منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ)

کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ)
ناشر نوآور
نویسنده
تعداد صفحات ۲۸۴
قیمت پشت جلد ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۹,۴۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

فهرست کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ):

پیشگفتار

فصل اول/کلیات

۱ ـ ۱ گودبرداری
۱ ـ ۲ نشانه‌های خطرناک بودن گودها
۱ ـ ۳ اقدامات لازم جهت کاهش خطر گودبرداری‌ها
۱ ـ ۴ پایدارسازی گود در مناطق شهری
۱ ـ ۴ ـ ۱ دیوارهای طره‏ای
۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۱ دیوارهای طره‌ای مهاربندی‌شده
۱ ـ ۴ ـ ۲ گودبرداری با شیب پایدار
۱ ـ ۴ ـ ۳ دیوار خاک مسلح
۱ ـ ۴ ـ ۴ سیستم خرپایی
۱ ـ ۴ ـ ۵ سپرها
۱ ـ ۴ ـ ۶ شمع
۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۱ سیستم شمع و مهاری
۱ ـ ۴ ـ ۷ دیوار دیافراگمی
۱ ـ ۴ ـ ۸ استفاده از مهار متقابل برای حفاظت از دیواره‌های گود
۱ ـ ۴ ـ ۹ استفاده از روش میخکوبی
۱ ـ ۴ ـ ۱۰ سیستم بلوک و مهاری
۱ ـ ۴ ـ ۱۱ سیستم شمع حایل و مهاری (دیوار برلنی)

فصل دوم/مقدمه

۲ ـ ۱ هدف
۲ ـ ۲ عمر بهره‌برداری سیستم‌های مهارشده
۲ ـ ۳ پیشینه

فصل سوم/مهارها و سیستم‌های مهاربندی‏شده

۳ ـ ۱ مقدمه
۳ ـ ۲ مهارها
۳ ـ ۲ ـ ۱ کلیات
۳ ـ ۲ ـ ۲ انواع مهارها
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۱ کلیات
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۲ مهارها با تزریق ثقلی
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ مهار با غلاف مستقیم و تزریق تحت فشار
۳ ـ‌ ۲ ـ‌ ۲ ـ ۴ مهارهای پس ـ تزریق
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۵ مهارهای ته پهن
۳ ـ ۲ ـ ۳ مصالح تاندو
۳ ‌ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ تاندون‌های استرند و میلگرد فولادی
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ مرکزانداز‌ها و فاصله‌دهنده
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ میلگرد با روکش اپوکسی و استرند روکش‌شده با اپوکسی
۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ انواع دیگر مهارها و مصالح تاندون
۳ ـ ۲ ـ ۴ دوغاب سیمان
۳ ـ ۳ دیوارهای مهاربندی‏شده
۳ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۳ ـ ‌۳ ـ ۲ شمع حایل و پوشش نما
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ کلیات
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ۲ شمع حایل
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ تخته‌کوبی
۳ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ مراحل ساخت
۳ ـ ۳ ـ ۳ دیوارهای پیوسته
۳ ـ ۴ کاربرد مهارها
۳ ـ ۴ ـ ۱ دیوارهای حایل بزرگراه
۳ ـ ۴ ـ ۲ پایدارسازی شیب و زمین لغزش
۳ ـ ۴ ـ ۳ سازه‌های دوخت به پایین

فصل چهارم/کاوش‌های صحرایی و انجام آزمایش‌ها

۴ ـ ۱ مقدمه
۴ ـ ۲ شناخت مقدماتی محل
۴ ـ ۳ کاوش‌های زیرسطحی
۴ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۴ ـ ۳ ـ ۲ چینه‌شناسی خاک و سنگ
۴ ـ ۳ ـ ۳ آب‌های زیرزمینی
۴ ـ ۴ آزمون خاک و سنگ در آزمایشگاه
۴ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۴ ـ ۴ ـ ۲ طبقه‌بندی و ویژگی‌های شاخص
۴ ـ ۴ ـ ۳ مقاومت برشی
۴ ـ ۴ ـ ۴ تحکیم
۴ ـ ۴ ـ ۵ معیارهای الکتروشیمیایی
۴ ـ ۵ آزمون‌های برجا برای خاک و سنگ

