سفارشات تا امروز ارسال می‌شوند و کلیه سفارشات ثبت شده از امروز به بعد از تاریخ 1402/01/14 ارسال خواهند شد.
توجه کنید به دلیل اینکه ما بانک کتاب هستیم احتمال افزایش قیمت کتب از طرف انتشارات برای بعد از عید وجود دارد.

سوالات متداول

قوانین شرکت در آزمون نظام مهندسی شامل چه مواردی میباشد؟

آزمون نظام مهندسی قوانینی دارد از جمله اینکه پس از قبولی و زمان اقدام برای اخذپروانه (که معمولاحداقل 6 ماه با زمان ثبت نام آزمون فاصله دارد) حتما باید3 سال از اخذ مدرک کارشناسی گذشته باشد تا بتوان این آزمون را انجام داد .آزمون معمولا شهریور و اسفند هر سال برگزار میشود اما گاهی اوقات هم فقط یکبار برگزار می‌شود.

سوال: نحوه برگزاری آزمون نظام مهندسی از نظر تستی یا تشریحی بودن به چه شکل است؟

آزمون تستی و به صورت OPENBOOK است

سوال: مقررات ملی ساختمان چیست؟

مقررات ملّی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایت در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهرهبرداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت وصرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد .در کشـور ما و در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارک فنـی دیگر از قبیل آیین نامه های ساختمانی، استانداردها و آیین کارهای ساختمان سازی، مشخصات فنی ضمیمه پیمانها و نشریات ارشادی و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار می یابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهای آشکاری دارند. آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارک متمایز می سازد، الزامی بودن، اختصاری بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادی و اقلیم و محیط میباشد تا از این طریق نیل به هدف های پیشگفته ممکن گردد. در حقیقت مقررات ملّی ساختمان، مجموعهای از حداقلهای مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای روز ملّی و بین المللی و برای آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است.

سوال: هدف از تدوین مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) چیست؟

هدف این مبحث تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از آن جهت تأمین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه، باید رعایت شوند. برای این منظور باید بازدیدهای ادواری مورد نیاز در کلیه بخشهای معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ساختمان به عمل آید.

سوال: دامنه کاربرد مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) چیست؟

ضوابط و مقررات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) باید در نگهداری مجموعه ساختمان و کلیه اجزای تشکیل دهنده آن رعایت شوند. کاربرد این مبحث در محدوده ساختمانها با کاربریهای مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئیننامه اجرایی آن میباشد. این مبحث ضوابط حداقلی را که رعایت آنها مشمول الزامات قانونی است، در موارد زیر مقرر میدارد: الف- نگهداری اجزاء و قطعات معماری. ب- نگهداری اجزاء و قطعات سازه. پ- نگهداری اجزاء و قطعات و عملکرد تأسیسات برقی. ت- نگهداری اجزاء و قطعات و عملکرد تأسیسات مکانیکی. رعایت مقررات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) در نگهداری اجزاء و قطعات معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی و گازرسانی کلیه ساختمانهای مشمول مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان اعم از ساختمانهای موجود و ساختمانهایی که در آینده احداث خواهند شد، الزامی است.

سوال: طبق مباحث مقررات ملی ساختمان مالک، مستاجر،بهره بردار و ساکن را تعریف کنید

مالک:هر شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای حق قانونی برای تملک ملک بوده و نام او در اسناد رسمی درج شده باشد. مستأجر: شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک قانونی ساختمان نبوده ولی کل ساختمان یا بخشی از آن را بر مبنای اجاره نامه اشغال نموده است. بهره بردار : مالک ساختمان یا هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کل ساختمان یا بخشی از آن را اشغال نموده و از امکانات و تجهیزات آن استفاده می نماید. ساکن : شخص حقیقی یا حقوقی است که یک ساختمان یا بخشی از فضای یک ساختمان در تصرف او باشد.

سوال: طبق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) مسئول نگهداری ساختمان کیست؟

شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک(یا مالکین یا نماینده قانونی او یا آنها) برای نگهداری ساختمان بوده و نگهداری ساختمان را مطابق الزامات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)بر عهده دارد.

سوال: تعریف بازرس طبق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) چیست؟

شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسازی بوده و بر مبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان، مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) را دارد. حقیقی یا حقوقی بودن بازرس باید مطابق بند 4-1-22 باشد. بازرس باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان اعلام نماید.

