منوی محصولات
منوی محصولات

كتاب راهنمای تصویری و کاربردی ايمنی در ساختمان‌سازی

كتاب راهنمای تصویری و کاربردی ايمنی در ساختمان‌سازی
ناشر نوآور
نویسنده
تعداد صفحات ۱۷۶
قیمت پشت جلد ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۵۷,۰۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

مقدمه كتاب راهنمای تصویری و کاربردی ايمنی در ساختمان‌سازی:

پس از انتشار کتاب «HSE در کارگاه‌هاي ساختماني» ، در رسانههاي اجتماعي و فضاي مجازي براي معرفي کتاب به دوستان و همکاران صفحهاي ايجاد کردم. با انجام بازرسي ايمني از ساختمانها، در ادامه کار اين صفحه مجازي، تصاوير و نکاتي از وضعيت نامناسب و نامطلوب ايمني در ساختمان‌هاي شهري در آن قرار ميدادم.

تصاوير و نکات مورد بازديد همکاران قرار ميگرفت و بحثهاي خوب و آموزندهاي پيش ميآورد. مواردي مطرح ميشد که بر پايه تجربه و آموختههاي کارگاهي بود، نه صرفاً براساس مفاد مقررات و آييننامهها. اين روش کار و استقبالي که از آن صورت گرفت، ايده تاليف کتاب حاضر را پيشآورد.

کتابي مبتني بر تصاوير کارگاهي که همراه شرح مقتضي به بيان تجربههاي اجرايي در زمينه رعايت ايمني ميپردازد. در متن مقررات و آيين‌نامه‌ها روش درست اجراي سازههاي حفاظتي و استفاده از تجهيزات ايمني آمده است، ولي چنانچه در اکثر کارگاه‌هاي ساختماني مشاهده ميشود يا اصلاً اين مقررات مورد توجه نيست يا به صورت ناقص و نامناسب اجرا ميشود. نتيجه هر دو حالت يکي است: عدم ايمني کارگاه.

در فصل اول اين کتاب اهم نواقصي که موجب اکثر حوادث حين کار در کارگاه‌هاي ساختماني است مد نظر قرار گرفته، متناسب با شرايط، راهکار و نحوه صحيح اجرا ارائه ميشود. فصل دوم اختصاص به ملاحظات مديريتي متناسب با کارگاههاي ساختماني شهري دارد. در فصل سوم ملاحظات اقتصادي مطرح است.

كتاب راهنمای تصویری و کاربردی ايمنی در ساختمان‌سازی

با توجه به مقاومت اکثر کارفرمايان به دليل مسائل مالي در رعايت ايمني در اين فصل تلاش شده با ارائه برآوردي از تأمين ايمني و مقايسه آن با هزينه حوادث، ديدگاه مناسبي براي کارفرمايان در ايمنسازي کارگاه ايجاد شود. فصل چهارم اختصاص به اهم وظايف کارفرمايان و سازندگان در زمينه ايمني براساس متن قوانين و مقررات دارد.

ساختمانسازي صنعتي است که طبق آمار حدود ۱۳ درصد اشتغال مستقيم ايجاد ميکند، اما در سالهاي اخير به تنهايي ۴۰ تا ۵۰ درصد حوادث حين کار را شامل شده است. اين در صورتي است که بخشي از حوادث، مانند حوادثي که براي کارگران غيرمجاز رخ ميدهد بعضاً در آمارها نمي‌آيد و ساختوساز به دليل شرايط موقت و حتي اشتغال يک روزهاي که براي کارگران ايجاد ميکند بيشترين سهم را در اشتغال کارگران غيرمجاز ميان همه مشاغل دارد.

اين کتاب به نوعي مکمل کتاب «HSE در کارگاههاي ساختماني» (انتشارات نوآور، ۱۳۹۷) است. چنانچه در کتاب مذکور به تفصيل در مورد اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست کارگاه‌هاي ساختماني صحبت شده، در کتاب حاضر نواقص پرتکرار و حادثهساز مورد اشاره است و مسائل مديريتي و اقتصادي تأمين ايمني مطرح ميشود. از ۱۵۵ تصوير درج شده در کتاب ۱۳۱ تصوير از آرشيو شخصي نگارنده و ۲۴ تصوير از شبکه‌هاي اجتماعي و اينترنت برداشت شده است.

با تاکيد به الزامات قانوني و تبعات عدم رعايت آنها، توجيه پذيري اقتصادي و برانگيختن حس انساندوستي ميتوان کارفرمايان را به تأمين ايمني در کارگاه سوق داد. با اميد به اينکه پرداختن به اين موارد و ارائه نکات کاربردي در کتاب گامي در جهت ايمني بيشتر ساختمانسازي و کاهش حوادث واقع شود، از همکاراني که کتاب را مطالعه و کاستيهاي آن را با نگارنده و ناشر مطرح ميکنند سپاسگزاري ميکنم.

 

فهرست كتاب راهنمای تصویری و کاربردی ايمنی در ساختمان‌سازی:

فصل اول: ايمني در کارگاههاي ساختماني
قسمت اول: مديريت ايمني کارگاه

مسئوليت ايمني
نيروهاي متخصص در مديريت ايمني
ايمني و بيمه

قسمت دوم: ايمني حريم کارگاه

مسدود يا محدود کردن معابر عمومي
حصار حفاظتي

قسمت سوم: جلوگيري از سقوط و ريزش مصالح و ابزار برروي افراد

سرپوش حفاظتي-راهرو سرپوشيده
پوششهاي حفاظتي
پاخور حفاظتي

قسمت چهارم: جلوگيري از سقوط افراد

نرده حفاظتي
توري ايمني

قسمت پنجم: وسايل دسترسي

خرک
داربست
نردبــان
راه پله موقت

قسمت ششم: ساماندهي محيط و فعاليتهاي کاري
قسمت هفتم: ايمني برق کارگاه

الزامات ايمني برق کارگاه

قسمت هشتم: تجهيزات حفاظت فردي
قسمت نهم: بالابرهاي ساختماني

بالابرهاي وينچي (برقي)
قرقره بنايي
تاورکرين (جرثقيل برجي)

قسمت دهم: تخريب ساختمان
قسمت يازدهم: گودبرداري
قسمت دوازدهم: اجراي اسکلت

اجراي اسکلت فولادي
اجراي اسکلت بتني

قسمت سيزدهم: ساير موارد

مهار سنگ نما
وسايل گرمايشي و گازسوز
قاب محافظ ابزارآلات
جابهجايي و انبار مصالح
ايمني حفر چاه
الزامات جلوگيري از حريق و سوختگي
وسايل و تجهيزات اطفا حريق
ملاحظات سلامت و محيط زيست

قسمت چهاردهم: تمرين «خوب ديدن»

تمرين اول
تمرين دوم
تمرين سوم
تمرين چهارم
تمرين پنجم
تمرين ششم
تمرين هفتم
تمرين هشتم
تمرين نهم
تمرين دهم

فصل دوم: ملاحظات مديريت ايمني
فصل سوم: ملاحظات اقتصادي تأمين ايمني
فصل چهارم: اهم وظايف کارفرمايان و سازندگان در زمينه ايمني

هزينه تأمين ايمني
هزينه وقوع يک حادثه
نمايه

منابع و مآخذ
ناشر نوآور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۹
شابک 9786001684975
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۷۶
قیمت پشت جلد ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۵۷,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.