منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب روشنایی فنی

۸۷ دانلود
رایگان
0B
سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
شاخۀ: کاردانش
زمینۀ: صنعت
گروه تحصیلى: برق
زیر گروه: الکتروتکنیک
رشته هاى مهارتى: برق ساختمان
1-10-101- شمارۀ رشتۀ مهارتى: 321
کد رایانه اى رشتۀ مهارتى: 9962
نام استاندارد مهارتى مبنا: برق کار ساختمان درجۀ 1
8-55/28/1/ کد استاندارد متولى: 4
شمارۀ درس: نظرى 9942 و عملى 9943
روشنایی فنی