منوی محصولات
منوی محصولات

کتاب آموزش جامع و اصول حرفه ای صورت وضعیت نویسی، متره و برآورد پروژه‌ها

ناشر نوآور
نویسنده
تعداد صفحات ۲۵۶
قیمت پشت جلد ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۴,۶۰۰ تومان
۵٪ تخفیف

در قراردادهای پیمانکاری و خدمات مهندسین مشاور

  • تعاریف، مفاهیم کاربردی و اهداف متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی پیمانکاران
  • انواع متره، برآورد و صورت وضعیت و روش‌های تنظیم آن با مثال های کاربردی
  • اصول و قواعد متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی در قراردادهای FIDIC
  • مفاهیم فهارس بهاء، ساختار شکست، تعدیل و اصول تجزیه بهای کارها
  • صورت وضعیت نویسی قراردادهای مهندسین مشاور برای خدمات طراحی و نظارت

فهرست کتاب صورت وضعیت نویسی متره و برآورد پروژه‌ها:

مقدمه

فصل اول / تعاریف کاربردی

۱- مقدمه

۲- تعاریف

۳- اهداف متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

فصل دوم / مبانی متره و برآورد

۱- مقدمه

۲- متره، برآورد و انواع آن

۲-۱ انواع متره

۲-۲ انواع برآورد

۳- برآورد هزینه اجرای کار یک پروژه

۳-۱ روش بسته

۳-۲ روش باز

فصل سوم / اسناد راهنمای متره، برآورد و صورتوضعیتنویسی

۱- مقدمه

۲- اندازه‌گیری و ارزیابی کارها در FIDIC

۲-۱ اندازه‌گیری کارها

۲-۲ روش اندازه‌گیری کارها

۲-۳ ارزیابی کارها

۳- تغییرات و تعدیل در قرارداد در FIDIC

۴- پرداخت صورت وضعیت‌ها در FIDIC

۵- دستورالعمل پیشنهادی صورتجلسات، دستورکارها و انواع آن

۵-۱ تعاریف

۵-۲ تهیه و ابلاغ صورتجلسه

۵-۳ گواهی انجام کار ماهانه

۵-۴ تهیه و ابلاغ دستورکار

۵-۵ صورت وضعیت‌های موقت

۵-۶ صورت وضعیت قطعی

۶- توضیحات تکمیلی درباره انواع صورتجلسات

۷- بررسی حمل مصالح در فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- کتاب صورت وضعیت نویسی متره و برآورد پروژه‌ها

۸- انواع گزارش‌های عملکردی پروژه

۸-۱ جدول گزارش عملکرد روزانه

۸-۲ گزارش ماهانه

فصل چهارم / صورت وضعیت و روش‌های تنظیم آن

۱- مبانی فهرست بهاء و ساختار شکست کار

۱-۱ فهرست بهاء

۱-۲ ساختار شکست کار

۲- تعریف صورت وضعیت و انواع آن

۳- روش‌های تهیه و تنظیم صورت وضعیت

۳-۱ صورت وضعیت فهرست بهایی (آیتمی)

۳-۲ صورت وضعیت مقطوع (سرجمع، متر مربعی، درصدی)

فصل پنجم / انواع ضرایب در قرارداد

۱- مقدمه

۲- ضریب بالاسری

۳- ضریب طبقات

۴- ضریب ارتفاع

۵- ضریب منطقه

۶- ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه

۶-۱ تعاریف

۶-۲ روش تهیه برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه

۷- ضریب مصالح پای کار

۸- ضریب پیشنهادی جزء (ضریب فصل) و کل

۹- ضریب تعدیل

۱۰- ضریب صعوبت یا سختی کار

۱۱- نحوه اعمال ضرایب در صورت وضعیت‌ها

فصل ششم / تعدیل آحاد بهاء

۱- مقدمه

۲- دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان

۲-۱ انتخاب نوع شاخص برای محاسبه تعدیل

۲-۲ محاسبه تعدیل صورت وضعیتها

۳- نکات کلیدی در تعدیل پیمان‌های مبتنی بر شرایط عمومی پیمان و مشمول تعدیل

۴- مابه التفاوت مصالح

فصل هفتم / تجزیه بهاء و نحوه ارائه پیشنهاد قیمت

۱- مقدمه

۲- پیوست بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶

۳- بخشنامه شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷

(دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها)

