به آزمون تاپ خوش آمدید!

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی

گروه آموزشی آزمون تاپ جهت اطلاع مهندسان داوطلب شرکت در آزمون نظام مهندسی، بودجه‌بندی سوالات دفترچه آزمون مهر 99 را برای شما تهیه و تدارک دیده است.

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 10 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 14 سوال از مبحث شانزدهم، 9 سوال از مبحث هفدهم، 1 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از راهنمای مبحث چهاردهم، 6 سوال از نشریه 128 و 10 سوال از منابع دیگر.

مشاهده منابع تاسیسات مکانیکی

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 1 سوال از مبحث دوم،2 سوال از مبحث سوم، 3 سوال از مبحث دوازدهم، 32 سوال از مبحث سیزدهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از مبحث بیست و دوم، 6 سوال از نشریه 110 و 9 سوال از منابع دیگر.

مشاهده منابع تاسیسات برقی

بودجه‌بندی سوالات آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 1 سوال از مبحث دوم، 5 سوال از مبحث سوم، 27 سوال از مبحث سیزدهم، 3 سوال از راهنمای مبحث سیزدهم، 7 سوال از مبحث پانزدهم، 5 سوال از مبحث نوزدهم، 3 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از نشریه 110 و 4 سوال از منابع دیگر.

بودجه‌بندی سوالات آزمون طراحی تاسیسات مکانیکی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال از مبحث دوم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 7 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 6 سوال از مبحث شانزدهم، 6 سوال از مبحث هفدهم، 3 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 4 سوال از نشریه 128، 3 سوال از نشریه 172، 1 سوال از قانون نظام مهندسی و 5 سوال خارج از منابع و 20 سوال نامشخص.

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت معماری مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال مبحث دوم، ، 4 سوال از مبحث سوم، 6 سوال از مبحث چهارم،  4 سوال از مبحث پنجم، 2 سوال از مبحث هفتم،4 سوال از مبحث هشتم، 3 سوال از مبحث نهم، 2 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث سیزدهم،3  سوال از مبحث چهاردهم، 3 سوال از مبحث شانزدهم، 3 سوال از مبحث هفدهم، 2 سوال از مبحث هجدهم، 4 سوال از مبحث نوزدهم، 2 سوال از مبحث بیستم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 5 سوال از عناصر و جزئیات ساختمان، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی و 1 سوال از سایر منابع.

بودجه‌بندی سوالات آزمون اجرا معماری مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال از مبحث دوم، 4 سوال از مبحث سوم، 6 سوال از مبحث چهارم، 2 سوال از مبحث پنجم، 2 سوال از مبحث هفتم، 4 سوال از مبحث هشتم، 4 سوال از مبحث نهم، 2 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث سیزدهم، 3 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 2 سوال از مبحث شانزدهم، 2 سوال از مبحث هفدهم، 2 سوال از مبحث هجدهم، 2 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیستم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 3 سوال از عناصر و جزئیات ساختمان، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی و 5 سوال از سایر منابع.

مشاهده منابع معماری

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت عمران مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از مبحث دوم، 2 سوال از مبحث پنجم، 3 سوال از مبحث ششم، 5 سوال از مبحث هفتم، 5 سوال از مبحث هشتم، 14 سوال از مبحث نهم، 8 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از استاندارد 2800، 2 سوال از تحلیل سازه‌ها، 3 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی، 2 سوال از قانون نظام مهندسی و 2 سوال از سایر منابع.

بودجه‌بندی سوالات آزمون اجرا عمران مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از مبحث دوم، 1 سوال از مبحث سوم، 1 سوال از مبحث چهارم، 4 سوال از مبحث پنجم، 4 سوال از مبحث ششم، 4 سوال از مبحث هفتم، 4 سوال از مبحث هشتم، 11 سوال از مبحث نهم، 8 سوال از مبحث دهم، 4 سوال از مبحث یازدهم، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 1 سوال از مبحث سیزدهم، 1 سوال از مبحث چهاردهم، 1 سوال از مبحث شانزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از استاندارد 2800، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی، 2 سوال از قانون نظام مهندسی و 2 سوال از سایر منابع.

مشاهده منابع عمران

بودجه‌بندی سوالات آزمون محاسبات عمران

حدود بودجه‌بندی سوالات آزمون محاسبات بدین ترتیب است. حدود 6 سوال از مبحث ششم، حدود 5 سوال از مبحث هفتم، خدود 3 سوال از مبحث هشتم، حدود 17 سوال از مبحث نهم، حدود 15 سوال از مبحث دهم، جمعا 2 سوال از مبحث یازدهم و مکانیک خاک و گودبرداری، حدود 9 سوال از آیین نامه استاندارد 2800 و جمعا 3 سوال از  اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث دوم مقررات‌ملی‌ساختمان بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 09 300x300

کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

فروشنده : آزمون تاپ
30,000 تومان 28,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی) بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 17 300x300

کتاب مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان( مصالح و فرآورده های ساختمانی)

فروشنده : آزمون تاپ
33,500 تومان 31,825 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 823 300x300

کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)

فروشنده : آزمون تاپ
25,000 تومان 23,750 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 21 300x300

کتاب مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی

فروشنده : آزمون تاپ
18,000 تومان 17,100 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 821 300x300

کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

فروشنده : آزمون تاپ
80,000 تومان 76,000 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث دهم مقررات‌ملی‌ساختمان (طرح‌و‌اجرای‌ساختمان‌های فولادی) بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 130 1 300x300

کتاب مبحث دهم مقررات‌ملی‌ساختمان (طرح‌و‌اجرای‌ساختمان‌های فولادی)

فروشنده : آزمون تاپ
50,000 تومان 47,500 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 5
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی) بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 136 300x300

کتاب مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلکان برقی)

فروشنده : آزمون تاپ
25,000 تومان 23,750 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 6
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان(پدافند غیر عامل) بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 145 300x300

کتاب مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان(پدافند غیر عامل)

فروشنده : azmoontop
15,000 تومان 14,250 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 146 300x300

کتاب مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها)

فروشنده : azmoontop
15,000 تومان 14,250 تومان
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 4
افزودن برای مقایسه
کتاب مبحث دوازدهم مقررات‌ملی‌ساختمان (ایمنی‌و‌حفاظت‌کار در حین‌اجرا) بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 303 300x300

کتاب مبحث دوازدهم مقررات‌ملی‌ساختمان (ایمنی‌و‌حفاظت‌کار در حین‌اجرا)

فروشنده : azmoontop
24,000 تومان 22,800 تومان
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0