کلید آزمون نظام مهندسی. نظارت تاسیسات برقی

پاسخ سوالات آزمون نظارت تاسیسات برقی اردیبهشت 97

1. طبق صفحه 3و4 مبحث سیزدهم گزینه 1

پالایشگاه های نفت و گاز

2. طبق صفحه 66 و 67 مبحث سیزدهم گزینه 4

روشنایی ایمنی باید دارای مدار مستقل باشد و روشنایی ایمنی پلکان خروج، راه های خروج و تخلیه افراد باید از دو منبع متفاوت تغذیه گردد

3. طبق صفحه 88 مبحث سیزدهم گزینه 2

برای فاز آلومینیومی حداقل 25 و برای هادی حفاظتی خنثی طبق جدول صفحه 158 حداقل می تواند 16 باشد

3×25/16

4. طبق جدول صفحه 167 مبحث سیزدهم گزینه 3 فولاد گالوانیزه با فولاد گالوانیزه مناسب ترین گزینه است

5. طبق صفحه 154 و161 مبحث سیزدهم گزینه 3 هادی همبندی اضافی الزاما به شینه اصلی اتصال زمین وصل نمی شود

6. طبق پ2 صفحه 171 مبحث سیزدهم گزینه 4، بدنه تابلو هم به هادی PE و الکترود A داخل پست متصل می شود و نباید به نول وصل شود

7. طبق صفحه 80 مبحث سیزدهم گزینه 3 تابلو کنتورها نقطه شروع محاسبات افت ولتاژ مدار نهایی است

8. طبق توضیحات و شکل های صفحات 140 تا 146 مبحث سیزدهم گزینه 1. در همه سیستم های توزیع برق IT, TT, TNاتصال زمین الزامی است

9. طبق شکلی که امروز در کانال منتشر شد، سنسورها در سطح 1 یا لایه 1 هرم bms قرار می گیرند

10. طبق شکل صفحه 144 مبحث سیزدهم اگر یک فاز را به بدنه تجهیز اتصال دهیم، کل جریان اتصالی از الکترود ارت عبور می کند و باید مقطع آن محاسبه شود و گزینه 3 درست است

11. چون در فونداسیون عایق کاری شده، زیر فونداسیون عایق می شود و فونداسیون از جرم کلی زمین ایزوله می شود، باید الکترود ارت زیر فونداسیون و زیر عایق آن اجرا شود

12. طبق صفحه 197 مبحث سیزدهم گزینه 4 شستی باید روکار یا نیمه توکار باشد

13. طبق صفحه 64 و 66 مبحث سیزدهم هواکش فشار مثبت پلکان جز سیستم های ایمنی است و برای تامین پایداری آن باید یا کابل مقاوم در برابر حریق باشد یا زره دار که کابل دارای زره حرفR یا آرمور دارد لذا گزینه 4 درست است

14. طبق ردیف آخر جدول صفحه 68 مبحث سیزدهم یا بند آخر صفحه 67 گزینه 1 پلکان خروج درست است

15. در سیستم TNCS سه فاز پس از تفکیک باید حداقل 5 سیم داشته باشیم. گزینه 2و 3 و نهایتا گزینه 4 درست است چون 5 سیمه هستند.

16. طبق صفحات 376 و 377 راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، هیچ یک از گزینه های 1و2و 3 کامل نیست و لذا گزینه 4 درست است.

17.گزینه ٤: مبحث ٣ ص ١٩٤ (٣-١١-٢-٥) و ص١٩٥ ٣-١١-٢-٧

18. : گزینه ٣: مبحث ٣ بند ٣-٥-٧-٤

١٩: گزینه ١: مبحث ٣ بند ٣-٥-٧-٦

20. طبق صفحه 325 و 326 راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها گزینه 1 با قطع نول شبکه برق(PEN) خطر برق گرفتگی افزایش می یابد چون ولتاژ تماس سمت تاسیسات و تجهیزات مصرف کننده افزایش می یابد.

21. طبق صفحه 172 مبحث سیزدهم پ4وپ5 و تبصره آنها گزینه 3

22. طبق صفحه 160 مبحث سیزدهم گزینه 1 مسیر CD که با خاک و زمین در تماس نیست هادی اتصال زمین است و بقیه سیم لخت داخل زمین جزئی از الکترود زمین است

23. طبق توضیحات سوال قبل و صفحه 160 مبحث سیزدهم گزینه 3

24. برای جایگزینی کلید اتوماتیک با کلید معیوب باید دقیقا یا همان مشخصات را داشته باشد یا در همه پارامترها قوی تر باشد لذا گزینه 4 درست است. یادآوری می شود کلید اتوماتیک رله

over load

دارد و برای اضافه بار قابل تنظیم است

25. طبق صفحه 114 مبحث سیزدهم گزینه 3 توجه شود که گزینه 2 درست نیست چون باید ذکر می شد سیستم کنترل تردد تحت IP

٢٦: گزینه ٤: ص ١٢٥ راهنما مبحث سیزدهم ٤٦٠

27. طبق صفحه 114 مبحث سیزدهم گزینه 4 می تواند بستر شبکه کامپیوتری باشد ولی عموما مستقل است