فصل پنجم/اصول پایه در طراحی سیستم مهاربندی‌شده

۵ ـ ۱ مفاهیم کلی در طراحی دیوارهای مهاربندی‌شده
۵ ـ ۲ مکانیزم گسیختگی سیستم مهاربندی‌شده
۵ ـ ۲ ـ ۱ کلیات
۵ ـ ۲ ـ ۲ مکانیزم‌های گسیختگی مهارها
۵ ـ ۲ ـ ۳ گسیختگی شمع حایل
۵ ـ ۲ ـ ۴ خرابی تخته‌کوبی (نما)
۵ ـ ۳ انتخاب مشخصه‌های مقاومت برشی خاک برای طراحی
۵ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۵ ـ ۳ ـ ۲ مقاومت برشی زهکشی‌شده خاک‌های دانه‌ای
۵ ـ ۳ ـ ۳ مقاومت برشی زهکشی‌نشده برای خاک رس عادی تحکیم‌یافته
۵ ـ ۳ ـ ۴ مقاومت برشی زهکشی‌نشده رس پیش‌تحکیم‌یافته
۵ ـ ۳ ـ ۵ مقاومت برشی زهکشی‌شده در خاک رس پیش‌تحکیم‌یافته
۵ ـ ۴ فشارهای خاک
۵ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۵ ـ ۴ ـ ۲ فشار محرک و مقاوم خاک
۵ ـ ۴ ـ ۳ فشار خاک در حالت سکون
۵ ـ ۴ ـ ۴ تأثیر حرکت بر فشار خاک

