منوی محصولات
منوی محصولات

همه چیز درباره کابل

۱۴۴ دانلود
رایگان
0B
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

"CABLE"

محاﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺑﻞ در ﺳﯿﺴﺘﻢ. L.V.. -1. -1. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎز. -1. -2. اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ. -1. -3. ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه. -2. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺑﻞ در.......