منوی محصولات
منوی محصولات

جزوه ابزار دقیق و اجزاء سیتمهای کنترل صنعتی

۱۲۵ دانلود
رایگان
5.45MB
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

امروز جزوه ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهد را برای دانلود قرار داده ایم ، این جزوه بسیار کامل بوده و تقریبا تمامی مباحث ابزار دقیق را پوشش می دهد ، در زیر برخی از سرتیترهای موجود در جزوه را مشاهده می کنید :

تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی
معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق
حس کننده ها و یا مبدل ها
اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال
وسایل کنترل کننده و عملگرها
نشانگر و ثبات ؛ وسایل نشان دهنده و کامپیوتر
اجزاء سیستم های کنترل و ابزار دقیق
(Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها
عملگر ها

ترانسدیوسرها
مشخصه های ترانسدیوسر
مشخصه های استاتیکی
( Repeatability) تکرار پذیری
Hysteresis هیسترزیس
( Linearity) خاصیت خطی بودن
مشخصات دینامیکی
پاسخ زمانی یک ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده
پاسخ فرکانسی

ترانسدیوسرهای موقعیت
The linear inductosyn
The nozzle flapper displacement transducer
Laser interferometer
Fotonic
ترانسدیوسر تغییر مکان بروش القائی
ترانسدیوسر تغییر مکان بروش ظرفیت متغیر ( خازنی )
استرین گیج
پتانسیو متر ها
ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی
LVDT
RVDT
اینکودرهای نوری
اینکودر دیجیتالی خطی
سینکرو و ریزالور

ترانسدیوسرهای نیرو
کشش
مدار پل وتستون
سلول های بار Load cells

ترانسدیوسرهای حرکت
ترانسدیوسرهای سرعت
تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers
ترانسدیوسرهای فشار
ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers
ترانسدیوسرهای سطح مایعات