فصل ششم/طراحی سیستم‌های مهاربندی‏شده

۶ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۲ برآورد فشار خاک برای طراحی دیوار
۶ ـ ۲ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۲ ـ ۲ پیشینه موضوع
۶ ـ ۲ ـ ۳ نمودارهای فشار ظاهری خاک ترزاقی و پک
۶ ـ ۲ ـ ۴ نمودار پوش فشار ظاهری خاک پیشنهادی برای ماسه
۶ ـ ۲ ـ ۵ نمودار فشار ظاهری خاک پیشنهادی برای رس سفت تا سخت درزه‏دار
۶ ـ ۲ ـ ۶ نمودار توصیه‌شده فشار خاک رس نرم تا متوسط
۶ ـ ۲ ـ ۷ نمودارهای بارگذاری برای پروفیل‏های خاک لایه‌ای
۶ ـ ۲ ـ ۸ روش تحلیل گوه لغزشی
۶ ـ ۲ ـ ۹ فشار آب
۶ ـ ۲ ـ ۱۰ فشارهای خاک در اثر بارهای سطحی
۶ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۱ سربار یکنواخت
۶ ـ ۲ ـ ۱۰ ـ ۲ بارهای نقطه‌ای، بارهای خطی، و بارهای نوار
۶ ـ ۳ طراحی مهار
۶ ـ ۳ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۳ ـ ۲ موقعیت سطح محتمل گسیختگی بحرانی
۶ ـ ۳ ـ ۳ محاسبه بار مهار از نمودارهای فشار ظاهری خاک
۶ ـ ۳ ـ ۴ طراحی طول آزاد
۶ ـ ۳ ـ ۵ مهارهای فشاری
۶ ـ ۳ ـ ۶ طراحی طول درگیر مهار
۶ ـ ۳ ـ ۷ الزامات فاصله‌بندی در مهارها
۶ ـ ۳ ـ ۸ انتخاب المان فولاد پیش‌تنیده
۶ ـ ۴ طراحی دیوار براساس فشارهای جانبی
۶ ـ ۴ ـ ۱ طراحی شمع نگهبان و سپر‌ها
۶ ـ ۴ ـ ۲ طراحی تخته‌کوبی برای حفاظت موقت
۶ ـ ۴ ـ ۳ طراحی پشت‏بند افقی و نمای دائمی
۶ ـ ۵ ظرفیت جانبی بخش مدفون دیوار
۶ ـ ۵ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۵ ـ ۲ برآورد فشار مقاوم نهایی
۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ شمع نگهبان و تخته‌کوبی
۶ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۲ دیوارهای پیوسته
۶ ـ ۵ ـ ۳ عمق نفوذ زیر گودبرداری
۶ ـ ۵ ـ ۴ مقایسه روش وانگ ـ ریس و برومز در خاک‌های مناسب
۶ ـ ۶ ظرفیت محوری دیوار
۶ ـ ۶ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۶ ـ ۲ برآورد بار محوری
۶ ـ ۶ ـ ۳ طراحی ظرفیت محوری برای شمع های نگهبان کوبشی
۶ ـ ۶ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۶ ـ ۳ ـ ۲ تحلیل تنش مؤثر برای شمع‌های کوبشی
۶ ـ ۶ ـ ۳ ـ ۳ تحلیل تنش کل برای شمع کوبشی در خاک رس
۶ ـ ۶ ـ ۴ طراحی ظرفیت محوری برای شمع‌های حفاری‌شده
۶ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۲ خاک غیرچسبنده
۶ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۳ خاک‌های چسبنده
۶ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۴ ملاحظات طراحی در بتن‌ریزی داخل گمانه حفاری‌شده شمع‌ها
۶ ـ ۷ شیب‌های مهاربندی‌شده و تثبیت زمین لغزش
۶ ـ ۷ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۷ ـ ۲ مفاهیم طراحی
۶ ـ ۷ ـ ۳ محاسبات تعادل حدی
۶ ـ ۷ ـ ۳ ـ ۱ رویکرد کلی
۶ ـ ۷ ـ ۳ ـ ۲ روش تحلیل ۱
۶ ـ ۷ ـ ۳ ـ ۳ روش تحلیل ۲
۶ ـ ۷ ـ ۴ مدل‌سازی مقاومت جانبی دیوار در تحلیل تعادل حدی
۶ ـ ۷ ـ ۵ مقایسه روش‌های ارزیابی بار مورد نیاز در خاک‌های همگن
۶ ـ ۸ پایداری توده خاک
۶ ـ ۸ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۸ ـ ۲ پایداری کف
۶ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۱ کلیات
۶ ـ ۸ ـ ۲ ـ ۲ ارزیابی پتانسیل برآمدگی بستر در خاک رس نرم تا متوسط
۶ ـ ۸ ـ ۳ پایداری بیرونی
۶ ـ ۸ ـ ۳ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۸ ـ ۳ ـ ۲ بررسی پایداری بیرونی به روش تعادل حدی
۶ ـ ۹ طراحی دوخت به پایین
۶ ـ ۹ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۹ ـ ۲ ظرفیت برخاست مهارهای دوخت به پایین در سنگ
۶ ـ ۹ ـ ۳ ظرفیت مهارهای دوخت به پایین در خاک
۶ ـ ۹ ـ ۴ طراحی مهار دوخت به پایین برای مقاومت برابر نیروی برخاست هیدرواستاتیک
۶ ـ ۱۰ طراحی لرزه‌ای
۶ ـ ۱۰ ـ ۱ مقدمه
۶ ـ ۱۰ ـ ۲ پایداری داخلی بر اساس نظریه شبه‌استاتیک
۶ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ ۱ فشار جانبی خاک
۶ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ ۲ ملاحظات طراحی دیوار
۶ ـ ۱۰ ـ ۲ ـ ۳ روانگرایی
۶ ـ ۱۰ ـ ۳ پایداری خارجی
۶ ـ ۱۰ ـ ۳ ـ ۱ تحلیل شبه‌استاتیک
۶ ـ ۱۰ ـ ۳ ـ ۲ تحلیل تغییرشکل لرزه‌ای
۶ ـ ۱۱ سایر مسائل طراحی
۶ ـ ۱۱ ـ ۱ حرکت دیوار و زمین
۶ ـ ۱۱ ـ ۲ سیستم‌های زهکشی برای دیوارها و شیب‌های مهاربندی‏شده
۶ ـ ۱۱ ـ ۳ متعلقات سیستم دیوار
۶ ـ ۱۱ ـ ۴ مقاومت در برابر بار آزمون بالاترین ردیف مهار
۶ ـ ۱۱ ـ ۵ دیوارهای مهاربندی‌شده برای کاربرد خاکریز