سوال: تعریف بخش مسکونی و واحد مسکونی طبق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) چیست؟ (نکته آزمونی)

7-3-1-22بخش مسکونی :فضایی از ساختمان که برای زندگی کردن، خوردن، خوابیدن و پخت و پز باشد. فضاهایی مانند دستشوئی، کمد، پستو، حمام، راهرو، انبار و فضاهای تأسیساتی بخش مسکونی نمی باشند. 8-3-1-22واحد مسکونی : هر واحد مجزائی است که شامل کلیه تسهیلات و امکانات دائمی برای سکونت، خوابیدن، خوردن، پخت و پز و بهداشت فردی مستقل یک نفر یا بیشتر در آن فراهم باشد.

سوال: طبق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) دوره تناوب بازرسی چند ساله است؟

حداکثر زمان بین دو بازرسی متوالی است که طی آن باید کلیه موارد موضوع مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) توسط بازرس مورد بازدید مجدد قرار گرفته و گزارش آن به مسئول نگهداری ساختمان ارائه شود. دورههای تناوب بازرسی برای کنترل اجزاء و قطعات معماری، سازه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و گازرسانی در فصلهای مربوطه ارائه شده است.

سوال: وظایف مسئول نگهداری ساختمان طبق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) چیست؟

مسئولیت اجرای الزامات این مبحث به عهده مسئول نگهداری ساختمان میباشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پیگیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نموده و اسناد و مدارک آنها را در پرونده نگهداری ساختمان بایگانی نماید.

سوال: کتابهای کلید واژه چند درصد سوالات را پاسخ می‌دهند؟

نکته قابل توجه این است که باید از کتابهای کلید واژه انتظار معقولی داشت و به عنوان یک کتاب کمکی به آن نگاه کرد. لذا تصور اشتباهی است که بدون مطالعه، تمرین و کسب آمادگی و فقط صرف استفاده از کلید واژه‌ها می‌شود در آزمون نظام مهندسی قبول شد. بنابراین توصیه می‌کنیم هرگز ادعاهای اینچنینی را باور نکنید. با بررسی آزمون‌های ادوار گذشته، بطور متوسط بین ۱۵ تا ۲۵ سوال (بطور مستقیم و تا ۴۰ سوال بصورت استنباطی) از کتابهای کلید واژه قابل پاسخگویی خواهند بود. منظور از استنباطی این‌ است که در برخی سوالات کلمه کلیدی عینا در منابع نیست و طراح سوال از کلمات مشابه استفاده کرده‌ است. بنابراین داوطلبان باید با تجربه‌ و مهارتی که از طریق تمرین بدست آورده‌اند، کلمه کلیدی را استنباط نمایند.

سوال: چه سوالاتی را میتوان از طریق کلید واژه پاسخ داد؟

همه سوالات را از طریق کتابهای کلید واژه نمی‌توان پاسخ داد بنابراین مهم هست که برای مدیریت زمان آزمون بدانیم سوالات نظام مهندسی از دیدگاه یافتن کلمه کلیدی به چند نوع تقسیم می‌شوند

سوال: چه کلید واژههایی را بخریم؟ کلید واژه خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

