روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل

تعیین سطح مقطع براساس جریان (کابل ها غیردفنی )

درابتداباید ضرایب تصحیح مربوط به دما وهمجواری رابدست آوریم.انتخاب ضریب تصحیح دما باتوجه به نوع عایق کابل و دمای مربوطه انجام می پذیرد.درصورتی که دما غیراز30 درجه باشد.ضرایب تصحیح زیر باید اعمال گردد به عنوان نمونه ضریب تصحیح برای پی وی سی بادمای 50 درجه سانتی گراد 0.71 بدست می آید.

ضریب تصحیح محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 008 correction factor

تعیین ضریب تصحیح همجواری :

درابتداباید تعداد مدارها مشخص گردد .وپس ازآن با تعیین موقعیت نصب ضریب همجواری را بدست آورد.برای بدست آوردن ضریب تصحیح مجموعه ای ازکابلها ازجدول زیراستفاده کرده وبرای بدست آوردن ضریب تصحیح کابلهای تک هسته ازشکل بعدی استفاده باید نمود.
تعیین ضریب تصحیح همجواری  محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 009 correction factor

ضریب تصحیح همجواری محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 010 correction factor

درنهایت با کمک جداول مربوطه وباتوجه به شرایط اجرا سطح مقطع مناسب را انتخاب می نماییم.

جدول کابل محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 011 jadval

سطح مقطع برای کابل دفنی

اگرکابلها درزمین دفن شده باشند ،جریان مجازآنها باتوجه به اعمال ضرایب تصحیح زیر بدست می آید.
ضریب تصحیح دمای زمین:جریان مجازکابل برای یک هادی تکی دردمای هوای محیط برابر 30 سانتی گراد
ضریب تصحیح دما:ضریب تصحیح دمای محیطاگرعددی غیراز30 درجه سانتی گراد باشد
:ضریب تصحیح مجاورت ،اگردرکنارکابل ،هادی های دیگری نیزوجودداشته باشد.

ضریب تصحیح دمای محیط

جریان مجازکابل های غیرمدفون درجداول براساس دمای محیط20 سانتی گراد داده شده است.چنانچه دمای مذکوردرعمل غیراز20سانتی گرادباشد ضرایب تصحیح جدول زیراعمال می گردد.

ضریب تصحیح دمای خاک محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 014 template factor

ضریب تصحیح مجاورت

هرگاه حامل جریان که درمجاورت کابلهای دیگرقرارگیرد ازگرمای تولیدی آنها بهره می گیرد.بنابراین جریان مجاز آن باحالت استاندارد متفاوت خواهد بود.برای تعیین ضریب مجاورت باید با مفاهیم لایه ودسته آشنا باشیم.
لایه:به تعدادی کابل ازمدارهای مختلف که بایابدون فاصله درکنارهم به صورت افقی یا عمودی چیده شده باشند اطلاق می شود.این لایه ممکن است روی دیوار،سینی ،سقف،کف یا نردبان کابل اجراشده باشد.
دسته:تعدادی کابل ازمدارهای مختلف که بایابدون فاصله درکنارهم به صورت افقی یا عمودی چیده شده باشند اطلاق می شوند
ضریب تصحیح مجاورت رابرای کابلها باآرایش لایه ای ودسته ای رااز جداول زیر بدست می اوریم

ضریب تصحیح مجاورت محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 015 mojaverat factor

ضریب تصحیح مجاورت محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 016 mojaverat factor

ضریب تصحیح مقاومت حرارتی خاک

مقدارمقاومت حرارتی خاک برمیزان دفع حرارت ازکابل تاثیر می گذارد .اگرمقاومت حرارتی خاک کوچک باشد،این امرراتسهیل می کندواگرمقداری بزرگ باشد ،کابل دردفع حرارت بامشکل مواجه خواهد شد.چنانچه مقاومت حرارتی خاک غیرازمقداراستاندارد آن باشد ازجدول زیراستفاده می شود.البته توجه گردد که جدول رابرای کابلهایی که مستقیما یا داخل داکت درون زمین کشیده شده باشند می توان به کاربرد.وعمق نصب نیز باید بیش از 0.8 متر باشد.

ضریب تصحیح مقاومت حرارتی خاک محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 017 mogavemate khaak

حال پس از تعیین ضرایب تصحیح از جداول موجود با بدست آوردن جریان و اعمال ضرایب تصحیح ،سطح مقطع مناسب راازجدول زیر بدست می آوریم.باید توجه کرد که جداول ارایه شده درهندبوک جریان مجازرابرای هادیهای حامل جریان ،درشرایط استاندارد نشان می دهند .درمدارهای تکفاز تعداد هادیهای حامل جریان 2 است ودرمدارهای سه فاز متعادل یا تقریبا متعادل ،تعداد هادیها حامل جریان سه می باشد زیرا جریان نول قابل اغماض است .درصورتیکه عدم تعادل مقدارقابل توجهی باشد ،کابل براساس فازی که بیشترین جریان را داردانتخاب می گردد.

جدول جریان مجاز کابل ها محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 018 current

تاثیرهارمونیک های جریان درسیستم های سه فاز

اگرهادی نول ،بدون آنکه کاهشی درجریان یکی ازفازها رخ داده باشد حامل جریان گردد ،باید جریان آن رادرتعیین جریان مجاز کابل درنظرگرفت.جریان هارمونیکی فازها ،برخلاف جریان هارمونیک اول ممکن است وقتی به نقطه نول می رسندخنثی نشوند.که بدترین نوع آن برای هارمونیک سوم رخ می دهد.
برای تاثیر هاررمونیک سوم در محاسبات ازجدول می توانید استفاده نمایید ،البته به این نکته باید توجه کرد ،اگرهارمونیک های دیگری مثل نهم و دوازدهم وجود داشته باشد یا مداردچارعدم تعادل نیز باشد دیگرضرایب تصحیح این جدول پاسخگو نمی باشد.

تاثیر هارمونیکها محاسبه سطح مقطع کابل روش عملی محاسبه سطح مقطع کابل 020 harmunic factor

برای مشاهده کتاب تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی، اینجا کلیک کنید.

2 نظرات
نمایش همه مفید ترین بالاترین امتیاز پایین ترین امتیاز بررسی خود را اضافه کنید
  1. سلام. عرض میکنم .
    اگه میشه جدول کابل میتونید با کیفیتشو برام بفرستید خیلی ممنون میشم

    • سلام مهندس جان هندبوک abb ترجمه دکتر شاهرخ شجاعیان یکی از بهترین منابع جهت محاسبات سایزینگ و حفاظت کابل می باشد

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.