فصل هفتم/ملاحظات خوردگی در طراحی

۷ ـ ۱ مقدمه
۷ ـ ۲ خوردگی و اثرات آن بر مهارها
۷ ـ ۲ ـ ۱ مکانیزم خوردگی فلزی
۷ ـ ۲ ـ ۲ انواع خوردگی برای فولاد پیش‌تنیده
۷ ـ ۳ حفاظتِ خوردگیِ مهار
۷ ـ ۳ ـ ۱ الزامات سیستم‌های حفاظت در برابر خوردگی
۷ ـ ۳ ـ ۲ طراحی سیستم‌های حفاظت در برابر خوردگی
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ کلیات
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ حفاظت مهاری
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ حفاظت طول آزاد تاندون
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ حفاظت از طول درگیر تاندون
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۵ حفاظت در مقابل جریان‌های پراکنده
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۶ حفاظت خوردگی مهار برای سازه تحت فشار برخاست هیدرواستاتیک
۷ ـ ۴ انتخاب سطح حفاظت در برابر خوردگی
۷ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۷ ـ ۴ ـ ۲ عمر بهره‌برداری سازه مهاربندی‌شده
۷ ـ ۴ ـ ۳ خورندگی محیط خاک
۷ـ ۴ ـ ۴ پیامدهای گسیختگی سیستم مهاربندی‌شده
۷ ـ ۴ ـ ۵ هزینة محافظت در سطح بالاتر
۷ ـ ۵ خوردگی سازه‌های فلزی، دوغاب سیمان و بتن
۷ـ ۵ ـ ۱ خوردگی و حفاظت از شمع حایل و سپرهای فولادی
۷ ـ ۵ ـ ۲ تخریب و حفاظت از دوغاب سیمان و بتن

فصل هشتم/آزمون بار و انتقال بار به سیستم مهاربندی‌شده

۸ ـ ۱ مقدمه
۸ ـ ۲ مفاهیم برای رفتارسنجی ظرفیت ناحیه درگیر مهار
۸ ـ ۳ تجهیزات آزمون بار و اعمال تنش
۸ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۳ ـ ۲ تجهیزات مورد استفاده در آزمون بار
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ جک و پمپ هیدرولیک
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ ناحیه اعمال تنش مهاری
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ فشارسنج و نیروسنج
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ گیج مدرج برای اندازه‌گیری جابه‌جایی
۸ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۵ پایه جک
۸ ـ ۴ آزمون بار مهار
۸ ـ ۴ ـ ۱ مقدمه
۸ ـ ۴ ـ ۲ آزمون عملکرد
۸ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۲ روش‌های آزمون عملکرد
۸ ـ‌۴ ـ‌ ۲ ـ ۳ ثبت داده‌های آزمون عملکرد
۸ ـ ۴ ـ ۲ ـ ۴ تحلیل داده‌های آزمون عملکرد
۸ ـ ۴ ـ ۳ آزمون تایید عملکرد
۸ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۲ روش آزمون تایید عملکرد و ثبت و تحلیل داده‌ها
۸ ـ ۴ ـ ۴ آزمون خزش بلندمدت
۸ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ روش آزمون خزش بلندمدت
۸ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۳ ثبت و تحلیل داده‌های آزمون خزش بلندمدت
۸ ـ ۴ ـ ۵ معیارهای پذیرش
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۱ کلیات
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۲ خزش
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۳ طول آزاد ظاهری
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۴ نمودار درختی تصمیم‌گیری پذیرش مهار
۸ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۵ اصلاح طراحی یا روش‌های نصب
۸ ـ ۵ بار قفل‌شدگی مهار
۸ ـ ۶ آزمایش برآورد نیروی مهار (Lift-off)