فصل هشتم / صورت وضعیت نویسی خدمات مهندسین مشاور

۱- مقدمه

۲- حق الزحمه مشاور

۲-۱ نحوه پرداخت حق‌الزحمه

۲-۲ صورت حساب نهایی و تسویه حساب

۳- بخشنامه شماره ۳۱۹۱-۵۴-۱۵۳۵۴-۱ تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۰ به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور

۴- بخشنامه شماره ۴۱۹۰-۵۴-۱۹۹۶۸-۱ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور

۴-۱ دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره‌ای که حق‌الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می‌شود

۵- حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاور

فصل نهم / مباحث تکمیلی

۱- تعریف قرارداد و انواع آن

۲- روش‌های اجرای پروژه‌های ساختمانی

۲-۱ روش امانی

۲-۲ روش متعارف (پیمانی)

۲-۳ روش طرح و ساخت

۳- انواع قرارداد به لحاظ اجرائی

۳-۱ پیمان بر اساس فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۳-۲ پیمان بر اساس فهارس بهای خاص

۳-۳ پیمان متر مربع زیربنا

۳-۴ پیمان یک قلم (بر اساس برنامه‌ریزی پیشرفت کار) (LS)

۳-۵ پیمان با قیمت ثابت

۳-۶ پیمان با قیمت مقطوع (برآورد کلی)

۳-۷ پیمان کلیدگردان (کلید در دست)

۳-۸ پیمان مدیریت

۳-۹ پیمان ساخت- بهره برداری-واگذاری یا انتقال (BOT)

۳-۱۰ پیمان ساخت- تملک- بهره برداری- واگذاری (BOOT)

۳-۱۱ پیمان ساخت- تملک- بهره برداری (BOO)

۳-۱۲ پیمان ساخت- اجاره- واگذاری (BLT)

۳-۱۳ پیمان ساخت- واگذاری – بهره برداری (BTO)

۴- طرح‌های عمرانی

۴-۱ انواع طرح‌های عمرانی

۴-۲ کسورات طرح‌های عمرانی

۴-۲-۱ بیمه تأمین اجتماعی

۴-۲-۱-۱ طبقه بندی قراردادها

۴-۲-۱-۲ وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی

۴-۲-۲ مالیات

۴-۲-۲-۱ مالیات بر درآمد

۴-۲-۲-۲ مالیات بر ارزش افزوده

۴-۲-۲-۳ تضامین حسن انجام تعهدات، حسن انجام کار و پیش پرداخت

۵- برنامه زمان‌بندی

۵-۱ انواع برنامه زمان‌بندی متناسب با سطوح جزئیات پروژه

۵-۲ انواع برنامه زمان‌بندی متناسب با پیچیدگی و حجم پروژه

۵-۳ بررسی برنامه زمان‌بندی (مبنا) توسط کارفرما

۶- مناقصات و انواع آن

۷- دفتر فنی پیمانکار در کارگاه

۷-۱ دفتر فنی پروژه‌های عمرانی و وظایف آن

۷-۱-۱ نفرات کلیدی و شرح وظایف دفتر فنی

۷-۱-۲ اقدامات پیمانکار برای شرکت در مناقصه

۷-۱-۳ تنظیم و به هنگام سازی نمودار سازمانی و نیروهای اجرایی

۷-۱-۴ مدیریّت پروژه

۷-۱-۵ شرح وظایف مدیر پروژه (در پروژه‌های بزرگ)

۷-۱-۶ شرح وظایف رئیس کارگاه

۷-۱-۷ خلاصه شرح وظایف معاون فنی و اجرائی

۷-۱-۸ خلاصه شرح وظایف مهندسین اجرا

۷-۱-۹ خلاصه وظایف مسئول کنترل پروژه

منابع و مآخذ کتاب صورت وضعیت نویسی متره و برآورد پروژه‌ها

ناشر نوآور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۹۸
شابک 9786001684418
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۵۶
قیمت پشت جلد ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۴,۶۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.