در آزمون‌های نظام مهندسی (برای مثال آزمون عمران نظارت و اجرا) معمولا ۶۰ سوال طرح می‌شود و مدت زمان پاسخگویی ۱۵۰ دقیقه در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر بطور متوسط برای هر سوال دو دقیقه و سی ثانیه زمان در نظر گرفته شده است. نکته بسیار مهم در آزمون‌های نظام مهندسی که اکثر داوطلبان به آن توجه نمی‌کنند این‌ است که تمامی سوالات ارزش یکسانی دارند یعنی پاسخ به یک سوال مشکل با پاسخ به یک سوال ساده ارزش و نمره همسان دارد، زمان پاسخگویی به سوالات نیز برابر است. درضمن همانطور که می‌دانید با کسب نمره ۵۰ از ۱۰۰ و به عبارت دیگر پاسخ درست به ۳۰ سوال از ۶۰ سوال (بدون در نظر گرفتن نمره منفی) در این آزمون موفق خواهید شد. اساسا کلید واژه‌ها برای تسریع در پاسخگویی به سوالات آزمون‌های نظام مهندسی کاربرد دارند و درواقع باید زمان پاسخگویی به هر سوال را به حداقل برسانند در اینصورت داوطلبان میتوانند زمان بیشتری برای پاسخ به سوالات مشکل‌تر و سوالاتی که به تحلیل و تفکر بیشتری نیاز دارد ذخیره کنند. بنابراین بطور کلی میتوان گفت کلید واژه‌هایی خوب و مناسب هستند که بیشترین کلمات کلیدی سوالات را پوشش دهند و به شیوه‌ای آدرس‌دهی کرده باشد که داوطلبان را سریعتر به منبع مورد نظر برساند. شیوه‌ آدرس‌دهی و همچنین نحوه جستجو در کلید واژه ها اهمیت بسیار زیادی دارد، توجه داشته باشید کلید واژه‌ای را انتخاب کنید که در آدرس‌دهی علاوه بر معرفی منبع و صفحه به بند یا پاراگراف هم اشاره کرده باشد در غیر اینصورت مجبور خواهید بود برای یافتن کلمه کلیدی کل صفحه را مطالعه کنید که بسیار زمانبر خواهد بود درصورتیکه اگر بند، پاراگراف مشخص شده باشد خیلی سریعتر و راحتر کلمه کلیدی را پیدا خواهید کرد. پوشش هرچه بیشتر کلمات کلیدی از مهمترین ویژگی‌های یک کلید واژه خوب محسوب می‌شود. هرچه دایره لغات و کلمات کلیدی، کتاب کلید واژه بیشتر باشد سوالات بیشتری را پوشش می‌دهد. درضمن توجه داشته باشید از کلید واژه‌ای استفاده کنید که کلیه منابع معرفی شده آزمون نظام مهندسی را شامل شود، یعنی علاوه بر مباحث مقررات ملی،‌ راهنماهای مباحث و سایر منابع و آئین نامه‌ها مثل راهنمای جوش، روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان، آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله، قانون کار، بیمه، قراردادها شرایط عمومی خصوصی پیمان و… را شامل شود. نکته قابل توجه برای استفاده از کلید واژه‌ها این است که حتی اگر بهترین کتاب کلید واژه را هم داشته باشید ولی مهارت استفاده از آن را نداشته باشید سر جلسه آزمون دچار سردرگمی خواهید شد و نتیجه معکوس خواهد داشت. لذا توصیه می‌کنیم در موقع مرور و بررسی تست‌های ادوار گذشته، جهت پاسخگویی به سوالات اولا زمانبندی داشته باشید و تمامی تلاش خود را بکار ببندید که هر سوال را در زمان خودش پاسخ دهید، همچنین تمرین کنید از سوالاتی که زمان بیشتری برای پاسخگویی لازم دارند یا تشخیص کلمه کلیدی آن دشوار است در دوره اول بررسی و پاسخگویی رد شوید و آن سوال را به مرور بعدی سوالات موکول نمایید (این مورد یکی از تکنیک‌های تست‌زنی هست که در مقالات بعدی به تشریح و توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت)، دوما سعی کنید کلمه کلیدی سوال را تشخیص داده و با استفاده از کتاب کلید واژه تست مربوطه را پاسخ دهید. با این روش بمرور تشخیص کلمه کلیدی درست را یاد خواهید گرفت و حتی متوجه خواهید شد برای پاسخ به کدامیک از سوالات میتوان از‌ کلید واژه استفاده کرد.

سوال: شرایط و مدارک عضویت و اخذ پروانه اشتغال بکار چیست؟

به اطلاع کلیه مهندسانی که قصد عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را دارند می رساند که از ابتدای سال 1393 کلیه امور مربوط به عضویت بصورت الکترونیکی در سایت سازمان انجام خواهد شد. لذا خواهشمند است جهت عضویت و اطلاع از وضعیت عضویت فقط از طریق سایت سازمان (سامانه عضویت الکترونیکی)اقدام نمایید لذا در این خصوص از مراجعه حضوری به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خودداری فرمایید. قابل توجه اعضاء انتقالی از استانها: عضویت الکترونیکی شامل افراد انتقالی از سایر استانها نمی باشد و اعضاء انتقالی جهت عضویت در سازمان می بایست به صورت حضوری مراجعه فرمایند راهنمای سیستم در صورتیکه دانشگاه محل تحصیل شما در لیست دانشگاههای سیستم موجود نیست، نام دانشگاه، شهر و استان آن را به همراه لینک سایت دانشگاه به آدرس ایمیل it@tceo.ir ارسال فرمایید.

