانی
مقادیر ارائه شده در این پیوست در هـر دو روش طراحـی عـایقکـاری حرارتـی )الـف و ب( مبنـای
محاسبه قرار میگیرد، مگر آنکه مراجع ذیصلاح، با رعایـت اسـتانداردهای ملـی، ضـرایب حرارتـی
دیگری تعیین کرده باشند.
پ 1-8مقاومت حرارتی لایۀ هوای مجاور سطوح داخلی و خارجی
در این قسمت، مقادیر مقاومت حرارتی بین سطوح داخلی و خارجی پوستۀ خارجی و هوای محـیط
داخلی یا خارجی ) (Re, Riبه دست داده میشود. مقادیر مقاومت حرارتی لایۀ هوای مجاور سطوح،
بسته به زاویۀ جدار نسبت به سطح افقی، جهت جریان حـرارت و نـوع فـضایی کـه جـدار بـا آن در
تماس است، در جدول جدول 11آمده است. این مقادیر بر حسب ] [m2.K/Wهستند.
چنانچه دیوار خارجی دارای لایه یا لایههای هوای تهویه شده باشد، در محاسبات ضریب انتقال
حرارت، تنها لایههای بین فضای داخل و لایۀ هوای تهویه شده در نظـر گرفتـه مـیشـود. از سـوی
دیگر، لایۀ هوا مانند فضای خارج تلقی میشود، با این تفاوت که مقاومـت حرارتـی Reبـین سـطح
خارجی پوستۀ خارجی و لایۀ هوای تهویه شده برابر با Riدر نظر گرفته میشود.
مبحث نوزدهم
98
جدول -11مقاومت حرارتی لایۀ هوای مجاور سطح داخلی ) (Riو لایۀ هوای مجاور سطح
خارجی ) (Reانواع جدارها

جدار در تماس با
فضای خارج

جدار در تماس با
فضای کنترلنشده

زاویۀ جدار
نسبت به سطح افقی

جهت
جریان حرارت

 

لایۀ
هوای
داخلی

لایۀ
هوای
خارجی

جمع
لایهها

لایۀ
هوای
داخلی

لایۀ
هوای
خارجی

جمع
لایهها

 

عمودی
یا با زاویۀ بیش از 60درجه

0/22

0/11

0/11

0/17

0/06

0/11

افقی

رو به
بالا

0/18

0/09

0/09

0/14

0/05

0/09

افقی
یا با زاویۀ کمتر از 60
درجه

رو به
پایین

0/34

0/17

0/17

0/22

0/05

0/17

 

پ 2-8مقاومت حرارتی لایههای هوای محبوس
در جدول ،12مقاومتهای حرارتی لایههای هوای محبوس بـین دو لایـۀ جامـد جـدار پوسـتۀ
خارجی، بسته به زاویه جدار و ضخامت لایۀ هوا، آمده است.
جدول -12مقاومت حرارتی انواع لایههای هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوستۀ خارجی

ضخامت لایۀ هوا )میلیمتر(

زاویۀ لایۀ هوا
نسبت به سطح افقی

جهت
جریان حرارت

 

5
تا
7

7,1
تا
9

9,1
تا
11

11,1
تا
13

14
تا
24

25
تا
50

51
تا
100

 

عمودی
یا با زاویۀ بیش از 60درجه

0/16

0/16

0/16

0/15

0/14

0/13

0/11

افقی

رو به
بالا

0/14

0/14

0/14

0/14

0/13

0/12

0/11

افقی
یا با زاویۀ کمتر از 60
درجه

رو به
پایین

0/20

0/18

0/16

0/15

0/14

0/13

0/12

 


پیوست 8
99
پ 3-8مقاومت حرارتی برخی لایههای عناصر ساختمانی متداول
در این بخش، مقادیر مقاومتهای حرارتی برخی لایههای غیرهمگن عناصر سـاختمانی متـداول بـر
حسب ] [m2.K/Wآمده است.
پ 1-3-8آجر پلاک )نما(
جدول -13مقاومت حرارتی آجر پلاک در نما

