منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب های سال سوم هنرستان رشته الکتروتکنیک

۱۷۰ دانلود
رایگان
0B
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

دانلود کتاب های سال سوم هنرستان رشته الکتروتکنیک:

  • تکنولوژی وتعمیر لوازم خانگی
  • مدارهای الکتریکی
  • کتاب کار مدار های الکتریکی
  • ریاضی (3) پودمانی
  • تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی
  • الکترونیک کاربردی
  • تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی
  • ماشین های الکتریکی DC
  • ماشین های الکتریکی AC
  • کتاب گزارش کار تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی