معرفی چهار روش طراحی انرژی ساختمان‌ها

روش‌های مختلف طراحی و به کارگیری نرم افزارهای در هماهنگی با مقررات

رعایت مبحـث 19 مقـررات ملـی سـاختمان بـه چهـار روش طراحی انرژی ساختمان‌ها امکان پذیر است.

در این مبحث، علاوه بر ضوابطی که لازم است در تمامی شرایط رعایت گردد، چهار روش طراحی انرژی نیز مطرح شده‌ است. بند 1-2-3-19 و فصل‌هـای 5-19 تـا 8-19، کـه بایـد طراحی انرژی ساختمان‌های تعیین شده در بخش 1-1-19 با اسـتفاده از یکـی از ایـن چهـار روش صورت گیرد.

روش‌های طراحی

چهار روش طراحی انرژی مطابق مبحث 19، به شرح زیر تعریف گردیده‌است:

  • روش تجویزی مطابق فصل 5-19
  • روش موازنه‌ای (کارکردی)، مطابق فصل 6-19
  • روش نیاز انرژی ساختمان، مطابق فصل 7-19
  • روش کارایی انرژی ساختمان، مطابق فصل 8-19

روش‌های تجویزی، موازنه‌ای و نیاز انرژی به گونه‌ای در نظر گرفته شده‌اند که فرایند طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مستقل از یکدیگر باشـد. بـر خـلاف ایـن سـه روش، روش کارایی انرژی ساختمان مستلزم انجام طراحی به صورت یکپارچه و تلفیقی اسـت. در شـکل 1-3-19 نمودار مراحل مختلف طراحی در چهار روش ارائه شده در این مبحث نشان داده شده است.

برای کنترل رعایت مبحث 19 مقررات ملی در انواع سـاختمان‌هـا، در تمـامی مـوارد مـی‌تـوان از روش‌های نیاز انرژی و کارایی انرژی ساختمان بهره گرفت، اما برای استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای محدودیت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

شرایط لازم برای استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی)

استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی) تنها در صورت تحقق پنج شرط زیر (به صـورت همزمان) مجاز است:

الف) نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما (برای هر یک از نماهای سـاختمان) کـمتـر از 40 درصد باشد؛

ب) زیربنای مفید ساختمان کمتر یا مساوی 2000 مترمربع باشد؛ 

پ) تعداد طبقات (بدون احتساب طبقات مربوط به فضاهای کنترل‌ نشده نظیر پارکینگ و انبار) کمتر یا مساوی 9 طبقه باشد؛ 

ت) اینرسی حرارتی ساختمان (مطابق پیوست 2 متوسط یا زیاد باشد)؛

ث) ممنوعیت و محدودیتی در دسـتورالعمل‌هـا و بخـشنامـه‌هـای صـادر شـده توسـط وزارت راه و شهرسازی، با توجه به محل قرارگیری سـاختمان (اسـتان، شـهر، …) و مشخصـات آن (تعداد طبقات، متراژ، کاربری، …)، در این خصوص، وجود نداشته باشد.

چهار روش طراحی انرژی معرفی چهار روش طراحی انرژی ساختمان‌ها 1931
شکل 1 -3-19 نمودار مراحل طراحی در چهار روش مختلف ارائه شده در این مبحث

معرفی ویژگی‌های روش‌های طراحی ارائه شده

در جدول زیر ویژگی‌های چهار روش طراحی انرژی ارائه شده در این مبحث نشان داده شده است.

طراح می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط و امکانات پروژه بر اساس یکی از روش‌ها اقدام به طراحی نماید.

چهار روش طراحی انرژی معرفی چهار روش طراحی انرژی ساختمان‌ها j19 3 1

ابزارهای تحلیلی (نرم افزارهای) مورد تایید

لازم است در صورت طراحی مطابق روش‌های نیاز انرژی (فصل 7-19) یا کارایی انرژی (فصل 8-19)، نرم‌افزارهای رایانه‌های اعتبارسنجی شده بر اساس استانداردهای معتبر و مورد تایید نهـاد دارای صلاحیت قانونی مورد استفاده گیرد. ویژگی‌های حداقل نرم افزارها، برای روش نیاز انرژی در بخـش 1-1-7-19، و برای روش کارایی انرژی در بخش 1-1-8-19 تعیین شده است.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.