منوی محصولات
منوی محصولات

دانلودهای مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها -تبصره 2 از ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اطلاعیه کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی سال 1398 منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 40014678 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1397-2-16) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 40039100 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1396-8-6) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 40027527 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1396-6-6) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 4001637 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1395-1-22) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 40065825 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی در خصوص تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی(تاریخ 1394-11-24) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 43060958 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی در خصوص کد رشته ها(تاریخ 1394-11-5) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 43052381 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1394-9-23) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 43027882کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1394-5-25) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398
مصوبه شماره 43068309 کمیسیون هم ارزی رشته ها نظام مهندسی (تاریخ 1392-12-7) منابع آزمون‌های ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان مهر 1398