لایۀ ساختمانی

ضخامت )سانتیمتر(

مقاومت حرارتی

آجر پلاک در نما

3تا 4

0/03

پ 2-3-8آجر توپر )دیوار(
ابعاد متداول هر آجر: ضخامت : 5/5سانتیمتر
عرض : 10تا 11سانتیمتر
طول : 20تا 22سانتیمتر
وزن مخصوص مادة آجر: 1700تا 2000کیلوگرم بر متر مکعب
جدول -14مقادیر مقاومت حرارتی لایۀ ساختمانی آجر توپر در دیوار

شکل آجرچینی
مقطع افقی

ضخامت جدار )سانتیمتر(

 

35

22

10/5

5/5

0/09

0/05

   

0/20

     

0/30

     


مبحث نوزدهم
100
پ- 3-3-8آجر سوراخدار )دیوار(
ابعاد متداول هر آجر: ضخامت : 5/5سانتیمتر
عرض : 10تا 11سانتیمتر
طول : 20تا 22سانتیمتر
وزن مخصوص مادة سفالی: 1700تا 2000کیلوگرم بر متر مکعب
درصد روزنهها: 25تا 40درصد
جدول -15مقادیر مقاومت حرارتی لایۀ ساختمانی آجر سوراخدار در دیوار

شکل آجرچینی
مقطع افقی

ضخامت جدار )سانتیمتر(

 

35

22

10/5

0/13

   

0/28

   

0/42

   

پ- 4-3-8بلوک سفالی )دیوار(
جدول -16مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سفالی در دیوار

شکل بلوک
مقطع افقی

ضخامت جدار )سانتیمتر(

 

40

20

15

12/5

10/5

7/5

0/20

0/16

       

0/30

0/27

       

0/78

0/39

یا

     


پیوست 8
101
پ 5-3-8بلوک سیمانی )دیوار(
جدول -17مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سیمانی در دیوار

شکل بلوک
مقطع افقی

ضخامت جدار )سانتیمتر(

 

40

20

15

10/5

7/5

0/09

0/07

     

0/19

0/14

     

0/32

       

پ 6-3-8تیرچه و بلوک سفالی )سقف(
فاصلۀ محور تا محور تیرچهها : 50سانتیمتر
ضخامت بدنۀ سفالی بلوک : 8تا 10میلیمتر
وزن مخصوص خشک مادة سفالی بلوک : 1700تا 2100کیلوگرم بر مترمکعب
پوشش بتنی روی تیرچه : 5سانتیمتر بتن با سنگدانۀ معمولی )سنگین(
جدول -18مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچۀ بلوک سفالی

شکل بلوک
مقطع افقی

ارتفاع بلوک )سانتیمتر(

25

20

0/26

 

0/35

 


مبحث نوزدهم
102
پ 7-3-8تیرچه و بلوک سیمانی )سقف(
فاصلۀ محور تا محور تیرچهها : 50سانتیمتر
ضخامت بدنۀ سفالی بلوک : 15تا 30میلیمتر
وزن مخصوص خشک مادة سیمانی بلوک : 1950تا 2250کیلوگرم بر مترمکعب
پوشش بتنی روی تیرچه : 5سانتیمتر بتن با سنگدانۀ معمولی )سنگین(
جدول -19مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سیمانی

شکل بلوک
مقطع افقی

ارتفاع بلوک )سانتیمتر(

25

20

0/15

 

0/25

 

پ 8-3-8تیرچه و بلوک پلیاستایرن منبسط )سقف(
با توجه کم بودن ضریب هدایت حرارت پلیاستایرن منبسط، شکل بلوک دارای اهمیت خاصـی
است. برای تیرچه بلوکهای ساده، با مقطعی مشابه شکل ،6مقاومتهای حرارتـی سـقف تیرچـه و
بلوک با استفاده از جدول 20تعیین میشود.
شکل -6تیرچه و بلوک پلیاستایرن ساده
پیوست 8
103
جدول -20مقادیر مقاومت حرارتی Riسقف تیرچه و بلوک پلیاستایرن ساده

ارتفاع بلوک
de (cm)

فاصلۀ محور به محور تیرچهها )le (cm

عرض پاشنۀ تیرچه
l0 (mm)

 

le > 64

63 > le > 61

60 > le > 55

 