فصل نهم/روش‌های قراردادنویسی

۹ ـ ۱ مقدمه
۹ ـ ۲ روش قراردادنویسی آیین‌نامه‌ای
۹ ـ ۲ ـ ۱ مقدمه
۹ ـ ۲ ـ ۲ اسناد قرارداد برای روش آیین‌نامه‌ای
۹ ـ ۳ روش قراردادنویسی اجرایی
۹ ـ ۳ ـ ۱ مقدمه
۹ ـ ۳ ـ ۲ پیاده‌سازی روش قراردادنویسی اجرایی
۹ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ طراحی دیوار قبل از مناقصه
۹ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ طراحی مقاطع تیپ و نمونه قبل از مناقصه
۹ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ طراحی دیوار پس از مناقصه
۹ ـ ۳ ـ ۳ اسناد قرارداد برای روش اجرایی
۹ ـ ۳ ـ ۴ بررسی و تصویب
۹ ـ ۴ روش طرح و ساخت پیمانکاری
۹ ـ ۵ پیشنهادات

فصل دهم/بازدید از سازه و نظارت بر اجرا

۱۰ ـ ۱ مقدمه
۱۰ ـ ۲ نقش نظارت تحت روش‌های قراردادی معین
۱۰ ـ ۳ تدارکات قبل از پروژه
۱۰ ـ ۴ نظارت بر مصالح ساخت
۱۰ ـ ۴ ـ ۱ مقدمه
۱۰ ـ ۴ ـ ۲ بازدید از مصالح دیوار
۱۰ ـ‌۴ ـ ۳ بازدید از مصالح مهار
۱۰ ـ ۴ ـ ۴ انبار کردن و جابه‌جایی مصالح ساخت
۱۰ ـ ۵ بازدید از عملیات ساخت
۱۰ ـ ۵ ـ ۱ کنترل آب سطحی
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ نصب المان‏های عمودی دیوار
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ شمع حایل در گمانه حفاری شده
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۲ شمع‌های حایل کوبشی
۱۰ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۳ سپرها
۱۰ ـ ۵ ـ ۳ گودبرداری
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ساخت مهار
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۱ مقدمه
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۲ چال‌زنی یا گمانه‌زنی
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۳ جاسازی تاندون
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۴ تزریق مهار
۱۰ ـ ۵ ـ ۴ ـ ۵ نصب مهار
۱۰ ـ ۵ ـ ۵ نصب عنصر فرعی دیوار
۱۰ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۱ نصب الوار
۱۰‌ـ ۵ ـ ۵ ـ ۲ نصب سیستم زهکشی دیوار
۱۰ ـ ‌۵ ـ ۵ ـ ۳ زهکش‌های افقی
۱۰ ـ ‌۵ ـ‌ ۵ ـ ۴ نصب نمای دایمی
۱۰ ـ ۶ رفتارسنجی کوتاه‌مدت و بلندمدت
۱۰ ـ ۶ ـ ۱ رفتارسنجی با استفاده از آزمون بار مهار
۱۰ ـ ۶ ـ ۲ رفتارسنجی کوتاه‌مدت بر عملکرد دیوار
۱۰ ـ ۶ ـ ۳ رفتارسنجی بلندمدت

فصل یازدهم/نکاتی مربوط به گودبرداری بر طبق مباحث هفتـم و دوازدهـم مقـررات ملـی ساختمـان

پیوست الف-۱ / مثال طراحی ۱ ـ گودبرداری محافظت‌شده با دیوار مهاربندی‏شده
پیوست الف – ۲ / مثال طراحی ۲ ـ دیوار مهاربندی‏شده برای محافظت شیب
پیوست ب / معادلات WANG-REESE
پیوست پ / مثال محاسبات گشتاور خمشی در خـاک‌های چسبنده ضـعیف
پیوست ت / مثال‌های طراح

منابع و مآخذ کتاب مهار و سیستم‌های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک (انکراژ)

فهرست کتابشناسی

ناشر نوآور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۸
شابک 9786001684586
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۸۴
قیمت پشت جلد ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۹,۴۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.