سوال: مدارک مورد نیاز جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان چیست؟

1-تکمیل فرم درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران 2-تصویر شناسنامه (تمامی صفحات) و کارت ملی( برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.). (چنانچه محل تولد ذکر شده در شناسنامه،استان تهران نباشد،ارائه مدرک،دال بر سکونت در استان تهران حداقل به مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضای عضویت الزامی است.) مدارک قابل قبول جهت احراز سکونت در استان تهران (به نام شخص متقاضی) عبارتند از (اصل و تصویرمدارک) (سند مالکیت محل سکونت بنام پدر،مادر (درصورت مجردبودن)خود و یا همسر+ آخرین قبض تلفن به نام صاحب سندیا مبایعه نامه) یا ( اجاره نامه رسمی محل سکونت) 3-تصویر دو نسخه از مدارک تحصیلی معتبر (کاردانی (مرتبط)-کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) (برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.) 4-یک قطعه عکس رنگی 4*6جدید بازمینه سفید (بدون عینک وکلاه و کروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها قرص صورت مشخص با حجاب کامل که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد. 5- پرداخت اینترنتی وجه مذکور پس از تایید مدارک ارسالی توسط نظام مهندسی 6. نمونه مهر و امضا (کاربرگ شماره 8) توجه: از آنجا که مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد، لذا قبل از واریز آن، حتماً از شرایط و ضوابط عضویت اطلاع کامل بدست آورید.

سوال: شرایط و مدارک اختصاصی مورد نیاز جهت انتقال عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان از سایر استانها به استان تهران چیست؟

1-تکمیل فرم درخواست عضویت(فرم درخواست) (فرم انتقالی) 2-تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی در صورت دارا بودن 3-ارائه تصویر کارت پایان خدمت (برابر با اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابر با اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد) 4-اصل نامه انتقالی از استان قبلی شامل(تسویه حساب،ظرفیت اشتغال استفاده شده در موقع انتقال،عدم محکومیت شورای انتظامی و آخرین وضعیت مالیاتی تصویر مستندات قبولی، گواهی دوره های آموزشی گذرانده شده جهت ارتقاء پایه، تصویر تمامی پروانه اشتغال به کارهای صادره) 5-ارائه اصل وتصویر سندمالکیت +(آخرین قبض تلفن به اسم صاحب سند یا مبایعه نامه)، یا اجاره نامه رسمی بعداز تحقق 6ماه سکونت الزامی است.

سوال: شرایط صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی توسط نظام مهندسی ساختمان برای اولین بار چگونه است؟

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی (برای اولین بار) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی (برای اولین بار) (members.tceo.ir) 1_ تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی(کاربرگ) 2_ ارائه گواهی سابقه کار متقاضی به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.(کاربرگ) 3_ تسویه حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 4_ ارائه تصویرکارنامه و شماره سریال قبولی در آزمون حرفه ای مهندسان (از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی به نشانی www.inbr.ir) 5_ تصویریک نسخه از تمامی مدارک تحصیلی معتبر(کاردانی -کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.). * برای فارغ التحصیلان خارج از کشور ارائه اصل ارزشنامه تحصیلی الزامی است. * برای فارغ التحصیلان داخـل کـشور در صورتیکه اعتبار گواهینامه موقت به پایـان رسیده باشد، می‌بایست اصـل گواهینـامه پایـان تحصیـلات یا دانشنامه تحصیلی ارائه گردد. * دارندگان مدارک تحصـیلی کارشناسی ارشد ناپیوستـه و بالاتر می باید مدارک مربوط به کـارشنــاسی و یا کاردانی خود را نیز جــهت احتساب سابقه و تعیین کد رشته ارائه نمایند. 6_ تصویر شناسنامه (تمامی صفحات) و کارت ملی( برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.). 7_ تصویر کارت پایان خدمت یامعافیت دائم ( برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.) 8_ دو قطعه عکس رنگی 4*6جدید بازمینه سفید(بدون عینک وکلاه و کروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها قرص صورت مشخص با حجاب که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد. (عکس پرسنلی) 9_ اصل رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره 2176311218007بـانک ملی ایران بنام خزانه معین استان تهران به مبلـغ 60000 ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران ) 10- درصورت تغییر آدرس ارائه اصل وتصویر سند مالکیت + (آخرین قبض تلفن یا مبایعه نامه همراه با برگه عوارض نوسازی جهت تطبیق آدرس ) یا اجاره نامه رسمی آدرس جدید به نام شخص متقاضی الزامی می باشد. 11_ پاکت پستی (تکمیل شده توسط شخص متقاضی وقابل تهیه از واحد انتشارات مستقر در طبقه منفی سه)آدرس مندرج در پشت پاکت پستی می بایستی با آدرس محل سکونت ، مندرج در کاربرگ درخواست پروانه ، مطابقت داشته باشد. – توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می‌بایست در قطع A4 ارائه گردد. – برابر با اصل مدارک می بایست توسط مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد. – جهت تحویل مدارک حضور شخص الزامی می باشد. اعمال هرگونه تغییرات در پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از گذشت 3 ماه از تاریخ اولین صدور امکانپذیر می باشد. اعلام هرگونه تغییر نشانی به مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی جهت تغیرات (بند 10) الزام قانونی دارد.

