بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی

گروه آموزشی آزمون تاپ جهت اطلاع مهندسان داوطلب شرکت در آزمون نظام مهندسی، بودجه‌بندی سوالات دفترچه آزمون مهر 99 را برای شما تهیه و تدارک دیده است.

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 10 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 14 سوال از مبحث شانزدهم، 9 سوال از مبحث هفدهم، 1 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از راهنمای مبحث چهاردهم، 6 سوال از نشریه 128 و 10 سوال از منابع دیگر.

مشاهده منابع تاسیسات مکانیکی

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 1 سوال از مبحث دوم،2 سوال از مبحث سوم، 3 سوال از مبحث دوازدهم، 32 سوال از مبحث سیزدهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از مبحث بیست و دوم، 6 سوال از نشریه 110 و 9 سوال از منابع دیگر.

مشاهده منابع تاسیسات برقی

بودجه‌بندی سوالات آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 1 سوال از مبحث دوم، 5 سوال از مبحث سوم، 27 سوال از مبحث سیزدهم، 3 سوال از راهنمای مبحث سیزدهم، 7 سوال از مبحث پانزدهم، 5 سوال از مبحث نوزدهم، 3 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از نشریه 110 و 4 سوال از منابع دیگر.

بودجه‌بندی سوالات آزمون طراحی تاسیسات مکانیکی مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال از مبحث دوم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 7 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 6 سوال از مبحث شانزدهم، 6 سوال از مبحث هفدهم، 3 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 4 سوال از نشریه 128، 3 سوال از نشریه 172، 1 سوال از قانون نظام مهندسی و 5 سوال خارج از منابع و 20 سوال نامشخص.

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت معماری مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال مبحث دوم، ، 4 سوال از مبحث سوم، 6 سوال از مبحث چهارم،  4 سوال از مبحث پنجم، 2 سوال از مبحث هفتم،4 سوال از مبحث هشتم، 3 سوال از مبحث نهم، 2 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث سیزدهم،3  سوال از مبحث چهاردهم، 3 سوال از مبحث شانزدهم، 3 سوال از مبحث هفدهم، 2 سوال از مبحث هجدهم، 4 سوال از مبحث نوزدهم، 2 سوال از مبحث بیستم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 5 سوال از عناصر و جزئیات ساختمان، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی و 1 سوال از سایر منابع.

بودجه‌بندی سوالات آزمون اجرا معماری مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 1 سوال از مبحث دوم، 4 سوال از مبحث سوم، 6 سوال از مبحث چهارم، 2 سوال از مبحث پنجم، 2 سوال از مبحث هفتم، 4 سوال از مبحث هشتم، 4 سوال از مبحث نهم، 2 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 1 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث سیزدهم، 3 سوال از مبحث چهاردهم، 2 سوال از مبحث پانزدهم، 2 سوال از مبحث شانزدهم، 2 سوال از مبحث هفدهم، 2 سوال از مبحث هجدهم، 2 سوال از مبحث نوزدهم، 1 سوال از مبحث بیستم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از قانون نظام مهندسی، 3 سوال از عناصر و جزئیات ساختمان، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی و 5 سوال از سایر منابع.

مشاهده منابع معماری

بودجه‌بندی سوالات آزمون نظارت عمران مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از مبحث دوم، 2 سوال از مبحث پنجم، 3 سوال از مبحث ششم، 5 سوال از مبحث هفتم، 5 سوال از مبحث هشتم، 14 سوال از مبحث نهم، 8 سوال از مبحث دهم، 2 سوال از مبحث یازدهم، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 2 سوال از مبحث بیست و یکم، 2 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از استاندارد 2800، 2 سوال از تحلیل سازه‌ها، 3 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی، 2 سوال از قانون نظام مهندسی و 2 سوال از سایر منابع.

بودجه‌بندی سوالات آزمون اجرا عمران مهر 1399:

تعداد سوالات طراحی شده در این رشته از منابع نظام مهندسی در آزمون مهر 1399 بدین ترتیب است. 2 سوال از مبحث دوم، 1 سوال از مبحث سوم، 1 سوال از مبحث چهارم، 4 سوال از مبحث پنجم، 4 سوال از مبحث ششم، 4 سوال از مبحث هفتم، 4 سوال از مبحث هشتم، 11 سوال از مبحث نهم، 8 سوال از مبحث دهم، 4 سوال از مبحث یازدهم، 4 سوال از مبحث دوازدهم، 1 سوال از مبحث سیزدهم، 1 سوال از مبحث چهاردهم، 1 سوال از مبحث شانزدهم، 1 سوال از مبحث بیست و یکم، 1 سوال از مبحث بیست و دوم، 2 سوال از استاندارد 2800، 2 سوال از راهنمای جوش و اتصالات جوشی، 2 سوال از قانون نظام مهندسی و 2 سوال از سایر منابع.

مشاهده منابع عمران

بودجه‌بندی سوالات آزمون محاسبات عمران

حدود بودجه‌بندی سوالات آزمون محاسبات بدین ترتیب است. حدود 6 سوال از مبحث ششم، حدود 5 سوال از مبحث هفتم، خدود 3 سوال از مبحث هشتم، حدود 17 سوال از مبحث نهم، حدود 15 سوال از مبحث دهم، جمعا 2 سوال از مبحث یازدهم و مکانیک خاک و گودبرداری، حدود 9 سوال از آیین نامه استاندارد 2800 و جمعا 3 سوال از  اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها.

کتاب مبحث دوم مقررات‌ملی‌ساختمان بودجه بندی سوالات آزمون نظام بودجه‌بندی سوالات آزمون نظام مهندسی 09 300x300
60,000 تومان

کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

موجود نیست
فروشنده : آزمون تاپ
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 8
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 1
افزودن برای مقایسه
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 9
افزودن برای مقایسه
نظر دهید

پاسخ دهید

آزمون تاپ
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0

مشاوره رایگان

آزمون کارشناسی رسمی نزدیکه!
برای مشاوره رایگان و عضویت در بزرگترین گروه کارشناسی رسمی فرم زیر را پر کنید.