منوی محصولات
منوی محصولات

نشریه شماره 517 دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده
تعداد صفحات ۱۱۷
قیمت ۲,۰۰۰ تومان

این نشریه به عنوان دستورالعملی برای انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی تدوین گشته و در آن تلاش شده است ضمن معرفی پدیده ضربه قوچ به بررسی عوامل ایجاد و پارامترهای تاثیر گذار بر آن پرداخته شود و سپس روش های مختلف جهت کنترل پدیده ضربه قوچ و چگونگی انتخاب تجهیزات کنترلی برای استفاده طراحان ارائه گردد.

فصل اول - کلیات
۱- ۱- مقدمه

1-2هدف
1--3- دامنه کاربرد

فصل دوم - تعاریف
۱ - ۲ - کلیات

فصل سوم - مبانی نظری و محاباتی ضربه قوچ
۱ - ۳ - کلیات
۲ - ۳- تعین سرعت بخش موج فشار
۳ - ۳ چگونگی ایجاد خرید قوچ در خط رانش تلمیه
۴ - ۳- توجه ویژه به محاسیات ضربه قوچ

فصل چهارم - بررسی کلیه عوامل ضربه قوچ در ایستگاه های پمپاژ
۱ - ۴ - کلیات
۲ - ۴ -- بسته شدن سریع شیرهای قطع و وصل
۳ - ۴ - از کار افتادن ناگهانی تلمیه
۴ - ۴- پر کردن تمیر اصولی خط لوله
۵ - ۴- راه اندازی تلمبه های توربینی

6-4 استفاده از شیر های یک طرفه نامناسب
۷ - ۴- تاثیر هواء ازهای محلول و جدایی ستون آب در ضربه قوچ
۱ - ۷ - ۴ - جدایی ستون آب

8-4 تغییر قطر و جنس لوله در خرید قوچ
۹ - ۴-- تاثیر انشعاب در ضریه فوج
۱۰ - ۴ - تاثیر آهسته بستن شیر بر ضربه قوچ
۱۱ - ۴ - تاثیر فشار تلمیه در خرید قوچ
۱۲ - ۴ منحنی مشخصه تلمبه و ضربه قوچ

فصل پنجم - شربه قوچ در خطوط تحت فشار ثقلی
5-1- کلیات

۲-5 عوامل ایجاد ضربه قوچ در خطوط ثقلی

۳ - ۵-- تاثیر پروفیل خط لوله و سیرهایی در جریان های ثقلی بر میزان ضربه قوچ

فصل ششم - روش ها و تجهیزات کنترل ضربه قوچ
6-1کلیات

۲-۶- کنترل ضربه قوچ با تمهیدات اولیه در طراحی
۳ - ۶- کنترل ضربه قوچ با رعایت اصول حفاظتی
۴ - ۶- تجهیزات کنترل ضربه قوچ

۵-۶- محل استقرار تجهیزات کاهش فشار ضربه قوچ

6-6- شرح تجهیزات کنترلی ضربه قوچ
۱ - ۶-۶- شیرهای کنترل

۶-6-2 لولمهایی کنار گذر
 ۳-۶-۶- صفحه با دیسک شکننده
۴ -6-6 انتخاب تلمبه با اینرسی مناسب

6-6-5 شیرهای هوای دو روزنه

۶-۶ -6 دودکش خط لوله

6-6-7مخزن تخلیه
6-6-8 مخازن موج گیر یا مخزن ضربه گیر دو طرفه

۹-۶-۶ مخزن خرید گیر تحت فشار
۱۰-۶-۶- باز و بسته کردن شیرها در خروجی تلمبه

فصل هفتم - تعیین مشخصات فنی مخازن ضربه گیر تحت فشار
۱ - ۷- کلیات
۲ - ۷ - نکات بسیار مهم در ارتباط با مخازن ضربه گیر
۳ - ۷- محل قرارگیری و نصب مخزن خرید گیر
۴ - ۰۷- نحوه قرار دادن مخزن هوا
۵ - ۷ حجم مخزن ضربه گیر
۵ - ۷ -1جنس ورق مخزن ضربه گیر

۷-6 فشار و ضخامت خوردگی
۷ - ۷- کمپرسور هوای فشرده
۸ - ۷- کنترل سطح مشترک هوا و آب در مخازن ضربه گیر

۱ - ۸ - ۷ - استفاده از لوله آبنما
۲ - ۸ - ۷ - استفاده از سطح سنج های آب
۳ - ۸ - ۷ - اندازه گیری سطح آب به روش الکترومغناطیسی

۹ - ۷- مشخصات لوله های ارتباطی مخزن ضربه گیر تحت فشار
۱ - ۹ - ۷ - لوله ارتباطی هوای فشرده
۲ - ۹ - ۷ - چگونگی ورود و خروج آب مخزن
۳ - ۹ - ۷ -- محاسبه قطر لوله های ارتباطی مخزن هوا
7-9-4- اتصالات روی لوله های ورودی و خروجی آب