سوال: شرایط تمدید، تعویض و ارتقای پروانه اشتغال به کار مهندسی چیست؟

شرایط تمدید، تعویض و ارتقای پروانه اشتغال به کار مهندسی مدارک مورد نیاز جهت تمدید،تعویض،ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی 1-مدارک عمومی تمدید، تعویض و ارتقای پروانه اشتغال به کار مهندسی (1-1) تکمیل کاربرگ درخواست تمدید،تعویض ،ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی(کاربرگ تمدید)(کاربرگ تعویض و ارتقا) (1-2) دو قطعه عکس رنگی 4*6جدیدتمام رخ بازمینه سفید(بدون عینک وکلاه و کروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) –( برای خانمها قرص صورت مشخص با حجاب) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.(عکس پرسنلی) (1-3)اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی قبلی(درصورتیکه اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی جزء شرکتهای کنترل بازرسی وانبوه سازان می باشد ارائه کپی برابر با اصل الزامی است .) (1- 4) تصویرتمامی مدارک تحصیلی معتبر(کاردانی -کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری) برابربا اصل شده توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی )(برابربا اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.)(در صورت عدم ارائه مدرک برابر بااصل در سنوات قبل) (1-5) تسویه حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (1-6) اصل رسید بانکی( واریز شده به حساب شماره 2176311218007بانک ملی ایران بنام خزانه معین استان تهران به مبلغ 60000 ریال قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران (1-7)درصورت تغییر آدرس ارائه اصل وتصویر سند مالکیت + (آخرین قبض تلفن یا مبایعه نامه همراه با برگه عوارض نوسازی جهت تطبیق آدرس ) یا اجاره نامه رسمی آدرس جدید به نام شخص متقاضی الزامی می باشد. (1-8) پاکت پستی : آدرس مندرج در پشت پاکت پستی می بایستی با آدرس محل سکونت ، مندرج در کاربرگ درخواست تمدیدپروانه ، مطابقت داشته باشد. *اشخاص حقیقی که اصل پروانه اشتغال به کار آنها در قالب شخص حقوقی در شرکت ضبط می باشد ،نیاز به تهیه پاکت پستی ندارند. (1-9) اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه تمامی صفحات (1-10)اصل وتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت:(تصاویر مربوطه باید توسط مراجع قضائی یا دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد.برابر با اصل شده به صورت ابرازی قابل قبول نمی باشد.) (1-11) ارائه گواهی سابقه کار متقاضی به استناد ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (کاربرگ) (1-12) نمونه فرم مهر و امضا (کاربرگ) 2- مدارک اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار نامه مفاصاحساب مالیاتی از حوزه مربوطه به نشانی درج شده در پشت پروانه اشتغال به کار (با اخذ معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران) درصورت مغایرت آدرس درج شده در ظهر پروانه اشتغال به کار با گواهی مالیاتی ارائه شده همراه داشتن مدارک احراز سکونت (سند یا اجاره نامه رسمی(بند 1-7))به نام متقاضی الزامی می باشد.(اصل وتصویر) اعمال هرگونه تغییرات در پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از گذشت 3 ماه از تاریخ اولین صدور امکانپذیر می باشد. توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می‌بایست در قطع A4 ارائه گردد. **جهت تحویل مدارک حضور شخص الزامی می باشد . **همراه داشتن مهر شهرسازی الزامی می باشد . اعمال هرگونه تغییرات در پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از گذشت 3 ماه از تاریخ آخرین تمدید امکانپذیر می باشد. اعلام هرگونه تغییر نشانی به مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی جهت تغییرات (بند 7-1) الزام قانونی دارد.

