بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی

گروه آموزشی آزمون تاپ جهت اطلاع مهندسان داوطلب شرکت در آزمون نظام مهندسی، بودجه‌بندی سوالات دفترچه آزمون مهر 99 را برای شما تهیه و تدارک دیده است.

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 10 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 14 سوال از مبحث شانزدهم، 9 سوال از مبحث هفدهم، 1 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از راهنمای مبحث چهاردهم، 6 سوال از نشریه 128 و 10 سوال از منابع دیگر.

مشاهده منابع تاسیسات مکانیکی

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 1 سوال از مبحث دوم،2 سوال از مبحث سوم، 3 سوال از مبحث دوازدهم، 32 سوال از مبحث سیزدهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از مبحث بیست و دوم، 6 سوال از نشریه 110 و 9 سوال از منابع دیگر.

مشاهده منابع تاسیسات برقی

بودجه‌بندی سوالات آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 1 سوال از مبحث دوم، 5 سوال از مبحث سوم، 27 سوال از مبحث سیزدهم، 3 سوال از راهنمای مبحث سیزدهم، 7 سوال از مبحث پانزدهم، 5 سوال از مبحث نوزدهم، 3 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از نشریه 110 و 4 سوال از منابع دیگر.

بودجه‌بندی سوالات آزمون طراحی تاسیسات مکانیکی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال از مبحث دوم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 7 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 6 سوال از مبحث شانزدهم، 6 سوال از مبحث هفدهم، 3 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 4 سوال از نشریه 128، 3 سوال از نشریه 172، 1 سوال از قانون نظام مهندسی و 5 سوال خارج از منابع و 20 سوال نامشخص.

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت معماری مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال مبحث دوم، ، 4 سوال از مبحث سوم، 6 سوال از مبحث چهارم،  4 سوال از مبحث پنجم، 2 سوال از مبحث هفتم،4 سوال از مبحث هشتم، 3 سوال از مبحث نهم، 2 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث سیزدهم،3  سوال از مبحث چهاردهم، 3 سوال از مبحث شانزدهم، 3 سوال از مبحث هفدهم، 2 سوال از مبحث هجدهم، 4 سوال از مبحث نوزدهم، 2 سوال از مبحث بیستم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 5 سوال از عناصر و جزئیات ساختمان، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی و 1 سوال از سایر منابع.

بودجه‌بندی سوالات آزمون اجرا معماری مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال از مبحث دوم، 4 سوال از مبحث سوم، 6 سوال از مبحث چهارم، 2 سوال از مبحث پنجم، 2 سوال از مبحث هفتم، 4 سوال از مبحث هشتم، 4 سوال از مبحث نهم، 2 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث سیزدهم، 3 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 2 سوال از مبحث شانزدهم، 2 سوال از مبحث هفدهم، 2 سوال از مبحث هجدهم، 2 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیستم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 3 سوال از عناصر و جزئیات ساختمان، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی و 5 سوال از سایر منابع.

مشاهده منابع معماری

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت عمران مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از مبحث دوم، 2 سوال از مبحث پنجم، 3 سوال از مبحث ششم، 5 سوال از مبحث هفتم، 5 سوال از مبحث هشتم، 14 سوال از مبحث نهم، 8 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از استاندارد 2800، 2 سوال از تحلیل سازه‌ها، 3 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی، 2 سوال از قانون نظام مهندسی و 2 سوال از سایر منابع.

بودجه‌بندی سوالات آزمون اجرا عمران مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از مبحث دوم، 1 سوال از مبحث سوم، 1 سوال از مبحث چهارم، 4 سوال از مبحث پنجم، 4 سوال از مبحث ششم، 4 سوال از مبحث هفتم، 4 سوال از مبحث هشتم، 11 سوال از مبحث نهم، 8 سوال از مبحث دهم، 4 سوال از مبحث یازدهم، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 1 سوال از مبحث سیزدهم، 1 سوال از مبحث چهاردهم، 1 سوال از مبحث شانزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از استاندارد 2800، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی، 2 سوال از قانون نظام مهندسی و 2 سوال از سایر منابع.

مشاهده منابع عمران

بودجه‌بندی سوالات آزمون محاسبات عمران

حدود بودجه‌بندی سوالات آزمون محاسبات بدین ترتیب است. حدود 6 سوال از مبحث ششم، حدود 5 سوال از مبحث هفتم، خدود 3 سوال از مبحث هشتم، حدود 17 سوال از مبحث نهم، حدود 15 سوال از مبحث دهم، جمعا 2 سوال از مبحث یازدهم و مکانیک خاک و گودبرداری، حدود 9 سوال از آیین نامه استاندارد 2800 و جمعا 3 سوال از  اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها.

به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 9
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.