منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب مدار شوک دهنده

۱۰۷ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
لیست قطعات مدار: R1 = 3K3, 5%  R2 = 1M, 5%  C1 = .1µF, monocapacitor  C2-C9 = 0.01µF 400 volt polyester capacitors  D1-D8 = 1N4007, 1-kVolt diodes  NE1 = Type NE-2 neon bulb  Q1 = MJE521 NPN power transistor  Q2 = MJE371 PNP power transistor  T1 = 1200 to 8 …