سوال: شرایط پذیرش عضو جدید حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان چیست؟

شرایط پذیرش عضو جدید حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان چیست؟ تکمیل کاربرگ اطلاعات و درخواست عضویت اشخاص حقوقی (FM-MW-03-01) 2. تصویر برابر با شناسنامه و کارت ملّی مدیر عامل (توسط مراجع قضایی) 3. تصویر برابر با اصل کلیه صفحات اساسنامه شرکت یا تشکیلات سازمانی مصوب شرکت دولتی و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی که اقدام به تأسیس واحد های سازمانی فنی خاص نموده است. با ارسال مستندات تصویب در مرجع صلاحیت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی) 4. تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی) 5. تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی) 6. تکمیل کاربرگ سوابق کاری شرکت/مؤسسه ( FM-MW-17-00) در صورت داشتن سوابق کاری 7. اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 19/900/000ریال به یکی از شماره حسابهای نام برده شده در کادر زیر (11/000/000ریال بابت ورودیه و 8/900/000 ریال بابت حق عضویت سالانه از تاریخ91/06/22 ) از آنجا که مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد، لذا قبل از واریز آن، حتماً از شرایط و ضوابط عضویت اطلاع کامل بدست آورید. حساب جـاری سـپهر به شـماره 0107297334000 نـزد بانـک ملی. (1- قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی 2- باجه مستقر در طبقه زیرزمین سازمان) توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد. همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.

سوال: شرایط صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی جهت طراحی و نظارت چیست؟

شرایط صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (طراحی و نظارت) 1. تکمیل کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (FM-MW-04-01) 2. تکمیل کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراحی- نظارت (FM-MW-21-00) 3. گواهی عضویت معتبر شخص حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 4. تصویر برابر با اصل کلیه صفحات اساسنامه شرکت یا تشکیلات سازمانی مصوب شرکت دولتی و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی که اقدام به تأسیس واحد های سازمانی فنی خاص نموده است. با ارسال مستندات تصویب در مرجع صلاحیت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی) 5. تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی) 6. تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (توسط مراجع قضایی) 7. اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید کمتر از 1 ماه به پایان مدت اعتبار پروانه باشد. 8. تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان در شرکت “برای هریک بصورت جداگانه” و درج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تائید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (FM-MW-05-01) 9. دو قطعه عکس 4*6 رنگی مدیر عامل/ مسئول واحد فنی با زمینه سفید.(بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد . 10. اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره 2176311218007بـانک ملی ایران به نام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران) 11. تکمیل کاربرگ اعلام مشخصات محل، تجهیزات و امکانات شرکت / مؤسسه (FM-MW-06-01) 12. تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل شرکت / مؤسسه به نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا شرکت / مؤسسه 13. تصویر برابر اصل گواهی تأیید صلاحیت در رشته/ رشته های مورد درخواست از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری “صرفاً جهت متقاضیان موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” 14. تکمیل تعهد نامه های مربوطه در سربرگ شخص حقوقی توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد. همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.

سوال: شرایط احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی و یا اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری چیست؟

1.درخواست احرازصلاحیت 2.مشخصات متقاضی احرازصلاحیت 3. امتیازبندی پایه پروانه اشتغال اعضای حقیقی شاغل امتیازآور 4. ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات 5. ارزیابی سوابق حرفه ای 6. ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده 7. تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل واعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان درشخص حقوقی “برای هریک بصورت جداگانه”ودرج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 8. اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید کمتر از 30 روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد. 9. گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 10. دو قطعه عکس 4*6 رنگی مدیر عامل/ با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد. 11. اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره 2176311218007 بـانک ملی ایران بنام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران) 12. تصویر برابر اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل شخص حقوقی به نام یکی از اعضای هیأت مدیره یا شرکت 13. تکمیل تعهدنامه های مربوطه درسربرگ شخص حقوقی توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد. اسناد ارائه شده می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس ماده 27 سازمان ارزشیابی گردد. تمامی صفحات مدارک و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تایید شود. همراه داشتن مهر شرکت جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.

سوال: شرایط دریافت مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی از سازمان نظامی ساختمان چیست؟