۱۰ - ۷ - محاسبه تخمینی ضخامت ها در مخزن تحت فشار
۱۱ - ۷ - انتخاب وسایل کنترل فشار
۱۲ - ۷ - بهره گیری از دو یا چند مخزن موازی

فصل هشتم - تعیین مشخصات فنی مخازن ضربه گیر روباز
8- 1 - کلیات

۲-۸- مخازن تغذیه
۱ - ۲ - ۸ - محل قرارگیری و تصب مخازن تعذیه
۲ - ۲ - ۸ - حجم مخازن تغذیه
۳ - ۲ - ۸ -- نحوه اتصال مخزن تغذیه به خط لوله
۴ - ۲ - ۸ - مشخصات لوله های ارتباطی مخزن تغذیه
۵ - ۲ - ۸ - معایب مخزن تغذیه
8-2-6محاسبه حجم مخازن خاص تغذیه

۳-۸- مخازن موج گیر
۱ - ۳ - ۸ - محل قرارگیری و تصب مخازن موج گیر
۲ - ۳ - ۸ - طراحی مخازن موج گیر
۳ - ۳ - ۸ -- نحوه اتصال مخزن موج گیر به خط لوله
۴ - ۳ - ۸ - مشخصات لوله های ارتباطی مخزن موج گیر

فصل نهم - شناخت و بررسی عملکرد شیرهای هوا و ایمنی و تاثیر آن بر ضربه قوچ
۱ - ۹- کلیات

۲-۹- شیرهای هوا

۱ - ۲ - ۹ - محل نصب انواع شیر های هوا
۲ - ۲-۹- محاسبه تخمینی اندازه سیر هوا
۳ - ۲ - ۹ -- نکاتی در خصوص استفاده از شیرهای هوا در پدیده خرید قوج

۳ - ۹-- شیرهای ایمنی

9-3-1 شیرهای ایمنی فشار
۳ - ۳ - ۹ -- شیر اطمینان
۳ - ۳ - ۹ -- شیر اطمینان فشار
۴ - ۳ - ۹ -- نکات مهم در ارتباط با استفاده از مسیرهای ایمنی

۴ - ۹- شیر نگهدارنده فشار فصل دهم - مکان یابی و تمهیدات تحسبا کنترلی و نکات کاربردی خیریه قوج
۱ - ۱۰ - کلیات
۲ - ۱۰. نکاتی که قبل از انتخاب مکان مناسب باید لحاظ کرد
۳ - ۱۰- تمهیدات لازم در ایستگاه پمباز
۴ - ۱۰- تمهیدات لازم در خارج ایستگاه بمیاز
۵ - ۱۰- نکاتی در ارتباط با انتخاب شیرهای و محل نصب آنها با توجه به ضربه قوچ

10-6 نکات کاربردی در ضربه قوچ
۱ - ۶ - ۱۰ - پیش بینی تونل با ترانشه عمیق در مسیر خط لوله
۲ - ۶ - ۱۰ - پیشگیری از تخلیه خط لوله انتقال
۷ - ۱۰ - جلوگیری از تخلیه هوایی مخزن ضربه گیر به خط لوله
۱ - ۷ - ۱۰ - ضربه قوچ در خطوط جمع آوری آب چاه های عمیق

فصل یازدهم - نگهداری تجهیزات کنترل خیریه قوج
۱ - ۱۱ - کلیات
۲ - ۱۱- مخازن ضربه گیر روباز و مخزن ضربه گیر تحت فشار
۳ - ۱۱ - شیرالات
۴ - ۱۱- کمپرسور هوای فشرده
۵ - ۱۱ بازبینی تجهیزات پس از رخ دادن پدیده ضربه قوچ

فصل دوازدهم - اصول استفاده از نرم افزارهای محاسبه ضربه قوج
۱ - ۱۲ - کلیات

۲ - ۱۲ - انتخاب و استفاده از نرم افزار
۳ - ۱۲ - حداقل اطلاعات اولیه ورودی در نرم افزار
۴ - ۱۲ - موارد کنترلی نرم افزار طی محاسبات
۵ - ۱۲ - نتایج خروجی نرم افزار

پیوست ۱- ضرایب رایج و مورد نیاز در محاسبات ضربه قوچ

پیوست ۲- ممان اینرسی برخی از تلمبه های رایج در خطوط انتقال آب

پیوست ۳- فهرست نمادها

منابع و مراجع

 

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 1
تاریخ چاپ ۱۳۸۹
شابک 9789641793557
قطع کتاب رحلی
تعداد صفحات ۱۱۷
قیمت ۲,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.