منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای با برچسب مهندسی پزشکی

۱۷۷ دانلود
رایگان
2.7MB
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ کامپیوتر ها هم می توانند دستگاه ثبت کننده باشند برای این کار یک یا چند کانال EEG تقویت شده را با نرخی ثابت به فرم دیجیتالی تبدیل می کنند در …