شرایط دریافت مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی از سازمان نظامی ساختمان چیست؟ 1. ارایه درخواست صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان 2. ارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مدارک مؤید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت مشترک کلیه شرکاء، مطابق درصورتیکه دفتر تک نفره باشد این بند حذف می شود” 3. تکمیل کاربرگ معرفی مسئول دفتر مهندسی طراحی و تعهدنامه شرکاء، درخصوص انجام وظایف، ضوابط و مقرراتی که مربوط به فعالیت دفتر مهندسی است. 4. تکمیل کاربرگ شرح وظایف مسئول دفتر مهندسی طراحی 5. تکمیل کاربرگ تعهدنامه شرکای دفتر مهندسی طراحی در خصوص وظایف آنها 6. تکمیل کاربرگ خود اظهاری مسئول دفتر مهندسی طراحی در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات دفتر مهندسی 7. داشتن عضویت معتبر کلیه شرکای دفتر مهندسی طراحی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و تسویه حساب با سازمان (ملاک تسویه حساب، اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی اشخاص حقیقی در واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشد). 8. تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر همه شرکاء. 10. تصویر صفحه اول شناسنامه مسئول دفتر مهندسی طراحی 11. دو قطعه عکس 4*6رنگی مسئول دفتر با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد. 12. اصل و تصویر رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره 2176311218007بـانک ملی ایران به نام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال، قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران) 13. تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل دفتر مهندسی به نام یکی از شرکا یا مسئول دفتر 14. مدارک لازم جهت تمدید مجوز فعالیت یا تغییرات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.

سوال: شرایط احراز صلاحیت و دریافت مجوز سازنده حقیقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان چیست؟

شرایط احراز صلاحیت و دریافت مجوز سازنده حقیقی از سازمان نظام مهندسی ساختمان 1. درخواست احرازصلاحیت 2. مشخصات متقاضی احرازصلاحیت 3. امتیازبندی پایه پروانه اشتغال 4. ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات 5. ارزیابی سوابق حرفه ای 6. ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده 7. اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر 8. دو قطعه عکس 4*6 رنگی / با زمینه سفید.( بدون عینک، کلاه و کراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد. 9. اصل رسید بانکی ( واریز شده به حساب شماره 2176311218007 بـانک ملی ایران به نام تمـرکز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی ایران) 10. تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل به نام سازنده 11. تسویه حساب با سازمان نظام مهندسی ساختمان توجه: کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد. اسناد ارائه شده می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس ماده 27 سازمان ارزشیابی گردد . تمامی صفحات مدارک و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تایید شود. همراه داشتن مهر جهت انجام کلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد.

سوال: عضویت در سازمان نظام مهندسی برای شرکت در آزمون ضروری است یا خیر؟

یکی از سوالاتی که بسیاری از داوطلبین آزمون نظام مهندسی دارند این است که عضویت در سازمان نظام مهندسی برای شرکت در آزمون ضروری است یا خیر؟ اولا برای شرکت در آزمون نظام مهندسی عضویت در سازمان نظام مهندسی الزامی نیست. ثانیا برای صدور پروانه مهندسی عضویت در سازمان نظام مهندسی الزامی است. ثالثا در زمان عضویت یک مبلغ حق ورود و یک حق عضویت سالانه اخذ خواهد شد. (در روز آخر سال هم عضو بشوید حق عضویت کل سال اخذ خواهد شد) نهایتا پس از عضویت در نظام مهندسی استان، چند ماه صرف تاییدیه و استعلام مدارک تحصیلی شما خواهد شد. به شما پیشنهاد می کنیم پیش از ثبت نام در آزمون نظام مهندسی، عضو نظام مهندسی شده و شماره عضویت دریافت کنید، و شماره عضویت را در ثبت نام آزمون پر کنید. در اینصورت نتیجه آزمون شما به استان محل عضویت ارسال می شود. ونیاز به معطلی چند ماهه استعلام نتیجه آزمون نخواهید داشت.پس ثبت نام در آزمون نظام مهندسی بدون عضویت در نظام مهندسی، مزیت برای داوطلبین نبوده و اگر عضویت را به زمان بعد از قبولی آزمون موکول کنید، باعث از دست رفتن زمان حدود 6 ماهه و از دست رفتن سهمیه چند ماهه و نوبت ارجاع کار شما در نظام مهندسی خواهد شد.

سوال: برای شرکت در آزمون کارشناسی رسمی چند سال سابقه لازم می‌باشد؟

پس از دریافت مدرک کارشناسی، گذشت ۵ سال تا زمان دریافت مدرک کارشناسی رسمی نیاز می باشد تا بتوانید پروانه کارشناسی رسمی دریافت نمایید. که این 5 سال منظور سنوات بیمه ای نمی باشد و صرفا گذشت 5 سال از مدرک و دریافت نامه از شرکت محل کار کافی می باشد

سوال: محدودیت سنی برای شرکت در آزمون های دادگستری و قوه قضاییه به چه صورت می باشد؟

حداقل 25 سال سن جزو شرایط الزامی شرکت در آزمون های دادگستری و قوه قضاییه می باشد

سوال: آیا کارمندان دولت می توانند در آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری شرکت کنند؟