0/77

0/74

0/68

124 > le > 95

20

0/68

0/65

0/59

140 > le > 125

 

0/90

0/86

0/79

124 > le > 95

25

0/79

0/76

0/69

140 > le > 125

 

1/03

0/99

0/91

124 > le > 95

30

0/91

0/87

0/79

140 > le > 125

 

در صورت وجود زبانهای برای پوشش زیر تیرچه، در بخش تحتانی بلـوک )شـکل ،(7مقاومـت
حرارتی سقف با استفاده از جدول 21تعیین میگردد.
شکل -7نمونۀ سقف تیرچه و بلوک پلیاستایرن با پاشنه
مبحث نوزدهم
104
جدول -21مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلیاستایرن با پاشنه

فاصلۀ محور به محور تیرچهها )le (cm

ارتفاع
پاشنه
dL (mm)

ارتفاع بلوک
از روی پاشنه
de (cm)

عرض
پاشنۀ تیرچه
l0 (mm)

 

le < 64

63 < le < 61

55 < le < 60

 

 

1/94

1/90

1/82

124 > le > 95

12

30

1/84

1/80

1/72

140 > le > 125

   

2/08

2/03

1/94

124 > le > 95

15

 

1/93

1/89

1/82

140 > le > 125

   

2/16

2/11

2/00

124 > le > 95

17

 

2/04

1/98

1/88

140 > le > 125

   

2/26

2/19

2/08

124 > le > 95

20

 

2/12

1/06

1/95

140 > le > 125

   

2/45

2/37

2/25

124 > le > 95

25

 

2/30

1/15

2/11

140 > le > 125

   

2/62

2/54

2/41

124 > le > 95

30

 

2/46

1/23

2/27

140 > le > 125

   

2/19

2/15

2/07

124 > le > 95

12

40

2/09

2/05

1/97

140 > le > 125

   

2/34

2/29

2/20

124 > le > 95

15

 

2/21

2/17

2/08

140 > le > 125

   

2/43

2/37

2/26

124 > le > 95

17

 

2/30

2/24

2/14

140 > le > 125

   

2/53

2/46

2/35

124 > le > 95

20

 

2/39

2/33

2/21

140 > le > 125

   

2/74

2/66

2/54

124 > le > 95

25

 

2/59

2/52

2/4

140 > le > 125

   

2/93

2/85

2/73

124 > le > 95

30

 

2/77

2/70

2/58

140 > le > 125

   


پیوست 8
105
ادامۀ جدول -21مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلیاستایرن با پاشنه

فاصلۀ محور به محور تیرچهها )le (cm

ارتفاع
پاشنه
dL (mm)

ارتفاع بلوک از
روی پاشنه
de (cm)

عرض
پاشنۀ تیرچه
l0 (mm)

 

le < 64

63 < le < 61

55 < le < 60

 

 

2/44

2/40

2/32

124 > le > 95

12

50

2/35

2/30

2/22

140 > le > 125

   

2/60

2/55

2/45

124 > le > 95

15

 

2/49

2/43

2/33

140 > le > 125

   

2/69

2/62

2/51

124 > le > 95

17

 

2/57

2/50

2/39

140 > le > 125

   

2/80

2/73

2/60

124 > le > 95

20

 

2/66

2/59

2/47

140 > le > 125

   

3/03

2/96

2/81

124 > le > 95

25

 

2/88

2/80

2/68

140 > le > 125

   

3/25

3/17

3/02

124 > le > 95

30

 

3/09

3/01

2/88

140 > le > 125

   

2/67

2/63

2/55

124 > le > 95

12

60

2/58

2/53

2/45

140 > le > 125

   

2/83

2/78

2/69

124 > le > 95

15

 

2/73

2/67

2/57

140 > le > 125

   

2/92

2/86

2/75

124 > le > 95

17

 

2/80

2/74

2/63

140 > le > 125

   

3/04

2/97

2/85

124 > le > 95

20

 

2/91

2/84

2/71

140 > le > 125

   

3/29

3/21

3/09

124 > le > 95

25

 

3/15

3/08

2/94

140 > le > 125

   

3/52

3/44

3/31

124 > le > 95

30

 

3/38

3/30

3/16

140 > le > 125

   پیوست 9