مدارک لازم برای تایید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی

مدارک مورد نیاز برای تایید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی در زمان اخذ پروانه ساختمان

در زمان اخذ پروانـه سـاختمان، لازم اسـت مـدارک زیـر، با عنوان مدارک لازم بـرای تاییـد سـاختمان از نظـر ضـوابط صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی، ارائه گردد:

1-1-3-19 چک‌لیست انرژی

چک‌لیست انرژی در حیطه مدارک لازم برای تایید ساختمان باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

الف- مشخصات ساختمان (شامل آدرس، مشخصات مالک و …)؛ 

ب- کاربری ساختمان (مطابق زیربند 1-1-2-2-19 و پیوست 4)؛

پ- درجه انرژی ساﻻنه محل استقرار ساختمان (مطابق زیربند 2-1-2-2-19 و پیوست3)؛

ت- سطح زیربنای مفید ساختمان (مطابق زیربند 3-1-2-2-19)؛

ث- گروه ساختمان (که بر اساس عوامل ویژه اصلی یاد شده و مطابق بنـد 2-2-2-19 تعیـین میشود)؛

ج- نحوه استفاده از ساختمان (منقطع یا غیرمنقطع، مطابق زیربند 5-1-2-2-19)؛

چ- روش مورد استفاده برای طراحی ساختمان، مطابق بخش 2-3-19؛ 

ح- اطلاعات مهندس طراح و تاریخ طراحی؛ 

خ- رتبه انرژی ساختمان؛

د- مشخصات کلی عناصر پوسته خارجی (ضرایب انتقال حرارت طرح و مرجع) ؛ 

ذ- مشخصــات فنــی مصــالح و عــایق‌هــای حرارتــی مصــرفی در ســاختمان، مطــابق بنــد 1-2-4-19 و ارائه تصویر صفحات مورد استفاده از مرجع مورد نظر (از جمله پیوست‌های 7 و 8 مبحث)؛

ر- مشخصات حرارتی جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی ساختمان از دیگر مدارک لازم برای تایید ساختمان است:

 1.  مجموعه راه حل‌های فنی مورد استفاده و الزامـات تعیـین‌ شـده در آن بـا توجـه بـه موقعیت جدارها و نحوه عایق کاری حرارتی آنها ، مطابق پیوست 8 این مبحث؛
 2. مقاومت‌های حرارتی (طرح و مرجع)، در صورت استفاده از روش تجـویزی، مطـابق فصل 5-19؛
 3. ضرایب انتقال حرارت (طـرح و مرجـع) سـاختمان، در صـورت اسـتفاده از یکـی از روش‌های موازن‌های (کارکردی) مطابق فصل 6-19، یا نیاز انرژی مطابق فصل -19 7، یا کارایی انرژی مطابق فصل 8-19؛
 4. جزئیات مربوط به پنجره‌ها و نورگیرهای سقفی (طرح و مرجع) و بهـره‌وری انـرژی آنها (ضریب انتقال حرارت، ضریب بهره گرمایی خورشیدی، ضریب عبور مرئی)؛

ز- مقدار نیاز انرژی ساختمان (طرح و مرجع)، در صورت استفاده از روش نیاز انرژی ساختمان، مطابق فصل 7-19؛

ژ- مقدار مصرف انرژی سالانه ساختمان (طرح و مرجـع)، در صـورت اسـتفاده از روش کـارایی انرژی ساختمان، مطابق فصل 8-19؛

س- مشخصات کلـی سیسـتم‌هـای تاسیسـات مکـانیکی (طـرح و مرجـع) و مشخصـات فنـی سیستم‌های مکانیکی (گرمایی و سـرمایی، تهویـه و تهویـه مطبـوع و تامین آب گـرم)، و بازدهی انرژی تجهیزات مورد استفاده، مطابق بند 3-3-4-19؛

ش- دفترچه محاسبات مکانیکی (شامل محاسبات بـار سـرمایی و گرمـایی سـاختمان، تعیـین ظرفیت و بازدهی تجهیزات تأسیسات مکانیکی) در صورت طراحـی بـا یکـی از روش‌هـای «نیاز انرژی» و یا «کارایی انرژی»؛

ص- مشخصات کلی سیستم‌هـای الکتریکـی و تجهیـزات (طـرح و مرجـع) و مشخصـات فنـی سیستم‌هـای برقـی (شـامل موتورهـای الکتریکـی و سیسـتم‌هـای روشـنایی)، و دفترچـه محاسبات تاسیسات برقی (مرتبط با موضوع صـرفه‌جـویی در مصـرف انـرژی)، در صـورت طراحی با یکی از روش‌های «نیاز انرژی» و یا «کارایی انرژی»؛

ض- امکان یا عدم امکان تامین انرژی توسط سامانه‌های بـر پایـه انـرژی‌هـای تجدیدپـذیر. در صورت وجود امکان تأمین، لازم است موارد زیر مشخص گردد:

 1. مشخصات فنی سیستم‌های بر پایه انـرژی‌هـای تجدیدپـذیر مـورد نیـاز، و بـازدهی انرژی تجهیزات مورد استفاده، مطابق بخش 5-4-19؛
 2. حداکثر میزان برق و گرمای قابل تأمین توسط سیسـتم‌هـای بـر پایـه انـرژی‌هـای تجدیدپذیر، مطابق بخش 5-4-19؛
 3. جانمایی و متراژ محل‌های پیشبینی شده برای نصب سامانه‌های بر پایه انرژی‌هـای تجدیدپذیر، مطابق بخش 5-4-19؛
 4. تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای اتصال سیستم‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپـذیر بـــه سیســـتم‌هـــای تأسیســـات مکـــانیکی و الکتریکـــی، مطـــابق بخـــش .5-4-19
کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها مدارک لازم برای تایید ساختمان مدارک لازم برای تایید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی 133 1ykciu9mpkrbe2oyzv7wp8pksp3b4lns6ghx1tor6fs4
110,000 تومان 104,500 تومان

کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

موجود نیست
فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 7
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
کتاب کلیدواژه تاسیسات برقی نظارت و طراحی (طلایی) مدارک لازم برای تایید ساختمان مدارک لازم برای تایید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی 301 1ykciuzqo6ln4t712ir705yzln4mfnh3u1f5fdlggqxw
490,000 تومان 465,500 تومان

کتاب کلیدواژه تاسیسات برقی نظارت و طراحی (طلایی)

فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی) مدارک لازم برای تایید ساختمان مدارک لازم برای تایید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی 819 1ykciuhgp5pm43fzm9halbhlmzawipsz9xkorhnrkbxg
60,000 تومان 57,000 تومان

کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جویی در مصرف انرژی)

موجود نیست
فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه

2-1-3-19 اطلاعات مدل سازی انرژی

مدارک لازم برای تایید ساختمان در صورت استفاده از روش نیاز انرژی و کارایی انرژی، علاوه بر چک‌لیست انرژی شامل اطلاعات زیر نیـز می‌شوند:

 • خلاصه‌ای از محاسبات و تحلیل‌های انجام‌ شده، شامل میزان مصرف انرژی سـالانه سـاختمان مرجع و ساختمان طرح (در صورت استفاده از روش کارایی انـرژی بـا اسـتفاده از مقـادیر معیار مصرف تنها محاسبات مربوط به ساختمان طرح ارائه شود)
 • مشخصات نرم افزاری که برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است
 • فهرست امکانات و تجهیزات انرژی‌بر در ساختمان، و تفـاوت‌هـای احتمـالی مشخصـات فنـی آنها با مشخصات استاندارد
 • فهرست انطباق موارد مختلف با الزامات در نظر گرفته‌شده در این روش طراحی
 • روش مدل‌سازی و فرضیات در نظر گرفته‌شده
 • اطلاعات خروجی‌های نرم افزار و میزان مصرف انرژی تفکیکـی روشـن‌ایی، تجهیـزات داخلـی، سیستم آب گرم مصرفی، سیستم گرمایی، سیستم سرمایی، فن‌ها و دیگر تجهیزات سیستم تهویه مطبوع (نظیر پمپ ها) باشد.
 • خطاهای احتمالی اعلام شده توسط نرم‌افزار

3-1-3-19 نقشه‌های ساختمان

یکی دیگر از مدارک لازم برای تایید ساختمان نقشه‌های ساختمان است که شامل پلان طبقات، پلان بام، نماها، مقاطع و جزئیات اجرایی پوسـته خـارجی ساختمان، نقشه‌های تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکتریکـی سـاختمان هسـتند. در نقشـه‌هـای پلان طبقات، پلان بام، نماها و مقاطع، باید محل عایق‌کاری حرارتی متناسب با گـروه سـاختمان از نظر میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی (پیوست 4 مشخص) شده باشد.

جزئیات اجرایی پوسته خارجی ساختمان باید با مقیاسه‌ایی از قبیل 1:1، 1:2، 1:5 یـا 1:10 (بـر حسب نیاز) تهیه شوند؛ و در آنها نحـوه اجـرای عـایق‌کـاری حرارتـی و مشخصـات فنـی مصـالح تشکیل‌دهنده پوسته خارجی مشخص شده باشد.

نقشه‌های تأسیسات مکانیکی باید شامل سیستم‌های تولید، توزیع و کنترل مصرف انـرژی، جـداول مشخصات تجهیزات مکانیکی و جزئیات عایق‌کاری لوله‌ها، کانال‌ها، منابع و کلیه اجزای نیازمند بـه عایق‌کاری حرارتی باشند.

در نقشه‌های تأسیسات برقی باید قدرت برق مصرفی، مشخصات فنی عمومی و یادداشت‌هـای لازم و مورد نیاز سیستم‌های به‌ کار رفته در طرح تأسیسات برقـی از جملـه لـوازم، دسـتگاه‌هـا، وسـایل، تجهیزات و دیگر اجزای مصرف کننده یا کنترل کننده سیستم‌های تأسیسات مشخص و ذکر شـده و نیز نقشه‌های تأسیسات برق نشان دهنـده محـل فیزیکـی لـوازم، دسـتگاه‌هـا، وسـایل، تجهیـزات، دیاگرام‌ها، مدارها و دیگر اجزای مورد نیاز سیستم‌های طرح تأسیسات بـرق باشـد (بـرای جزئیـات بیشتر به مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان رجوع شود).

در صورت احداث ساختمان، نقشه‌های مربوط به تمامی طبقـات آن بایـد ارائـه گـردد؛ و در مـوارد بهسازی، بازسازی، تغییر کاربری، یا توسعه سـاختمان، تنهـا ارائـه اطلاعـات مربـوط بـه واحـد یـا واحدهای مستقل که تغییر در آنها صورت خواهد گرفت کافی است. تمامی نقشه‌هـای نـامبـرده و مشخصات فنی مربوط باید به تایید و امضای مهندس یا شرکت طراح برسد.

بهترین قیمت
کتاب راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی با اینورترهای LS مدارک لازم برای تایید ساختمان مدارک لازم برای تایید ساختمان از نظر ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی 415 1 1ykciwvmkk6w2bp6gmcje61uw3mftze5c5f5ltcvt5k4
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 3
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.