بله. با توجه به اینکه دارا بودن پروانه کارشناسی رسمی جزو شغل محسوب نمی شود کلیه واجدین شرایط در صورت قبول شدن، می توانند در این آزمون شرکت کنند و در کنار شغل اصلی خود از مزایای این پروانه استفاده نمایند

سوال: تفاوت کارشناسی رسمی دادگستری با آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه چیست؟

حوزه فعالیت و ماهیت هر دو گروه از این کارشناسان یکی است ولی صرفا برگزار کننده و صادر کننده پروانه متفاوت می باشد. لذا منابع مورد نیاز جهت شرکت در هردو آزمون هم یکسان می باشد

سوال: آیا آزمون کارشناسی رسمی هر سال برگزار می‌شود؟

طبق تجربه، معمولا این آزمون‌ ها هر دو یا سه سال یکبار توسط دادگستری یا قوه قضاییه برگزار می‌شود.

سوال: آزمون کارشناسی رسمی کتاب باز است یا کتاب بسته؟

آزمون کارشناسی رسمی بصورت کتاب بسته است و شرکت کننده بایستی با دانش و تجربه خود به سوالات جواب بدهد.

سوال: آیا داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه می‌توان برای ثبت نام در آزمون کارشناسی رسمی لازم است؟

بله، یکی از شرط های اصلی شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری یا قوه قضاییه داشتن کارت معافیت یا پایان خدمت می‌باشد.

سوال: آیا میتوان در آزمون کارشناسی رسمی در چند رشته شرکت نمود و چند پروانه دریافت مختلف داشته باشیم؟

نه ، صرفا در یک رشته (با توجه به شرایط ثبت نام) برای آزمون می‌توان شرکت نمود و در یک رشته پروانه کارشناسی دریافت کرد.

سوال: آیا می توانیم هم پروانه کارشناس رسمی قوه قضاییه داشته باشیم هم پروانه کارشناس رسمی دادگستری؟

خیر . امکان داشتن همزمان هر دو پروانه کارشناس رسمی وجود ندارد

سوال: مراحل قبولی در آزمون کتبی کارشناسی رسمی به چه صورت است؟

پس از قبولی در آزمون کتبی کارشناس رسمی، آزمون شفاهی و مصاحبه عقیدتی نیز باید سپری شود

سوال: مراحل دیگری که داوطلبان، پس از گذراندن آزمون کتبی و موفقیت در آزمون شفاهی، باید طی کنند چیست؟

انجام مصاحبه کمیسیون مادۀ 89 و اخذ تأیید آن کمیسیون گذراندن موفقیت آمیز دورۀ کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت حداقل یک سال بر اساس نظامنامه کارآموزی ادای سوگند و دریافت پروانه کارشناسی با صلاحیت های تعیین شده شرکت در دوره های آموزشی، مطالعه قوانین و مقررات مربوط، و شناخت وظایف کارشناسی که کارشناس راهنما یا کانون ذیربط به کارآموز محول می کند.

سوال: آیا داوطلبان آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه، هر شهری را می‌توانند به عنوان شهر محل خدمت انتخاب نمایند؟

بله . محدودیتی ذکر نشده است اما قطعا بومی بودن در قبولی در مراحل مصاحبه موثر خواهد بود

سوال: امکان انتقال محل فعالیت به شهر دیگر ،پس از قبول شدن در آزمون کارشناسی رسمی وجود دارد؟

در حالت کلی تا قبل از 10 سال خیر. اما در صورتی که بازهم در آزمون شرکت نمایید و برای شهر یا استان دیگری قبول شوید در صورت تقاضا،بدون گذراندن مراحل شفاهی و عقیدتی پرونده شما به محل خدمت جدید منتقل خواهد شد

سوال: ظرفیت و رشته مورد پذیرش آزمون های کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضاییه چگونه است؟

ظرفیت پذیرش و نیز رشته‌های مورد تقاضای هر دوره بنابر تعداد و رشته مورد تقاضای کانون هر استان، متفاوت است

سوال: برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری جه منابعی باید مطالعه شود

سوالات این آزمون معمولا گسترده ولی نسبت به سایر آزمون ها ساده تر است و عمدتا براساس دانش دانشگاهی، قوانین مقررات ملی و اخبار روز رشته مورد نظر سوال مطرح می شود . در سالهای اخیر منابع خیلی خوبی بهمراه پاسخ تشریحی سوالات سنوات گذشته تالیف شده است که میتوان به آن ها مراجعه نمود (جدیدترین ویرایش کلیه منابع در سایت آزمون تاپ موجود می باشد

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0