منوی محصولات
منوی محصولات

جداول تابلوهای برق

۱۵۱ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

فهرست جداول :

 

-        جدول انتخاب هادی های چهار گوش مسی (شمش) برای نصب در داخل تابلو

-        استاندارد تقسیم بندی داخلی تابلوهای برق

-        استاندارد درجه حفاظت تابلوهای برق

-        محاسبات سطح اتصال کوتاه در تابلوهای برق (According to Dr. Kesserling)

-        محاسبات افزایش دما در تابلوهای برق

-        محاسبات انتخاب فن در تابلوهای برق

-        جداول انتخاب شین های اتصال زمین در تابلوهای برق

-        جدول انتخاب سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای توزیع فشار ضعیف

-        جداول انتخاب متداول ترین کابل های کنترل + گلندهای مناسب و قطر پانچ آن ها

-        جدول انتخاب جریان موتورهای سه فاز جریان متناوب

-        جدول ضرایب تصحیح ظرفیت جریان دهی کابل ها بر اساس نحوه نصب

-        کدهای استاندارد تجهیزات الکتریکی