28. طبق صفحه 148 و 149 مبحث سیزدهم گزینه 3 هر 10 واحد 1 رنگ

29. گزینه 2 اتصال زمین عملیاتی برای کارکرد صحیح تجهیزات الکترونیکی جریان ضعیف یا حساس است. در کتاب شرح تفصیلی مبحث سیزدهم نوشته شجاعیان، سریری و ساسانفر (نشر نوآور) مبسوط توضیح داده شده

30. طبق صفحه 69 مبحث سیزدهم گزینه 3 یا یک و نیم ساعت

31. گزینه 4 طبق نشریه 110 جلد1

32. گزینه 1 جدول 3_1 نشریه 110 جلد1

33. فاصله چراغ ها یا دتکتورها یا بلندگوها از دیوار، نصف فاصله آنها از یکدیگر است گزینه 2 شکل2

34. طبق صفحه 121 مبحث سیزدهم آشپزخانه و سرویس بهداشتی محیط خشک است و آی پی نیاز ندارد و طبق صفحه 123 مبحث 13 محیط نمناک IPx4 و محیط مرطوب IPX5 نیاز دارد لذا فقط گزینه 1 درست است

٣٥: گزینه ٤: بند ٤-٧-٧ و ٤-٧-٨ نشریه ١١٠

36. گزینه 2: جدول ٤-٧ نشریه 110 جلد1

37. گزینه 4 طول کابل در جریان مجاز آن تاثیری ندارد ولی در افت ولتاژ بسیار موثر است

٣٨: گزینه ٤: مبحث ١٩: ص ٥٥ بند ١٩-٤-٢-٣

٣٩: گزینه ٣: مبحث ٢٢ ص ١٠ بند ٢٢-٢-٦

٤٠: گزینه ٢: مبحث ١٥ ص ٣٢ بند ١٥-٢-٣-١٠

٤١: گزینه ١: مبحث ١٥ ص ١٠،١١،٣٤

٤٢: گزینه ٢: مبحث ١٥ ص ٥١ مورد ٥

٤٣: گزینه ٣: مبحث ١٥ ص ١١ بند ١٥-٢-١-١١

٤٤: گزینه ٢: مبحث ١٥ ص ٧

٤٥: گزینه ٤: مبحث ١٢ ص ٦ بند ١٢-١-٣-٢٤

٤٦: گزینه ١: مبحث ١٢ ص ٣٦ بند ١٢-٥-٨-١

٤٧: گزینه2: بر اساس کلید اصلى تابلو که ٦٣ آمپر است مى تواند ١ الکترود به عمق ٤ متر باشد، توجه شود گزینه یک ناقص است و باید حداقل فاصله چهارمتر ذکر می شد

٤٨: گزینه 2: مبحث سیزدهم ص ١٥ جدول ١٣-٣-١-٤

49. گزینه 1 طبق مبحث 22 بند 22_7_8_6

٥٠: گزینه ٢: مبحث سیزدهم ص ٢٢

51. گزینه 1 صفحه 84 مبحث سیزدهم

ضمنا صفحه 157 فقط ذکر شده جنس هادی فاز و خنثی باید یکسان باشد

گزینه 2صفحه 158 لذا نهایتا گزینه4 درست است.

صفحه 158 سطر اول گفته شده جنس هادی فاز و حفاظتی می تواند یکسان نباشد و سطر آخر در مورد چند هادی حفاظتی مشترک بحث شده است

52. طبق صفحه 72 مبحث سیزدهم گزینه 1و 3 هر دو درست است لذا 4 پاسخ مساله است

٥٣: گزینه ٣: مبحث سیزدهم ص ٩٦ مورد پ

54. طبق صفحه 115 راهنمای مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها) گزینه3 هرچه مقاومت خاک کمتر باشد خوردگی بیشتر ایجاد می کند

٥٥: گزینه3 طبق مبحث سیزدهم ص 157 و 159بند پ 1_5_1

٥٦: گزینه ١: مبحث سیزدهم ص ٢٨ مورد ح

٥٧: گزینه ١ : مبحث سیزدهم ص ٧٤ بند ١٣-٦-١-٣-٤

٥٨: گزینه ١: اصلاحیه قانون ، تصویب نامه هیئت وزیران ، تخلفات انظباطى مورد ١٣

٥٩: گزینه ٢: اصلاحیه قانون ، تصویب نامه هیئت وزیران ، تخلفات انظباطى مورد ٢

٦٠: گزینه ٤ : اصلاحیه قانون، تصویب نامه هیئت وزیران، تبصره ٣ ماده ٥٢

مجموعا

30 سوال از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

5 سوال از مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

4 سوال از راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

3 سوال از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

4 سوال از نشریه 110

3 سوال از اصلاحیه قانون

3 سوال از مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

2 سوال از مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

1 سوال از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

2 سوال جدید

3 سوال مفهومی و تجربی کاربردی از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

مرجع کانال تلگرامی هندبوک @handbook7

تهیه کننده : دکتر ایمان سریری

نویسنده: دکتر ایمان سریری

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته ترافیک

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات برقی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته معماری

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته نقشه برداری

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته شهرسازی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته تاسیسات مکانیکی

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان رشته عمران

نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.