منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب های مدیریت پروژه

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۲۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۶,۶۰۰ تومان
ناشر: آریانا
نویسنده:
مترجم:
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۶,۶۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰ تومان
۱۸,۵۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان
ناشر: آریانا
نویسنده:
مترجم:
۹,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
ناشر: آریانا
نویسنده:
مترجم:
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۰۰ تومان