منوی محصولات
منوی محصولات

کدام گرایش رشته مهندسی مکانیک برای نظام مهندسی قابل قبول است؟

 گروه تاسیسات مکانیکی ساختمان

در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول( تصویر پیوست شماره 7 ) را گذرانیده باشند ،می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند و اشخاصی که فارغ التحصیل خواهند شد ، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند

به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک طراحی ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد

به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک کشتی سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک مهندسی دریا پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان رشته مکانیک ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی طراحی فرآیندها ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد

به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد

به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک اتومکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در شته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صالحیت نظارت تعلق می گیرد

به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته( علمی کاربردی ، تکنولوژی و ...) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صالحیت نظارت تعلق می گیرد

به فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی - صنایع پالایش - پتروشیمی گاز ، پروانه در رشته تاسیسات مکانیکی یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان رشته الکترومکانیک - صنایع مکانیک ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

به فارغ التحصیلان رشته مکانیک - تست مخرب مواد ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

 

 

به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک همانند رشته مهندسی برق قدرت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد

شایان ذکر است پایه پروانه اشتغال به کار در بخش صلاحیت طراحی پایه 2 و برای اشخاصی که دارای صلاحیت طراحی بوده اند ، همان پایه طراحی مندرج در پروانه اشتغال به کار قبلی نامبردگان می باشد و جهت ارتقاء پایه باید مطابق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور عمل شود

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان

سیالات مکانیک ، ریاضی،  سیالات مکانیک ، ریاضی،  برنامه سازی کامپیوتر، آزمایشگاه مکانیک سیالات، شیمی عمومی ،  انتقال حرارت،  فیزیک 1 و آزمایشگاه، کنترل اتوماتیک، فیزیک ،  آزمایشگاه ،  توربو ماشین ، ریاضی مهندسی،  آزمایشگاه انتقال حرارت،  نقشه کشی صنعتی، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع،  استاتیک،  انتقال حرارت،  مقاومت مصالح ، تاسیسات گاز رسانی یا سوخت احتراق،  علم مواد،  تاسیسات بهداشتی ساختمان یا سیستمهای انتقال ،  ترمودینامیک 1، طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه،  ترمودینامیک ،  پروژه تخصصی تاسیساتی،  آزمایشگاه ترمودینامیک

 

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات مکانیکی