منوی محصولات
منوی محصولات

نقشه کشی برق ساختمان به کمک رایــانه

۱۲۸ دانلود
رایگان
4MB
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

1.نقشه کشی تابلوهای برق ساختمان را طبق مقررات و به کمک رایانه انجام دهد.

2. نقشـه کشی پالن روشـنایی و روشــنایی اضـطراری را طبق مقررات و به کمک رایانه انجام دهد

. 3. نقشه کشی پالن پریز برق و آنتـن را طبق مقـررات و به کمک رایانه را انجام دهد

. 4. نقشـه کشی پالن اعالم حریق و تلفن و آیفـون را طبق مقررات و به کمک رایانه را انجام دهد.